Pracetam

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Pracetam 400 mg/ml
 • Léková forma:
 • Roztok pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Pracetam 400 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Anilides
 • Přehled produktů:
 • 9905424 - 1 x 500 ml - láhev - -; 9905425 - 1 x 1 l - láhev - -; 9905426 - 1 x 2.5 l - láhev - -; 9905427 - 1 x 5 l - láhev - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/074/16-C
 • Datum autorizace:
 • 18-08-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

PRACETAM 400 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale, 10 avenue de La Ballastière, 33500, Libourne, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže :

Ceva Santé Animale, Boulevard de la Communication, Zone Autoroutière, 53950 Louverné, Francie

nebo

Ceva Santé Animale, Zone Industrielle Très le Bois, 22603 Loudéac, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PRACETAM 400 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

pro prasata

Paracetamolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Paracetamolum 400 mg

Roztok pro podání v pitné vodě.

Čirý viskózní růžový roztok.

4.

INDIKACE

U prasat:

Symptomatická léčba horečky v souvislosti s onemocněním dýchacího ústrojí v kombinaci s vhodnou

antiinfekční léčbou, je-li to nezbytné.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat v případě známé přecitlivělosti na paracetamol nebo na některou z pomocných

látek.

Nepoužívat u zvířat se závažným poškozením jater.

Nepoužívat u zvířat se závažným poškozením ledvin. Viz též bod „Interakce s dalšími léčivými

přípravky a další formy interakce“.

Nepoužívat u zvířat postižených dehydratací nebo hypovolémií.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech se při léčebných dávkách mohou přechodně u zvířat vyskytovat řídké výkaly,

které mohou přetrvávat až 8 dnů po ukončení léčby. Není tím ovlivněn celkový stav zvířat a není třeba

rozhodovat o zvláštní léčbě.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

30 mg paracetamolu na kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů, perorálně v pitné vodě, ekvivalentně

0,75 ml perorálního roztoku na 10 kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů.

Příjem medikované pitné vody závisí na klinickém stavu zvířat. Z důvodu zajištění správného

dávkování musí být koncentrace přípravku v pitné vodě příslušným způsobem upravena.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Doporučení pro rozpouštění:

Do nádoby nalijte potřebné množství vody na přípravu roztoku. Pak přidejte přípravek a zamíchejte.

Pro přípravu roztoku použijte nejlépe vodu o pokojové teplotě (20

C – 25 °C).

Při teplotě vody 25 °C je maximální limit koncentrace 40 ml léčivého přípravku na litr roztoku.

Při použití přípravku pomocí dávkovače vody nastavte dávkovač v rozmezí 5 % až 3 %. Nenastavujte

dávkovače na méně než 3 %.

Roztok by měl být připravován čerstvě každých 24 hodin. Během medikace by neměl být dostupný

žádný jiný zdroj pitné vody.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvířata se sníženým příjmem vody a/nebo narušeným celkovým stavem musí být léčena parenterálně.

V případě onemocnění, které je kombinovaného původu (virového i bakteriálního), by měla být

zavedena vhodná doprovodná antiinfekční léčba.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pokles hypertermie se očekává během 12 až 24 hodin od začátku léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na paracetamol by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z ochranného oděvu, rukavic, brýlí a respirátoru.

Z důvodu zabránění náhodnému pozření nejezte a nepijte během používání přípravku. Po použití si

umyjte ruce.

V případě potřísnění kůže nebo vniknutí do očí ihned opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se

dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s nefrotoxickými léky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při podání pětinásobku doporučené dávky paracetamolu se mohou příležitostně vyskytnout řídké

výkaly s pevnými částicemi, což nemá žádný vliv na celkový zdravotní stav zvířat. V případě

náhodného předávkování může být podán acetylcystein.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní ani fetotoxické účinky terapeutických dávek

léčiva. Podávání přípravku během březosti a laktace až do trojnásobku doporučené dávky nemělo za

následek nežádoucí účinky. Přípravek lze tedy podávat během březosti a laktace.

Inkompatibility

Bylo prokázáno, že veterinární léčivý přípravek je fyzikálně-chemicky kompatibilní s léčivými látkami

amoxicilinem, sulfadiazinem/trimethoprimem, doxycyklinem, tylosinem, tetracyklinem, kolistinem.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

500 ml lahev

1 litrová lahev

2,5 litrová lahev

5 litrová lahev

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo: 96/074/16-C

Lot.: {číslo}

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do: ……

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia