REUFLOGIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • REUFLOGIN 50 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • REUFLOGIN 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Kyseliny octové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9936744 - 1 x 50 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/844/97-C
 • Datum autorizace:
 • 19-09-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

REUFLOGIN 50 mg/ml injekční roztok pro koně

Diclofenacum natricum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Diclofenacum natricum

50 mg

(ut Diclofenacum 46,6 mg)

Pomocné látky:

Benzyl alkohol

20 mg

Disiřičitan sodný

3 mg

Čirý bezbarvý až světle nažloutlý injekční roztok.

4. INDIKACE

Protizánětlivá, analgetická a antipyretická léčba. Zejména: horečnaté stavy a zánětlivé nebo

degenerativní stavy (jednoduché nebo komplikované bakteriálními agens) respiratorního

aparátu (např. bronchopneumonie), genito-mamárního aparátu (např.: mastitis, metritis) a

pohybového ústrojí (např.: artritidy, tendinitidy, desmitidy, myositidy), včetně akutní a

chronické laminitidy u koní.

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávat zvířatům se známou hypersensitivitou na diklofenak. Přípravek je kontraindikován

v případech

gastrointestinálních

onemocnění,

zvláště

ulcerativních

procesů,

protože

diklofenak může zhoršovat symptomatologii z hlediska výskytu krvácení.

Diklofenak je kontraindikován v případech renální nebo jaterní insuficience nebo krvácení.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Všechny nesteroidní protizánětlivé přípravky mohou vyvolat výskyt vedlejších účinků,

zejména na úrovni GIT, ledvin, jater a některých krevních složek.

U koní byla popsána anorexie a při dvojnásobné doporučené dávce krvácení a jaterní poruchy.

Ve všech těchto případech je třeba přerušit léčbu. Při doporučených dávkách může dojít

v místě injekčního podání k přechodnému zduření a krvácení.

Nepoužívat maso ošetřených zvířat ke krmení mrchožravých ptáků (především supů) nejméně

po dobu 28 dnů od poslední léčby, protože může obsahovat residua diklofenaku, který je

vysoce toxický pro tyto druhy ptáků.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává i . m. v dávce 2,5 mg sodné soli diklofenaku / kg ž. hm. /den.

Koně: 5 ml / 100 kg ž. hm. / den po 3 – 5 dnů.

Doporučeno je intramuskulární podání, ale v naléhavých případech lze aplikovat pomalu

intravenózně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nepřekračovat doporučené dávkování.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nepřekračovat doporučené dávkování. Současné podání jiných systémových nesteroidních

protizánětlivých přípravků může zvýšit výskyt vedlejších účinků. Léčba nesmí trvat déle než

3 - 5 dnů. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Dodržovat doporučené dávkování a dobu léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice

s přípravkem. V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo omýt

tekoucí vodou.

Lidé se známou přecitlivělostí na diklofenak by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost:

Použití není doporučeno na konci březosti, protože podobně jako všechny NSAID, může

interferovat s normálními mechanismy porodu.

Laktace:

Lze použít během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Současné podání jiných protizánětlivých přípravků může zvýšit výskyt vedlejších účinků.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U koní, po dvojnásobné dávce, byly zaznamenány příznaky gastrointestinálního krvácení.

Avšak ulcerogenní účinky jsou vlastnost všech NSAID a lze je omezit aktivními substancemi,

chránícími žaludeční sliznici, a H

– antihistaminiky (cimetidin, ranitidin).

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Pouze pro použití veterinárním

lékařem.

Balení: 1 x 50 ml.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.