ROSUVASTATIN JS PARTNER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ROSUVASTATIN JS PARTNER Potahovaná tableta 15MG
 • Dávkování:
 • 15MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 84 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ROSUVASTATIN JS PARTNER Potahovaná tableta 15MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ROSUVASTATIN
 • Přehled produktů:
 • ROSUVASTATIN JS PARTNER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 31/ 081/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164019/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rosuvastatin JS Partner 5 mg

Rosuvastatin JS Partner 10 mg

Rosuvastatin JS Partner 15 mg

Rosuvastatin JS Partner 20 mg

Rosuvastatin JS Partner 30 mg

Rosuvastatin JS Partner 40 mg

potahované tablety 

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Rosuvastatin JS Partner a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosuvastatin JS Partner používat

Jak se Rosuvastatin JS Partner užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rosuvastatin JS Partner uchovávat

Další informace

1. CO JE ROSUVASTATIN JS PARTNER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rosuvastatin JS Partner patří do skupiny léků, které se označují jako statiny.

Lékař Vám předepsal Rosuvastatin JS Partner, protože:

Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody nebo 

mozkové mrtvice. Lékař Vám předepsal k užívání statin, neboť změna dietních návyků a 

zvýšená fyzická aktivita nevedly k normalizaci hladiny cholesterolu v krvi. V nastavené dietě a 

fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin JS Partner.

nebo

Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a 

podobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny 

onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání 

tukových částic ve Vašich cévách. 

Proč je důležité užívat přípravek Rosuvastatin JS Partner?

Rosuvastatin JS Partner se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž 

nejčastěji se jedná o cholesterol.

V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol 

(HDL-C).

Rosuvastatin JS Partner snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ 

cholesterolu.

Rosuvastatin JS Partner účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a 

zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, protože se 

neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stav ponechá bez léčby, 

tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.

Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se 

projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu v krvi se snižuje 

riziko srdečních příhod, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací.

Rosuvastatin JS Partner užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu 

dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět 

zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a 

v případě, že otěhotníte.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

ROSUVASTATIN JS PARTNER UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Rosuvastatin JS Partner:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rosuvastatin nebo na kteroukoliv složku přípravku 

Rosuvastatin JS Partner.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin JS 

Partner, přestaňte ihned užívat Rosuvastatin JS Partner a informujte ošetřujícího lékaře

Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin JS Partner užívat 

vhodnou antikoncepci.

Jestliže máte poruchu jater.

Jestliže máte vážnou poruchu ledvin.

Jestliže máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů.

Jestliže užíváte cyklosporin (např. po transplantaci orgánů).

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého 

lékaře.

Navíc neužívejte přípravek Rosuvastatin JS Partner v dávkách 30 mg a 40 mg (nejvyšší dávky):

Jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt 

svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při 

dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.

Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové)

Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. 

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás (nebo máte pochybnosti) navštivte znovu svého 

lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rosuvastatin JS Partner je zapotřebí

Jestliže máte problémy s ledvinami.

Jestliže máte problémy s játry.

Jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt 

svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků 

ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná 

svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte zvýšenou teplotu.

Jestliže pijete opakovaně velká množství alkoholu.

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím, tento 

leták pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.

Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/ritonavir, čtěte, prosím, 

„Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže.

Jestliže jste dítě mladší než 10 let: Rosuvastatin JS Partner by neměly užívat děti mladší než 10 

let.

Jestliže jste mladší než 18 let: Rosuvastatin JS Partner 30 mg  a Rosuvastatin JS Partner 40 mg 

tablety není vhodný pro děti a mladistvé ve věku do 18 let.

Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou 

počáteční dávku přípravku Rosuvastatin JS Partner).

Jestliže máte závažné dýchací obtíže.

