PHARMATON GERIAVIT

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PHARMATON GERIAVIT Měkká tobolka
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MULTIVITAMINY, JINÉ KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • PHARMATON GERIAVIT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 86/ 324/91-C
 • Datum autorizace:
 • 23-07-2013
 • EAN kód:
 • 8590347100676
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.: sukls103021/2011

a sp.zn.:sukls17876/2013

Příbalováinformace:informace pro uživatele

PHARMATONGERIAVIT

Měkké tobolky

Přečtětesipozorně tuto příbalovouinformacidříve, nežzačnete tento přípravek užívat, protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Vždyužívejtetento přípravekpřesně vsouladuspříbalovou informacínebopodlepokynů svého

lékaře nebolékárníka.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

- Pokud seuVásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

- Pokud sedo8–12 týdnůnebudete cítitlépe nebo pokud seVámpřitíží, musíte seporadit

slékařem.

Co naleznetevtéto příbalové informaci:

1. Coje PHARMATONGERIAVITa kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete PHARMATONGERIAVITužívat

3. JaksePHARMATONGERIAVITužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakPHARMATONGERIAVITuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. CojePHARMATONGERIAVITa kčemu se používá

PHARMATONGERIAVITje přípravekobsahujícíkombinacistandardizovaného výtažkuženšenu

G115, vitaminů, minerálů,stopových prvků, rutinu alecithinu.

Výtažekzženšenu G115jezískáván speciálnímpostupemzkořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng

C. A. Meyer).Mástálý(=standardizovaný)obsah účinných látek.

StandardizovanýextraktzženšenuG115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveňbuněčné aktivity,

cožseprojevujeposílenímtělesných aduševních funkcí. Ovlivňujecelou řadu nepříznivých projevů

jako např.únavu, stavyslabostia vyčerpání, nedostatečné soustředění.

Tyto příznakyseprojevujízejménau starších anemocných lidí, uosob závislýchnajednostranných

dietách,u osob podstupujícíchredukčnídietu,stejnějako u těch, kteříjsou vystavenistresu nebo

zvýšené tělesné zátěžiapod.

Vitaminy, minerálnílátkya stopové prvkyjsou životnědůležitélátky, které sitělonedokážesamo

vytvořit.Jejich dávkovánívpřípravku PHARMATONGERIAVITodpovídá dennípotřebělidského

organismu. Vitaminy, minerálnílátkya stopové prvkyupravujía předcházejípoškozeníbuněčné

látkové výměnyvokamžicíchjejich zvýšené potřeby. Sníženýpřísuntěchto látekmůže vést

ktělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, sníženíodolnostiorganismu,

zpomalenírekonvalescencepo nemoci.Komplex obsažených vitaminů Bjenezbytnýpro normální

průběhmetabolických funkcí.

PHARMATONGERIAVITse užívá

přistavechvyčerpání(např.vyvolanýchstresovýmisituacemi),únavě,pocitechslabosti,snížené

koncentracia sníženéduševnívnímavosti

přinevyváženénebonedostatečnévýživě,přinechutenství,vdoběrekonvalescenceaproposílení

celkové odolnosti

pro zmírněníobecných příznaků stárnutí

kprevencinedostatku vitaminů a minerálníchlátek

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnetePHARMATONGERIAVITužívat

NeužívejtePHARMATONGERIAVIT:

-jestližejstealergický(á)naléčivé látkypřípravkuPHARMATONGERIAVITnebo nakteroukoli

dalšísložkutohotopřípravku

-jestližejstealergický(á)nasóju nebo arašídy(podzemnicovýolej)

-jestliže trpíte poruchamilátkové přeměnyvápníku(zvýšená hladina vápníku vkrvinebo zvýšené

vylučovánívápníku močí)

-připředávkovánívitamínemAnebo D

-připorucháchfunkceledvin

-vprůběhu léčbyretinoidy(léčba akné)nebovitaminemD

-jestliže trpíte vzácnýmivrozenýmionemocněními, přinichžnemohou býtužívány některé

pomocnélátky(vizbod Důležité informace oněkterých složkách přípravku PHARMATON

GERIAVIT)

Upozorněnía opatření

Ovhodnostisoučasného užívánípřípravku PHARMATONGERIAVITsdalšímipřípravky

obsahujícímivitaminy(předevšímvitaminyAaD)nebo minerályseporaďte slékařem.

Dalšíléčivé přípravkya přípravekPHARMATONGERIAVIT

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užíváte, kteréjstevnedávné době

užíval(a),nebo které možná budete užívat.

Pokudužíváteantikoagulancia(lékyprotisráženíkrve)nebojinépřípravkys ženšenem,poraďtese

slékařem, nežzačneteužívatpřípravekPHARMATONGERIAVIT, protože účinekpřípravkůmůže

býtvzájemně ovlivněn.Před plánovanýmchirurgickýmzákrokemsedoporučujepřerušitužívání

ženšenu nejméně1 týden předem.

Pokud užívátetetracyklinová antibiotika,poraďteseslékařemdříve,nežzačneteužívatpřípravek

PHARMATONGERIAVIT.Současné užívánísolíželeza stetracyklinovýmiantibiotiky(tetracyklin,

doxycyklin, minocyklin),může véstke sníženívstřebáváníantibiotika takésolíželeza.

Vitamin B

semůže vzájemně ovlivňovatslevodopou(léčivo užívanépřiléčběParkinsonovy

nemoci).

Těhotenství,kojeníaplodnost

Pokud jstetěhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete tento přípravekužívat.Vprůběhu těhotenství

a kojenílze PHARMATONGERIAVITužívatpouze po poraděslékařem.

Studieplodnostinebylyu pacientůprováděny.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Studie vlivupřípravkuna schopnostříditnebo obsluhovatstrojenebylyprováděny.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuPHARMATONGERIAVIT

PHARMATONGERIAVITobsahuje 26 mgmonohydrátu laktosyvmaximálnídoporučenédenní

dávce.

Pokud VámVášlékařřekl,že nesnášíte některé cukry, poraďte sesesvýmlékařem, nežzačnetetento

léčivýpřípravekužívat.

Tento přípravekobsahuje podzemnicovýolej, sójovýoleja sójovýlecithin.Jestližejste alergičtína

arašídynebosóju,neužívejte tentoléčivýpřípravek.

Tento přípravekobsahujesodnou sůlpropylparabenu asodnousůlethylparabenu.Může způsobit

alergické reakce(pravděpodobně opožděné).

Informace pro diabetiky:1 tobolka přípravku obsahuje10 mgsacharidů.

3. Jak sePHARMATONGERIAVITužívá

Vždyužívejtetento přípravekpřesně vsouladuspříbalovou informacínebopodlepokynů svého

lékaře nebolékárníka. Pokud sinejstejistý(á), poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Doporučenádennídávka pro dospělé osobyje 1tobolka užívanáspolu sjídlem, nejlépe přisnídani.

Dávkovánípro staršíosobynenítřebaspeciálně upravovat.

Přípraveknenívhodnýprodětido 12let.

Tobolkysepolykajíceléazapíjejísetrochoutekutiny.Máte-lipotíže se spolknutím, tobolku

rozřízněte ajejíobsah vymačkejtenalžíci. Pro zlepšeníchutimůžete smíchatsvhodnou poživatinou.

PHARMATONGERIAVITje vhodnýiprodiabetiky.

Jestližejste užil(a)více tobolekpřípravkuPHARMATONGERIAVIT,nežjste měl(a)

Důležitéjedodržovatdávkováníuvedené na obale přípravku.

Toxické účinkypřípravku podávaného ve vysokých dávkách (předávkování)jsoudánytoxickým

účinkemvtucích rozpustných vitaminů Aa D. Dlouhodobé každodenníužívánívětšího množství

(odpovídajícívíce než5 tobolkám)můžezpůsobitpříznakychronické otravy, jakozvracení, bolest

hlavy, ospalostaprůjem. Kprojevůmakutního předávkovánídocházípřiužitíještě vyšších dávek.

