RINOXYL 0,5 MG/ML

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RINOXYL 0,5 MG/ML, NAS SPR SOL 1X10ML/5MG
 • Dávkování:
 • 0.5MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní sprej, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML, Dávkovací pumpa
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RINOXYL 0,5 MG/ML, NAS SPR SOL 1X10ML/5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 285/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha k sp.zn sukls79013-4/2009

Příbalová informace - VP

Rinoxyl 0,5 mg/ml 

Rinoxyl 1 mg/ml 

xylometazolini hydrochloridum

nosní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento  přípravek   je  dostupný bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Rinoxyl   musíte 

používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Rinoxyl a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rinoxyl užívat

Jak se Rinoxyl používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rinoxyl uchovávat

Další informace

1.Co je Rinoxyl a k čemu se používá

Xylometazolin, léčivá látka přípravku, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje 

otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem.

Nástup účinku je rychlý a trvá 6 – 8 hodin.

Přípravek Rinoxyl se používá ke krátkodobému snížení otoku nosní sliznice při rýmě při běžném 

nachlazení nebo při zánětu vedlejších dutin nosních.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Rinoxyl užívat

Nepoužívejte Rinoxyl pokud

- trpíte přecitlivělostí na xylometazolin nebo na jakoukoliv další složku přípravku

- trpíte zeleným očním zákalem (glaukom s úzkým úhlem)

- máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca)

- jste nedávno prodělali operaci mozku přes nos nebo ústa.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rinoxyl je zapotřebí

Přípravek užívejte jen se souhlasem lékaře v těchto případech 

- reagujete silně na sympatomimetika (adrenalin a podobné látky). Používání přípravku může 

způsobit nespavost, závratě, třes, arytmie nebo zvýšený krevní tlak.

- trpíte onemocněním srdce nebo cév

- máte vysoký krevní tlak

- máte zvýšenou funkci štítné žlázy

- máte cukrovku

- trpíte feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který uvolňuje hormony)

- máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty).

Vzájemné působení s       dalšími léčivými přípravky:    

Užívání   přípravku   Rinoxyl   není   doporučeno   současně   s léky   na   depresi,   s tricyklickými   a 

tetracyklickými  antidepresivy, a inhibitory monoaminooxidázy (MAO) a v období 2 týdnů po 

přerušení léčby inhibitory MAO.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných 

přípravcích a přírodních produktech.

Těhotenství a kojení:

Lék Rinoxyl se nesmí používat v těhotenství.

Před použitím přípravku při kojení se nejdříve poraďte s lékařem.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při správném používání přípravek neovlivňuje schopnost řídit a ovládat stroje.

3. Jak se Rinoxyl užívá

Rinoxyl 0,5 mg/ml

Rinoxyl 0,5 mg/ml je nosní sprej určený na léčbu ucpaného nosu u dětí od 2 do 10 let.

Podle potřeby se vstříkne 1 dávka do každé nosní dírky maximálně každých 6 hodin (to znamená 

ne častěji než 4x denně) po dobu maximálně 5 dnů.

Sprej musí být vstřikován v sedě. Malé děti musejí sedět na klíně dospělého. 

Přípravek není doporučen pro děti do 2 let.

Děti od 10 let mohou používat přípravek Rinoxyl 1 mg/ml.

Rinoxyl 1 mg/ ml

Rinoxyl 1 mg/ml je nosní sprej určený na léčbu ucpaného nosu u dětí od 10 let a dospělých.

Podle potřeby se vstřikují 1 – 2 dávky do každé nosní dírky maximálně každých 6 hodin (to 

znamená ne častěji než 4x denně) po dobu maximálně 7 dnů.

Léčba  by  měla   být  co  nejkratší.  Po ukončení  dlouhodobé  léčby  se mohou  navrátit  příznaky 

podobné chřipce a otok sliznice. 

Pokud se Vaše příznaky nelepší

Pokud se Vaše příznaky nezlepšují nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

Lékař Vám může předepsat dávkování, které se liší od této příbalové informace. Vždy pečlivě 

dodržujte pokyny lékaře.

Návod k použití

Před použitím přípravku se vysmrkejte.

Otevřete   kryt   nosního   aplikátoru   podle 

obrázku 1. Obrázek1.

Lahvičku držte podle obrázku mezi palcem a 

ukazováčkem s prostředníčkem, s palcem pod 

dnem   lahvičky   a   ukazováčkem   a 

prostředníčkem   kolem   aplikátoru.   Sprej 

vystříkne   při   stlačení   aplikátoru   ke   dnu 

lahvičky.

Při prvním použití stlačte aplikátor 3x – 6x, 

než   začne   sprej   vystřikovat.   Při   dalším 

použití stačí aplikátor zkontrolovat jedním až 

Obrázek 2.

Aplikátor   vložte   do   nosní   dírky   podle 

obrázku 3 a vstříkněte předepsané množství 

přípravku do nosní dutiny. Při vstřikování se 

nadechněte a současně ucpěte druhou nosní 

dírku   lehkým   stiskem   ukazováčku.   Poté 

vstříkněte sprej stejným způsobem do druhé 

nosní dírky. Obrázek 3.

Čištění: Nosní aplikátor lze od lahvičky oddělit jemným zatáhnutím. Opláchněte nosní aplikátor a 

kryt  teplou vodou a opatrně je osušte. Aplikátor vraťte na lahvičku a 2 – 3x vystříkněte do 

vzduchu.

Pamatujte, že se infekce může přenášet používáním přípravku více pacienty.

Jestliže jste užil(a) více dávek přípravku Rinoxyl než jste měl(a)

Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) použili příliš mnoho přípravku, informujte o tom ihned svého 

lékaře. Příliš velká dávka může utlumit centrální nervový systém, může způsobit únavu, sucho 

v ústech   a   pocení   a   příznaky   vyvolané   povzbuzením   sympatického   nervového   systému 

(zrychlený tep, nepravidelný tep a zvýšený krevní tlak).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Rinoxyl nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky je píchání a pálení v nose a hrdle a suchá nosní sliznice.

Vzácné   nežádoucí   účinky   zahrnují   bolest   hlavy,   zvýšený   krevní   tlak,   nervozitu,   nevolnost, 

závratě, nespavost a bušení srdce. Mohou se také objevit přechodné poruchy vidění a celkové 

alergické reakce.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných  nežádoucích  účinků objeví v závažné míře,  nebo 

pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého 

lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Rinoxyl uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 6 měsíců.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Rinoxyl obsahuje

Léčivá látka je xylometazolini hydrochloridum, 

1 ml nosního spreje obsahuje 0,5 mg nebo 1 mg xylometazolini hydrochloridum

Jedna dávka přípravku Rinoxyl 0,5 mg/ml (cca 50 µl roztoku) obsahuje 25 µg xylometazolini 

hydrochloridum

Jedna dávka přípravku Rinoxyl  1 mg/ml  (cca 50 µl roztoku) obsahuje 50 µg xylometazolini 

hydrochloridum

Pomocné   látky:   chlorid   sodný,   dihydrát   hydrogenfosforečnanu   sodného,   dihydrát 

dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda

Jak přípravek Rinoxyl vypadá

Rinoxyl je čirý bezbarvý roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo, Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.7.2009