QUINAPRIL-TEVA 5 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • QUINAPRIL-TEVA 5 MG, POR TBL FLM 30X5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • QUINAPRIL-TEVA 5 MG, POR TBL FLM 30X5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 042/05-C
 • EAN kód:
 • 8594056563678
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1ak rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls99492/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Quinapril–Teva5mg

Quinapril–Teva10mg

Quinapril–Teva20mg

Quinapril–Teva40mg

Quinaprilum

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informacidříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsánVám,a proto jejnedávejtežádnédalšíosobě. Mohl byjí ublížit,

a to i tehdy,má-li stejné příznaky jako Vy.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je Quinapril–Teva a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Quinapril–Teva užívat

Jak se Quinapril–Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Uchovávánípřípravku Quinapril–Teva

Další informace

1. CO JE QUINAPRIL–TEVAA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Quinapril–Teva(5,10,20,40)mgpatřídoskupinylékůzvanýchinhibitoryenzymukonvertujícího

angiotensin(ACE).InhibitoryACEpůsobítak,žerozšiřujícévy,atímusnadňujísrdci

pumpovat do nich krev.

Quinapril–Teva(5, 10, 20, 40) mg je používán:

ke snížení vysokého krevního tlaku

kléčbě srdečního selhání (to je nemoc, kdy se srdci nedaří pumpovat krev tak silně, jak to tělo

potřebuje)

2. ČEMUMUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETEQUINAPRIL–TEVA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravekQuinapril–Teva:

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravkuQuinapril–

Tevanebo na jiný ACE inhibitor

jestližejstetěhotnádélenež3měsíce.(Jerovněžlepšívyvarovatseužíváníchinapriluvčasném

období těhotenství–viz část těhotenství.)

jestližetrpíte nevysvětlitelnou alergickou reakcí nebo alergickou reakcísouvisející sléčbou jinými

ACEinhibitory, např.kaptopril, enalapril, které mohou vést kotoku tváře, rtů, jazyka a /nebo krku

- jestliže trpítestavem zvanýmvrozený/idiopatický angioedém

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuQuinapril–Teva je zapotřebí:

jestližedocházíte nahemodialýzu, odlišnáhemodialyzační membrána může být potřebná

jestližemátezúžení srdečních chlopnínebo stav zvaný hypertrofickákardiomyopatie,u kteréjsou

abnormality vláken srdečního svalu vedoucí kméně účinnému rozvádění krve po těle

jestliže máte onemocnění ledvin, cévní onemocnění ledvin

jestliže máte cévní onemocnění kolagenu–např. systémový lupus erytematodes

jestliže máte neslanou dietu

jestliže jste nedávno trpěl zvracením nebo průjmem

jestliže máte desenzibilizační léčbu kprevenci alergie na vosy, mravence avčely

musítesdělitsvémulékaři,jestližejste(nebomůžetebýt)těhotná.Chinaprilsenedoporučuje

užívatvčasnémobdobítěhotenstvíanesmíbýtužíván,jestližejstetěhotnádélenež3měsíce,

protožemůževážněpoškoditVašedítě,jestližejeužívánvuvedenémobdobí(vizčást

těhotenství).

Informujte svého lékaře o lécích, které také užíváte:

tetracyklin (antibiotikum), protožechinaprilmůžousnižovat jeho účinnost

diuretika (močopudnétablety), které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku

lithium (pomáhá léčit výkyvy nálad a těžké deprese), protože může být zvýšena hladina lithia

nesteroidníprotizánětlivéléky(NSAIDs),např.kyselinaacetylsalicylová,diklofenak,ibuprofen,

piroxikam,protože mohousnižovat účinnostchinaprilu

antacida(užívanákléčběšpatnéhotráveníapálenížáhy)např.hydroxidhlinitý,dimetikon,

protože mohousnižovat účinnostchinaprilu

dalšílékynavysokýkrevnítlak,např.atenolol,diltiazem,methyldopa,kterémohouzvyšovat

účinekchinaprilu

barbituráty(lékynaspaní),např.fenobarbital,tricyklickáantidepresivanapř.amitryptylinnebo

neuroleptika např. haloperidol, které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku

léky na diabetes, včetně inzulinu, protože může býtpotřeba upravitdávkování

narkotika(používanákléčběstředněsilnénebosilnébolesti),např.diamorfin,morfin,pethidin,

protože mohouzvyšovat rizikonízkéhokrevníhotlaku

přípravkyobsahujícídraslík(včetněnáhražeksoli,kteréčastonahrazujídraslík),protožedraslík

může zvýšit výšeuvedenou očekávanou hladinu

alopurinol (užívaný kléčbě dny), který zvyšuje riziko výskytu poruchy krve -leukopenie (snížení

počtu bílých krvinek)

imunosupresivníléky,např.azathioprin,cyklosporinakortikoidy,např.prednizolon,

hydrokortizon,protožezvyšují riziko leukopenie

prokainamid(užívanýkléčběnepravidelnéhosrdečníhotepu)acytostatika,např.merkaptopurin,

protožezvyšují riziko leukopenie

sympatomimetika,např.dopamin,terbutalin,salmeterol,salbutamol,efedrin,adrenalinnebo

fenylpropanolamin.Fenylpropanolamin aefedrinmohou být součástí lékůna kašel a tamponádu

nosu.

trimethoprim (antibiotikum), pokud je podaný schinaprilemmůže zvýšit hladinu draslíku vkrvi

Další opatrnosti je zapotřebí:

sděltevnemocnicinebo zubnímulékaři,žeužívátechinapril,jestližemusíte jít naoperaci neboje

vyžadována anestezie

léčbachinaprilemsenedoporučujeupacientů,kteřívposlednídoběpodstoupilitransplantaci

ledvinnebokteřítrpína primární hyperaldosteronismus–stav, při kterémse vytváří přílišmnoho

hormonu aldosteronu

jestližesechystátepodstoupitléčbuzvanou„LDLafereza“,přikterésepomocípřístroje

odstraňujecholesterolzVašíkrve,měl/abystesdělitlékaři,kterýVásléčí,žeužívátechinapril.

Lékař může chtít ukončit Vaši léčbu,aby zabránil vzniku možné alergické reakce.

Užívání přípravkuQuinapril–Teva sjídlemapitím:

Konzumace alkoholu počas léčbychinaprilem se nedoporučuje.

Těhotenstvía kojení:

Těhotenství

Musítesdělitsvémulékaři,jestližejstetěhotnánebomůžetebýttěhotná.VášlékařVámobvykle

poradí,abystepřestalaužívatchinaprilpředtímnežbudetetěhotnánebojakmilesedozvíte,žejste

těhotnáapřevedeVás na jinouléčbu.Chinaprilsenedoporučuje užívat včasnémobdobí těhotenství a

nesmíbýtužíván,jestližejstetěhotnádélenež3měsíce,protožemůževážněpoškoditVašedítě,

jestliže je užíván od 3.měsíce těhotenství.

Kojení:

Sděltesvémulékaři,jestliže kojíte nebosechystáte začít kojit. Počas užíváníchinaprilu se

nedoporučujekojenínovorozenců (několik prvních týdnů po porodu), zejménapředčasně

narozených novorozenců.Vpřípadě staršího kojenceby Vámlékař měl sdělitvýhody a rizika

plynoucí zužíváníchinaprilu počas kojení vporovnání sjinou léčbou.

Řízení dopravníchprostředků a obsluha strojů:

PřípravekQuinapril–Tevamůževyvolatzávratěneboúnavu.Neřiďteaneobsluhujtestroje,jestliže

nejste si jistý/á, že na Váschinaprilnepůsobí.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKQUINAPRIL–TEVA UŽÍVÁ

Váš lékař rozhodl o dávkování,které je vhodné pro Vás.Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů

svéholékařeapodleinformacíuvedenýchnaobalupřípravku.Pokudnerozumítepokynůmnebo

pokud si nejsteněčímjistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se polykají a zapíjí se vodou.

Obvyklé dávkovácí schéma je uvedeno níže:

Vysoký krevní tlak-doporučená zahajovací dávka je 10 mg jedenkrát denně.Vpřípadě potřebymůže

lékařtutodávkuzvýšitna20–40mg,kteréjemožnoužítbuďnajednouneborozděleněvedvou

dávkách.

Upacientůléčenýchdiuretiky(močopudnétablety)VámVášlékařmůžedoporučitpočátečnídávku

2,5mgjedenkrátdenně.Potémůžebýtdávkapřípravkupostupnězvýšena.LékařVámmůžesdělit,

abyjstevysadil/aužívánídiuretik2až3dnypředzahájenímléčbychinaprilem.Lékařupraví

dávkování vhodné pro Vás.

Městnavésrdečníselhání-Obvyklázahajovacídávkaje2,5mgjednoudenně.PotéVámlékařzvýší

dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky.

Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše.

Vpřípadě nutnosti lze léčbuchinaprilemzahájit vnemocnici.

Děti: Dětem se podáváníchinaprilunedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) vícepřípravkuQuinaprilu–Teva, než jste měl(a):

Jestliže jste užil/a (nebo kdokoli jiný) více přípravkuQuinapril–Teva, než jste měl/a nebo jestliže si

myslíte, že dítě užilochinapril, okamžitě kontaktujte příjmové oddělenínejbližšínemocnice nebo

lékaře.

Předávkování může způsobit velmi nízký krevní tlakzpůsobující závratěa únavu, slabý puls a

studenou pokožku, strnulost, pomalou srdeční akci, chemickou nerovnováhu tělesných tekutin a

poruchu ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užítQuinapril–Teva :

Jestliže jste zapomněl/aužíttabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmilesi to uvědomíte, pokud nenastal

časpro další dávku. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Pokračujte vnásledující dávce ve stanovený

čas.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekQuinapril–Teva nežádoucí účinky.

Jestližezaznamenátejakýkolivzuvedenýchnežádoucíchúčinků,vysaďtepřípravekaokamžitěto

sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice:

dýchací obtíže,otokyrtů,tvářeakrku.

Totojsouvelmizávažné,alevzácnénežádoucíúčinky.Jemožné,žebudetepotřebovatrychlou

lékařskou pomoc nebo hospitalizaci. Vzácné nežádoucí účinkyznamenají, že se vyskytujívíce než u 1

pacienta z10000, aleméněnež u 1 z1000.

Nejčastější(např.vícenežu1pacientaze100,aleméněnežu1z10)nežádoucíúčinkychinaprilu

jsou:

závratě

velmi nízký krevní tlak

kašel

nevolnost, zvracení nebo průjem

bolesti hlavy

únava

Uvedenéméněčasténežádoucíúčinkybylyhlášenyméněčasto.Vyskytujíseuvícenež1pacienta

z1000, ale méně než u 1 pacienta z100:

poruchykrve,kterémohoubýtcharakterizoványhorečkounebozimnicí,bolestmivkrkunebo

vředyvústechnebovkrku,neobvyklouúnavouneboslabostí,neobvyklýmkrvácenímnebo

nevysvětlitelnými modřinami

suchovústech nebo vkrku, špatné trávení a/nebo pálení žáhy, bolest břicha nebo plynatost

porucha čití (mravenčení)

nervozita, palpitace(pocit bušení srdce) nebo bolest na hrudi

velmi nízký krevní tlak způsobující závratě a možné mdloby při vzpřímení

bolestdutin,krkunebohorníhodýchacíhotraktusbolestínebopotížemipřipolykání,bolesti

ucha a oteklé žlázy

svědění, vyrážka,kožní reakcezpůsobujícíolupováníkůže,kožníinfekce, zvýšené pocenínebo

kopřivka

vylučování bílkovin močí, impotence

problémy sespánkem, ospalost nebo letargie

závratě (pocit, že Vaše okolí se otáčí buď nahoru a dolů nebo ze strany na stranu)

