Advertisement

Poulvac IB QX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Poulvac IB QX 10 3 - 10 5 EID50
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro přípravu suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Poulvac IB QX 10 3 - 10 5 EID50
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9902402 - 10 x 2000 dávka - lahvička - -; 9902403 - 10 x 5000 dávka - lahvička - -; 9902404 - 10 x 10000 dávka - lahvička - -; 9903843 - 10 x 2000 dávka - lahvička - -; 9903844 - 10 x 5000 dávka - lahvička - -; 9903845 - 10 x 10000 dávka - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/014/13-C
 • Datum autorizace:
 • 19-04-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


[Version 8, 10/2012]

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Poulvac IB QX

lyofilizát pro suspenzi pro sprejování pro kuřata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

C/Camprodon, S/N “La Riba”

Vall de Bianya, 17913 Gerona

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Poulvac IB QX lyofilizát pro suspenzi pro sprejování pro kuřata

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bronchitidis infectiosae avium, živý (kmen L1148)

–10

* EID

= 50% infekční dávka pro kuřecí embrya

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci kuřat k redukci respiračních příznaků infekční bronchitidy způsobené QX

variantami viru infekční bronchitidy.

Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci.

Trvání imunity: 63 dní po vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nevakcinujte budoucí nosnice/ plemenné nosnice před stářím 1 týdne.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně byly po vakcinaci hlášeny respirační příznaky: tyto příznaky jsou obvykle mírné a trvají

pouze několik dní.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Brojleři: jedna dávka vakcíny od 1. dne stáří sprejem.

Budoucí nosnice nebo plemenné nosnice: jedna dávka vakcíny od 7. dne stáří sprejem.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Poulvac IB QX může být použit v mnoha typech sprejovacích zařízení. Zařízení by mělo vytvářet

hrubý sprej (kapky větší než 100 μm). Vzdálenost mezi stříkací hlavou a ptákem záleží na typu

použitého zařízení. Je doporučeno řídit se návodem výrobce použitého zařízení. Objem pro rozpuštění

se také mění v závislosti na typu sprejovacího zařízení. Doporučený objem pro 1 dávku je 0,15 až 0,5

Odstraňte hliníkový uzávěr z lahvičky s vakcínou. Pro rozpuštění vakcíny odstraňte gumovou zátku,

zatímco je lahvička ponořena do plastové odměrky obsahující požadovaný objem čisté studené vody.

Naplňte lahvičku do poloviny vodou, uzavřete zátkou a protřepejte pro úplné rozpuštění vakcíny.

Vzniklý koncentrát vakcíny přidejte do vody v zásobníku sprejovacího zařízení a důkladně

promíchejte.

Podávejte v množství jedné dávky připravené vakcíny na ptáka.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinační virus je schopen se šířit v hejnu po dobu nejméně 14 dnů po vakcinaci a proto by měla být

přijata náležitá opatření pro oddělení vakcinovaných a nevakcinovaných kuřat. Měla by být přijata

vhodná preventivní opatření, aby se zabránilo šíření viru na volně žijící zvířata.

Po vakcinaci je vhodné čistit a dezinfikovat prostor.

Tato vakcína by měla být použita pouze poté, co bylo zjištěno, že QX varianta viru infekční

bronchitidy je epidemiologicky relevantní.

Je důležité zabránit přenosu IB QX vakcinačního viru do prostor, v němž divoký typ kmene není

přítomen. IB QX vakcína by měla být použita pouze v líhních s odpovídajícími kontrolními

mechanismy, aby se zabránilo šíření vakcinačního viru na ptáky, kteří budou přemístěni do hejn

nevystavených IB QX.

Bylo prokázáno, že vakcína poskytuje ochranu proti QX variantě viru. Ochrana proti jiným kmenům

IB nebyla sledována.

Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Všechna kuřata v chovu by měla být vakcinována najednou.

Vzhledem k tomu, že rozmezí mezi účinnou a neúčinnou dávkou je malé, dbejte zvýšené pozornosti

pro podání správné dávky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Dbejte pozornosti při rekonstituci a podávání vakcíny. Používejte vhodnou respirační masku a

ochranu očí, aby se předešlo kontaktu s aerosolem vakcíny. Po manipulaci s vakcínou si umyjte a

vydezinfikujte ruce.

Březost, laktace nebo snáška:

Byla stanovena bezpečnost Poulvac IB QX pro použití během snášky.

Nebyla stanovena účinnost Poulvac IB QX při použití během snášky. Možnost použití vakcíny během

snášky je třeba vyhodnotit případ od případu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Nespotřebovaný léčivý přípravek likvidujte vařením, spálením nebo ponořením do vhodného

dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Vakcína je dodávána ve skleněných lahvičkách typu I (Ph. Eur.) o objemu 3 ml uzavřených silikonovou

gumovou zátkou a hliníkovým víčkem.

Krabice s 10 lahvičkami o obsahu 2000 nebo 5000 nebo 10000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

FDA approves first test for screening Zika virus in blood donations

FDA approves first test for screening Zika virus in blood donations

The U.S. Food and Drug Administration today approved the cobas Zika test, a qualitative nucleic acid test for the detection of Zika virus RNA in individual plasma specimens obtained from volunteer donors of whole blood and blood components, and from living organ donors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2017

FDA acts to remove unproven, potentially harmful treatment used in ‘stem cell’ centers targeting vulnerable patients

FDA acts to remove unproven, potentially harmful treatment used in ‘stem cell’ centers targeting vulnerable patients

The U.S. Food and Drug Administration took decisive action to prevent the use of a potentially dangerous and unproven treatment belonging to StemImmune Inc. in San Diego, California, and administered to patients at the California Stem Cell Treatment Centers in Rancho Mirage and Beverly Hills, California. On behalf of the FDA, on Friday, Aug. 25, 2017 the U.S. Marshals Service seized five vials of Vaccinia Virus Vaccine (Live) – a vaccine that is reserved only for people at high risk for smallpox, s...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-3-2018

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Title: Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

Shining a Deadly New Light on Airborne Flu Virus

Shining a Deadly New Light on Airborne Flu Virus

Title: Shining a Deadly New Light on Airborne Flu VirusCategory: Health NewsCreated: 2/12/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus (Swine Flu) Symptoms

US - eMedicineHealth

7-2-2018

Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New Virus

Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New Virus

Title: Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New VirusCategory: Health NewsCreated: 2/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/6/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-2-2018

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

Title: West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to FetusCategory: Health NewsCreated: 1/31/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Title: Human Immunodeficiency Virus (HIV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-1-2018

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Title: Respiratory Virus Lurks as Wintertime WorryCategory: Health NewsCreated: 1/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Title: Human Cold Virus Killed ChimpanzeesCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-11-2017

Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the Virus

Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the Virus

Title: Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the VirusCategory: Health NewsCreated: 11/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-11-2017

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) serotype 8) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7894 of Thu, 23 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4776

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2017

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola (Ebola Hemorrhagic Fever or Ebola Virus Disease)

US - eMedicineHealth

30-10-2017

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

New guideline to facilitate development of vaccines and treatments out for consultation until April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

The guideline covers the clinical development of vaccines and monoclonal antibodies for the prevention of RSV disease and direct acting antiviral agents for the treatment of RSV disease. The focus is on the assessment of safety and efficacy in populations most likely to develop RSV lower respiratory tract infection and severe RSV disease, including (newborn) infants and toddlers, older children predisposed to develop severe RSV disease and the elderly. The guideline also addresses vaccination of pregnant...

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-10-2017

FDA OKs First Test to Screen Zika Virus in Donated Blood

FDA OKs First Test to Screen Zika Virus in Donated Blood

A test for screening donated blood for the Zika virus that was pressed into service on an experimental basis during last year's red-alert outbreak was approved today by the US Food and Drug Administration (FDA).

US - RxList

28-8-2017

Suvaxyn PRRS MLV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PRRS MLV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PRRS MLV (Active substance: Porcine respiratory and reproductive syndrome virus vaccine (live)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5945 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4276

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

US - RxList

1-8-2017

Yellow Fever Vaccine

Yellow Fever Vaccine

Yellow fever is a serious disease caused by a virus that is spread through the bite of an infected mosquito. Yellow fever can cause fever and flu-like illness, jaundice (yellowing of the eyes and skin), liver failure, respiratory failure, kidney failure, vomiting of blood, and possibly death.

US - RxList

1-8-2017

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine is indicated for prevention of infection caused by all known subtypes of hepatitis B virus. Recombivax HB is approved for use in individuals of all ages.

US - RxList

18-7-2017

Nobilis IB Primo QX (Intervet International B.V.)

Nobilis IB Primo QX (Intervet International B.V.)

Nobilis IB Primo QX (Active substance: Live avian infectious bronchitis virus, strain D388) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5114 of Tue, 18 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-6-2017

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Title: Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-6-2017

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Title: Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: StudyCategory: Health NewsCreated: 6/9/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-5-2017

Powassan Virus Disease

Powassan Virus Disease

Title: Powassan Virus DiseaseCategory: Diseases and ConditionsCreated: 5/22/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/22/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-5-2017

Health Tip: Getting Over a Stomach Virus

Health Tip: Getting Over a Stomach Virus

Title: Health Tip: Getting Over a Stomach VirusCategory: Health NewsCreated: 5/10/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/10/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement