Advertisement

RAMIPRIL AUROBINDO 10 MG TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RAMIPRIL AUROBINDO 10 MG TABLETY, POR TBL NOB 56X10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 56, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RAMIPRIL AUROBINDO 10 MG TABLETY, POR TBL NOB 56X10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 926/09-C
 • Datum autorizace:
 • 31-08-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Stránka 1 z 8 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231744/2012 a sukls231728/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  

Ramipril Aurobindo 5 mg tablety 

Ramipril Aurobindo 10 mg tablety 

ramiprilum  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

V příbalové informaci naleznete:  

1.   Co je Ramipril Aurobindo a k čemu se používá  

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramipril Aurobindo užívat  

3.   Jak se Ramipril Aurobindo užívá  

4.   Možné nežádoucí účinky  

5   Jak Ramipril Aurobindo uchovávat  

6.   Další informace  

1.   CO JE RAMIPRIL AUROBINDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

Ramipril Aurobindo obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků 

nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).  

Ramipril Aurobindo účinkuje takto:  

  snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak  

  uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy  

  ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.  

Ramipril Aurobindo se může používat:  

  k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)  

  ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici  

  ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, 

jestli mate cukrovku nebo ne)  

  k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)  

  jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním 

selháním.  

2.   ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RAMIPRIL 

AUROBINDO UŽÍVAT  

Neužívejte Ramipril Aurobindo:  

  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na    

kteroukoli další složku přípravku Ramipril Aurobindo uvedenou v bodě 6.  

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok 

rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.  

Stránka 2 z 8 

  jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může 

být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a 

jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.  

  pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramipril 

Aurobindo pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze 

používá  

  pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. 

renální arteriální stenóza)  

  pokud jste těhotná déle než 3 měsíce . ( Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku 

těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení .)  

  pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.  

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Ramipril Aurobindo. Nejste-li si 

jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramipril Aurobindo užívat.  

Zvláštní opatrnosti při použití Ramipril Aurobindo je zapotřebí  

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:  

  jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami  

  jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, 

větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním 

diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)  

  jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou 

(desenzibilizace)  

  zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo 

zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramipril Aurobindo 

jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem  

  zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)  

  jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 

erythematodes  

  musíte sdělit svému lékaři, pokud si myslíte, že jste (nebo by jste mohla být) těhotná. 

Ramipril Aurobindo se nedoporučuje v časném těhotenství, a nesmí být užíván, pokud jste 

těhotná déle než 3 měsíce , protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud 

jepoužit v této fázi těhotenství(viz bod těhotenství).  

Děti  

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril Aurobindo 

nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku 

Ramipril u dětí. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře 

dříve, než začnete Ramipril Aurobindo užívat.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně 

rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že Ramipril Aurobindo může ovlivnit způsob účinku 

jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku Ramipril Aurobindo.  

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky 

mohou zeslabit účinek přípravku Ramipril Aurobindo.  

  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 

protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 

acetylsalicylová)  

  Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, 

astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám 

zkontroluje krevní tlak.  

Stránka 3 z 8 

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky 

mohou při současném užívání s Ramipril Aurobindo zvýšit pravděpodobnost výskytu 

nežádoucích účinků.  

  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 

protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 

acetylsalicylová)  

  Protinádorové léky (chemoterapie)  

  Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin  

  Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid  

  Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, 

triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)  

  Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon  

  Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)  

  Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).  

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Ramipril 

Aurobindo může mít vliv na jejich účinek.  

  Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a 

inzulín. Ramipril Aurobindo může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu 

cukru v krvi po dobu užívání léku Ramipril Aurobindo.  

  Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramipril Aurobindo Vám může 

zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.  

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři 

dříve, než začnete Ramipril Aurobindo užívat.  

Užívání Ramipril Aurobindo s jídlem a alkoholem  

  Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril Aurobindo může způsobit, že budete 

pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu 

můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte Ramipril Aurobindo, proberte to se svým 

lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.  

  Ramipril Aurobindo se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.  

Těhotenství a kojení  

Těhotenství  

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. 

Lékař vám doporučí vysazení přípravku Ramipril Aurobindo ještě dříve, než otěhotníte, nebo 

jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Ramipril 

Aurobindo není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek 

Ramipril Aurobindo nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl 

způsobit závažné poškození plodu. 

Kojení  

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Ramipril Aurobindo není doporučen kojícím 

matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené 

nebo nedonošené dítě.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

Při léčbě přípravkem Ramipril Aurobindo můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na 

začátku léčby přípravkem Ramipril Aurobindo, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. 

Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje. 

Důležité informace o některých složkách Ramipril Aurobindo  

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám bylo lékařem sděleno, že 

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před užitím tohoto léčivého 

přípravku. 

Stránka 4 z 8 

3.   JAK SE RAMIPRIL AUROBINDO UŽÍVÁ  

Vždy užívejte Ramipril Aurobindo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

U  dávek  méně  než  2,5  mg  /  den  Ramipril  Aurobindo  není  vhodný.  Jiné  léčivé  přípravky  

ramiprilu  v  odpovídající  síle  jsou  k  dispozici.  Váš  lékař  Vám  poradí,  odpovídajícím 

způsobem. 

Užívání tohoto léčivého přípravku  

  Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.  

  Tablety/tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.  

  Tablety/tobolky nedrťte ani nežvýkejte.  

Jaké množství léku je třeba užívat  

Léčba vysokého krevního tlaku  

  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  

  Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.  

  Maximální dávka je 10 mg jednou denně.  

  Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby 

přípravkem Ramipril Aurobindo diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které 

budete užívat.  

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice  

  Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.  

  Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.  

  Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.  

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami  

  Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  

  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.  

  Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.  

Léčba srdečního selhání  

  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.  

  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.  

  Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.  

Léčba po srdečním záchvatu  

  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.  

  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.  

  Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.  

Starší pacienti  

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.  

Jestliže jste užil(a) více Ramipril Aurobindo, než jste měl(a)  

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. 

Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte 

si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).  

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ramipril Aurobindo 

Stránka 5 z 8 

  Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.  

  Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka.  

4.   MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

Podobně jako všechny léky, může mít i Ramipril Aurobindo nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.  

Přestaňte užívat Ramipril Aurobindo a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete 

jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout 

Vám neodkladnou lékařskou pomoc:  

  Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně 

jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Ramipril 

Aurobindo.  

  Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího 

kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).  

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:  

  Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, 

tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody  

  Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.  

  Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení 

(např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější 

výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo 

bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.  

  Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy 

(zánět slinivky břišní).  

  Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí 

kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida 

(zánět jater) nebo poškození jater.  

Další nežádoucí účinky jsou:  

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, 

řekněte to, prosím, svému lékaři.  

Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)  

  Bolest hlavy nebo pocit únavy  

  Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril 

Aurobindo nebo když začnete užívat vyšší dávku.  

  Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte 

anebo si rychle sednete.  

  Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek 

(bronchitida), ztížené dýchání  

  Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení  

  Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže  

  Bolest na hrudníku  

  Křeče ve svalech nebo bolest svalů  

  Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.  

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)  

  Problémy s rovnováhou (vertigo)  

Stránka 6 z 8 

  Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení 

na kůži (parestézie)  

  Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti  

  Poruchy spánku  

  Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid  

  Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu  

  Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a 

průjmem   

  Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech   

  Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé   

  Intenzivnější pocení než obvykle  

  Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)  

  Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že 

Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.  

  Zčervenání   

  Rozmazané vidění   

  Bolest kloubů   

  Horečka    

  Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen   

  Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním 

testem    

  Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.  

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)  

  Pocit nejistoty nebo zmatenosti   

  Červený a oteklý jazyk   

  Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka   

  Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)   

  Kožní vyrážka nebo modřiny   

  Skvrny na kůži a studené končetiny   

  Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení   

  Porucha sluchu a zvonění v uších   

  Pocit slabosti   

  Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství 

hemoglobinu – prokazuje se krevními testy.  

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)  

  vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.  

Další hlášené nežádoucí účinky:  

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než 

několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.  

  Problémy se soustředěním  

  Otok úst  

  Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem  

  Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem  

  Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, 

brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)  

  Zvětšení prsů u mužů  

  Zpomalené nebo zhoršené reakce  

  Pocit pálení  

  Změny vnímání vůně  

  Vypadávání vlasů  

Stránka 7 z 8 

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

5.   JAK RAMIPRIL AUROBINDO UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí. 

Přípravek Ramipril Aurobindo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku 

za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí.  

6.   DALŠÍ INFORMACE  

Co Ramipril Aurobindo obsahuje 

  

-  Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg z ramiprilum. 

-  Pomocnými látkami jsou: částečně předbobtnalý kukuřičný škrob , monohydrát laktózy, 

hydrogenuhličitan sodný (E500), sodná sůl kroskarmelosy (E468), červený oxid železitý 

[jen u 5 mg tablety] (E172), natrium-stearyl-fumarát. 

Jak Ramipril Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení  

Ramipril Aurobindo 5 mg tablety 

Bledě růžové mramorované ploché podlouhlé nepotahované tablety se zkosenými hranami a s 

vyraženým "H" a "19" na každé straně půlicí rýhy a s půlicí rýhou na straně druhé.  

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.  

Ramipril Aurobindo 10 mg tablety 

Bílé až téměř bílé ploché podlouhlé nepotahované tablety se zkosenými hranami a s 

vyraženým "H" a "20" na každé straně půlicí rýhy a s půlicí rýhou na straně druhé.  

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 

Ramipril Aurobindo tablety jsou dostupné v:  

Blistr (PA-ALU-PVC/ALU).  

Bílá neprůhledná HDPE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem  

Velikost balení:  

Ramipril Aurobindo 5 mg tablety  

Blistru: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 a 500 tablet  

HDPE lahvička: 30 a 1000 tablet  

Aurobindo ramipril 10 mg tablety  

Blistru: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 500 tablet  

HDPE lahvička: 30 a 1000 tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Stránka 8 z 8 

Dr.Max Pharma Limited   

First Floor Roxburghe House 

273-287 Regent Street 

London W1B 2HA 

Velká Británie 

Výrobce  

Milpharm Limited 

Ares, Odyssey Business Park, West End Road, 

South Ruislip HA4 6QD. 

Velká Británie 

nebo 

APL Swift Services (Malta) Limited 

HF26, Hal Far Industrial Estate 

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 

Malta 

nebo 

Galenicum Health, S.L. 

Avenida Diagonal 538, 4º 1ª 

08006, Barcelona, Španělsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  

Česká republika  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablety 

Dánsko  Ramipril Aurobindo 

Estonsko  Ramipril Aurobindo 

Finsko  Ramipril Orion 5 mg / 10 mg tabletti 

Francie    RAMIPRIL AUROBINDO 5 mg / 10 mg, comprimé sécable 

Německo  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg Tabletten 

Řecko  RAMISYN 5 mg / 10 mg δισκία 

Maďarsko  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletta 

Irsko  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets 

Itálie  Ramipril Aurobindo Pharma Limited 5 mg / 10 mg compresse 

Litva  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletės 

Malta  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets 

Nizozemsko  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg, tabletten 

Norsko  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter 

Polsko  Ramipril Aurobindo  

Rumunsko  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimate 

Slovenská republika Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablety 

Španělsko  ramipril cinfa 5 mg / 10 mg comprimidos EFG 

Švédsko  Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter 

Velká Británie   Ramipril 5 mg / 10 mg tablets 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.12.2012.   

19-3-2018

Natural Grocers Issues Recall on Coconut Smiles Organic Due to <em>Salmonella</em>

Natural Grocers Issues Recall on Coconut Smiles Organic Due to <em>Salmonella</em>

Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc., a Lakewood, Colorado-based natural grocery chain, is recalling Natural Grocers brand 10-ounce Coconut Smiles Organic due to the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rar...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

La revisión de la FDA no encontró un aumento de los riesgos cardiovasculares en el medicamento entacapona para el mal de Parkinson

La revisión de la FDA no encontró un aumento de los riesgos cardiovasculares en el medicamento entacapona para el mal de Parkinson

[10-26-2015] Una revisión de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha encontrado evidencia clara de un aumento del riesgo de ataques cardíacos, accidente cerebrovascular u otros eventos cardiovasculares relacionados con el uso de entacapona para el tratamiento del mal de Parkinson.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Kodiak Cakes Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz. Product UPC code is 7 05599 01215 0.