Jestliže jste asijského původu - Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. Lékař 

musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Rosuvastatin JS Partner.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás (nebo pokud máte pochybnosti):

Neužívejte přípravek Rosuvastatin JS Partner 30 mg a 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte 

se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat jakoukoli dávku přípravku 

Rosuvastatin JS Partner.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí 

hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater 

před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin JS Partner.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujích léků:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).

warfarin (nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve),

fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu (např. 

ezetimib),

léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku),

erytromycin (antibiotikum),

perorální antikoncepci („pilulky“),

hormonální substituční léčbu,

lopinavir/ritonavir (k léčbě infekce virem HIV – viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku 

Rosuvastatin JS Partner je zapotřebí“.

Účinky těchto léčiv by se mohly měnit působením přípravku Rosuvastatin JS Partner nebo by tyto léky 

mohly měnit účinky přípravku Rosuvastatin JS Partner.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko 

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu 

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Užívání přípravku Rosuvastatin JS Partner s jídlem a pitím

Přípravek Rosuvastatin JS Partner můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Rosuvastatin JS Partner, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až 

v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin JS Partner, okamžitě ho vysaďte a informujte lékaře. Ženy

v plodném věku by měly užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Rosuvastatin JS 

Partner. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může při užívání přípravku Rosuvastatin JS Partner řídit motorová vozidla nebo 

obsluhovat stroje. Přípravek neovlivní jejich schopnost. U některých lidí se může v průběhu léčby 

přípravkem Rosuvastatin JS Partner objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se s Vaším 

lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rosuvastatin JS Partner

Rosuvastatin JS Partner obsahuje laktosu (druh cukru). Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Další informace“.

3. JAK SE ROSUVASTATIN JS PARTNER UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Rosuvastatin JS Partner přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávky pro dospělé

Pokud užíváte přípravek Rosuvastatin JS Partner ke snížení vysokého cholesterolu:

Počáteční dávka

Léčba přípravkem Rosuvastatin JS Partner musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v 

případě,

že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:

na Vaší hladině cholesterolu,

na tom, jak vysoké je Vaše riziko srdečního záchvatu nebo mrtvice,

na tom, zda můžete být citlivější k možným vedlejším účinkům.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny síly přípravku Rosuvastatin JS Partner.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jaká počáteční dávka přípravku Rosuvastatin JS Partner je pro 

Vás vhodná.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

je Vám více než 70 let.

máte středně těžké poškození funkce ledvin.

existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie). 

Zvyšování dávky a maximální denní dávka

Pro dosažení příslušných hladin cholesterolu může Váš lékař rozhodnout o postupném zvyšování Vaší 

dávky až do maximální dávky 1 tableta 40 mg jednou denně. Mezi jednotlivými úpravami dávek bude 

odstup 4 týdnů. 

Maximální denní dávka přípravku Rosuvastatin JS Partner je 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty

s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice.

U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu nižšími dávkami.

Jestliže užíváte přípravek Rosuvastatin JS Partner ke snížení rizika srdečních a mozkových 

příhod a podobných komplikací:

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může z výše uvedených důvodů rozhodnout o tom, že 

budete užívat nižší dávku.

Obvyklé dávky pro děti a dospívající ve věku 10-17 let

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby pro Vás našel vhodné 

množství přípravku Rosuvastatin JS Partner. Maximální denní dávka přípravku Rosuvastatin JS 

Partner je 20 mg jednou denně. Děti by přípravek Rosuvastatin JS Partner 30 mg a 40 mg neměli 

užívat.

Jak tablety užívat

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. 

Rosuvastatin JS Partner užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, ale 

užívejte je v určitou denní dobu, neboť tak předejdete tomu, že si zapomenete vzít pravidelnou dávku.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo

žádoucích hladin cholesterolu, a zda jsou tyto hladiny trvalé. 

Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Rosuvastatin JS Partner tak, aby pro Vás byla 

optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rosuvastatin JS Partner, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo jste léčen(a) pro jiné onemocnění, 

informujte lékaře, že užíváte přípravek Rosuvastatin JS Partner.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rosuvastatin JS Partner

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v obvyklý čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste 

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rosuvastatin JS Partner

Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Rosuvastatin JS Partner. Hladiny 

cholesterolu se mohou po přerušení léčby přípravkem Rosuvastatin JS Partner opět zvýšit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rosuvastatin JS Partner nežádoucí účinky, které se 

ale nemusí vyskytnout u každého. 

Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí 

v průběhu krátké doby.

Léčbu přípravkem Rosuvastatin JS Partner ukončete okamžitě, pokud se u Vás dostaví následující 

nežádoucí účinky:

Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který způsobí obtížné polykání.

Nesnesitelné svědění kůže s pupínky (které se rozlévají a vytvářejí otok).

Přestaňte užívat přípravek Rosuvastatin JS Partner a informujte svého lékaře, pokud budete 

pociťovat křeče ve svalech a bolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a). Svalové příznaky 

jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí 

pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve svalové poškození 

(rabdomyolýza). Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100):

Bolest hlavy.

Bolest břicha.

Zácpa.

Nevolnost, pocit na zvracení.

Bolest svalů.

Slabost.

Závratě.

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu 

přípravkem Rosuvastatin JS Partner (pouze dávka 40 mg).

Cukrovka (diabetes mellitus) u pacientů s hladinou cukrů v krvi na horním konci normálních 

hodnot.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1 000)

Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu 

přípravkem Rosuvastatin JS Partner (pouze dávky 5 mg - 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1 000 až 10 000)

Těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže 

s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok. 

Pokud se u Vás dostaví alergická reakce, okamžitě přestaňte užívat přípravek 

Rosuvastatin JS Partner a volejte lékařskou pomoc.

Poškození svalů u dospělých – přestaňte užívat přípravek Rosuvastatin JS Partner a 

informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá 

déle, než jste čekal/a.

Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní).

Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).

Zánět jater.

Stopy krve v moči.

Poškození nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou).

Bolesti kloubů.

Ztráta paměti.

Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí:

Průjem (řídká stolice).

Stevens-Johnsonův syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (okolí úst, očí a 

pohlavních orgánů), s tvorbou puchýřů.

Kašel.

Dušnost.

Edémy (otoky).

Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny.

Sexuální potíže.

Deprese.

Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku.

Poranění šlach.

Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, 

nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ROSUVASTATIN JS PARTNER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Rosuvastatin JS Partner nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Rosuvastatin JS Partner obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatin.

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 15 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 30 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 40 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Pomocnými látkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát a 

koloidní bezvodý oxid křemičitý v jádru tablety a monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), 

makrogol 6000 a bazický butylovaný methakrylátový kopolymer v potahové vrstvě.

Jak Rosuvastatin JS Partner vypadá a co obsahuje toto balení

Rosuvastatin JS Partner 5 mg: Bílé, kulaté (průměr 7 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se 

zkosenými hranami a s vyraženým číslem 5 na jedné straně.

Rosuvastatin JS Partner 10 mg: Bílé, kulaté (průměr 7,5 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se 

zkosenými hranami a s vyraženým číslem 10 na jedné straně.

Rosuvastatin JS Partner 15 mg: Bílé, kulaté (průměr 9 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se 

zkosenými hranami a s vyraženým číslem 15 na jedné straně.

Rosuvastatin JS Partner 20 mg: Bílé, kulaté (průměr 10 mm) potahované tablety se zkosenými 

hranami.

Rosuvastatin JS Partner 30 mg: Bílé, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolek s půlícími rýhami 

na obou stranách (rozměry 15 mm x 8 mm). Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší 

polykání, není určena k dělení dávky.

Rosuvastatin JS Partner 40 mg: Bílé, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolek (rozměry 16 mm x 

8,5 mm).

Dodávají se krabičky po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tabletách 

v perforovaných blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

30.8.2012

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.