Rhemox

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Rhemox 500 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Rhemox 500 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, brojleři kura domácího, kachny, krůty
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • 9905012 - 1 x 100 g - sáček - -; 9905013 - 1 x 300 g - sáček - -; 9905014 - 1 x 400 g - sáček - -; 9905015 - 1 x 1 kg - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/030/16-C
 • Datum autorizace:
 • 25-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na obalu.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Rhemox 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata, brojlery kura a

kachen, krůty v masném chovu

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Industrial Veterinaria S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Španělsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

aniMedica Herstellungs GmbH

Pappelstr. 7 72160 Horb. N

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rhemox 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata, brojlery kura a kachen,

krůty v masném chovu

Amoxicillinum trihydricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje:

Amoxicillinum trihydricum

500 mg

(odpovídá 435,6 mg amoxicillinum)

Jemný a homogenní, bílý nebo slabě krémový prášek.

4.

INDIKACE

Prasata: Léčba infekcí způsobených různými kmeny Streptococcus suis

citlivými na

amoxicilin.

Brojleři kura a kachen a krůty v masném chovu: Léčba pasteurelózy a kolibacilózy

způsobené různými kmeny bakterií Pasteurella spp. a Escherichia coli citlivými na

amoxicilin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny, jiné beta-laktamy nebo na pomocnou

látku.

Nepodávat perorálně králíkům, morčatům, křečkům a jiným malým býložravcům –

amoxicilin (stejně jako všechny aminopeniciliny) má škodlivé účinky na střevní bakterie.

Nepodávat koním – amoxicilin (stejně jako všechny aminopeniciliny) má významné

účinky na střevní bakterie.

Nepodávat perorálně zvířatům s funkčním bachorem.

Nepoužívat u zvířat s poškozením ledvin, anurií nebo oligurií.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou se vyskytnout hypersenzitivní reakce od kožní vyrážky až po anafylaktický šok.

Gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem).

Sekundární infekce způsobené po dlouhodobém podávání patogeny necitlivými na

přípravek.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

Kur domácí (brojleři), kachny (brojleři) a krůty (krůty v masném chovu).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K podání v pitné vodě. Čirá a bezbarvá kapalina, pokud je v roztoku.

Medikovanou vodu vyměňujte každých 24 hodin.

Spotřeba medikované vody závisí na klinickém stavu zvířete, prostředí, věku a použitém

krmivu. K zajištění správné dávky je třeba koncentraci léčivé látky přiměřeně upravit.

Dávkování a léčebný režim

Prasata: 20 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 17,4 mg amoxicilinu/kg živé hmotnosti)

každých 24 hodin, tj. 40 mg přípravku/kg hmotnosti/den). Podává se 4 dny.

Brojleři kura: 15 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 13,1 mg amoxicilinu/kg živé

hmotnosti) každých 24 hodin, tj. 30 mg přípravku/kg hmotnosti/den). Podává se 5 dnů.

Brojleři kachen: 20 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 17,4 mg amoxicilinu/kg živé

hmotnosti) každých 24 hodin, tj. 40 mg přípravku/kg hmotnosti/den). Podává se 3 dny.

Krůty v masném chovu: 15–20 mg amoxicilin-trihydrátu (odpovídá 13,1–17,4 mg

amoxicilinu/kg živé hmotnosti) každých 24 hodin, tj. 30–40 mg přípravku/kg

hmotnosti/den). Podává se 5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K výpočtu dávky přípravku (mg) do zásobníku pitné vody použijte tento vzorec:

Dávka (mg přípravku na kg

živé hmotnosti a den)

Průměrná hmotnost (kg)

léčených zvířat

= ___ ml přípravku na litr

pitné vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) na zvíře a den

Přípravek je nutno nejprve naředit malým množstvím vody. Tím vznikne zásobní roztok,

který se dále ředí v zásobníku pitné vody nebo je do ní dávkován čerpadlem.

Koncentrovaný roztok míchejte nejméně 15 minut, aby se úplně rozpustil. Používáte-li

dávkovací čerpadlo, nastavte jej na 2 až 5 % a přizpůsobte tomu objem přípravku.

Vzhledem k limitu maximální rozpustnosti přípravku nelze 2% nastavení použít k

podávání krůtám nebo prasatům.

K zajištění vypočteného množství přípravku doporučujeme použít vhodně kalibrované

váhy.

Živou hmotnost je třeba stanovit co nejpřesněji, abyste zajistili správnou dávku a

zabránili poddávkování.

Nařeďte čerstvou tekoucí vodou a roztok připravte těsně před použitím.

Během léčby monitorujte často spotřebu vody.

Aby byl zajištěn příjem medikované vody, zvířata po dobu podávání nemají mít přístup k

jinému zdroji vody.

Po skončení léčby vyčistěte vhodným způsobem napájecí systém, abyste se vyhnuli

podání subterapeutických dávek léčivé látky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

Prasata: 6 dnů

Kur domácí: 1 den

Krůty: 5 dnů

Kachny: 9 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu a během čtyř týdnů

před počátkem snášky.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: ihned spotřebujte.

Doba použitelnosti po rekonstituci ve vodě podle návodu: 24 h.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Použití přípravku kombinujte s osvědčenými chovatelskými postupy, tj. dobrou

hygienou, řádným větráním a dostatečným prostorem pro zvířata.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím přípravku proveďte testy citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat. Pokud to

není možné, řiďte se informacemi o citlivosti bakteriálních kmenů (v daném regionu či na

farmě).

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla

antibiotické politiky.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může

zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na amoxicilin a snížit účinnost terapie jinými

peniciliny z důvodu možné zkřížené rezistence.

Příjem léčivého přípravku u zvířat může být nepříznivě ovlivněn následkem onemocnění.

V případě nedostatečného příjmu vody je třeba léčit zvířata parenterálně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží

vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým

reakcím s cefalosporiny a naopak.

- Nemanipulujte s přípravkem, pokud jste alergičtí na peniciliny nebo cefalosporiny.

- Při manipulaci s přípravkem buďte obezřetní a při jeho dávkování do vody se vyvarujte

vdechnutí prášku, potřísnění pokožky a vniknutí do očí. Dodržujte tato bezpečnostní

opatření:

Přijměte nezbytná opatření, aby nedošlo k úniku prášku při jeho přidávání do

pitné vody.

Používejte jednorázový respirátor (polomasku) dle normy EN149 nebo respirátor

pro více použití vyhovující normě EN140 s filtrem podle normy EN143, rukavice,

kombinézu a schválené ochranné brýle.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě zasažení opláchněte

velkým množstvím čisté vody.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití si umyjte ruce.

- Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní

vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů

či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie u potkanů a myší nepodaly důkaz o teratogenním a fetotoxickém

účinku a maternální toxicitě.

Nebyla stanovena bezpečnost tohoto přípravku během březosti nebo laktace u prasnic;

použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávejte současně s neomycinem, protože blokuje vstřebávání perorálně podaných

penicilinů.

Nepodávejte současně s bakteriostatickými antibiotiky,

neboť mohou blokovat

baktericidní účinek penicilinů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případě předávkování nejsou známy jiné nežádoucí účinky než uvedené v bodu

“Nežádoucí účinky“.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí

být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního

odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším

veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní

prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: sáčky 100 g, 300 g, 400 g a 1 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrační číslo:

Šarže: {číslo}

EXP: {měsíc/rok}

3-12-2018

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

Health Canada

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.