Kodiak Cakes Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz. Product UPC code is 7 05599 01215 0.

Kodiak Cakes of Park City, UT is recalling all lots and codes of Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz that were on shelf prior to March 5, 2018 because they contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA review found no increased cardiovascular risks with Parkinson’s disease drug entacapone

FDA Drug Safety Communication: FDA review found no increased cardiovascular risks with Parkinson’s disease drug entacapone

[10-26-2015] A Food and Drug Administration (FDA) safety review has found no clear evidence of an increased risk of heart attacks, stroke, or other cardiovascular events associated with the use of entacapone for the treatment of Parkinson’s disease.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

Flebogamma DIF 5% & 10%

Flebogamma DIF 5% & 10%

Updated Package Insert, December 2009.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Bella all Natural Issues Voluntary Nationwide Recall of Diet Capsules Labeled as Bella, Due to Presence of Sibutramine

Bella all Natural Issues Voluntary Nationwide Recall of Diet Capsules Labeled as Bella, Due to Presence of Sibutramine

Bella All Natural is voluntarily recalling its Diet Capsules labeled as Bella, Lot Number MFD:10.15.2017 EXP: 10.14.2019, to the consumer level.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds additional data supports the potential for increased long-term risks with antibiotic clarithromycin (Biaxin) in patients with heart disease

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds additional data supports the potential for increased long-term risks with antibiotic clarithromycin (Biaxin) in patients with heart disease

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is advising caution before prescribing the antibiotic clarithromycin (Biaxin) to patients with heart disease because of a potential increased risk of heart problems or death that can occur years later. Our recommendation is based on our review of the results of a 10-year follow-up study1 of patients with coronary heart disease from a large clinical trial2 that first observed this safety issue.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2018

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

The FDA is alerting pet owners to a history of four recalls of and multiple complaints associated with Darwin’s Natural and ZooLogics pet foods, manufactured by Arrow Reliance Inc., dba Darwin’s Natural Pet Products, over the period from October 17, 2016 to February 10, 2018. In each instance, the company recalled these products after being alerted to positive findings of Salmonella and/or Listeria monocytogenes in samples of their raw pet food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

FDA Drug Safety Communication: Safety review update of Chantix (varenicline) and risk of neuropsychiatric adverse events

FDA Drug Safety Communication: Safety review update of Chantix (varenicline) and risk of neuropsychiatric adverse events

[10-24-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has reviewed the results from two FDA-sponsored epidemiological studies that evaluated the risk of neuropsychiatric adverse events associated with the smoking cessation drug Chantix (varenicline).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Scientific guideline: Dolutegravir film-coated tablets 10 mg, 25 mg and 50 mg product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

Scientific guideline: Dolutegravir film-coated tablets 10 mg, 25 mg and 50 mg product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

This guidance provides product-specific guidance on the demonstration of the dolutegravir.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-2-2018

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of tadalafil.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Sacroiliac Joint Dysfunction (SI Joint Pain)

Sacroiliac Joint Dysfunction (SI Joint Pain)

Title: Sacroiliac Joint Dysfunction (SI Joint Pain)Category: Diseases and ConditionsCreated: 10/31/2007 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-3-2018

Regulatory and procedural guideline: EudraVigilance release notes v.1.10

Regulatory and procedural guideline: EudraVigilance release notes v.1.10

This document lists and briefly describes the following areas for the releases of EVWEB starting with the release on 22 November 2017.

