Advertisement

RINOXYL 0,5 MG/ML

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RINOXYL 0,5 MG/ML, NAS SPR SOL 1X10ML/5MG
 • Dávkování:
 • 0.5MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní sprej, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML, Dávkovací pumpa
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RINOXYL 0,5 MG/ML, NAS SPR SOL 1X10ML/5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 285/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha k sp.zn sukls79013-4/2009

Příbalová informace - VP

Rinoxyl 0,5 mg/ml 

Rinoxyl 1 mg/ml 

xylometazolini hydrochloridum

nosní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento  přípravek   je  dostupný bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Rinoxyl   musíte 

používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Rinoxyl a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rinoxyl užívat

Jak se Rinoxyl používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rinoxyl uchovávat

Další informace

1.Co je Rinoxyl a k čemu se používá

Xylometazolin, léčivá látka přípravku, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje 

otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem.

Nástup účinku je rychlý a trvá 6 – 8 hodin.

Přípravek Rinoxyl se používá ke krátkodobému snížení otoku nosní sliznice při rýmě při běžném 

nachlazení nebo při zánětu vedlejších dutin nosních.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Rinoxyl užívat

Nepoužívejte Rinoxyl pokud

- trpíte přecitlivělostí na xylometazolin nebo na jakoukoliv další složku přípravku

- trpíte zeleným očním zákalem (glaukom s úzkým úhlem)

- máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca)

- jste nedávno prodělali operaci mozku přes nos nebo ústa.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rinoxyl je zapotřebí

Přípravek užívejte jen se souhlasem lékaře v těchto případech 

- reagujete silně na sympatomimetika (adrenalin a podobné látky). Používání přípravku může 

způsobit nespavost, závratě, třes, arytmie nebo zvýšený krevní tlak.

- trpíte onemocněním srdce nebo cév

- máte vysoký krevní tlak

- máte zvýšenou funkci štítné žlázy

- máte cukrovku

- trpíte feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který uvolňuje hormony)

- máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty).

Vzájemné působení s       dalšími léčivými přípravky:    

Užívání   přípravku   Rinoxyl   není   doporučeno   současně   s léky   na   depresi,   s tricyklickými   a 

tetracyklickými  antidepresivy, a inhibitory monoaminooxidázy (MAO) a v období 2 týdnů po 

přerušení léčby inhibitory MAO.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných 

přípravcích a přírodních produktech.

Těhotenství a kojení:

Lék Rinoxyl se nesmí používat v těhotenství.

Před použitím přípravku při kojení se nejdříve poraďte s lékařem.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při správném používání přípravek neovlivňuje schopnost řídit a ovládat stroje.

3. Jak se Rinoxyl užívá

Rinoxyl 0,5 mg/ml

Rinoxyl 0,5 mg/ml je nosní sprej určený na léčbu ucpaného nosu u dětí od 2 do 10 let.

Podle potřeby se vstříkne 1 dávka do každé nosní dírky maximálně každých 6 hodin (to znamená 

ne častěji než 4x denně) po dobu maximálně 5 dnů.

Sprej musí být vstřikován v sedě. Malé děti musejí sedět na klíně dospělého. 

Přípravek není doporučen pro děti do 2 let.

Děti od 10 let mohou používat přípravek Rinoxyl 1 mg/ml.

Rinoxyl 1 mg/ ml

Rinoxyl 1 mg/ml je nosní sprej určený na léčbu ucpaného nosu u dětí od 10 let a dospělých.

Podle potřeby se vstřikují 1 – 2 dávky do každé nosní dírky maximálně každých 6 hodin (to 

znamená ne častěji než 4x denně) po dobu maximálně 7 dnů.

Léčba  by  měla   být  co  nejkratší.  Po ukončení  dlouhodobé  léčby  se mohou  navrátit  příznaky 

podobné chřipce a otok sliznice. 

Pokud se Vaše příznaky nelepší

Pokud se Vaše příznaky nezlepšují nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

Lékař Vám může předepsat dávkování, které se liší od této příbalové informace. Vždy pečlivě 

dodržujte pokyny lékaře.

Návod k použití

Před použitím přípravku se vysmrkejte.

Otevřete   kryt   nosního   aplikátoru   podle 

obrázku 1. Obrázek1.

Lahvičku držte podle obrázku mezi palcem a 

ukazováčkem s prostředníčkem, s palcem pod 

dnem   lahvičky   a   ukazováčkem   a 

prostředníčkem   kolem   aplikátoru.   Sprej 

vystříkne   při   stlačení   aplikátoru   ke   dnu 

lahvičky.

Při prvním použití stlačte aplikátor 3x – 6x, 

než   začne   sprej   vystřikovat.   Při   dalším 

použití stačí aplikátor zkontrolovat jedním až 

Obrázek 2.

Aplikátor   vložte   do   nosní   dírky   podle 

obrázku 3 a vstříkněte předepsané množství 

přípravku do nosní dutiny. Při vstřikování se 

nadechněte a současně ucpěte druhou nosní 

dírku   lehkým   stiskem   ukazováčku.   Poté 

vstříkněte sprej stejným způsobem do druhé 

nosní dírky. Obrázek 3.

Čištění: Nosní aplikátor lze od lahvičky oddělit jemným zatáhnutím. Opláchněte nosní aplikátor a 

kryt  teplou vodou a opatrně je osušte. Aplikátor vraťte na lahvičku a 2 – 3x vystříkněte do 

vzduchu.

Pamatujte, že se infekce může přenášet používáním přípravku více pacienty.

Jestliže jste užil(a) více dávek přípravku Rinoxyl než jste měl(a)

Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) použili příliš mnoho přípravku, informujte o tom ihned svého 

lékaře. Příliš velká dávka může utlumit centrální nervový systém, může způsobit únavu, sucho 

v ústech   a   pocení   a   příznaky   vyvolané   povzbuzením   sympatického   nervového   systému 

(zrychlený tep, nepravidelný tep a zvýšený krevní tlak).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Rinoxyl nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky je píchání a pálení v nose a hrdle a suchá nosní sliznice.

Vzácné   nežádoucí   účinky   zahrnují   bolest   hlavy,   zvýšený   krevní   tlak,   nervozitu,   nevolnost, 

závratě, nespavost a bušení srdce. Mohou se také objevit přechodné poruchy vidění a celkové 

alergické reakce.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných  nežádoucích  účinků objeví v závažné míře,  nebo 

pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého 

lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Rinoxyl uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 6 měsíců.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Rinoxyl obsahuje

Léčivá látka je xylometazolini hydrochloridum, 

1 ml nosního spreje obsahuje 0,5 mg nebo 1 mg xylometazolini hydrochloridum

Jedna dávka přípravku Rinoxyl 0,5 mg/ml (cca 50 µl roztoku) obsahuje 25 µg xylometazolini 

hydrochloridum

Jedna dávka přípravku Rinoxyl  1 mg/ml  (cca 50 µl roztoku) obsahuje 50 µg xylometazolini 

hydrochloridum

Pomocné   látky:   chlorid   sodný,   dihydrát   hydrogenfosforečnanu   sodného,   dihydrát 

dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda

Jak přípravek Rinoxyl vypadá

Rinoxyl je čirý bezbarvý roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo, Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.7.2009

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

ULTRAM (Tramadol Hydrochloride) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ULTRAM (Tramadol Hydrochloride) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

THIAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

THIAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

EQUATE ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement