Phenocillin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Phenocillin 800 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Phenocillin 800 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamázy peniciliny citlivé
 • Přehled produktů:
 • 9905123 - 1 x 100 g - vak - -; 9905124 - 10 x 100 g - vak - -; 9905125 - 1 x 250 g - vak - -; 9905126 - 1 x 500 g - vak - -; 9905127 - 1 x 1000 g - vak - -; 9905128 - 1 x 1000 g - vak - -; 9905129 - 1 x 2500 g - vak - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/055/16-C
 • Datum autorizace:
 • 08-07-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PRO INFORMAČNÍ LETÁK 100 g (ODTRHÁVACÍ ŠTÍTEK) a velikost balení 10 x 100 g

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Phenocillin 800 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Phenocillin 800 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro kura domácího

Phenoxymethylpenicillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g prášku obsahuje:

Léčivá látka:

Phenoxymethylpenicillinum 800 mg

(odpovídá 887 mg phenoxymethylpenicillinum calicum)

Bílý nebo téměř bílý prášek

4.

INDIKACE

K léčbě a metafylaxi nekrotické enteritidy způsobené kmeny Clostridium perfringens. Před

metafylaktickým použitím musí být onemocnění současně diagnostikováno na úrovni hejna.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přestože nebyly po podání přípravku pozorovány nežádoucí účinky, peniciliny mohou vyvolat

zvracení, průjem a změnu střevní mikroflóry selekcí rezistentních bakterií.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

13,5 – 20 mg fenoxymetylpenicilinu na kg živé hmotnosti denně, což odpovídá 17 – 25 mg přípravku

na kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů.

Způsob podání: perorální podání, rozpustit v pitné vodě a použít do 12 hodin. Maximální rozpustnost

je 100 g přípravku na litr pitné vody.

Ke stanovení množství přípravku v gramech, které se má přidat do 1000 litrů vody, lze použít

následující výpočet:

mg přípravku/kg živé

hmotnosti/den

průměrná živá hmotnost

jednotlivých zvířat (kg)

počet zvířat

přípravku /

litr

přípravku/1000

l vody

Celková spotřeba vody (litry) skupinou zvířa, která se má léčit, v předchozí

Pro správný výpočet požadovaného množství přípravku se doporučuje použít kalibrovanou váhu. S

ohledem na to, že nemocná zvířata mohou pít méně, se doporučuje zahájit léčbu s vyšší dávkou, aby se

kompenzoval případný nižší příjem medikované vody.

Pro zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost zvířat, aby se zabránilo

poddávkování.

Během období léčby by neměl být k dispozici žádný jiný zdroj pitné vody. V případech změněné

spotřeby pitné vody u drůbeže je třeba koncentraci upravit tak, aby bylo dosaženo doporučené dávky.

Po ukončení období léčby je nutno vyčistit soustavu přívodu vody vhodným způsobem, aby se

zabránilo následnému příjmu subterapeutických množství léčivé látky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 2 dny.

Vejce: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledcích stanovení citlivosti kmenů baktérií izolovaných

od zvířat v rámci farmy. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na

úrovni farmy) epidemiologických informacích o citlivosti příslušného kmene bakterie. Přípravek se

nesmí používat ke kompenzaci nedostatečné hygieny a péče na farmách.

Použití přípravku jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech SPC, může zvýšit prevalenci bakterií

rezistentních vůči fenoxymetylpenicilinu a může snížit účinnost léčby jinými peniciliny z důvodu

potenciální zkřížené rezistence. Při použití přípravku je nutno zohlednit oficiální celostátní a místní

pravidla antibiotické politiky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny, jako je fenoxymetylpenicilin, mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží

vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na fenoxymetylpenicilin může vést ke zkříženým reakcím

s jinými peniciliny a cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých

případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s

přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně

obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a

vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Lidé, kteří nakládají s tímto přípravkem, by měli zabránit vdechování prachových částic a kontaktu

přípravku s kůží. Při míchání a manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv, nepropustné

rukavice a buď jednorázový respirátor vyhovující normě EN 149, nebo respirátor pro opakované

použití vyhovující normě EN 140 s filtrem podle normy EN 143.

Po použití si důkladně umyjte ruce a potřísněnou kůži.

Použití v

průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie provedené na laboratorních zvířatech a u lidí nepodaly žádné důkazy o vlivu na reprodukční

funkci nebo vývoj plodu.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Tento veterinární léčivý přípravek by se neměl kombinovat s bakteriostatickými antibiotiky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Fenoxymetylpenicilin má vysoký terapeutický index. Při podávání medikované pitné vody v

dvojnásobku až pětinásobku doporučené terapeutické dávky po dvojnásobek doporučené doby léčby

se neobjevily nežádoucí účinky. U některých jedinců podávání pětinásobku doporučené terapeutické

dávky po dvojnásobek doporučené doby trvání léčby vedlo ke zvýšení spotřeby vody, poklesu příjmu

potravy a vodnatému trusu.

Inkompatibility:

Nemísit s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Je známo, že kontakt roztoků obsahujících penicilin s kovy a použití kovových systémů k jejich

podání nepříznivě ovlivňuje stabilitu penicilinu. Proto je nutné zabránit používání takových systémů a

nepoužívat je k uchovávání roztoků.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: 100 g, 10 x 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg a 2,5 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.