QUETIAPIN FAIR-MED 300 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • QUETIAPIN FAIR-MED 300 MG, POR TBL FLM 5X20X300MG
 • Dávkování:
 • 300MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 5X20, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • QUETIAPIN FAIR-MED 300 MG, POR TBL FLM 5X20X300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 348/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls20059/2011, sukls20062-65/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Fair- Med 25 mg, potahované tablety

Quetiapin Fair- Med 100 mg, potahované tablety

Quetiapin Fair- Med 200 mg, potahované tablety

Quetiapin Fair- Med 300 mg, potahované tablety

Quetiapin Fair- Med StarterPack, potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Quetiapin Fair- Med a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Quetiapin Fair- Med užívat

3. Jak se Quetiapin Fair- Med užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. 5 Jak Quetiapin Fair- Med uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Quetiapin Fair- Med a k čemu se používá

Quetiapin Fair- Med obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných 

antipsychotika. Quetiapin Fair- Med se užívá k léčbě některých onemocnění jako je:

Schizofrenie: kdy  můžete  vidět,  slyšet  nebo  pociťovat  věci,  které  ve  skutečnosti  neexistují,  věřit 

věcem  které  nejsou  pravda  nebo  se  cítit  nezvykle  podezřívavý/á,  úzkostný/á,  zmatený/á,  mít  pocit 

viny, napětí nebo depresi.

Mánie: kdy se  můžete cítit  nabuzen/a, mít povznesenou náladu, mít pocit nadšení  nebo překypovat 

aktivitou nebo mít špatný odhad zahrnující i agresivní nebo zkratkovité či agresivní chování.

Bipolární deprese: kdy pociťujete smutek. Můžete mít pocit, že jste deprimován/a, můžete mít pocit 

viny, pocit ztráty energie, ztrátu chuti nebo nemůžete spát.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapin Fair- Med, i když se již cítíte lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Quetiapin Fair- Med užívat

Neužívejte Quetiapin Fair- Med:

jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku  Quetiapin 

Fair- Med  (viz bod 6: Obsah balení a další informace ).

jestliže užíváte některé z následujících léčiv:

některé přípravky k léčbě HIV,

azoly (k léčbě plísňových infekcí),

erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí),

nefazodon (k léčbě deprese).

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte Quetiapin Fair- Med. Pokud si nejste jistý/á, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem ještě před započetím léčby přípravkem Quetiapin Fair- Med.

Upozornění a opatření

Dříve než začnete užívat Quetiapin Fair- Med, informujte lékaře pokud:

Vy  nebo  někdo  jiný  z  Vaší  rodiny  máte  nebo  jste  měl/a  jakékoliv  problémy  se  srdcem,  například 

nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte nějaké léky, které mohou mít vliv na činnost srdce.

máte nízký krevní tlak.

máte zvýšenou hladinu triglyceridů a cholesterolu v plazmě.

jste měl/a cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku.

máte onemocnění jater.

jste měl/a záchvat křečí v minulosti.

máte nízkou hladinu bílých krvinek nebo jste měl/a nízkou hladinu bílých krvinek v minulosti (která 

mohla, ale nemusela být způsobena užíváním jiných léků).

máte  diabetes  mellitus  (cukrovka)  nebo  zvýšené  riziko  vývoje  cukrovky. Pokud  tomu  tak  je,  lékař 

vám může v průběhu léčby kontrolovat hladinu krevního cukru při užívání přípravku Quetiapin Fair-

Med.

jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud tomu tak je, neměl/a byste Quetiapin 

Fair- Med užívat, protože skupina léčiv, do  nichž Quetiapin Fair- Med patří, může u starších lidí s 

demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo v některých případech i riziko úmrtí.

pokud  se  u  Vás  nebo  u  někoho  z  Vaší  rodiny  již  někdy  vyskytly  potíže  s  krevními  sraženinami 

(ucpání  cév,  embolie). Užívání  podobných  přípravků,  jako  je  tento,  je  totiž  spojováno  s  tvorbou 

krevních sraženin v cévách.

V průběhu léčby přípravkem  Quetiapin Fair- Med ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

kombinace  horečky,  těžké  ztuhlosti  svalů,  pocení  a  nižší  úroveň  vědomí  (onemocnění  nazývané 

„neuroleptický maligní syndrom“). Je nutná okamžitá lékařská péče.

nekontrolovatelnými pohyby, zvláště tváře a jazyka.

závratě  nebo  pocit  velké  ospalosti. Může  dojít  ke  zvýšení  rizika  náhodného  poranění  (pádů)  u 

starších pacientů.

záchvaty (křeče).

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

Tyto problémy může vyvolat také Quetiapin Fair- Med.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese

Jestliže trpíte depresí, mohou se u Vás vyskytnout myšlenky na sebepoškození či sebevraždu. Tyto myšlenky 

mohou být častější, když poprvé začnete užívat tento lék, neboť u těchto léků nějakou dobu trvá, než začnou 

působit,  obvykle 2 týdny, ale  někdy  i  déle. Tyto  myšlenky  mohu  zesílit  i tehdy,  když přestanete  náhle  lék 

užívat. Pravděpodobně se budete častěji takto cítit, jste-li mladý dospělý. Údaje z klinických studií ukázaly, 

že zvýšené riziko myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedného chování je u dospělých lidí mladších 25 let 

trpících depresí.

Pokud se u Vás kdykoli objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého lékaře, nebo 

jděte přímo do nemocnice.

Užitečné  může  být,  když  svým  blízkým  nebo  kamarádům  řeknete,  že  trpíte  depresí  a  požádáte  je,  aby  si 

přečetli  tuto  příbalovou  informaci. Můžete  je  požádat,  aby  Vám  řekli,  když  si  budou  myslet,  že  se  Vaše 

deprese zhoršuje, nebo pokud si všimnou změn ve Vašem chování.

U  pacientů  užívajících  Quetiapin  Fair- Med  byl  pozorován  přírůstek  hmotnosti. Vy  i  Váš  lékař  byste  měli 

pravidelně kontrolovat Vaši hmotnost.

Další léčivé přípravky a  Quetiapin Fair- Med

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 

lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a o rostlinných přípravcích. Může totiž dojít k 

vzájemnému ovlivnění jejich účinku.

Neužívejte Quetiapin Fair- Med, pokud užíváte následující léky:

některé léky k léčbě HIV.

azoly (léky k léčbě plísňových onemocnění).

erythromycin nebo klarithromycin (léky k léčbě infekcí).

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte následující léky:

léky k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin).

léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).

thioridazin (jiný antipsychotický lék).

léky,  které  ovlivňují  činnost  srdce,  například  léky,  jež  způsobují  nerovnováhu  elektrolytů  (snížení 

hladin draslíku nebo hořčíku), jako jsou diuretika (léky na odvodnění) nebo určitá antibiotika (léky k 

léčbě infekcí).

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.

Quetiapin Fair- Med s jídlem, pitím a alkoholem

Quetiapin Fair- Med může být užíván spolu s jídlem či bez něj.

Dávejte pozor na to, kolik alkoholu vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Quetiapin Fair- Med 

totiž může vyvolávat ospalost.

Nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku Quetiapin Fair-

Med.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, popř. kojíte, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat 

Quetiapin  Fair- Med. Neměla  byste  během  těhotenství  užívat  Quetiapin  Fair- Med  bez  porady  s  Vaším 

lékařem. Quetiapin Fair- Med se nemá užívat při kojení.

U  novorozenců, jejichž  matky užívaly  kvetiapin  v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se 

mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním 

a potíže s příjmem potravy.  Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte 

dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše tablety mohou vyvolat ospalost. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, dokud nebudete 

přesně znát svoji reakci na podávané léčivo.

Quetiapin Fair- Med obsahuje laktózu. Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů, poraďte se s ním dříve, než začnete tento lék užívat.

Quetiapin Fair- Med 25 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110). Tato látka může způsobit alergické 

reakce.

Screeningová vyšetření moči na léky 

Pokud  podstoupíte  screeningové  vyšetření  moči  na  léky,  užití  Quetiapin  Fair- Med  by  mohlo  způsobit 

pozitivní výsledek na methadon nebo léky na depresi, které se nazývají tricyklická antidepresiva (TCA), a to 

i když methadon ani TCA neužíváte. Výsledek bude muset být potvrzen specifičtějším testem.

3. Jak se Quetiapin Fair- Med užívá

Vždy užívejte Quetiapin Fair- Med přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se 

svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne o počáteční dávce. Udržovací (denní) dávka se v 

závislosti na druhu onemocnění a Vašich potřebách pohybuje mezi 150 mg a 800 mg.

Tablety budete užívat jednou denně před spaním nebo dvakrát denně v závislosti na Vašem onemocnění.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety můžete užít s jídlem nebo bez něj.

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte Quetiapin Fair- Med. Může to ovlivnit účinek přípravku.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je vám lépe, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Starší pacienti

Pokud jste starší, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

Quetiapin Fair- Med není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více Quetiapin Fair- Med než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Quetiapin Fair- Med než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalý/á, mít 

závratě  a  nepravidelný  srdeční  rytmus. Kontaktujte  okamžitě  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší 

nemocnici. Vezměte si s sebou tablety přípravku Quetiapin Fair- Med.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Quetiapin Fair- Med 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Quetiapin Fair- Med, vezměte si zapomenutou dávku, jakmile si to uvědomíte.

Pokud se však již blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní 

dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Quetiapin Fair- Med 

V  případě,  že  náhle  přestanete  užívat  Quetiapin  Fair- Med,  může  se  dostavit  nespavost,  pocit  na  zvracení, 

bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost.

Váš lékař vždy určí, jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně  jako  všechny  léky,  může  Quetiapin  Fair- Med  vyvolat  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 

nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):

závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech.

ospalost (může vymizet při pokračování léčby přípravkem Quetiapin Fair- Med) (může vést k pádu).

příznaky  z  přerušení  léčby,  tj.  příznaky,  které  se  objevují  při  náhlém  přerušení  léčby  přípravkem 

Quetiapin  Fair- Med  – nespavost,  pocit na  zvracení,  bolest  hlavy,  průjem,  zvracení,  závratě  a 

podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.

nárůst tělesné hmotnosti.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 léčených pacientů):

zrychlená tepová frekvence nebo mdloby.

pocit, že vám buší srdce, zrychluje se nebo vynechává úder.

ucpaný nos.

zácpa, žaludeční nevolnost (porucha trávení).

pocit slabosti, mdloby (mohou vést k pádu).

otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu).

zvýšená hladina cukru v krvi.

neostré vidění.

abnormální svalové pohyby, které mohou zahrnovat i obtíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo 

svalové ztuhlosti bez doprovodné bolesti.

neobvyklé sny a noční můry.

častější pocit hladu.

podrážděnost.

poruchy řeči.

dechová nedostatečnost.

zvracení (především u starších pacientů).

horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 léčených pacientů):

záchvaty nebo křeče.

alergická reakce, která může zahrnovat vyvýšené pupeny, otoky kůže a v okolí úst.

nepříjemné pocity v nohou (takzvaný syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.

pohlavní dysfunkce.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 léčených pacientů):

kombinace  vysoké  teploty  (horečka),  pocení,  ztuhlých  svalů,  pocit  velké  ospalosti  nebo  mdloby 

(porucha, která se nazývá „neuroleptický maligní syndrom“).

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).

zánět jater (hepatitida).

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

porucha menstruace.

krevní sraženiny v cévách, především v nohou (s příznaky zahrnujícími otok, bolest a zčervenání nohy), 

které se mohou krevními cévami dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a obtížné dýchání. Pokud se u 

Vás objeví jakýkoliv z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

chůze, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku.

snížení tělesné teploty (hypotermie).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů):

zhoršení již existující cukrovky (diabetes mellitus).

těžká vyrážka, puchýře na kůži nebo červené skvrny na kůži.

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku.

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

nepřiměřená tvorba hormonu, který kontroluje množství moči.

rozpad svalových vláken a bolest ve svalech (rhabdomyolýza).

Skupina léků, kam patří také Quetiapin Fair- Med, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být 

závažné a někdy i smrtelné.

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při laboratorním rozboru krevních vzorků. Patří mezi ně 

změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi, snížené počty některých 

typů krevních buněk, snížení hladiny sodíku v krvi, změny hladiny hormonů štítné žlázy v krvi, zvýšená 

hladina kreatinfosfokinázy (látka obsažená ve svalech) a zvýšení hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení 

hormonu prolaktinu může ve vzácných případech způsobit:

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávanou tvorbu mléka.

nepravidelnou menstruaci nebo ztrátu menstruace u žen.

Lékař Vás proto může jednou za čas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako se mohou objevit u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):

zvýšení krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně 

vyvolat:

zvětšení prsů u chlapců i děvčat a neočekávanou tvorbu mléka.

nepravidelnou menstruaci nebo ztrátu menstruace u děvčat.

 zvýšenou chuť k jídlu.

 neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu 

nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5. Jak Quetiapin Fair- Med uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Quetiapin Fair- Med po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za 

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí .

6.  Obsah balení a další informace

Co Quetiapin Fair- Med obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum.

Jedna 25mg tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 100mg tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 200mg tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 300mg tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Starterpack obsahuje 6 tablet quetiapinum (ve formě quetiapini fumaras) 25 mg, 3 tablety quetiapinum 

100 mg a 1 tabletu quetiapinum 200 mg

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Hypromelosa 2910 (E464)

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) 

Magnesium-stearát (E572)

Mikrokrystalická celulosa pH 102 (E460)

Mastek (E553b)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý,

Potahová vrstva:

25 mg: 

Žlutý a červený oxid železitý (E 172)

Hypromelosa 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

100 mg: 

Žlutý oxid železitý (E 172)

Hypromelosa 2910 (E464) 

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

200 & 300 mg: 

Hyprolosa (E463) 

Hypromelosa 2910 (E464)

Mastek (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Jak Quetiapin Fair- Med vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg:

Kulaté, bikonvexní potahované tablety broskvové barvy o průměru  přibližně 5,7 mm 

100 mg:

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru  přibližně 9,1 mm 

200 mg: 

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru  přibližně 12,1 mm

300 mg: 

Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s tloušťkou 7 mm, délkou 19 

mm a šířkou 9 mm.

100, 200 a 300mg tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Starterpack obsahuje 6 tablet quetiapinum (jako quetiapini fumaras) 25 mg, 3 tablety quetiapinum 100 mg a 

1 tabletu quetiapinum 200 mg.

Velikosti balení: 

25 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 

100 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 

200 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 

300 mg: 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240, 250 

Starter-pack

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

FAIR-MED HEALTHCARE GmbH

Planckstr. 13, 22765 Hamburg

Německo

Výrobce

Genepharm S.A.

18th Km. Marathon Ave., 153 51 Pallini

Řecko

Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko Quetiapin Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmtabletten

Quetiapin Fair- Med Startpackung, Filmtabletten

Belgie Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmomhulde Tabletten

Quetiapine Fair- Med Starterpack

Kypr Quetiapine Fair- Med 25, 100, 200, 300 Film-coated Tablets

Quetiapine Fair- Med Starterpack

Česká 

republika Quetiapin Fair-Med 25, 100, 200, 300 mg, StarterPack

Quetiapin Fair-Med StarterPack

Německo Quetiapin Fair- Med Healthcare 25, 100, 150, 200, 300 Filmtabletten

Quetiapin Fair-Med Healthcare Starterpack

Dánsko Quetiapin Fair- Med

Estonsko Quetiapina Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 comprimidos recubiertos con película  

Irsko Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Film-coated Tablets

Quetiapine Fair- Med Starterpack

Island Quetiapine Fair- Med 25, 100, 200, 300, Plėvele dengtos tabletės

Quetiapine Fair-Med 25 mg plėvele dengtos tablets

Quetiapine Fair-Med 100 mg plėvele dengtos tablets

Quetiapine Fair-Med 200 mg plėvele dengtos tabletės

Malta Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Film-coated Tablets

Quetiapine Fair- Med Starterpack

Nizozemsko Quetiapine Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmomhulde Tabletten

Quetiapine Fair-Med 4-Daagse Startverpakking

Polsko Quetiapine Fair- Med

Portugalsko Quetiapina Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Comprimidos revestidos por película

Quetiapina Fair- Med Starterpack

Švédsko Quetiapin Fair- Med 25, 100, 150, 200, 300 Filmdragerade tabletter

Quetiapin Fair-Med 25 mg + 100mg + 200 mg filmdragerade tabletter

Slovinsko Kvetiapin Fair- Med 25, 100, 200, 300 filmsko obložene tablete

Kvetiapin Fair Med 25 mg + 100 mg + 200 mg filmsko obložene tablete (začetno 

pakiranje)

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 6.6.2012

10-10-2017

The Danish Medicines Agency contributes to review of Chinese medicines act

The Danish Medicines Agency contributes to review of Chinese medicines act

On Monday 9 October, a Chinese delegation headed by Xu Jinghe visited the Danish Medicines Agency. Xu Jinghe is Director General of the CFDA's Department of Legal Affairs and one of the main architects of the renewal of the Chinese medicines legislation.

Danish Medicines Agency

13-6-2017

Annual report 2016 - Clinical trials of medicines

Annual report 2016 - Clinical trials of medicines

LLast year, the Danish Medicines Agency received 286 clinical trial applications. This is a small decline compared to 2015. However, the number of clinical trial applications has remained stable at around 300 applications per year since 2013.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Active substance: Trabectedin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4096 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3001/201709

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Lonquex (UAB Sicor Biotech)

Lonquex (UAB Sicor Biotech)

Lonquex (Active substance: lipegfilgrastim) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3009 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2556/R/39

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Active substance: travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3002 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2738/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3003 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3820/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Active substance: Travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3001 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/390/T/59

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Afinitor (Novartis Europharm Limited)

Afinitor (Novartis Europharm Limited)

Afinitor (Active substance: everolimus) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3000 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1038/T/57

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3007 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/PSUSA/1369-201704

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

TGA presentation: Medicines Australia Regulatory Affairs Working Group, 18 April 2018

TGA presentation: Medicines Australia Regulatory Affairs Working Group, 18 April 2018

Update on TGA activities from the Scientific Evaluation Branch

Therapeutic Goods Administration - Australia