Advertisement

Prednicortone vet

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Prednicortone vet 5 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Prednicortone vet 5 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Glukokortikoidy
 • Přehled produktů:
 • 9904939 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904940 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904941 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9904942 - 4 x 10 tableta - blistr - -; 9904943 - 5 x 10 tableta - blistr - -; 9904944 - 6 x 10 tableta - blistr - -; 9904945 - 7 x 10 tableta - blistr - -; 9904946 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9904947 - 9 x 10 tableta - blistr - -; 9904948 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904950 - 25 x 10 tableta - blistr - -; 9904949 - 15 x 10 tableta - blistr - -; 9904951 - 50 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/025/16-C
 • Datum autorizace:
 • 06-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Prednicortone 5 mg tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Název:

Le Vet Beheer B.V.

Addresa:

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Název:

LelyPharma B.V.

Addresa:

Zuiveringsweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prednicortone 5 mg tablety pro psy a kočky

Prednisolonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje

Léčivá látka:

Prednisolonum 5 mg

Světle hnědá s hnědými skvrnami, oválná a konvexní ochucená tableta s půlicí rýhou tvaru kříže na

jedné straně.

Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné díly.

4.

INDIKACE

Pro symptomatickou léčbu nebo jako doplňková léčba zánětlivých a imunitně zprostředkovaných

chorob u psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat, která mají virové nebo mykotické infekce.

Nepoužívat u zvířat, které mají diabetes mellitus nebo hyperadrenokortikalismus.

Nepoužívat u zvířat s osteoporózou.

Nepoužívat u zvířat se srdečním nebo renální dysfunkcí.

Nepoužívat u zvířat s korneálními vředy.

Nepoužívat u zvířat s gastrointestinální ulcerací.

Nepoužívat u zvířat s popáleninami.

Nepoužívat souběžně s oslabenou živou vakcínou

Nepoužívat v případě glaukomu.

Nepoužívat během březosti (viz také bod Zvláštní upozornění: Použití v průběhu březosti a laktace).

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na léčivou látku, na kortikosteroidy nebo na některou z

pomocných látek.

Viz také bod: Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Protizánětlivé kortikosteroidy, jako je prednisolon, mají široké spektrum vedlejších účinků. Zatímco

jednotlivé vysoké dávky jsou obecně dobře tolerovány, mohou indukovat závažné vedlejší účinky při

dlouhodobém používání. Dávkování při středně až dlouhodobém používání by proto mělo být obecně

to nejkratší nutné, za současné kontroly příznaků.

Významná suprese související s kortizolem byla hlášena během léčby v důsledku účinných dávek

potlačujících osu hypotalamus-hypofýza-dřen nadledvin. Po ukončení léčby se mohou známky

adrenální insuficience až adrenokortikální atrofie zvýšit a to může vést k tomu, že zvíře nebude

adekvátně reagovat na stresové situace. Je třeba zvážit prostředky minimalizace problémů týkajících

se adrenální insuficience po vysazení léčby.

Významné zaznamenané zvýšení triglyceridů může být součástí možného iatrogenního

hyperadrenokortikalismu (Cushingova choroba) zahrnujícího možné významné změny metabolismu

tuků, cukrů, bílkovin a minerálů, např. redistribuci tělesného tuku, zvýšení tělesné hmotnosti,

svalovou slabost a úbytek svalové hmoty a osteoporózu. Suprese kortizolu a zvýšení plazmatických

hladin triglyceridů je velmi častý nežádoucí účinek léků obsahujících kortizol (více než 1 z 10 zvířat).

Zvýšení alkalické fosfatázy působením glukokortikoidů by mohlo souviset se zvětšením jater

(hepatomegalie) se zvýšením hladiny jaterních enzymů v séru.

Další změny krevních biochemických a hematologických parametrů, které možná souvisí s použitím

prednisolonu, byly významné účinky na laktátdehydrogenázu (snížení) a albumin (zvýšení) a na

eosinofily, lymfocyty (snížení) a segmentální neutrofily (zvýšení).

Bylo také zaznamenáno snížení aspartátaminotransferázy.

Systémové podávané kortikosteroidy mohou způsobit polyurii, polydipsii a polyfagii, zvláště během

časných fází léčby. Některé kortikosteroidy mohou vést při dlouhodobém podávání k retenci sodíku a

vody a k hypokalémii. Systémové kortikosteroidy vedly k depozici kalcia v kůži (kožní kalcinóza).

Používání kortikosteroidů může způsobit zpožděné hojení rány a imunosupresivní účinky mohou

oslabit rezistenci vůči infekcím nebo zhoršit stávající infekce. Při přítomnosti virových infekcí mohou

kortikoteroidy zhoršit nebo uspíšit vývoj onemocnění.

U zvířat léčených kortikosteroidy byla hlášena gastrointestinální ulcerace a gastrointestinální ulcerace

se může zhoršit při použití steroidů u zvířat, kterým jsou podávány nesteroidní protizánětlivé léky a u

zvířat s poraněním míchy.

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit, jsou: inhibice růstu kostí do délky, kožní atrofie,

diabetes mellitus, euforie, pankreatitida, snížení syntézy hormonů štítné žlázy, zvýšení syntézy

hormonů příštítných tělísek.

Viz také část Zvláštní upozornění: Použití v průběhu březosti a laktace.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Dávku a celkovou délku léčby určí veterinární lékař individuálně podle závažnosti příznaků. Musí být

použita nejnižší účinná dávka.

Úvodní dávka: 0,5 - 4 mg na kg živé hmotnosti denně.

Pro dlouhodobou léčbu: pokud po fázi denní léčby byl dosažen požadovaný účinek, dávka by měla

být snížena, dokud není dosažena nejnižší účinná dávka. Snížení dávky by mělo být prováděno

podávním léčby obden a/nebo půlením dávky v intervalech 5 - 7 dnů, dokud není dosažena nejnižší

účinná dávka.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Psi by měli být léčeni ráno a kočky večer vzhledem k rozdílům v denním rytmu.

Tablety je možné dělit na 2 nebo 4 stejné díly pro zajištění přesného dávkování. Položte tabletu na

rovný povrch s dělící rýhou směřující nahoru a konvexní (oválnou) stranou směřující k povrchu.

Poloviny: zatlačte palcem na obě strany tablety.

Čtvrtiny: zatlačte palcem na střed tablety.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti rozdělených tablet: 4 dny.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do otevřeného blistru.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a

krabičce po EXP.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Podávání kortikoidů má za cíl indukovat zlepšení klinických známek spíše než vyléčení. Léčba by

měla být kombinována s léčbou základního onemocnění a/nebo environmentální kontrolou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případech výskytu bakteriální infekce by měl být přípravek používán spolu s vhodnou

antibakteriální léčbou.

Vzhledem k farmakologickým vlastnostem prednisolonu je třeba věnovat zvláštní opatrnost, pokud je

veterinární léčivý přípravek používán u zvířat s oslabeným imunitním systémem.

Kortikoidy, jako je prednisolon, způsobují exacerbaci katabolismu bílkovin. V důsledku toho by měl

být přípravek podáván s opatrností u starších nebo podvyživených zvířat.

Kortikoidy, jako je prednisolon, by měly být používán s opatrností u pacientů s hypertenzí.

Farmakologicky aktivní hladiny dávky mohou vést k atrofii dřeně nadledvin, což vede k adrenální

insuficienci. To může být patrné zvláště po vysazení léčby kortikoidy. Adrenální insuficience může

být minimalizována zavedením alternativní denní léčby, je-li to vhodné. Dávkování by mělo být

snižováno a postupně vysazováno, aby nedošlo k adrenální insuficienci (viz bod: podávané množství a

způsob podání).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na prednisolon nebo jiné kortikosteroidy nebo na kteroukoli složku

přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Kortikosteroidy mohou vyvolat malformace plodu, a proto je doporučeno, aby se těhotné ženy

vyhnuly kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po manipulaci s tabletami si ihned důkladně

umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace

Nepoužívejte u březích zvířat. Laboratorní studie u zvířat prokázaly, že podávání během časné březosti

může způsobit abnormality plodu. Podávání během pozdních stadií březosti může způsobit potrat

nebo předčasný porod. Viz také bod týkající se kontraindikací.

Použití během laktace pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování nezpůsobí jiné nežádoucí účinky, než které jsou uvedeny v bodě o nežádoucích

účincích. Antidotum není známo.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Fenytoin, barbituráty, efedrin a rifampicin mohou zrychlovat metabolickou clearance kortikosteroidů,

což vede ke sníženým hladinám v krvi a snížení fyziologického účinku.

Souběžné používání tohoto veterinárního léčivého přípravku s nesteroidními protizánětlivými léky

může zhoršit ulcerace v trávicím traktu. Protože kortikosteroidy mohou snižovat imunologickou

odpověď na vakcinaci, neměl by být prednisolon používán v kombinaci s vakcínami nebo během

dvou týdnů po vakcinaci.

Podávání prednisolonu může indukovat hypokalémii a tím zvýšit riziko toxicity srdečních glykosidů.

Riziko hypokalémie může být zvýšeno, pokud je prednisolon podáván společně s kalium šetřícími

diuretiky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Papírová krabička obsahující 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 25 nebo 50 blistrů po 10 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dělitelná tableta

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

9-3-2018

Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

SÚKL informuje o zvýšeném riziku úmrtí a zlomenin v probíhající klinické studii.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Nicolas Eterradossi appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory

Nicolas Eterradossi appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory

On 5 February 2018, Nicolas Eterradossi was appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory. Nicolas Eterradossi is a veterinary doctor, holder of a university doctorate in microbiology from the Institut Supérieur des Productions Animales (Higher Institute for Livestock - ENSA Rennes) and of a molecular virology diploma from the Institut Pasteur in Paris. For the past 30 years he has contributed to research at the Ploufragan-Plouzané Laboratory devoted to animal health, and poultry health in par...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

Gilles Salvat appointed ANSES Managing Director General for Research and Reference

Gilles Salvat appointed ANSES Managing Director General for Research and Reference

Gilles Salvat, currently Director for Animal Health and Welfare at ANSES, has since 1 February 2018 also been responsible for the Research and Reference Division. A veterinary doctor, doctor in microbiology, and inspector general for veterinary public health, Gilles Salvat has been working in food safety and animal health and welfare for over thirty years. In his new role he will propose and coordinate the scientific strategy of the Agency's eleven research, reference and health surveillance laboratories...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

16-3-2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 March 2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 March 2018

CVMP recommends modification of the MRL for diflubenzuron in Salmonidae

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

The European Medicines Agency is seeking stakeholder input on any information or data that may help its Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) to reach an opinion on consumer risk from using diethanolamine as an excipient in veterinary medicines for food-producing animals.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion recommending the amendment of the entry for diflubenzuron.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion2 recommending the establishment of MRLs for isoflurane in porcine species and amending the existing entry for Equidae.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

News and press releases: EMA Management Board: highlights of March 2018 meeting

News and press releases: EMA Management Board: highlights of March 2018 meeting

Board adopts 2017 report on veterinary medicines for minor use minor species and hears update on clinical trial portal and database

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MURICIN (Mupirocin) Ointment [Dechra Veterinary Products]

MURICIN (Mupirocin) Ointment [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

Ongoing clinical study shows an increased risk of death and fractures with the combination

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

News and press releases: European Medicines Agency welcomes new Head of Veterinary Medicines

News and press releases: European Medicines Agency welcomes new Head of Veterinary Medicines

Ivo Claassen joins the Agency as of 1 March

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-3-2018

VETORYL (Trilostane) Capsule [Dechra Veterinary Products]

VETORYL (Trilostane) Capsule [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Medrol (methylprednisolone) vs. Prednisone

Medrol (methylprednisolone) vs. Prednisone

Medrol (methylprednisolone) and prednisone are glucocorticoids indicated to treat or manage many conditions, endocrine disorders, rheumatic disorders, collagen diseases, dermatologic diseases, allergies, ophthalmic (eye) diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, neoplastic diseases (cancers), edematous states, gastrointestinal diseases, and others.

US - RxList

26-2-2018

VITA-JEC K1 (Phytonadione) Solution [Aspen Veterinary Resources]

VITA-JEC K1 (Phytonadione) Solution [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

VITA-JEC ESSENTIAL E-300 (Tocopherol) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

VITA-JEC ESSENTIAL E-300 (Tocopherol) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

VITA-JEC B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

VITA-JEC B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary innovation day

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary innovation day

The objective of this meeting is to further raise awareness of the support available to facilitate innovation of veterinary medicines by giving an overview of the legislative framework and by describing the support offered by the European Medicines Agency (EMA ) and interactions with stakeholders. This event is open to all companies and stakeholders developing veterinary medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2018

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary medicines innovation day

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary medicines innovation day

The objective of this meeting is to further raise awareness of the support available to facilitate innovation of veterinary medicines by giving an overview of the legislative framework and by describing the support offered by the European Medicines Agency (EMA ) and interactions with stakeholders. This event is open to all companies and stakeholders developing veterinary medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2018

ISOPROPYL ALCOHOL 99 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [Aspen Veterinary]

ISOPROPYL ALCOHOL 99 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [Aspen Veterinary]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

KAOLIN PECTIN SUPSENSION (Kaolin Pectin) Suspension [Aspen Veterinary]

KAOLIN PECTIN SUPSENSION (Kaolin Pectin) Suspension [Aspen Veterinary]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 February 2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 February 2018

CVMP recommends changes to product information for some veterinary medicines containing enrofloxacin, to reduce development of antimicrobial resistance in target pathogens

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2018

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

COCCI-CURE C FOR CALVES (Amprolium) Solution [Aspen Veterinary Resources]

COCCI-CURE C FOR CALVES (Amprolium) Solution [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

COCCI CURE P FOR POULTRY (Amprolium) Solution [Aspen Veterinarian Resources Ltd]

COCCI CURE P FOR POULTRY (Amprolium) Solution [Aspen Veterinarian Resources Ltd]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

PYRANTEL PAMOATE (Pinwormtreatment) Suspension [MWI Veterinary Supply, Inc.]

PYRANTEL PAMOATE (Pinwormtreatment) Suspension [MWI Veterinary Supply, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

News and press releases: Veterinary medicines: highlights of 2017

News and press releases: Veterinary medicines: highlights of 2017

18 medicines recommended for marketing authorisation, including ten vaccines

Europe - EMA - European Medicines Agency

Advertisement