Uvedenénežádoucíúčinkybylyhlášenyvzácně(mohoupostihnoutvícenež1pacientaz10000,ale

méně než 1 z1000):

deprese, zmatenost

poruchy rovnováhy, poruchy citlivosti

rozmazané vidění nebošilhání, zvonění vuších

zrychlenásrdečníčinnost,mdloby,infarktmyokardu,silnábolestnahrudi,krvácenídomozku

nebo příznakypodobnémozkové mrtvici

sípot,dušnost, zánět průdušek, zhoršeníastmatu, vodnatá rýma a svědění vnose

poruchy chuti, zácpa, zánět slinivky břišní, zánět jazyka, neprůchodnost střev

poruchy funkce jater nebo ledvin

zarudnutíkůže,puchýřky/krvácenízertů,očí,nosu,ústnebogenitálií,těžkápuchýřnatá

vyrážka,vyrážkypodobnépsoriáze(plochyztluštěléa nemocnépokožky),citlivostnasvětloa

vypadávání vlasů

bolesti kloubů, svalů a zad

příznakyzahrnujícíhorečku,zánětkrevníhořečiště,bolestsvalů,kloubůazměnychemických

látek vkrvi

gynekomastie(zvětšeníjednéneboobouprsníchžlázumužů)azánětkrevníhořečištěpočas

užívání sjinými ACE inhibitory

počas léčbychinaprilem se mohou objevit změny ve výsledcích krevních testů

Uvedenénežádoucíúčinkybylyhlášenyvelmivzácně(mohoupostihnoutméněnež1pacienta

z10000 nebo izolované případy):

suchý kašel a potíže sdýcháním při námaze

žloutenka (zežloutnutí pokožky a očního bělma), zánět jater neboselháníledvin

Pokudsivšimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKUQUINAPRIL–TEVA

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do25C.

Uchovávejte vpůvodním obalu. Nepřemísťujte do jiného obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekQuinapril–TEVAobsahuje

Léčivou látkou je quinaprilum.

Jednatabletaobsahuje 5, 10, 20 nebo 40 mgquinaprilumve forměquinaprili hydrochloridum.

Pomocné látky jsou

Uhličitan hořečnatý zásaditý těžký

Hydrogenfosforečnan vápenatý sekundární

Želatina

Krospovidon

Magnesium-stearát

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol6000

Makrogol 400

40 mg tablety obsahují také žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravekQuinapril–TEVAvypadá a co obsahuje balení

Quinapril–Teva5 mg jsoubílé oválné potahované tablety svytlačeným „5“ na jedné straně a spůlící

rýhou na obou stranách.Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Quinapril–Teva10mgjsoubíléoválnépotahovanétabletysvytlačeným„10“najednéstraněa

spůlící rýhou na druhé straně.

Quinapril–Teva20mgjsoubíléoválnépotahovanétabletysvytlačeným„20“najednéstraněa

spůlící rýhou na druhé straně.

Quinapril–Teva40mgjsoubíléoválnépotahovanétabletysvytlačeným„40“najednéstraněa

spůlícírýhou na druhé straně.

Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Velikostibalení:28,28(kalendářníbalení),30,50,50(klinickébalení),56,100nebo300(10x30)

tablet.

5 a 20 mg tablety jsoudostupné také vbalení 14 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,Praha, Česká republika

Výrobce

Teva UKLtd., Eastbourne, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Company Ltd., Debrecen, Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polsko

Datumposlední revize textu:26.3.2012