PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 2 MG/0,625 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 2 MG/0,625 MG, POR TBL NOB 28
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA 2 MG/0,625 MG, POR TBL NOB 28
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 402/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls262424/2011 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Perindopril/Indapamid Krka 2 mg/0,625 mg

Perindopril/Indapamid Krka 4 mg/1,25 mg

Perindopril/Indapamid Krka 8 mg/2,5 mg

Tablety

perindoprilum erbuminum/indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je přípravek Perindopril/Indapamid Krka a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Perindopril/Indapamid Krka užívat

3. Jak se přípravek Perindopril/Indapamid Krka užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Perindopril/Indapamid Krka uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Co je přípravek Perindopril/Indapamid Krka tablety?

Perindopril/Indapamid Krka je kombinovaný přípravek obsahující dvě léčivé látky, perindopril a 

indapamid. Perindopril/Indapamid Krka je antihypertenzivum, které se používá k léčbě vysokého 

krevního tlaku (hypertenze).

K čemu se přípravek Perindopril/Indapamid Krka používá?

Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE

inhibitory). Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je pro Vaše srdce snazší pumpovat přes ně krev. 

Indapamid je diuretikum. Diuretika zvyšují množství moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však 

liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují 

krevní tlak a společně upravují Váš krevní tlak. 

Perindopril/Indapamid  Krka je  předepisován  pacientům  již  léčeným  perindoprilem 8 mg  a 

indapamidem 2,5 mg v tabletách zvlášť. Tito pacienti mohou místo toho užívat jednu tabletu přípravku 

Perindopril/Indapamid Krka, která obsahuje obě léčivé látky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Perindopril/Indapamid Krka

jestliže jste alergický/á na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné 

sulfonamidy nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku Perindopril/Indapamid Krka (viz bod 6 –

Další informace),

jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal/a příznaky jako ztížené dýchání, 

otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto 

příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá 

angioedém),

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným hepatální encefalopatie 

(degenerativní onemocnění mozku),

jestliže trpíte těžkým a středně těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze,

jestliže máte nízkou nebo vysokou hladinu draslíku v krvi,

jestliže má lékař podezření, že trpíte neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním (příznaky 

mohou zahrnovat výrazné zadržování vody, obtíže při dýchání),

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe Perindopril/Indapamid Krka neužívat ani na 

počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Perindopril/Indapamid Krka je zapotřebí

Před užitím tablet přípravku Perindopril/Indapamid Krka sdělte svému lékaři:

jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vycházející ze srdce) nebo hypertrofickou 

kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která 

zásobuje ledvinu krví),

jestliže máte jiné problémy se srdcem nebo ledvinami,

jestliže máte problémy s játry,

jestliže trpíte kolagenním onemocněním (onemocnění kůže), jako je systémový lupus 

erythematosus nebo sklerodermie,

jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen),

jestliže trpíte hyperparatyreózou (zvýšená aktivita příštítných tělísek),

jestliže trpíte dnou,

jestliže máte diabetes,

jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,

jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren), protože by se 

neměly užívat současně s přípravkem Perindopril/Indapamid Krka (viz „Vzájemné působení s 

dalšími léčivými přípravky”).

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek 

Perindopril/Indapamid Krka není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže 

jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se 

užívá během tohoto stádia (viz „Těhotenství a kojení“)

Pokud užíváte tablety přípravku Perindopril/Indapamid Krka, měl/a byste informovat svého lékaře 

nebo zdravotnický personál i v případě, že:

máte podstoupit anestézii a/nebo chirurgický zákrok,

jste v nedávné době měl/a průjem nebo jste zvracel/a nebo jste dehydratovaný/á,

máte podstoupit dialýzu nebo LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z vaší krve za pomoci 

přístroje),

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,

máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která 

pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku).

Sportovci by měli vědět o tom, že tablety přípravku Perindopril/Indapamid Krka obsahují léčivou 

látku (indapamid), která může vyvolat pozitivní reakci při testech na přítomnost léků.

Tablety přípravku Perindopril/Indapamid Krka by neměly být podávány dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Perindopril/Indapamid Krka byste neměl/a užívat současně s:

lithiem (používaným k léčbě deprese),

draslík (kalium) šetřícími diuretiky (spironolakton, triamteren), solemi draslíku,

Léčba přípravkem Perindopril/Indapamid Krka může být ovlivněna jinými léky. Ujistěte se, že jste 

informoval/a svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba 

zvláštní péče:

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku,

prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu),

alopurinol (k léčbě dny),

terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie),

kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy,

imunosupresiva užívané k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci 

k zabránění odmítnutí štěpu (např. cyklosporin),

léky k léčbě rakoviny,

injekční erytromycin (antibiotikum),

halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie),

pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic),

vinkamin (užívaný k léčení symptomatických kognitivních onemocněních u starších lidí, 

zahrnující ztrátu paměti),

bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris),

léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, 

sotalol),

digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem),

baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza),

léky k léčení cukrovky, jako je inzulín nebo metformin,

vápník včetně doplňků vápníku,

stimulační projímadla (např. senna),

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. Kyselina 

acetylsalicylová),

injekční amphotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění),

léky k léčení psychických onemocnění, jako je např. deprese, úzkost, schizofrenie (např. 

tricyklická antidepresiva, neuroleptika (jako amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, 

droperidol)),

tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci).

injekční zlato (užívané k léčbě revmatoidní polyartritidy).

Užívání přípravku Perindopril/Indapamid Krka s jídlem a pitím

Je vhodnější užívat tablety přípravku Perindopril/Indapamid Krka před jídlem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Váš 

doktor Vám doporučí vysazení přípravku Perindopril/Indapamid Krka ještě dříve, než otěhotníte, nebo 

jakmile zjistíte, že  jste těhotná, a převede  vás na jinou léčbu. Přípravek Perindopril/Indapamid Krka

není  doporučen  v časných  stádiích  těhotenství  a  nesmí  být  užíván,  pokud jste  déle  než 3  měsíce

těhotná,  protože  může  způsobit  závažné  poškození  Vašeho  dítěte,  jestliže je  užíván  po  3.  měsíci 

těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo chcete začít kojit. Přípravek Perindopril/Indapamid Krka je 

kontraindikován kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zejména 

je-li Vaše dítě novorozené nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Perindopril/Indapamid Krka obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se

mohou vyskytnout různé reakce vztahující se k poklesu krevního tlaku, jako jsou závratě nebo slabost. 

Pokud dojde k ovlivnění takového typu, Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být snížena. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Perindopril/Indapamid Krka

Tablety přípravku Perindopril/Indapamid Krka obsahují laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Perindopril/Indapamid Krka přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 

jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklá dávka je jedna tableta jednou denně. 

Jestliže trpíte poškozením ledvin, Váš lékař může rozhodnout o úpravě dávkování. 

Je vhodnější užít tabletu ráno a před jídlem.

Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA, než jste měl(a)

Jestliže jste si vzal/a příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře nebo nejbližší 

nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte 

výrazně nízký krevní tlak (příznaky jako závratě nebo mdloby), může Vám pomoci, když si lehnete se 

zdviženýma nohama. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA

Je důležité, abyste svůj lék užíval/a každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však 

zapomenete vzít dávku přípravku Perindopril/Indapamid Krka, vezměte si další dávku v obvyklém 

čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA

Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl/a byste se o ukončení léčby tímto

přípravkem předem poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Perindopril/Indapamid Krka nežádoucí účinky, které 

se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, přestaňte současně užívat tento léčivý 

přípravek a ihned informujte svého lékaře:

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání,

silné závratě nebo mdloby,

neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než 1 ze 100):

bolest hlavy, pocity závratě, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, zrakové poruchy, 

hučení v uších, točení hlavy následkem poklesu krevního tlaku, kašel, dušnost, poruchy 

trávicího traktu (nevolnost, bolest horní části břicha, anorexie, zvracení, bolest břicha, porucha 

vnímání chuti, sucho v ústech, zažívací obtíže (dyspepsie) nebo trávicí obtíže, průjem, zácpa), 

alergické reakce (kožní vyrážka, svědění), křeče, pocit únavy,

Méně časté (postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než 1 z 1000): 

výkyvy nálady, poruchy spánku, bronchospasmus (pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost), 

angioedém (příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka), kopřivka, purpura (červené tečky 

na kůži), problémy s ledvinami, impotence, pocení,

Velmi vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 10000):

zmatenost, kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční 

záchvat), eosinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic), rinitida (ucpaný nos nebo rýma), 

závažné kožní reakce jako erythema multiforme. Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový 

lupus erythematosus (typ kolagenního onemocnění), může dojít k jejímu zhoršení. Dále byly 

zaznamenány případy fotosenzitivních reakcí (změny vzhledu kůže) po vystavení kůže 

slunečnímu záření nebo umělému UVA záření.

Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky a změnám v laboratorních hodnotách (krevních 

testech). Může být nutné, aby vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování vašeho stavu.

V případě jaterní nedostatečnosti (porucha funkce jater) se může vyskytnout jaterní encefalopatie 

(degenerativní onemocnění mozku).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Perindopril/Indapamid Krka nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 

krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA obsahuje

Léčivými látkami jsou perindopril-erbumin a indapamid. Jedna tableta obsahuje perindoprilum

erbuminum 2 mg, 4 mg nebo 8 mg a indapamidum 0,625 mg, 1,25 mg nebo 2,5 mg.

Pomocnými látkami v tabletě jsou: hexahydrát chloridu vápenatého, monohydrát laktosy,

krospovidon, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan sodný, koloidní hydratovaný oxid 

křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek PERINDOPRIL/INDAPAMID KRKA vypadá a co obsahuje toto balení

2 mg/0,625 mg

Bílé až téměř bílé, kulaté, lehce bikonvexní tablety se zkosenými hranami, s krátkou rýhou na jedné 

straně.

4 mg/1,25 mg

Bílé až téměř bílé, kulaté, lehce bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a zkosenými 

hranami. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení 

dávky.

8 mg/2,5 mg

Bílé až téměř bílé, kulaté, lehce bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má 

pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Tablety jsou dostupné v krabičkách po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletách balených v 

blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

HU/H/0230/01-02 (síly 2 mg/0,625 mg, 4 mg/1,25 mg)

Název členského státu Název léčivého přípravku

Bulharsko, Estonsko Co-Prenessa

Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 

Rumunsko, Slovenská 

republika Co-Perineva

Česká republika Perindopril/Indapamid Krka

Slovinsko Percombi

HU/H/0230/03 (síla 8 mg/2,5 mg)

Název členského státu Název léčivého přípravku

Bulharsko, Estonsko, 

Maďarsko, Rumunsko, 

Slovenská republika Co-Prenessa

Lotyšsko, Litva Prenewel

Česká republika Perindopril/Indapamid Krka

Slovinsko Percombi

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.2.2012