RABEPRAZOL MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RABEPRAZOL MYLAN Enterosolventní tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50X1 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RABEPRAZOL MYLAN Enterosolventní tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Rabeprazol
 • Přehled produktů:
 • TBL ENT 50X1X20MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 072/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 18-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1

Sp.zn.sukls38477/2015

Příbalováinformace:Informace pro pacienta

RabeprazolMylan 20 mg

enterosolventnítablety

rabeprazolumnatricum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejné známkyonemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojepřípravekRabeprazolMylan akčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekRabeprazolMylan užívat

3.JaksepřípravekRabeprazolMylan užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekRabeprazolMylanuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je RabeprazolMylan a kčemu sepoužívá

RabeprazolMylanobsahujeúčinnoulátkurabeprazol,kterápatřídoskupinylékůnazývanýchinhibitory

protonové pumpy. RabeprazolMylan účinkujetím, že snižuje množstvíkyseliny, která se tvořívžaludku.

RabeprazolMylansepoužívá k léčbě těchto onemocnění:

Symptomatickáléčbaerozivníneboulceróznírefluxníchorobyjícnu(GERD),kteráseběžně

označujejakozánětjícnuzpůsobenýžaludečníkyselinouaspojenýspálenímžáhy,nebo

dlouhodobá(udržovací)léčbarefluxníchorobyjícnu(GERD).Refluxníchorobajícnuvzniká,

kdyžkyselinyapotravinyzežaludkupronikajídojícnu(cožjetrubicespojujícíústaažaludek),

kdemohou způsobovatzánět.

Symptomatickáléčbastřednětěžkéažvelmitěžkérefluxníchorobyjícnu(symptomatická

GERD), téžspojenés pálenížáhy.

Vředůžaludkunebohorníčástistřeva.Pokudjsoutytovředyinfikoványbakteriízvanou

'Helicobacterpylori"(H.pylori),budetetakéužívatantibiotika.SoučasnépoužitíRabeprazolu

Mylanaantibiotikodstraníinfekciavedekezhojenívředů.Zabránítakéopakovánínákazy

a vznikuvředů.

Zollinger-Ellisonovasyndromu,cožjeonemocnění,přikterémsevžaludkuvýraznězvyšuje

tvorba kyselé žaludečníšťávy.

2

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek RabeprazolMylan užívat

Neužívejtepřípravek RabeprazolMylan

jestližejstealergický(á)narabeprazolnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenou vbodě 6).

jestližejstetěhotnánebosedomníváte, žejste těhotná

jestliže kojíte

Pokudsinejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteRabeprazol

Mylan užívat.

Viztaké bod „Těhotenstvía kojení“.

Upozorněnía opatření

Před použitímpřípravkuRabeprazolMylanseporaďtesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

jestližejstealergický(á)najinéinhibitoryprotonovépumpynebosubstituovanébenzimidazoly

(jakoje lansoprazol, omeprazol, esomeprazola pantoprazol)

jestližemátenádoržaludkunebojícnu.Vášlékařmůžepředzahájenímléčbyrabeprazolem

provésturčitá vyšetřeníkvyloučenírakoviny.

jestliže mátezávažnépotíže sjátry,

jestližeužívátelékatazanavir(používásekléčběHIVinfekce)(vizbod2,Dalšíléčivépřípravky

a přípravekRabeprazolMylan)

jestližejstenadlouhodobéléčběrabeprazolemasoučasněužíváteléky,jakojedigoxin(používá

sekléčběsrdečníchpotíží),nebomočopudnéléky,jakojefurosemid,spironolakton,

hydrochlorothiazidy(používanékléčbě vysokého krevníhotlaku nebo srdečních potíží).

jestližemátesníženétělesnézásobyvitaminuB

neborizikovéfaktoryprosníženouhladinu

vitaminuB

aužíváterabeprazoldlouhodobě.Stejnějakouvšechpřípravkůsnižujících

žaludečníkyselost,můževéstirabeprazolke sníženíabsorpcevitaminu B

.

pokudseuVásněkdyobjevilakožníreakcepoléčběpřípravkem,kterýjepodobnýpřípravku

RabeprazolMylana snižuje množstvížaludečníkyseliny

PokudseVásněcozvýšeuvedenéhotýká(nebopokudsinejstejistý/á),poraďtesesesvýmlékařem

nebo lékárníkemdříve, nežzačneteRabeprazolMylanužívat.

Běhemléčby

Uněkterýchpacientůbylypozoroványproblémyskrví(jakojenapříkladsníženýpočetkrvinek,

cožmůževéstkčastějšíminfekcímahorečcenebosnadnétvorběmodřinakrvácení)aproblémy

sjátry(jakojenapříkladzvýšenínebosníženíhladinyjaterníchenzymů,kterémohoubýtvidět

zkrevních testů),které se ale často zlepšilypo zastaveníléčbypřípravkemRabeprazolMylan.

Jestližetrpítezávažnýmiprůjmy(vodnatýnebokrvavýprůjem)spříznakyjako je horečka,bolest

nebo citlivostvoblastibřicha, přestaňteRabeprazolMylanužívata vyhledejteihned lékaře.

Pokudbudetemítnakůživyrážku,zejménanamístechvystavenýchslunečnímpaprskům,sdělte

toconejdřívesvémulékaři,protožeVašiléčbupřípravkemRabeprazolMylanbudemožnánutné

ukončit. Neopomeňte uvéstipřípadné dalšínežádoucíúčinky, jakojsou bolestikloubů.

Pokud užíváte tento přípravekpo delšídobu, bude VášlékařchtítsledovatVášzdravotnístav.

3

Pokudužíváteinhibitorprotonovépumpy,jako jeRabeprazolMylan,podobudelšínež1rok,můžetemít

mírnězvýšenérizikozlomeninykrčkustehenníkosti,zápěstínebopáteře(obratlů).Sděltesvémulékaři,

zda trpíteosteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy(mohou také zvyšovatriziko osteoporózy).

Děti

RabeprazolMylansenedoporučujepodávatdětem,protoženeexistujížádnézkušenostizjehopoužití

vtéto věkové skupině.

Dalšíléčivé přípravkyapřípravekRabeprazolMylan

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.Jemimořádnědůležité,

abyste informoval(a)lékaře,zejménapokudužíváteněkterýztěchtoléků:

ketokonazolneboitrakonazol(používajísekléčběplísňovýchinfekcí).Rabeprazolmůžesnížit

množstvítěchto přípravků vkrvi. Jeproto možné, že Vášlékařbude musetupravitdávkování.

atazanavir(používásekléčběHIV).Rabeprazolmůžesnížitmnožstvítohotopřípravkuvkrvi,

a proto bytyto přípravkynemělybýtužíványspolečně.

methotrexát(chemoterapeutikumužívanévevysokýchdávkáchkléčběrakovinyazánětlivých

onemocnění)-jestližeužívátevysokoudávkumethotrexátu,můžeVámlékařdočasněpřerušit

léčbupřípravkemRabeprzolMylan.

Pokudsinejstejistý(á),zdaseVásněcozvýšeuvedenéhotýká,poraďtesesVašímlékařemnebo

lékárníkemdříve, nežzačnete přípravekRabeprazolMylan užívat.

Těhotenstvía kojení

NeužívejteRabeprazolMylan,pokudjstetěhotnánebosimyslíte, že bystemohla býttěhotná.

NeužívejteRabeprazolMylan,pokud kojíte nebo plánujete kojit.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

RabeprazolMylanmůžezpůsobovatospalost.Vtakovémpřípaděbysteseměl(a)vyvarovatřízení

dopravních prostředků a obsluhystrojů.

3.Jak se přípravek RabeprazolMylan užívá

VždyužívejtepřípravekRabeprazolMylanpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,

poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku

Tabletu vyjměte zblistru nebo lahvičkyteprve tehdy,kdysebudete chystatpřípravekužít.

Tabletypolykejte celéa zapijtejevodou.Tabletynekousejteaninedrťte.

VášlékařVámřekne,koliktabletmáteužívatajakdlouho.TobudezávisetnaVašem

zdravotnímstavu.

Dospělía staršípacienti

Refluxní chorobajícnu(GERD)

Léčba střednězávažných ažzávažných příznaků(symptomatická GERD)

4

Doporučenádávkaje10mgrabeprazolu1xdenněpodobuaž4týdnů(tatosílanení

odspolečnostiMylanvsoučasnédoběkdispozici,tedypřípravekRabeprazolMylan10mgnení

v ČRregistrován, vtéto indikacivyužijtejiný přípraveksobsahem rabeprazolu10mg).

Užívejtetableturánopředjídlem

Pokudseonemocněnípo4týdnechléčbyopětprojeví,můžeVámlékařříci,abystevpřípadě

potřebyinadáleužíval(a)rabeprazolvmaximálnídennídávce10mg.

Léčba závažnějšíchpříznaků (erozivní nebo vředová GERD)

Doporučenádávkajejednatableta20mgpřípravkuRabeprazolMylanjednoudenněpodobu

4 až8 týdnů.

Užívejtetableturánopředjídlem.

Dlouhodobáléčbapříznaků(udržovacíléčba GERD)

Doporučenádávkaje10mg(RabeprazolMylan10mgnenívČRregistrován)nebo20mg

rabeprazolu1xdennětakdlouho,jakVášlékařurčil.

Užívejtetableturánopředjídlem.

VášlékařVásbudevpravidelnýchintervalechzvátnakontroly,abyvyhodnotilVašepříznaky

a dávkování.

Vředy žaludku(žaludečnívředy)

Doporučenádávkajejednatableta20mgpřípravkuRabeprazolMylanjednoudenněpodobu

6 týdnů.

Užívejtetableturánopředjídlem.

VášlékařVámmůžeříci,abysteužíval(a)přípravekRabeprazolMylanpodobudalších6týdnů,

pokud seVášstavnezlepší.

Střevnívředy(duodenální, dvanáctníkovévředy)

DoporučenádávkajejednatabletapřípravkuRabeprazolMylan20mgjednoudenněpodobu

4 týdnů.

Užívejtetableturánopředjídlem.

VášlékařVámmůžeříci,abysteužíval(a)přípravekRabeprazolMylanpodobudalších4týdnů,

pokud seVášstavnezlepší.

VředyzpůsobenéinfekcíH. pyloriapředcházeníjejichopětovnému vzniku

Doporučenádávkajejedna20mgtabletapřípravkuRabeprazolMylandvakrátdenněpodobu

7dnů.

VášlékařVámtaképředepíšedvěantibiotikasléčivoulátkouamoxicilin(1mg)aklaritromycin

(500 mg).

DalšíinformaceoostatníchpřípravcíchužívanýchkléčběH.pylorivizjednotlivépříbalovéinformace

danýchpřípravků.

Zollinger-Ellisonovůvsyndrom,přikterémsetvořínadbytek kyselinyv žaludku

DoporučenáúvodnídávkajetřitabletypřípravkuRabeprazolMylan20mgjednoudenně.Dávka

můžebýtzvýšenanatřitabletypřípravkuRabeprazolMylan20mgdvakrátdenně.Mohoubýt

podáványijednorázovédennídávkyaždo100mg(pěttabletpřípravkuRabeprazolMylan

20 mg).

5

Tato dávkamůže býtlékařemupravenavzávislostinatom, jakbudetereagovatnaléčbu.

Pokudjstenadlouhodobéléčbětímtopřípravkem,budetemusetvpravidelnýchintervalechnavštěvovat

svého lékaře, kterýzkontrolujeVašepříznakya dávkování.

Použitíu dětí

Tentopřípraveksenedoporučujepodávatdětem,protožesjehopoužitímvtétověkovéskupiněnejsou

žádnézkušenosti.

Pacientisporuchoufunkcejater

Poraďtesesesvýmlékařem,kterýbudedbátpřizahájeníléčbystejnějakoběhempokračujícíléčby

přípravkemRabeprazolMylanzvláštníopatrnosti.

Jestližejste užil(a)vícetabletpřípravku RabeprazolMylan, nežjste měl(a)

JestližejsteužilvícepřípravkuRabeprazolMylan,nežjsteměl(a),poraďteseslékařemnebojdětepřímo

do nemocnice.Vezměte sis sebou baleníléku.

Jestližejste zapomněl(a)užítdávku přípravkuRabeprazolMylan

Pokudsizapomenetevzítněkteroudávku,vezmětesijihned,jakmilesinanivzpomenete.

NicméněpokudjejižtéměřčasproVašidalšídávku,zapomenutoudávkuvynechejte

a pokračujtevléčbějako obvykle

Pokudzapomenetevzítsvůjlékpodobudelšínež5dní,poraďtesesesvýmlékařem,nežho

začnete znovu užívat

Nezdvojnásobujte následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanoutabletu.

Jestližejste přestal(a)užívatpřípravekRabeprazolMylan

Kúlevěodpříznakůobvykledocházíještěpředtím,nežsevředúplnězahojí.Jedůležité,abyste

nepřestal(a)tento přípravek užívat,dokudtak neurčíVášlékař.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekRabeprazolMylannežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutu každého.

Tytonežádoucíúčinkyjsouobvyklemírnénebostřednězávažnéazlepšíse,anižbystemusel(a)přestat

užívattento přípravek.

PřestaňteužívatRabeprazolMylanavyhledejteihnedlékaře,pokudzaznamenáteněkterý

znásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinků–jemožné,žebudetepotřebovaturgentní lékařskou

péči:

Méněčasté(postihujíaž1 ze 100 pacientů).

Zlomeninakrčku stehenníkosti, zápěstínebo páteře(obratlů)

Vzácné(postihujíaž1 z1000 pacientů).

Alergickéreakce-Tytopříznakymohouzahrnovat:náhlýotokobličeje,dýchacípotíženebo

6

nízkýkrevnítlak, kterýmůže způsobitmdlobynebo kolaps

Častéinfekce,jakojebolestvkrkunebovysokáteplota(horečka),nebovředyvústechnebo

hrdle.To může býtzpůsobeno poklesempočtuurčitéhotypu bílých krvinek.

Problémysjátryvčetnězánětujater(hepatitida),zežloutnutíkůžeaočníhobělma(žloutenka),

upacientů,kteříjiždříveměliproblémysjátry,semůžerozvinoutjaterníencefalopatie

(poškozenímozku vdůsledku onemocněníjater)

Velmivzácné(postihujíaž1 z10000 pacientů).

tvorbapuchýřůnakůžia/nebosliznicirtů,očí,úst,nosníchprůchodůnebopohlavníchorgánů

(Stevens-Johnsonůvsyndrom)nebo olupováníkůže (toxická epidermálnínekrolýza).

Neníznámo(zdostupných údajůnelze určit)

vyrážka,případněprovázenábolestmikloubů

Dalšímožné nežádoucíúčinky:

Časté(postihujíaž1 z10 pacientů)

Infekce

Potíže se spánkem

Bolesthlavynebo pocitzávratě

Kašel,bolestvkrku (faryngitida), rýma

Účinkynažaludeknebodvanácterník,jakojebolestbřicha,průjem,větry(plynatost),pocit

nevolnosti(nausea), nevolnost(zvracení)nebozácpa

Pobolívánínebo bolestizad

Slabost,příznakypodobnéchřipce

Méněčasté(postihujíaž1 ze 100 pacientů)

Pocitnervozity,ospalost

Infekcehrudníku(bronchitida)

Bolestivé aucpanédutiny(sinusitida)

Sucho vústech

Špatnétrávení,říhání

Kožnívyrážka nebo zarudnutí

Bolestsvalůnebo křečevnohounebo bolestkloubů

Infekcemočovéhoměchýře (infekcemočových cest)

Bolestnahrudi

Zimnice,horečka

Změnyvtom, jakfungujíVašejátra(cožseprojevívkrevních testech)

Vzácné(postihujíaž1 z1000 pacientů)

Ztrátachutikjídlu(anorexie)

Deprese

Poruchyzraku

Bolestvústech (stomatitida)nebozměnychuti

Žaludečnínevolnostnebo bolestbřicha

Svědivá vyrážka

Pocení

7

Problémys ledvinami

Zvýšenítělesnéhmotnosti

Zvýšenípočtu některýchbílých krvinek(leukocytóza)

Sníženípočtukrevníchdestiček,cožsemůžeprojevitsnadnějšímkrvácenímnebotvorbou

modřin,nežjeobvyklé.

Velmivzácné(postihujíaž1 z10000 pacientů).

Vyrážka stvorbou kulatých skvrn podobných spalničkám(erythemamultiforme).

Neníznámo(zdostupných údajůnelze určit)

Zmatenost

Otokprsů u mužů

Retence(zadržování)tekutincožmůže způsobovatotokrukou a nohou.

Nízkéhladinysodíku,kterémohouzpůsobovatúnavuazmatenost,svalovézáškuby,křeče

a kóma

PokudužívátepřípravekRabeprazolMylandélenež3měsíce,mohlobyuvásdojítkpoklesu

hladinyhořčíkuvkrvi.Nízkéhladinyhořčíkuseprojevujíúnavou,nechtěnýmizáškubysvalů,

dezorientací,křečemi,závratěmiazrychlenousrdečníakcí.Pokudseuvásvyskytneněkterý

ztěchtopříznaků, vyhledejte ihned lékaře.

Nízkáhladinahořčíkuvkrvimůževyvolatipokleshladindraslíkuavápníkuvkrvi.Lékařmůže

rozhodnouto prováděnípravidelných kontrolhladinyhořčíku ve vašíkrvi.

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.Stejně

postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci.

Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto přípravku.

5.Jak přípravek RabeprazolMylanuchovávat

Uchovávejte mimodohledadosah dětí.

PřípravekRabeprazolMylannepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičceablistru

nebo štítku za výrazemEXP. Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dnidaného měsíce.

Lahve:Vášpřípravekbymělbýtspotřebovándo60dnůpoté, colahvičkupoprvéotevřete.Proto jenutné

lahvičku60dnípoprvnímotevřenízlikvidovat,atoikdyžvnístálezbývajíněkterétablety.Prolepší

zapamatovánísizapištedatumotevřenína označenémísto naštítkulahvičky.

Uchovávejtepřiteplotědo25˚C.Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

vlhkostí.

8

Nepoužívejtetento přípravek, pokud běhemjeho používánízaznamenátezměnubarvytablet.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložits přípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6.Obsah baleníadalšíinformace

Co přípravek RabeprazolMylanobsahuje

Léčivou látkouje rabeprazolumnatricum.

Jednaenterosolventnítabletaobsahuje20mgrabeprazolumnatricum,cožodpovídárabeprazolum

18,85 mg.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:Mannitol,těžkýoxidhořečnatý,hyprolosa,částečněsubstitouvanáhyprolosa,magnesium-

stearát,ethylcelulóza,žlutýoxidželezitý(E172),ftaláthypromelózy,acetoglycerid,mastek,oxid

titaničitý(E 171)

Potahovávrstva(Opadryžlutá):Hypromelóza2910/6,oxidtitaničitý(E171),acetomonoacylglycerol,

žlutýoxidželezitý(E172)

Černýpotisk:Šelak), černýoxid železitý(E172), propylenglykol,roztokamoniaku 30%

Jak přípravek RabeprazolMylan vypadá a co obsahuje toto balení

RabeprazolMylan20mg:Žlutá,kulatá,bikonvexnípotahovanátabletasčernýmpotiskem‘R4’najedné

stranětabletya bezpotisku na druhé straně.

Velikostibalení:

Blistr:7, 14, 28, 30, 50, 56,98, 100tablet.

Lahvička:30, 100 tablet

Jednodávkovýperforovanýblistr:14x 1tableta, 28 x1tableta, 50x 1 tableta

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

Generics[UK]Ltd.

AlbanyGate, Darkers Lane, Potters Bar, Hertfordshire,EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce

Generics[UK]Ltd.,StationClose, Potters Bar,Hertfordshire, EN6 1TL,Velká Británie

McdermottLaboratoriesLtd.T/AGerardLaboratories,35/36BaldoyleIndustrialEstate,GrangeRoad,

Dublin13, Irsko

Mylan HungaryKft,,H-2900 Komarom, Mylan utca1,Maďarsko

9

Tento léčivý přípravek jevzemích EHSregistrovánpodnásledujícíminázvy:

Česká republika RabeprazolMylan20 mgEnterosolventnítableta

Francie Rabeprazole Mylan 10 mg,20 mgComprimégastro-résistant

Řecko RabeprazoleMylan10 mg,20 mgΓαστροανθεκτικόδισκίο

Maďarsko Rabeprazole Mylan 10mg,20 mgGyomornedv-ellenálló tabletta

Irsko Rabeprazole Mylan 10 mg,20 mgGastro-resistanttablets

Itálie Rabeprazolo MylanGenerics10 mg, 20mgCompressa gastroresistente

Portugalsko Vagrilane10 mg, 20mgComprimido gastrorresistente

Španělsko RabeprazolMylan10 mg,20 mgComprimidos gastrorresistentes EFG

Nizozemsko RabeprazolnatriumMylan 10 mg, 20 mgMaagsapresistentetablet

Velká Británie Rabeprazole sodium10 mg, 20 mgGastro-resistanttablets

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:29.1.2016