Připředávkovánínebo náhodnémpožitípřípravku dítětemseporaďte slékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte se svého lékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítiPHARMATONGERIAVITnežádoucíúčinky, které seale

nemusívyskytnoutu každého.

Poruchynervového systému:

Časté(uvícenež1 ze100pacientů, ale méněnež1 z10 pacientů):bolesthlavy

Neníznámo (zdostupnýchúdajůnelze určit):závratě

Gastrointestinálníporuchy:

Časté(uvícenež1 ze100pacientů, ale méněnež1 z10 pacientů):pocitna zvracení, zvracení

Méněčasté(uvícenež1 z1000 pacientů,ale méněnež1 ze100 pacientů):průjem

Neníznámo (zdostupnýchúdajůnelze určit):bolestižaludku

Poruchykůže apodkožnítkáně:

Neníznámo (zdostupnýchúdajůnelze určit):vyrážka,svědění

Poruchyimunitníhosystému:

Neníznámo (zdostupnýchúdajůnelze určit):reakcepřecitlivělosti

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci.Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústav prokontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webovéstránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. JakPHARMATONGERIAVITuchovávat

Uchovávejte mimodohleda dosahdětí.

PHARMATONGERIAVITnepoužívejte po uplynutídobypoužitelnosti, uvedené nakrabičce za

„Použitelnédo:“.Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Uchovávejte přiteplotě do25°Cvdobře uzavřenémobalu.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co PHARMATONGERIAVIT obsahuje

Léčivýmilátkamijsou(v1 tobolce):

Ginsengextractumsiccumnormatum 40,0 mg

odp. ginsenosida 1,6 mg

Extrahováno směsíethanol96%:voda, 40:60

Deanolitartras 26,0 mg

VitaminumAdensatumoleosum 1,2 mg (4000 IU)

Ergocalciferolum(vitamin D2) 0,01 mg (400IU)

Tocoferolialfaacetas(vitamin E) 10,0 mg

Thiamininitras(vitamin B1) 2,0 mg

Riboflavinum(vitamin B2) 2,0 mg

Pyridoxinihydrochloridum(vitamin B6) 1,0 mg

Cyanocobalaminum(vitamin B12) 0,001 mg

Calciipantothenas 10,0 mg

Nicotinamidum 15,0 mg

Acidumascorbicum(vitamin C) 60,0 mg

Rutosidumtrihydricum 20,0 mg

Fluoridum(jakocalciifluoridum) 0,2 mg

Kalium(jakokaliisulfas) 8,0 mg

Cuprum(jakocuprisulfas) 1,0 mg

Manganum(jakomanganisulfas) 1,0 mg

Magnesium(jakomagnesiisulfassiccatus) 10,0 mg

Ferrum(jakoferrosisulfashydricus) 10,0 mg

Zincum(jakozincioxidum) 1,0 mg

Calcium(jakocalciihydrogenophosphas E 341) 90,3 mg

Phosphorus(jakocalciihydrogenophosphas E341) 70,0 mg

Lecithinum 50,0 mg

Sojaelecithinum 16,0 mg

Pomocnýmilátkamijsou:

Monohydrátlaktosy, koloidníbezvodýoxid křemičitý(součástGinsengextractumsiccumnormatum),

směsvosků (žlutývoskhydrogenovanýa částečněhydrogenovanýsójovýolej), čištěnýřepkovýolej,

ethylvanilin, podzemnicový olej(nosič pro vitamin AaD2), želatina, glycerol85%, sodná sůl

propylparabenu, sodná sůlethylparabenu, černýoxidželezitýE 172, červenýoxid železitýE 172.

Jak PHARMATONGERIAVIT vypadá a co obsahujetoto balení

Měkké tobolky–hnědé, měkké, hladké, lesklé želatinové tobolkysvůnívanilky,obsahujícíhnědou

homogennísuspenzislabého zápachu vhnědéskleněnélahvičces kovovýmuzávěrem,krabička

Velikostbalení:30,100tobolek

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci

BoehringerIngelheimInternationalGmbH,IngelheimamRhein, Německo

Výrobce

BoehringerIngelheimPharma GmbH&Co. KG, IngelheimamRhein, Německo

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována

26.2.2014