Advertisement

Rhemox

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Rhemox 500 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Rhemox 500 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, brojleři kura domácího, kachny, krůty
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • 9905012 - 1 x 100 g - sáček - -; 9905013 - 1 x 300 g - sáček - -; 9905014 - 1 x 400 g - sáček - -; 9905015 - 1 x 1 kg - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/030/16-C
 • Datum autorizace:
 • 25-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na obalu.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Rhemox 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata, brojlery kura a

kachen, krůty v masném chovu

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Industrial Veterinaria S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Španělsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

aniMedica Herstellungs GmbH

Pappelstr. 7 72160 Horb. N

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rhemox 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata, brojlery kura a kachen,

krůty v masném chovu

Amoxicillinum trihydricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje:

Amoxicillinum trihydricum

500 mg

(odpovídá 435,6 mg amoxicillinum)

Jemný a homogenní, bílý nebo slabě krémový prášek.

4.

INDIKACE

Prasata: Léčba infekcí způsobených různými kmeny Streptococcus suis

citlivými na

amoxicilin.

Brojleři kura a kachen a krůty v masném chovu: Léčba pasteurelózy a kolibacilózy

způsobené různými kmeny bakterií Pasteurella spp. a Escherichia coli citlivými na

amoxicilin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny, jiné beta-laktamy nebo na pomocnou

látku.

Nepodávat perorálně králíkům, morčatům, křečkům a jiným malým býložravcům –

amoxicilin (stejně jako všechny aminopeniciliny) má škodlivé účinky na střevní bakterie.

Nepodávat koním – amoxicilin (stejně jako všechny aminopeniciliny) má významné

účinky na střevní bakterie.

Nepodávat perorálně zvířatům s funkčním bachorem.

Nepoužívat u zvířat s poškozením ledvin, anurií nebo oligurií.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou se vyskytnout hypersenzitivní reakce od kožní vyrážky až po anafylaktický šok.

Gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem).

Sekundární infekce způsobené po dlouhodobém podávání patogeny necitlivými na

přípravek.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

Kur domácí (brojleři), kachny (brojleři) a krůty (krůty v masném chovu).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K podání v pitné vodě. Čirá a bezbarvá kapalina, pokud je v roztoku.

Medikovanou vodu vyměňujte každých 24 hodin.

Spotřeba medikované vody závisí na klinickém stavu zvířete, prostředí, věku a použitém

krmivu. K zajištění správné dávky je třeba koncentraci léčivé látky přiměřeně upravit.

Dávkování a léčebný režim

Prasata: 20 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 17,4 mg amoxicilinu/kg živé hmotnosti)

každých 24 hodin, tj. 40 mg přípravku/kg hmotnosti/den). Podává se 4 dny.

Brojleři kura: 15 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 13,1 mg amoxicilinu/kg živé

hmotnosti) každých 24 hodin, tj. 30 mg přípravku/kg hmotnosti/den). Podává se 5 dnů.

Brojleři kachen: 20 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 17,4 mg amoxicilinu/kg živé

hmotnosti) každých 24 hodin, tj. 40 mg přípravku/kg hmotnosti/den). Podává se 3 dny.

Krůty v masném chovu: 15–20 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 13,1–17,4 mg

amoxicilinu/kg živé hmotnosti) každých 24 hodin, tj. 30–40 mg přípravku/kg

hmotnosti/den). Podává se 5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K výpočtu dávky přípravku (mg) do zásobníku pitné vody použijte tento vzorec:

Dávka (mg přípravku na kg

živé hmotnosti a den)

Průměrná hmotnost (kg)

léčených zvířat

= ___ ml přípravku na litr

pitné vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) na zvíře a den

Přípravek je nutno nejprve naředit malým množstvím vody. Tím vznikne zásobní roztok,

který se dále ředí v zásobníku pitné vody nebo je do ní dávkován čerpadlem.

Koncentrovaný roztok míchejte nejméně 15 minut, aby se úplně rozpustil. Používáte-li

dávkovací čerpadlo, nastavte jej na 2 až 5 % a přizpůsobte tomu objem přípravku.

Vzhledem k limitu maximální rozpustnosti přípravku nelze 2% nastavení použít k

podávání krůtám nebo prasatům.

K zajištění vypočteného množství přípravku doporučujeme použít vhodně kalibrované

váhy.

Živou hmotnost je třeba stanovit co nejpřesněji, abyste zajistili správnou dávku a

zabránili poddávkování.

Nařeďte čerstvou tekoucí vodou a roztok připravte těsně před použitím.

Během léčby monitorujte často spotřebu vody.

Aby byl zajištěn příjem medikované vody, zvířata po dobu podávání nemají mít přístup k

jinému zdroji vody.

Po skončení léčby vyčistěte vhodným způsobem napájecí systém, abyste se vyhnuli

podání subterapeutických dávek léčivé látky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

Prasata: 6 dnů

Kur domácí: 1 den

Krůty: 5 dnů

Kachny: 9 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu a během čtyř týdnů

před počátkem snášky.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: ihned spotřebujte.

Doba použitelnosti po rekonstituci ve vodě podle návodu: 24 h.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Použití přípravku kombinujte s osvědčenými chovatelskými postupy, tj. dobrou hygienou,

řádným větráním a dostatečným prostorem pro zvířata.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím přípravku proveďte testy citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat. Pokud to

není možné, řiďte se informacemi o citlivosti bakteriálních kmenů (v daném regionu či na

farmě).

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla

antibiotické politiky.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může

zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na amoxicilin a snížit účinnost terapie jinými

peniciliny z důvodu možné zkřížené rezistence.

Příjem léčivého přípravku u zvířat může být nepříznivě ovlivněn následkem onemocnění.

V případě nedostatečného příjmu vody je třeba léčit zvířata parenterálně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží

vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým

reakcím s cefalosporiny a naopak.

- Nemanipulujte s přípravkem, pokud jste alergičtí na peniciliny nebo cefalosporiny.

- Při manipulaci s přípravkem buďte obezřetní a při jeho dávkování do vody se vyvarujte

vdechnutí prášku, potřísnění pokožky a vniknutí do očí. Dodržujte tato bezpečnostní

opatření:

Přijměte nezbytná opatření, aby nedošlo k úniku prášku při jeho přidávání do

pitné vody.

Používejte jednorázový respirátor (polomasku) dle normy EN149 nebo respirátor

pro více použití vyhovující normě EN140 s filtrem podle normy EN143, rukavice,

kombinézu a schválené ochranné brýle.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě zasažení opláchněte

velkým množstvím čisté vody.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití si umyjte ruce.

- Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní

vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů

či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie u potkanů a myší nepodaly důkaz o teratogenním a fetotoxickém

účinku a maternální toxicitě.

Nebyla stanovena bezpečnost tohoto přípravku během březosti nebo laktace u prasnic;

použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávejte současně s neomycinem, protože blokuje vstřebávání perorálně podaných

penicilinů.

Nepodávejte současně s

bakteriostatickými

antibiotiky,

neboť mohou

blokovat

baktericidní účinek penicilinů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případě předávkování nejsou známy jiné nežádoucí účinky než uvedené v bodu

“Nežádoucí účinky“.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí

být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního

odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším

veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní

prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: sáčky 100 g, 300 g, 400 g a 1 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrační číslo:

Šarže: {číslo}

EXP: {měsíc/rok}

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

8-3-2018

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

Cefdinir vs. Amoxicillin

Cefdinir vs. Amoxicillin

Title: Cefdinir vs. AmoxicillinCategory: MedicationsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

Cephalexin vs. Amoxicillin

Cephalexin vs. Amoxicillin

Title: Cephalexin vs. AmoxicillinCategory: MedicationsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

14-2-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Northstar RxLLC]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Northstar RxLLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMOXICILLIN Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMOXICILLIN Capsule [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Capsule [Rising Health, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMOXICILLIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

CLAVAMOX DROPS (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Suspension [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX DROPS (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

AMOXICILLIN Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

AMOXI-MAST (Amoxicillin) Suspension [Merck Sharp Dohme Corp.]

AMOXI-MAST (Amoxicillin) Suspension [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMOXICILLIN Capsule [REMEDYREPACK INC.]

AMOXICILLIN Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

Keflex vs. Amoxicillin

Keflex vs. Amoxicillin

Keflex (cephalexin) and amoxicillin are both antibiotics prescribed to treat bacterial infections.

US - RxList

27-11-2017

Omicef vs. Amoxicillin

Omicef vs. Amoxicillin

Omnicef (cefdinir) and amoxicillin are antibiotics used to treat many different types of infections caused by bacteria. These drugs belong to different drug classes. Omnicef is a cephalosporin antibiotic and amoxicillin is a penicillin-type antibiotic.

US - RxList

27-11-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

Amoxicillin vs. Levaquin (Strength and Effectiveness)

Amoxicillin vs. Levaquin (Strength and Effectiveness)

Title: Amoxicillin vs. Levaquin (Strength and Effectiveness)Category: MedicationsCreated: 10/30/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/30/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-10-2017

AMOXICILLIN Capsule [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Chewable [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Chewable [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-8-2017

AMOXICILLIN Capsule [Central Texas Community Health Centers]

AMOXICILLIN Capsule [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

AMOXICILLIN Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

AMOXICILLIN Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement