PERINDOPRIL JS PARTNER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PERINDOPRIL JS PARTNER Tableta 4MG
 • Dávkování:
 • 4MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PERINDOPRIL JS PARTNER Tableta 4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PERINDOPRIL
 • Přehled produktů:
 • PERINDOPRIL JS PARTNER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 58/ 127/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls171044/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Perindopril JS Partner 4 mg 

tablety 

Perindoprilum erbuminum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete

1.  Co je Perindopril JS Partner a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Perindopril JS Partner užívat 

3.  Jak se přípravek Perindopril JS Partner užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Perindopril JS Partner uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PERINDOPRIL JS PARTNER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Perindopril JS Partner patří do skupiny inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu 

(ACE).  

Perindopril JS Partner se užívá k léčbě 

-  vysokého krevního tlaku (hypertenze); 

-  srdečního selhání (stav kdy není srdce schopné pumpovat dostatečné množství krve, aby 

pokrylo tělesné potřeby); 

-  ke snížení rizika srdečních příhod jako je srdeční záchvat u pacientů se stabilním onemocněním 

věnčitých tepen (stav kdy krevní zásobení srdce je sníženo nebo zastaveno) a u pacientů, kteří 

měli srdeční záchvat a/nebo po operaci zlepšující krevní zásobení srdce rozšířením tepen, které 

srdeční sval zásobují. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PERINDOPRIL JS 

PARTNER UŽÍVAT 

Neužívejte Perindopril JS Partner 

-  jestliže jste přecitlivělí na léčivou látku perindopril, jakoukoli další složku přípravku nebo jiné 

ACE inhibitory; 

-  jestliže se u Vás, po užití ACE inhibitoru, vyskytla reakce z přecitlivělosti projevující se náhlým 

otokem rtů a tváře, krku nebo také rukou a nohou či dušením se nebo chrapotem (angioedém); 

-  jestliže jste Vy nebo někdo z rodiny měl(a) angioedém z jiných důvodů; 

-  pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek Perindopril JS Partner neužívat ani 

na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Perindopril JS Partner je zapotřebí 

Je možné, že pro Vás přípravek Perindopril JS Partner nebude vhodný nebo že budete potřebovat 

pravidelné lékařské kontroly. Proto před zahájením léčby přípravkem Perindopril JS Partner 

informujte lékaře, pokud máte kterékoli z následujících onemocnění:  

-  pokud bylo u Vás stanoveno onemocnění poruchy krevního zásobení srdce (ischemická choroba 

srdeční - onemocnění věnčitých tepen); 

-  pokud Vám bylo řečeno, že je Váš srdeční sval zvětšený nebo pokud máte problémy 

s chlopněmi; 

-  pokud Vám bylo řečeno, že se Vám zužují tepny zásobující krví ledviny (renální arteriální 

stenóza); 

-  pokud máte cukrovku; 

-  pokud trpíte jakýmkoli onemocněním ledvin, jater nebo srdce; 

-  pokud podstupujete dialýzu nebo máte transplantovanou ledvinu; 

-  pokud máte neslanou dietu nebo trpíte zvýšeným zvracením nebo průjmem nebo užíváte-li 

přípravky na odvodnění (diuretika); 

-  užíváte-li lithium, přípravek k léčbě některých psychických onemocnění (mánie nebo deprese); 

-  užíváte-li doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík. 

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání 

přípravku Perindopril JS Partner není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině 

těhotenství se přípravek Perindopril JS Partner nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné 

poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.  

Při užívání přípravku Perindopril JS Partner 

Pokud se u Vás objeví následující nežádoucí účinky, informujte o tom neodkladně svého lékaře: 

-  pokud máte po první dávce pocit závratí. Někteří lidé reagují na první dávku, nebo při zvýšení 

dávkování, pocitem závratí, slabosti a omdlévání; 

-  náhlý otok rtů a obličeje, krku, někdy i rukou a nohou nebo sípání a chrapot. Tento stav se 

nazývá angioedém. Může se vyskytnout kdykoli během léčby. ACE inhibitory způsobuje vyšší 

výskyt angioedému u pacientů černé pleti než u pacientů jiné barvy pleti; 

-  horečka, škrábání v krku nebo vředy v ústech (toto mohou být příznaky infekce způsobené 

sníženým počtem bílých krvinek); 

-  zežloutnutí kůže a bělma (žloutenka) může být známkou jaterního onemocnění; 

-  suchý kašel, který dlouhodobě přetrvává. Výskyt kašle byl zaznamenán při léčbě ACE 

inhibitory, ale také jako příznak onemocnění horních cest dýchacích. 

Na počátku léčby a/nebo během úpravy dávkování je třeba docházet na pravidelné kontroly k lékaři. 

Návštěvu lékaře nesmíte vynechat ani, když se cítíte dobře. Lékař Vám určí interval, v jakém budete 

docházet na kontroly. 

Aby se zabránilo možným komplikacím během léčby přípravkem Perindopril JS Partner, měl(a) 

byste svého lékaře informovat, že Perindopril JS Partner užíváte jestliže: 

-  podstupujete anestezii a/nebo chirurgický zákrok (i u zubního lékaře); 

-  budete podstupovat léčbu na snížení alergických projevů při vosím nebo včelím píchnutí 

(desenzibilizace); 

-  podstupujete dialýzu nebo LDL aferézu (kdy Vám přístroj odstraní z těla nadbytečný 

cholesterol). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i 

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

To se týká hlavně:  

-  léků proti nachlazení, které obsahují látky pseudoefedrin nebo fenylefrin; 

-  léků proti bolesti, včetně kyseliny acetylsalicylové (látky, která je obsažená ve velkém množství 

léků proti bolesti, na snížení horečky nebo proti srážení krve); 

-  doplňků stravy obsahující draslík; 

-  doplňků solí obsahující draslík. 

Informujte, prosím, svého lékaře pokud užíváte kterýkoli níže uvedený přípravek, aby bylo současné 

užívání s přípravkem Perindopril JS Partner bezpečné: 

-  další přípravky k léčbě vysokého krevní tlaku a/nebo srdečního selhání, včetně přípravků na 

odvodňování (diuretika); 

-  přípravek k léčbě nepravidelného srdečního tepu (prokainamid); 

-  přípravky k léčbě diabetu (insulin nebo perorální antidiabetika); 

-  přípravky k léčbě dny (allopurinol), 

-  nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID jako je ibuprofen, diklofenak), včetně aspirinu na 

bolest; 

-  protizánětlivé léky (systémové kortikoidy); 

-  léky k potlačení růstu nádorů (cytostatika); 

-  léky na snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva); 

-  léky na podporu některých částí nervového systémů jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin 

(sympatomimetika); 

-  přípravky k léčbě mánie nebo deprese (lithium); 

-  léky na psychické poruchy jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy (tricyklická 

antidepresiva a antipsychotika); 

-  tablety obsahující draslík; 

-  injekční zlato k léčbě artritidy (natrium-aurothiomalát). 

Užívání přípravku Perindopril JS Partner s jídlem a pitím 

Přípravek užívejte ráno před snídaní, aby se zabránilo snížení účinku léku kvůli jídlu a zapijte 

dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby přípravkem se nedoporučuje konzumace alkoholu, 

která může vést k závratím a snížení duševně pohybových schopností. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Těhotenství 

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 

doporučí vysazení přípravku Perindopril JS Partner ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že 

jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Perindopril JS Partner není vhodné na 

počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Perindopril JS Partner nesmí užívat, 

protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu. 

Kojení 

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Perindopril JS Partner není doporučen kojícím 

matkám. Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo 

nedonošené dítě.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek Perindopril JS 

Partner působí. U některých pacientů se mohou objevit individuální reakce jako je závrať nebo 

malátnost, zvláště na začátku léčby nebo při kombinaci s jinými léky k léčbě vysokého krevního tlaku. 

Výsledkem může být snížení schopnosti řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Perindopril JS Partner 

Perindopril JS Partner obsahuje mimo jiné monohydrát laktosy. Pokud víte, že jste přecitlivělý(á) na 

některé cukry, sdělte to před užitím tablet svému lékaři. 

3.  JAK SE PERINDOPRIL JS PARTNER UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Perindopril JS Partner přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Obvyklá dávka přípravku při léčbě vysokého krevního tlaku je 4 mg perindoprilu (1 tableta přípravku 

Perindopril JS Partner 4 mg) jednou denně. Dávka může být zvýšena na 8 mg perindoprilu (2 tablety 

přípravku Perindopril JS Partner 4 mg) jednou denně. 

Obvyklá dávka k léčbě srdečního selhání je 2 mg perindoprilu  jednou denně. Dávka může být 

zvýšena na 4 mg perindoprilu (1 tableta přípravku Perindopril JS Partner 4 mg) jednou denně.  

Obvyklá počáteční dávka při léčbě ischemické choroby srdeční je 4 mg perindoprilu (1 tableta 

přípravku Perindopril JS Partner 4 mg) jednou denně; pokud je dávka dobře snášena, může ji 

lékař zvýšit na 8 mg perindoprilu (2 tablety přípravku Perindopril JS Partner 4 mg) jednou 

denně. 

Tablety užívejte ráno před snídaní, nejlépe vždy ve stejnou dobu, a zapijte dostatečným 

množstvím tekutiny. 

V průběhu léčby Vám lékař upraví dávkování podle účinku přípravku a Vašich potřeb. 

Dávkování, které stanoví lékař, může být nižší, než je zde uvedeno u následujících skupin 

pacientů: 

starší pacienti; 

pacienti s poškozením ledvin; 

pacienti s vysokým krevním tlakem způsobeným zúžením tepen, které zásobují krví 

ledviny (renovaskulární hypotenze); 

pacienti, kteří současně užívají přípravky na odvodnění (diuretika); 

pacienti s vysokým krevním tlakem, u kterých nelze přerušit léčbu diuretiky; 

pacienti se závažným srdečním selháním; 

pacienti léčení přípravky na rozšíření cév (léky s vazodilatačním účinkem). 

Doba trvání léčby je stanovena lékařem u každého pacienta jednotlivě.  

Účinnost a bezpečnost užití u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. Proto se užití u dětí a 

dospívajících nedoporučuje. 

Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Perindopril JS Partner, než jste měl(a) 

Pokud jste užili vyšší dávku než je doporučená, neprodleně se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Nejpravděpodobnějším příznakem předávkování je pokles krevního tlaku (hypotenze). Další 

příznaky mohou zahrnovat zrychlený nebo zpomalený srdeční tep, nepříjemný pocit z 

nepravidelného bušení srdce, příliš rychlé a hluboké dýchání, závratě, úzkost a/nebo kašel.  

Při výrazném poklesu krevního tlaku si lehněte na záda s nohama ve zvýšené poloze a hlavou na 

nízkém polštáři. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Perindopril JS Partner 

Je důležité užívat Perindopril JS Partner každý den. Jestliže však zapomenete na jednu dávku, 

pokračujte dál dle naplánovaného dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) 

vynechanou dávku. 

Jestliže zapomenete užít dvě dávky, užijte další hned jak si vzpomenete, a poté pokračujte 

v předepsaném dávkování. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Perindopril JS Partner 

Po přerušení léčby může dojít k opětovnému zvýšení krevního tlaku, což vede ke zvýšenému riziku 

komplikací spojených se zvýšeným krevním tlakem v oblasti srdce, mozku a ledvin. U nemocných se 

srdečním selháním se stav může zhoršit natolik, že musí být hospitalizováni. Proto pokud máte 

v úmyslu přestat s užíváním přípravku Perindopril JS Partner, informujte o tom nejprve svého lékaře. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Perindopril JS Partner nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky byly zařazeny do skupin podle jejich výskytu: 

Velmi časté:  Postihuje více než 1 pacienta z 10 

Časté:  Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté:  Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000 

Vzácné:  Postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000 

Velmi vzácné:  Postihuje méně než 1 pacienta z 10 000 

Není známo:  Četnost nelze z dostupných údajů odhadnout 

Časté 

bolest hlavy, závratě, pocit točení, brnění v rukách nebo nohách (parestezie), 

poruchy zraku, 

zvonění, hučení, cvakání v uších (tinnitus), 

nízký krevní tlak (hypotenze) a projevy způsobené nízkým krevním tlakem, 

kašel, dušnost (dyspnoe), 

nevolnost (nauzea), zvracení, bolest břicha, porucha chuti (dysgeusie), pocit tlaku v žaludku 

(dyspepsie), průjem a zácpa, 

vyrážka, svědění, 

svalové křeče, 

slabost (astenie). 

Méně časté 

poruchy nálady nebo spánku, 

sípot (bronchospasmus), 

sucho v ústech, 

reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem obličeje, krku, rtů, sliznic, jazyka a/nebo hrtanu 

s možným otokem rukou a nohou (angioedém), kopřivka (urtikarie), 

snížená funkce ledvin, 

neschopnost v oblasti pohlavního života (impotence), 

pocení. 

Velmi vzácné 

zmatenost, 

abnormální srdeční rytmus (arytmie), bolest na hrudi (angina pectoris), srdeční infarkt a cévní 

mozková příhoda pravděpodobně v důsledku nadměrného snížení krevního tlaku u vysoce 

rizikových pacientů, 

zánět plic spojený s hromaděním některých krevních buněk (eozinofily) v plicní tkáni 

(eozinofilní pneumonie), zánět nosní sliznice (rinitida), 

zánět slinivky břišní (pankreatitida), 

zánět jater (hepatitida), 

alergická reakce projevující se červenými skvrnami (erythema multiforme), 

akutní selhání ledvin. 

Není známo 

snížení cukru v krvi (hypoglykemie), 

zánět žil, často s kožní vyrážkou (vaskulitida). 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 

5.  JAK PERINDOPRIL JS PARTNER UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu. 

Přípravek Perindopril JS Partner nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se v lékárně, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Perindopril JS Partner obsahuje 

-  Léčivou látkou je Perindoprilum erbuminum. 

Perindopril JS Partner 4 mg: Jedna tableta obsahuje: perindoprilum erbuminum 4 mg, což 

odpovídá perindoprilum 3,338 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan 

sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 

Jak Perindopril JS Partner vypadá a co obsahuje toto balení 

Perindopril JS Partner 4 mg jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a půlicí 

rýhou  

na jedné straně. 

Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika 

Výrobce 

Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko 

Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Polsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.10.2012 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro 

kontrolu léčiv.