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-3-2018

Indigestion (Dyspepsia, Upset Stomach Pain) Symptoms, Relief Remedies, Medicine

Indigestion (Dyspepsia, Upset Stomach Pain) Symptoms, Relief Remedies, Medicine

Title: Indigestion (Dyspepsia, Upset Stomach Pain) Symptoms, Relief Remedies, MedicineCategory: Diseases and ConditionsCreated: 4/10/2002 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

ABACAVIR (Abacavir Sulfate) Solution [Aurobindo Pharma Limited]

ABACAVIR (Abacavir Sulfate) Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARMODAFINIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

Physician Salaries, Drug Prices Drive High US Health Costs

Physician Salaries, Drug Prices Drive High US Health Costs

Despite major reforms in delivery and similar patterns of use, the United States spends nearly double what 10 other wealthy nations spend on healthcare, researchers report in an article published online today in JAMA, a major new analysis finds.

US - RxList

13-3-2018

Major League Pitchers Plagued by Two Types of Injuries

Major League Pitchers Plagued by Two Types of Injuries

Title: Major League Pitchers Plagued by Two Types of InjuriesCategory: Health NewsCreated: 3/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-3-2018

Brain Imaging Reveals the Impact of Untreated Depression

Brain Imaging Reveals the Impact of Untreated Depression

Higher concentrations of a marker of inflammation in three regions of the brain suggest untreated major depression, particularly when such concentrations persist for longer than 10 years, a new imaging study shows.

US - RxList

7-3-2018

CEFADROXIL Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

CEFADROXIL Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

FINASTERIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

FINASTERIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

DIVALPROEX SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

DIVALPROEX SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LAMOTRIGINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

LAMOTRIGINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

DIDANOSINE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

DIDANOSINE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

SUMATRIPTAN AND NAPROXEN SODIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SUMATRIPTAN AND NAPROXEN SODIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

GAINPRO 10 (Bambermycins) Powder [Huvepharma, Inc.]

GAINPRO 10 (Bambermycins) Powder [Huvepharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-2-2018

1 in 10 Worldwide Gets Wound Infection After Abdominal Surgery

1 in 10 Worldwide Gets Wound Infection After Abdominal Surgery

Title: 1 in 10 Worldwide Gets Wound Infection After Abdominal SurgeryCategory: Health NewsCreated: 2/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

FOAMING ACNE FACE WASH WALGREENS (Benzoyl Peroxide 10%) Cream [Walgreens]

FOAMING ACNE FACE WASH WALGREENS (Benzoyl Peroxide 10%) Cream [Walgreens]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

STAVUDINE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

STAVUDINE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

EU/3/10/802 (Genkyotex S.A.)

EU/3/10/802 (Genkyotex S.A.)

EU/3/10/802 (Active substance: 2-(2-chlorophenyl)-4-[3-(dimethylamino)phenyl]-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-C]pyridine-3,6(2H,5H)-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)939 of Tue, 13 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/079/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

It May Be Winter, But Keep That Sunscreen Handy

It May Be Winter, But Keep That Sunscreen Handy

Title: It May Be Winter, But Keep That Sunscreen HandyCategory: Health NewsCreated: 2/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-2-2018

Insulin Resistance

Insulin Resistance

Title: Insulin ResistanceCategory: Diseases and ConditionsCreated: 2/10/2004 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/7/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-2-2018

NIACIN Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

NIACIN Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CDRH's Bakul Patel talks #DigitalHealth and #FDAPrecert today at 10:15am with entrepreneurs, innovators and startups http://bit.ly/HHSStartupDay  #HHSstartupday

CDRH's Bakul Patel talks #DigitalHealth and #FDAPrecert today at 10:15am with entrepreneurs, innovators and startups http://bit.ly/HHSStartupDay  #HHSstartupday

CDRH's Bakul Patel talks #DigitalHealth and #FDAPrecert today at 10:15am with entrepreneurs, innovators and startups http://bit.ly/HHSStartupDay  #HHSstartupday

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-2-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Fatigue (Symptoms, Causes, Treatment)

Fatigue (Symptoms, Causes, Treatment)

Title: Fatigue (Symptoms, Causes, Treatment)Category: Diseases and ConditionsCreated: 10/12/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement