Advertisement

Prolongal

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Prolongal 200 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Prolongal 200 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, selata
 • Terapeutické oblasti:
 • PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ŽELEZO
 • Přehled produktů:
 • 9902220 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902221 - 10 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902222 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9902223 - 10 x 100 ml - lahvička - plast; 9902905 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902906 - 10 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902907 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9902908 - 10 x 100 ml - lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/019/13-C
 • Datum autorizace:
 • 16-05-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PROLONGAL 200 mg/ml

Injekční roztok pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE.

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, ČR

Držitel povolení k

výrobě odpovědný za uvolnění šarže:

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstr. 105 b

06406 Bernburg

Německo

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PROLONGAL 200 mg/ml injekční roztok pro prasata

Ferrum (III) (ut gleptoferronum)

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje:

Léčivé látky:

Ferrum (III)

200.0 mg

ut gleptoferronum

532.6 mg

Pomocné látky:

Fenol (konzervační látka)

5.0 mg

Voda na injekci ad 1 ml

4.

INDIKACE

Prevence a léčba anémie z nedostatku železa u selat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat selatům, u kterých je podezření na nedostatek vitamínu E a / nebo selenu. Nepoužívat

v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s klinicky zjevnými příznaky onemocnění zejména ne , v případě průjmových

onemocnění.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle je možné v místě injekčního podání pozorovat zabarvení tkáně mírný měkký otok. Ten by

měl během několika dnů vymizet. Mohou se objevit také reakce z přecitlivělosti.

Vzácně se u selat po podání parenterálních přípravků na bázi komplexu železa s dextranem vyskytly

úhyny. Tyto úhyny jsou spojeny s genetickými faktory nebo nedostatkem vitamínu E nebo selenu.

Velmi vzácně byly hlášeny úhyny selat, které byly spojovány se zvýšenou vnímavostí k infekci v

důsledku dočasného bloku retikuloendoteliálního systému.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÉ DRUHY

Prasata (selata)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro intramuskulární podání.

Selata:

200 mg Fe

(odpovídá 1 ml přípravku) pro toto.

Aplikujte jedenkrát mezi 1. a 3. dnem života.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po prvním otevření vnitřního obalu (propíchnutí zátky lahvičky) stanovte datum likvidace zbylého

množství přípravku v tomto obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené

v této příbalové informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Předcházejte náhodnému samopodání injekce stejně jako kontaktu se sliznicemi, což platí zejména u

lidí se známou přecitlivělostí na komplex železa s dextranem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Neuplatňuje se

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Při současném perorálním podávání železa může být jeho absorpce snížena.

Viz odstavec Inkompatibility.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Může být dosaženo hladin železa, které vedou k saturaci transferinu, což vede ke zvýšené vnímavosti

k (systémovým) bakteriálním onemocněním, v místě injekčního podání se mohou vyskytnout

bolestivost, zánětlivé reakce nebo abscesy.

V místě injekčního podání může dojít k trvalému zabarvení svalové tkáně.

Iatrogenní intoxikace s následujícími příznaky: bledé sliznice, hemoragická gastroenteritida, zvracení,

tachykardie, hypotenze, dušnost, otoky končetin, kulhání, šok, smrt, poškození jater. Mohou být

použita podpůrná opatření, jako jsou chelátující prostředky.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Druh a složení vnitřního obalu:

100 ml injekční lahvička z čirého skla (typu II), 100 ml injekční lahvička z LDPE nebo 200 ml

injekční lahvička z LDPE s chlorobutylovou gumovou zátkou (typu I) a hliníkovou/polypropylenovou

pertlí.

Papírová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou s obsahem 100 ml

Papírová krabička s 10 skleněnými injekčními lahvičkami s obsahem 100 ml

Papírová krabička s 10 LDPE injekčními lahvičkami s obsahem 100 ml

1 LDPE injekční lahvička s obsahem 100 ml v plastovém obalu

Papírová krabička s 10 LDPE injekčními lahvičkami s obsahem 200 ml

1 LDPE injekční lahvička s obsahem 200 ml v plastovém obalu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Advertisement