PULMOTIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PULMOTIL 200 mg/g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PULMOTIL 200 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, králíci
 • Terapeutické oblasti:
 • Makrolidy
 • Přehled produktů:
 • 9935852 - 1 x 10 kg - vak - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/127/96-C
 • Datum autorizace:
 • 14-02-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

ETIKETA

10 kg

Pulmotil

®

200 mg/g premix pro medikaci krmiva

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Účinná látka:

Tilmicosinum (ut phosphas)

200 mg/g

Pulmotil 200 mg/g premix je nažloutlý až načervenalý produkt, ve formě sypkých granulí.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

Králíci

INDIKACE

Prasata:

Prevence

léčba

respiračních

onemocnění

způsobených

Actinobacillus

pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida a jinými organismy

citlivými na tilmicosin.

Králíci: Prevence a léčba respiračních onemocnění způsobených Pasteurella multocida

a Bordetella bronchiseptica a jinými organismy citlivými na tilmicosin.

KONTRAINDIKACE

Zamezte přístupu koní a jiných koňovitých ke krmivu obsahujícímu tilmicosin.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na tilmicosin nebo kteroukoliv pomocnou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech může dojít ke snížení příjmu krmiva (včetně odmítání krmiva)

u medikovaných zvířat. Tento účinek je přechodný.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné neuvedené reakce, oznamte

to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Příjem medikovaného krmiva je závislý na klinickém stavu zvířat. Aby bylo dosaženo

správné dávky, měla by se koncentrace tilmicosinu upravit podle spotřeby.

Použijte následující vzorec:

kg premixu/tuna krmiva = dávka (mg/kg ž.hm.) x živá hmotnost (kg)

denní příjem krmiva (kg) x síla premixu (g/kg)

Prasata

Podávejte v krmivu v dávce 8 až 16 mg tilmicosinu/kg ž.hm./den (ekvivalent 200 až 400 ppm

v krmivu) po dobu 15 až 21 dnů.

Indikace

Dávkování

tilmicosinu

Doba léčby

Množství obsažené

v krmivu

Prevence a léčba

respiračních

onemocnění

8-16 mg/kg

ž.hm. /den

15 až 21 dnů

1-2 kg

Pulmotil 200 mg/g

premix/tunu

Králíci

Podávejte v krmivu v dávce 12,5 mg tilmicosinu/kg ž.hm./den (ekvivalent 200 ppm v krmivu)

po dobu 7 dnů.

Indikace

Dávkování

tilmicosinu

Doba léčby

Množství obsažené

v krmivu

Prevence a léčba

respiračních

onemocnění

12,5 mg/kg ž.hm. /den

7 dnů

1 kg

Pulmotil 200 mg/g

premix/tunu

Aby bylo zajištěno důkladné promíchání přípravku, doporučuje se nejprve zamíchat dávku

s vhodným množstvím krmiva (20-50kg) před zamícháním do konečné krmné směsi.

Tento přípravek může být zapracován do peletovaného krmiva připravovaného při teplotě

nepřesahující 75 °C a to po nezbytně nutnou dobu.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: 21 dnů

Králíci: 4 dny

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití u chovných kanců.

Nemíchejte do krmiva, které obsahuje bentonit.

Zvláštní opatření pro osobu, která podává Pulmotil 200 mg/g Premix zvířatům

Tilmicosin může způsobit podráždění a alergii. Alergické reakce na tyto látky mohou být

příležitostně vážné a proto by se mělo přímému kontaktu vyhýbat.

Během přípravy léčivého krmiva a při manipulaci s ním, si oblékněte ochranný oblek,

bezpečnostní brýle a nepropustné rukavice a noste buď respirátor s maskou na jedno

použití vyhovující evropskému standardu EN149 nebo respirátor s filtrem vyhovující

EN143. Nejezte, nepijte ani nekuřte při zacházení s tímto přípravkem. Po použití si

umyjte ruce.

V případě náhodného požití okamžitě vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc. Při náhodném kontaktu s kůží postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Pokud dojde k zasažení oka okamžitě je důkladně vypláchněte vodou.

Nezacházejte s přípravkem, pokud máte alergii na látky obsažené v tomto přípravku.

Pokud se u vás po kontaktu s přípravkem dostaví příznaky jako například kožní vyrážka,

měli byste vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a

očí nebo potíže s dýcháním jsou závažnějšími příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou

péči.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po „EXP“.

Doba použitelnosti poprvním otevření balení: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepoužitých léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Prasečí kejda by neměla být aplikována na pastviny a pokud je použita na ornou půdu, měla

by být zaorána do hloubky 30 cm.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE: Duben 2014

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

98/127/96-C

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Speke Operations, Fleming Road,

Kölblgasse 8 – 10

Speke, Liverpool,

A – 1030 Wien, Rakousko

L24 9LN Velká Británie

Č.š.:

EXP: