Advertisement

PRAMIPEXOL MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PRAMIPEXOL MYLAN Tableta 0,7MG
 • Dávkování:
 • 0,7MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 200 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PRAMIPEXOL MYLAN Tableta 0,7MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PRAMIPEXOL
 • Přehled produktů:
 • PRAMIPEXOL MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 27/ 682/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls107612/2017

Příbalová informace:

i

nformace pro uživatele

Pramipexol Mylan 0,18 mg tablety

Pramipexol Mylan 0,7 mg tablety

pramipexolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Pramipexol Mylan a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pramipexol Mylan užívat

3. Jak se Pramipexol Mylan užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Pramipexol Mylan uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek Pramipexol Mylan a k čemu se používá

Pramipexol Mylan obsahuje léčivou látku pramipexol, která patří do skupiny léků známých jako agonisté

dopaminu, které stimulují dopaminové receptory v mozku. Stimulace dopaminových receptorů vede ke

vzniku nervových impulzů v mozku, které pomáhají kontrolovat tělesné pohyby.

Pramipexol Mylan

se užívá:

k léčbě projevů a příznaků primární Parkinsonovy nemoci u dospělých. Pramipexol Mylan může být

podáván samotný nebo v kombinaci s levodopou (což je další přípravek určený k léčbě Parkinsonovy

nemoci).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Pramipexol Mylan

užívat

Neužívejte

Pramipexol Mylan

jestliže jste alergický/á na pramipexol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pramipexol Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého

lékaře, jestliže máte (měl/a jste) nebo se u Vás rozvine nějaký příznak nebo změna zdravotního stavu,

zejména pak v případě:

onemocnění ledvin;

halucinací (zrakových, sluchových nebo pocitu vnímání jevů, které neexistují). Většina halucinací je

zraková;

dyskineze

(tj.

abnormálního,

nekontrolovatelného

pohybu

končetin).

Pokud

trpíte

pokročilou

Parkinsonovou chorobou a užíváte levodopu, může se u Vás rozvinout dyskineze během zvyšování

dávky přípravku Pramipexol Mylan;

spavosti a/nebo epizody náhlého usínání;

nadměrné užívání přípravku a touha po něm;

psychózy (tj. příznaků podobných schizofrenii);

poruch zraku. Během léčby by Vás měl pravidelně vyšetřit oční lékař;

těžkého onemocnění srdce nebo cév. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krevní tlak, zvláště na

počátku léčby. Tímto se předchází posturální hypotenzi (poklesu krevního tlaku při vzpřímení se, což

může vést k závratím nebo ztrátě vědomí).

Informujte svého lékaře, pokud si Vy nebo Vaše rodina/pečovatel(ka) všimne, že u Vás dochází k rozvoji

nutkavého nebo impulzivního chování, které je pro Vás neobvyklé a v rámci kterého nejste schopný/á odolat

nutkání, puzení nebo pokušení vykonávat některé činnosti, které by mohly poškodit Vás nebo ostatní. Jedná

se o tzv. impulzivní poruchy chování a mohou zahrnovat projevy jako je návykové hraní hazardních her,

nadměrný příjem potravy nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysokou sexuální touhu nebo zvýšení

četnosti sexuálních myšlenek a pocitů. Váš lékař Vám možná bude muset upravit dávku nebo zastavit

podávání přípravku.

Informujte svého lékaře, pokud si Vy nebo Vaše rodina/pečovatel všimne, že se u Vás začíná objevovat

mánie

(neklid,

pocit povznesené nálady nebo

nadměrné

vzrušení) nebo

delirium

(snížené

vědomí,

zmatenost, ztráta vnímání reality). Váš lékař Vám možná bude muset upravit dávku nebo zastavit podávání

přípravku.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás po ukončení léčby přípravkem Pramipexol Mylan nebo po snížení

jeho dávky objeví příznaky, jako je deprese, apatie, úzkost, únava, pocení nebo bolest. Pokud budou

problémy přetrvávat déle než několik týdnů, může lékař Vaši léčbu upravit.

Děti a dospívající

Pramipexol Mylan není určen pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a

Pramipexol Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to včetně léků, rostlinných léků, doplňků stravy nebo potravin pro zvláštní

výživu, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při léčbě přípravkem Pramipexol Mylan nesmíte užívat antipsychotika (léky používané k léčbě určitých

duševních a emočních stavů. Napomáhá to opravit chemickou nerovnováhu v mozku, která způsobuje

duševní nemoci).

Při užívání následujících léků je nutné věnovat zvýšenou pozornost:

cimetidin (léčba zvýšené žaludeční kyselosti a žaludečních vředů)

amantadin (používaný k léčbě Parkinsonovy choroby)

mexiletin (léčba nepravidelného srdečního rytmu, stavu zvaného ventrikulární arytmie)

zidovudin (který může být podáván k léčbě infekce HIV)

cisplatina (k léčbě různých typů nádorů)

chinin (který může být použit k prevenci bolestivých nočních křečí nohou a pro léčbu jednoho typu

malárie známého jako tropická malárie (maligní malárie))

prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

Pokud užíváte levodopu, je vhodné při zahájení léčby přípravkem Pramipexol Mylan dávku levodopy snížit.

Dbejte opatrnosti, pokud užíváte přípravky na uklidnění (sedativa) nebo pokud pijete alkohol. Přípravek

Pramipexol Mylan může v těchto případech ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo ovládat stroje.

Přípravek

Pramipexol Mylan s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Dbejte opatrnosti, pokud pijete alkohol během léčby přípravkem Pramipexol Mylan, protože alkohol může

zvyšovat riziko spavosti a náhlého usnutí.

Pramipexol Mylan lze užívat spolu s jídlem nebo na lačno.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař s Vámi poté projedná,

zda máte pokračovat v léčbě přípravkem Pramipexol Mylan.

Účinek přípravku Pramipexol Mylan na nenarozené dítě není znám. Pokud jste těhotná, Pramipexol Mylan

neužívejte, pokud Vám lékař jeho užívání nedoporučí.

Pramipexol Mylan se nesmí užívat během kojení. Pramipexol Mylan může vést ke snížení tvorby

mateřského mléka. Léčivá látka může přecházet do mateřského mléka a tím ovlivnit Vaše dítě. Jestliže je

užívání přípravku Pramipexol Mylan nevyhnutelné, kojení je třeba ukončit.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pramipexol Mylan může způsobovat halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které

neexistují). Pokud se Vás to týká, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Pramipexol Mylan

může

způsobovat

spavost nebo

příhody náhlého

usínání,

zejména

při podávání

s alkoholem nebo jinými přípravky s tlumícím účinkem. Pokud tyto nežádoucí účinky zpozorujete, neřiďte

vozidla a neobsluhujte stroje. Informujte o tom Vašeho lékaře.

3. Jak se

přípravek

Pramipexol M

ylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pramipexol Mylan lze užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety zapíjejte vodou.

Doporučená denní dávka se užívá rozdělená na 3 shodné dávky.

Během prvního týdne je doporučená dávka jedna tableta přípravku Pramipexol Mylan 0,088 mg 3x denně

(což odpovídá 0,264 mg denně):

Pramipexol Mylan 0,088 mg

není v České republice registrován. Požadované celkové denní dávky je možné

dosáhnout buď půlením tablet přípravku Pramipexol Mylan 0,18 mg nebo použitím jiného registrovaného

přípravku s obsahem pramipexolu 0,088 mg.

Dále není v

ČR registrována síla přípravku Pramipexol Mylan 1,1

mg, v

případě potřeby použijte jiný

registrovaný přípravek s

obsahem pramipexolu 1,1 mg.

První

týden

Počet tablet

Jedna tableta přípravku s obsahem pramipexolu o síle 0,088 mg třikrát

denně

Celková denní dávka (mg)

0,264

Dávka se bude každých 5-7 týdnů zvyšovat podle doporučení lékaře, dokud nedojde ke zvládnutí příznaků

(udržovací dávka).

Druhý

týden

Třetí

týden

Počet tablet

Jedna tableta přípravku Pramipexol

Mylan 0,18 mg třikrát denně

Dvě tablety přípravku Pramipexol

Mylan 0,18 mg třikrát denně

Celková denní dávka (mg)

0,54

Doporučená udržovací dávka je 1,1 mg denně. Může však nastat potřeba ještě dalšího zvýšení dávky. Pokud

je to nutné, lékař Vám může dávku zvýšit až na maximálně 3,3 mg pramipexolu v tabletách denně. Také je

možná nižší udržovací dávka za použití jedné tablety přípravku s obsahem pramipexolu o síle 0,088 mg

třikrát denně.

Nejnižší udržovací dávka

Nejvyšší udržovací dávka

Počet tablet

Jedna tableta přípravku

s obsahem pramipexolu o síle

0,088 mg třikrát denně.

Jedna tableta přípravku s obsahem

pramipexolu o síle 1,1 mg 3xdenně

Celková denní dávka (mg)

0,264

Pacienti s onemocněním ledvin

Jestliže trpíte středně závažným až závažným onemocněním ledvin, lékař Vám předepíše nižší dávku.

V tomto případě budete užívat tablety jen jednou nebo dvakrát denně. Jestliže trpíte středně závažným

onemocněním ledvin, doporučená zahajovací dávka je jedna tableta přípravku s obsahem pramipexolu o

síle 0,088 mg dvakrát denně. Maximální dávka je 1,57 mg denně.

Jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin, doporučená zahajovací dávka je pouze jedna tableta přípravku

s obsahem pramipexolu o síle 0,088 mg jednou denně. Maximální dávka je 1,1 mg denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Pramipexol Mylan

, než jste měl(a)

Pokud jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet:

okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice a požádejte o

radu;

může nastat zvracení, neklid nebo některý z nežádoucích účinků uvedených v bodě 4 „Možné

nežádoucí účinky“.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Pramipexol Mylan

Nemějte obavy. Prostě opomenutou dávku úplně vynechejte a následující dávku vezměte ve správný čas.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Pramipexol Mylan

Nepřerušujte léčbu přípravkem Pramipexol Mylan bez porady s lékařem. Jestliže musíte přestat s užíváním

tohoto léku, lékař Vám bude dávku postupně snižovat. Tento postup snižuje riziko zhoršení příznaků.

Léčbu přípravkem Pramipexol Mylan nesmíte náhle přerušit. Náhlé přerušení může způsobit stav zvaný

neuroleptický maligní syndrom, který může znamenat významné ohrožení zdraví. Mezi jeho příznaky patří:

akineze (ztráta svalového pohybu);

svalová ztuhlost;

horečka;

nestálý krevní tlak;

tachykardie (zrychlení srdeční činnosti);

zmatenost;

snížení úrovně vědomí (např. koma – hluboké bezvědomí).

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, ihned kontaktujte svého lékaře a

vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc nebo ihned jděte

na oddělení pohotovosti

do nej

bližší

nemocnice:

pneumonie (plicní infekce, která může způsobit horečku, třes, pocení, dýchací potíže, bolest na hrudi

a celkový pocit nemoci)

srdeční selhání (srdeční problémy, které mohou způsobit potíže s dýcháním nebo přetrvávající kašel,

extrémní únavu nebo otékání kotníků)*

známky závažné alergické reakce, která může způsobit vyrážku nebo kožní reakce, otok obličeje,

jazyka, rtů nebo hrdla způsobující obtíže s polykáním nebo dýcháním, náhlé sípání

neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu*, což je hormon, který způsobuje, že tělo zadržuje

vodu a ředí krev, čímž se snižuje množství sodíku. Můžete mít pocit slabosti, zmatenosti a bolesti

svalů.

Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky:

neschopnost odolat nutkání, puzení nebo pokušení vykonávat činnosti, které mohou být nebezpečné

Vám nebo Vašemu okolí a které mohou zahrnovat:

silné nutkání k nadměrnému hraní hazardních her bez ohledu na vážné osobní a rodinné dopady

změněné nebo zvýšené sexuálně orientované chování, které u Vás nebo ve Vašem okolí

vzbuzuje značné obavy, například zvýšení sexuální touhy

nekontrolovatelné nadměrné nutkání nakupovat nebo utrácet

záchvatovité přejídání (požívání velkého množství jídla v krátkém časovém období) nebo

nutkavý příjem potravy (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro

ukojení hladu)*;

snížené vědomí, zmatenost, ztráta vnímání reality (delirium);

pocit neklidu, pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení (mánie);

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků

. Prodiskutuje s

Vámi

způsoby, kterými je možné tyto příznaky zvládat nebo omezit

.

Další možné nežádoucí účin

ky:

Pokud trpíte Parkinsonovou chorobou, mohou se u Vás objevit následující nežádoucí účinky.

Velmi časté (mohou se projevit u více než 1 pacienta z 10):

abnormální, nekontrolované pohyby končetin (dyskineze),

ospalost,

závratě,

nevolnost (pocit na zvracení).

Časté (mohou se projevit až u 1 pacienta z 10):

zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují (halucinace),

zmatenost,

únava (únavnost),

nespavost (insomnie),

nahromadění tekutiny, obvykle v nohách (periferní otok),

bolesti hlavy,

nízký tlak krve (hypotenze),

abnormální sny,

zácpa,

potíže se zrakem jako je rozmazané nebo dvojité vidění nebo snížená ostrost zraku,

zvracení,

pokles hmotnosti včetně poklesu chuti k jídlu.

Méně časté (mohou se projevit až u 1 pacienta ze 100):

nadměrné obavy o vlastní zdraví (paranoia),

bludy,

nadměrná denní ospalost a náhlé upadnutí do spánku,

porucha paměti (amnézie),

nadměrné pohyby a neschopnost setrvat v klidu (hyperkineze),

zvýšení tělesné hmotnosti,

změny sexuální touhy (např. zvýšené nebo snížené libido),

vyrážka, svědění,

mdloby,

neklid,

obtížné dýchání (dušnost),

škytavka.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

po ukončení léčby nebo snížení dávky přípravku Pramipexol Mylan se může objevit deprese, apatie,

úzkost, únava, pocení nebo bolest (označuje se jako abstinenční syndrom při vysazení dopaminového

agonisty).

U nežádoucích účinků označených * není přesný odhad frekvence výskytu možný, protože tyto nežádoucí

účinky nebyly pozorovány v klinických studiích u 2762 pacientů léčených pramipexolem. Četnost

pravděpodobně není větší než "méně častá". V jiné indikaci byly hlášeny stejné nežádoucí účinky

pramipexolu jako jsou výše uvedené, ale s různými četnostmi výskytu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Pramipexol Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Lahvička: Lahvičku pevně uzavírejte, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Další in

formace

Co přípravek

Pramipexol Mylan obsahuje

Léčivou látkou je pramipexolum.

Jedna tableta přípravku Pramipexol Mylan 0,18 mg obsahuje pramipexoli dihydrochloridum monohydricum

0,25 mg, což odpovídá pramipexolum 0,18 mg.

Jedna tableta přípravku Pramipexol Mylan 0,7 mg obsahuje pramipexoli dihydrochloridum monohydricum

1 mg, což odpovídá pramipexolum 0,7 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Mannitol, předbobtnaný kukuřičný škrob, natrium-citrát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-

stearát, hyprolóza, krospovidon.

Jak přípravek

Pramipexol Mylan

vypadá a co obsahuje toto balení

Síla

Vzhled

Pramipexol Mylan

0,18 mg

Bílé až téměř bílé oválné tablety, na jedné straně označené „PX2“ a na druhé

straně označené „M“ na jedné straně půlicí rýhy. Tabletu lze dělit na dvě stejné

poloviny.

Pramipexol Mylan

0,7 mg

Bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně označené „M“ nad

„PX4“ a na druhé straně s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení:

Pramipexol Mylan je dostupný v blistrových baleních po 10, 20, 30, 60, 80, 90, 100 nebo 200 tabletách.

Pramipexol Mylan je dostupný v lahvičkách po 30, 90, 100, 200 nebo 500 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange

Road, Dublin 13, Irsko

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nizozemsko (pouze pro Nizozemsko)

Mylan S.A.S, Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu, Francie (pouze pro Francii)

Mylan S.A.S, 117 Allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Francie (pouze pro Francii)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Pramipexol Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tabletten

Belgie:

Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tabletten

Kypr:

Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tabletten

Česká republika: Pramipexol Mylan

Dánsko:

Pramipexol Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tabletter

Francie:

Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg comprimé

Řecko:

Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tabletten

Irsko:

Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tablets

Itálie:

Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg compresse

Rumunsko:

Pramipexol Mylan 0,18 mg comprimate,

Pramipexol Mylan 0,7 mg comprimate

Nizozemsko:

Pramipexol Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tabletten

Velká Británie: Pramipexole Mylan 0.18 mg, 0.7 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 12. 4. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

Advertisement