Advertisement

Procapen injector

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Procapen injector 3 g
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Procapen injector 3 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamázy peniciliny citlivé
 • Přehled produktů:
 • 9901553 - 1 x 24 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/083/12-C
 • Datum autorizace:
 • 11-07-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 21-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Procapen injektor 3 g intramamární suspenze pro skot

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Německo

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Procapen injektor 3 g intramamární suspenze pro skot

Procaini benzylpenicillinum monohydricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden intramamární injektor o objemu 10 ml obsahuje bílou až nažloutlou suspenzi:

Léčivá látka:

Procaini benzylpenicillinum monohydricum

3,0 g

(odpovídá 1,7 g benzylpenicillinum)

4.

INDIKACE

Léčba infekcí vemene u dojnic v laktaci způsobených stafylokoky a streptokoky citlivými na

benzylpenicilin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě:

infekce patogeny tvořícími β-laktamázu;

známé přecitlivělosti na penicilin, cefalosporiny, prokain nebo některou z pomocných látek

obsaženou v přípravku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Alergické reakce (anafylaktický šok, alergické kožní reakce) je možno očekávat u zvířat, která jsou

přecitlivělá vůči penicilinu. Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje povidon, mohou se u skotu

vyskytnout vzácné případy anafylaktických reakcí.

U zvířete by měla být v případě výskytu alergické reakce zahájena symptomatická léčba.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v laktaci)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání:

3,0 g prokain-benzylpenicilin monohydrát na jednu postiženou čtvrť vemene, což odpovídá: 1

aplikátor na postiženou čtvrť vemene jednou za 24 hodin po 3 po sobě jdoucí dny.

Nedojde-li po 2 dnech léčení k jednoznačnému zlepšení onemocnění, je třeba zkontrolovat správnost

diagnózy a v případě potřeby změnit léčebný postup.

V případech mastitid se systémovými (celkovými) příznaky je rovněž třeba podávat antibiotika

parenterálně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Bezprostředně před každým podáním se všechny čtvrtě mléčné žlázy vydojí. Po očištění a dezinfekci

struků a hrotů struků se podává 1 aplikátor do jedné čtvrtě vemene.

Přípravek před použitím důkladně protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

5 dnů

Mléko:

6 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

intramamárním injektoru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro použití u zvířat

Použití přípravku je nutno založit výsledku na testování citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

Pokud to nebude možné, léčbu je třeba založit na místních (na úrovni regionu, farmy)

epidemiologických informacích o citlivosti cílových bakterií.

Použití přípravku odlišné od pokynů uvedených v příbalové informaci může zvýšit prevalenci bakterií

rezistentních vůči benzylpenicilinu a může snížit účinnost léčby jinými betalaktamovými

antimikrobiky (peniciliny a cefalosporiny) kvůli potenciální zkřížené rezistenci.

Opatrně je nutno postupovat při aplikaci přípravku v případě těžkého otoku (zduření) čtvrtě vemene,

otoku vývodných cest mléčných žláz a/nebo kongesce vývodných cest mléčných žláz v důsledku

městnání detritu.

Vysadit léčbu předčasně lze pouze po konzultaci s veterinárním lékařem, protože by to mohlo vést k

selekci rezistentních bakteriálních kmenů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží vyvolat

hypersenzitivitu (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech

vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí na peniciliny nebo cefalosporiny,

nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k náhodnému kontaktu

s kůží nebo očima. Lidé, u kterých se objevila reakce po kontaktu s přípravkem, by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem (a dalším přípravkům s obsahem

penicilinů nebo cefalosporinů) do budoucna.

Při manipulaci s přípravkem nebo při jeho podávání používejte rukavice. Po použití si umyjte

exponovanou kůži. V případě jakéhokoli kontaktu s očima oči důkladně opláchněte větším

množstvím čisté tekoucí vody.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo

potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití během březosti pouze po zhodnocení poměru přínosu/rizika odpovědným veterinárním

lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Vzhledem k riziku možné inkompatibility by tento přípravek neměl být používán v kombinaci s jinými

léčivými přípravky pro intramamární podání. Může dojít k antagonistickému působení s antibiotiky a

chemoterapeutiky s rychlým nástupem bakteriostatického účinku. Peniciliny mohou zesílit účinek

aminoglykosidů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: Papírová krabice obsahující 24 bílých intramamárních injektorů z lineárního

nízkohustotního polyethylenu, každý po 10 ml.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního

distributora.

Česká republika

Dr. Bubeníček, spol. s r.o.

Šimáčkova 104

628 00 Brno

Tel: +420 544 231 413

e-mail: info@bubenicek.cz

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

8-11-2017

VETRIPEN G (Penicillin G Procaine) Injection, Suspension [VetOne]

VETRIPEN G (Penicillin G Procaine) Injection, Suspension [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

PENICILLIN (Penicillin G Procaine) Injection, Suspension [Durvet]

PENICILLIN (Penicillin G Procaine) Injection, Suspension [Durvet]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement