QUINAPRIL-TEVA 5 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • QUINAPRIL-TEVA 5 MG, POR TBL FLM 30X5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • QUINAPRIL-TEVA 5 MG, POR TBL FLM 30X5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 042/05-C
 • EAN kód:
 • 8594056563678
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1a  k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls99492/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Quinapril – Teva 5 mg

Quinapril – Teva 10 mg

Quinapril – Teva 20 mg

Quinapril – Teva 40 mg

Quinaprilum

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete

Co je Quinapril – Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Quinapril – Teva užívat 

Jak se Quinapril – Teva užívá 

Možné nežádoucí účinky

Uchovávání přípravku Quinapril – Teva  

Další informace

1. CO JE QUINAPRIL – TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quinapril – Teva (5, 10, 20, 40) mg patří do skupiny léků zvaných inhibitory enzymu konvertujícího 

angiotensin  (ACE).  Inhibitory  ACE  působí  tak,  že  rozšiřují  cévy,  a  tím  usnadňují  srdci 

pumpovat do nich krev.

Quinapril – Teva (5, 10, 20, 40) mg je používán:

 ke snížení vysokého krevního tlaku

 k léčbě srdečního selhání (to je nemoc, kdy se srdci nedaří pumpovat krev tak silně, jak to tělo 

potřebuje)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE QUINAPRIL – TEVA 

UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Quinapril – Teva:

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku  Quinapril –

Teva nebo na jiný ACE inhibitor

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je rovněž lepší vyvarovat se užívání chinaprilu v časném 

období těhotenství – viz část těhotenství.)

jestliže trpíte nevysvětlitelnou alergickou reakcí nebo alergickou reakcí související s léčbou jinými 

ACE inhibitory, např.kaptopril, enalapril, které mohou vést k otoku tváře, rtů, jazyka a /nebo krku

-     jestliže trpíte stavem zvaným vrozený/idiopatický angioedém

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quinapril– Teva je zapotřebí:

jestliže docházíte na hemodialýzu, odlišná hemodialyzační membrána může být potřebná

jestliže máte zúžení srdečních chlopní nebo stav zvaný hypertrofická kardiomyopatie, u které jsou 

abnormality vláken srdečního svalu vedoucí k méně účinnému rozvádění krve po těle

jestliže máte onemocnění ledvin, cévní onemocnění ledvin

jestliže máte cévní onemocnění kolagenu – např. systémový lupus erytematodes

jestliže máte neslanou dietu

jestliže jste nedávno trpěl zvracením nebo průjmem

jestliže máte desenzibilizační léčbu k prevenci alergie na vosy, mravence a včely

musíte  sdělit  svému  lékaři, jestliže  jste  (nebo  můžete  být)  těhotná.  Chinapril se  nedoporučuje 

užívat  v časném  období  těhotenství  a  nesmí  být  užíván, jestliže  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce, 

protože  může  vážně  poškodit  Vaše  dítě, jestliže  je  užíván  v uvedeném  období  (viz  část 

těhotenství).

Informujte svého lékaře o lécích, které také užíváte:

tetracyklin (antibiotikum), protože chinapril můžou snižovat jeho účinnost

diuretika (močopudné tablety), které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku

lithium (pomáhá léčit výkyvy nálad a těžké deprese), protože může být zvýšena hladina lithia

nesteroidní protizánětlivé  léky (NSAIDs), např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen, 

piroxikam, protože mohou snižovat účinnost chinaprilu

antacida  (užívaná  k léčbě  špatného  trávení  a  pálení  žáhy)  např.  hydroxid  hlinitý,  dimetikon, 

protože mohou snižovat účinnost chinaprilu

další  léky  na  vysoký  krevní  tlak,  např.  atenolol, diltiazem,  methyldopa,  které  mohou  zvyšovat 

účinek chinaprilu

barbituráty  (léky  na  spaní),  např.fenobarbital,  tricyklická  antidepresiva  např.  amitryptylin  nebo 

neuroleptika např. haloperidol, které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku

léky na diabetes, včetně inzulinu, protože může být potřeba upravit  dávkování

narkotika (používaná k léčbě středně silné  nebo silné  bolesti),  např. diamorfin,  morfin, pethidin, 

protože mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku

přípravky obsahující draslík  (včetně  náhražek soli, které často  nahrazují  draslík), protože  draslík 

může zvýšit výše uvedenou očekávanou hladinu 

alopurinol (užívaný k léčbě dny), který zvyšuje riziko výskytu poruchy krve  - leukopenie (snížení 

počtu bílých krvinek)

imunosupresivní  léky,  např.  azathioprin,  cyklosporin  a  kortikoidy,  např.  prednizolon, 

hydrokortizon, protože zvyšují riziko leukopenie

prokainamid (užívaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu) a cytostatika, např. merkaptopurin, 

protože zvyšují riziko leukopenie

sympatomimetika,  např.dopamin,  terbutalin,  salmeterol,  salbutamol,  efedrin,  adrenalin  nebo 

fenylpropanolamin. Fenylpropanolamin  a efedrin mohou být součástí léků na kašel a  tamponádu 

nosu.

trimethoprim (antibiotikum), pokud je podaný s chinaprilem může zvýšit hladinu draslíku v krvi

Další opatrnosti je zapotřebí:

sdělte v nemocnici nebo zubnímu lékaři, že užíváte chinapril, jestliže musíte jít na operaci nebo je       

vyžadována anestezie

léčba  chinaprilem  se  nedoporučuje  u  pacientů,  kteří  v poslední  době  podstoupili  transplantaci 

ledvin nebo kteří trpí na primární hyperaldosteronismus – stav, při kterém se vytváří příliš mnoho 

hormonu aldosteronu

jestliže  se  chystáte  podstoupit léčbu  zvanou  „LDL  afereza“,  při  které  se  pomocí  přístroje 

odstraňuje cholesterol  z Vaší  krve,  měl/a byste sdělit  lékaři, který  Vás  léčí, že užíváte chinapril.

Lékař může chtít ukončit Vaši léčbu, aby zabránil vzniku možné alergické reakce.

Užívání přípravku Quinapril – Teva s jídlem a pitím:

Konzumace alkoholu počas léčby chinaprilem se nedoporučuje.

Těhotenství a kojení:

Těhotenství

Musíte  sdělit  svému  lékaři, jestliže jste těhotná  nebo  můžete  být  těhotná.  Váš  lékař  Vám  obvykle 

poradí, abyste  přestala  užívat  chinapril předtím  než  budete  těhotná  nebo  jakmile  se  dozvíte,  že  jste 

těhotná a převede Vás na jinou léčbu. Chinapril se nedoporučuje užívat v časném období těhotenství a 

nesmí  být  užíván, jestliže  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce,  protože  může  vážně  poškodit  Vaše  dítě,

jestliže je užíván od 3.měsíce těhotenství.

Kojení:

Sdělte svému lékaři, jestliže kojíte nebo se chystáte začít kojit. Počas užívání chinaprilu se 

nedoporučuje kojení  novorozenců (několik prvních týdnů po porodu), zejména  předčasně 

narozených novorozenců.V případě staršího kojence by Vám lékař měl sdělit  výhody a rizika

plynoucí z užívání chinaprilu počas kojení v porovnání s jinou léčbou.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Quinapril – Teva  může  vyvolat závratě nebo únavu. Neřiďte a neobsluhujte stroje, jestliže 

nejste si jistý/á, že na Vás chinapril nepůsobí.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUINAPRIL – TEVA UŽÍVÁ

Váš lékař rozhodl o dávkování, které je vhodné pro Vás. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů 

svého  lékaře a  podle  informací  uvedených  na  obalu  přípravku.  Pokud  nerozumíte  pokynům  nebo 

pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se polykají a zapíjí se vodou.

Obvyklé dávkovácí schéma je uvedeno níže:

Vysoký krevní tlak - doporučená zahajovací dávka je 10 mg jedenkrát denně. V případě potřeby může 

lékař  tuto  dávku  zvýšit  na  20  – 40  mg,  které  je  možno  užít  buď  najednou  nebo  rozděleně  ve  dvou 

dávkách. 

U pacientů  léčených diuretiky (močopudné tablety) Vám  Váš lékař může  doporučit počáteční  dávku

2,5 mg jedenkrát denně. Poté  může být  dávka přípravku postupně  zvýšena. Lékař Vám  může sdělit, 

aby  jste  vysadil/a užívání  diuretik  2  až  3  dny před  zahájením  léčby  chinaprilem.  Lékař  upraví 

dávkování vhodné pro Vás.

Městnavé srdeční selhání - Obvyklá zahajovací dávka je 2,5 mg jednou denně. Poté Vám lékař zvýší

dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky. 

Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše.

V případě nutnosti lze léčbu chinaprilem zahájit v nemocnici.

Děti:  Dětem se podávání chinaprilu nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quinaprilu – Teva, než jste měl(a):

Jestliže jste užil/a (nebo kdokoli jiný) více přípravku Quinapril – Teva, než jste měl/a nebo jestliže si 

myslíte, že dítě užilo chinapril, okamžitě kontaktujte příjmové oddělení nejbližší nemocnice nebo 

lékaře.

Předávkování může způsobit velmi nízký krevní tlak způsobující závratě a únavu, slabý puls a

studenou pokožku, strnulost, pomalou srdeční akci, chemickou nerovnováhu tělesných tekutin a 

poruchu ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Quinapril – Teva :

Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte, pokud nenastal 

čas pro další dávku. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Pokračujte v následující dávce ve stanovený 

čas. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quinapril– Teva nežádoucí účinky.

Jestliže  zaznamenáte  jakýkoliv  z uvedených  nežádoucích účinků,  vysaďte  přípravek  a  okamžitě  to 

sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice:

dýchací obtíže, otoky rtů, tváře a krku.

Toto  jsou  velmi závažné,  ale  vzácné  nežádoucí  účinky.  Je  možné,  že  budete  potřebovat  rychlou 

lékařskou pomoc nebo hospitalizaci. Vzácné nežádoucí účinky znamenají, že se vyskytují více než u 1 

pacienta z 10 000, ale méně než u 1 z 1000.

Nejčastější (např. více  než u 1 pacienta ze 100, ale  méně než u 1 z 10) nežádoucí účinky chinaprilu 

jsou:

závratě

velmi nízký krevní tlak

kašel

nevolnost, zvracení nebo průjem

bolesti hlavy

únava

Uvedené  méně  časté  nežádoucí účinky byly hlášeny méně  často. Vyskytují se u  více  než 1 pacienta 

z 1000, ale méně než u 1 pacienta z 100:

poruchy krve, které mohou být charakterizovány horečkou nebo zimnicí, bolestmi v krku nebo 

vředy  v ústech  nebo  v krku,  neobvyklou  únavou  nebo  slabostí,  neobvyklým  krvácením  nebo 

nevysvětlitelnými modřinami

sucho v ústech nebo v krku, špatné trávení a/nebo pálení žáhy, bolest břicha nebo plynatost

porucha čití (mravenčení)

nervozita, palpitace (pocit bušení srdce) nebo bolest na hrudi

velmi nízký krevní tlak způsobující závratě a možné mdloby při vzpřímení

bolest dutin,  krku  nebo horního  dýchacího  traktu  s bolestí nebo  potížemi  při  polykání,  bolesti 

ucha a oteklé žlázy

svědění, vyrážka, kožní reakce způsobující olupování kůže, kožní infekce, zvýšené pocení nebo

kopřivka

vylučování bílkovin močí, impotence

problémy se spánkem, ospalost nebo letargie

závratě (pocit, že Vaše okolí se otáčí buď nahoru a dolů nebo ze strany na stranu)

Uvedené nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10 000, ale 

méně než 1 z 1000):

deprese, zmatenost

poruchy rovnováhy, poruchy citlivosti

rozmazané vidění nebo šilhání, zvonění v uších

zrychlená srdeční činnost, mdloby, infarkt myokardu, silná bolest na hrudi, krvácení do mozku

nebo příznaky  podobné mozkové mrtvici

sípot, dušnost, zánět průdušek, zhoršení astmatu, vodnatá rýma a svědění v nose

poruchy chuti, zácpa, zánět slinivky břišní, zánět jazyka, neprůchodnost střev

poruchy funkce jater nebo ledvin

zarudnutí  kůže,  puchýřky/krvácení  ze  rtů,  očí,  nosu,  úst  nebo  genitálií,  těžká  puchýřnatá 

vyrážka, vyrážky podobné psoriáze (plochy ztluštělé a nemocné pokožky), citlivost na světlo a 

vypadávání vlasů 

bolesti kloubů, svalů a zad

příznaky zahrnující horečku, zánět krevního řečiště, bolest svalů, kloubů a změny chemických 

látek v krvi

gynekomastie  (zvětšení  jedné  nebo  obou  prsních  žláz  u  mužů)  a  zánět  krevního  řečiště  počas 

užívání s jinými ACE inhibitory

počas léčby chinaprilem se mohou objevit změny ve výsledcích krevních testů

Uvedené  nežádoucí  účinky  byly  hlášeny  velmi  vzácně  (mohou  postihnout  méně  než  1  pacienta 

z 10 000 nebo izolované případy):

suchý kašel a potíže s dýcháním při námaze

žloutenka (zežloutnutí pokožky a očního bělma), zánět jater nebo selhání ledvin

Pokud  si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci, 

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU QUINAPRIL – TEVA 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Uchovávejte v původním obalu. Nepřemísťujte do jiného obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quinapril – TEVA obsahuje

Léčivou látkou je quinaprilum.

Jedna tableta obsahuje 5, 10, 20 nebo 40 mg quinaprilum ve formě quinaprili hydrochloridum.

Pomocné látky jsou

Uhličitan hořečnatý zásaditý těžký

Hydrogenfosforečnan vápenatý sekundární

Želatina

Krospovidon 

Magnesium-stearát

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 6000

Makrogol 400 

40 mg tablety obsahují také žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Quinapril – TEVA vypadá a co obsahuje balení

Quinapril – Teva 5 mg jsou bílé oválné potahované tablety s vytlačeným „5“ na jedné straně a s půlící 

rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Quinapril – Teva  10  mg  jsou  bílé  oválné  potahované  tablety  s vytlačeným  „10“  na  jedné  straně  a 

s půlící rýhou na druhé straně.

Quinapril – Teva  20  mg  jsou  bílé  oválné  potahované  tablety  s vytlačeným  „20“  na  jedné  straně  a 

s půlící rýhou  na druhé straně.

Quinapril – Teva  40  mg  jsou  bílé  oválné  potahované  tablety  s vytlačeným  „40“  na  jedné  straně  a 

s půlící rýhou na druhé straně.

Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Velikosti  balení: 28,  28  (kalendářní  balení),  30,  50,  50  (klinické  balení),  56,  100  nebo  300  (10x30) 

tablet.

5 a 20 mg tablety jsou dostupné také v balení 14 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce 

Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Company Ltd., Debrecen, Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polsko

Datum poslední revize textu: 26.3.2012