PERINDOPRIL JS PARTNER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PERINDOPRIL JS PARTNER Tableta 4MG
 • Dávkování:
 • 4MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PERINDOPRIL JS PARTNER Tableta 4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PERINDOPRIL
 • Přehled produktů:
 • PERINDOPRIL JS PARTNER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 58/ 127/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1

Přílohač. 1 k rozhodnutío změněregistracesp.zn. sukls171044/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

PerindoprilJSPartner 4mg

tablety

Perindoprilumerbuminum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetentopřípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsánVám. Nedávejtejejžádné dalšíosobě. Mohlbyjíublížit, ato i

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím, sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Coje PerindoprilJS Partnera kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete PerindoprilJS Partneružívat

3. JaksepřípravekPerindoprilJS Partneružívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakPerindoprilJS Partneruchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPERINDOPRIL JS PARTNERAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

PřípravekPerindoprilJS Partnerpatřídoskupinyinhibitorů angiotenzin konvertujícíhoenzymu

(ACE).

PerindoprilJS Partnerseužívá kléčbě

- vysokého krevního tlaku (hypertenze);

- srdečního selhání(stavkdynenísrdceschopné pumpovatdostatečnémnožstvíkrve, aby

pokrylo tělesnépotřeby);

- ke sníženírizika srdečníchpříhodjakoje srdečnízáchvatu pacientů se stabilnímonemocněním

věnčitých tepen(stavkdykrevnízásobenísrdceje sníženo nebo zastaveno)a upacientů, kteří

mělisrdečnízáchvata/nebopo operacizlepšujícíkrevnízásobenísrdce rozšířenímtepen, které

srdečnísvalzásobují.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPERINDOPRIL JS

PARTNERUŽÍVAT

NeužívejtePerindoprilJSPartner

- jestližejste přecitlivělína léčivou látku perindopril,jakoukolidalšísložku přípravku nebojiné

ACE inhibitory;

- jestliže se uVás, použitíACE inhibitoru,vyskytla reakcezpřecitlivělostiprojevujícíse náhlým

otokemrtů a tváře, krku nebo také rukou anohoučidušenímsenebo chrapotem(angioedém);

- jestližejsteVynebo někdo zrodinyměl(a)angioedémzjiných důvodů;

- pokud jste těhotná déle než3 měsíce. (JevšaklépepřípravekPerindoprilJSPartnerneužívatani

na počátku těhotenství–vizbod Těhotenstvía kojení).

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuPerindoprilJSPartnerje zapotřebí

Jemožné, že pro Vás přípravekPerindoprilJS Partnernebudevhodnýnebo žebudetepotřebovat

2

pravidelnélékařské kontroly. Proto před zahájenímléčbypřípravkemPerindoprilJS Partner

informujtelékaře,pokud máte kterékoliznásledujících onemocnění:

- pokud bylo u Vás stanoveno onemocněníporuchykrevního zásobenísrdce(ischemická choroba

srdeční-onemocněnívěnčitých tepen);

- pokud Vámbylo řečeno, žejeVášsrdečnísvalzvětšenýnebo pokud máte problémy

schlopněmi;

- pokud Vámbylo řečeno, že seVámzužujítepnyzásobujícíkrvíledviny(renálníarteriální

stenóza);

- pokud mátecukrovku;

- pokud trpítejakýmkolionemocněnímledvin,jaternebo srdce;

- pokud podstupujetedialýzu nebo máte transplantovanou ledvinu;

- pokud máte neslanou dietunebo trpíte zvýšenýmzvracenímnebo průjmemnebo užíváte-li

přípravkyna odvodnění(diuretika);

- užíváte-lilithium, přípravekkléčbě některých psychických onemocnění(mánienebo deprese);

- užíváte-lidoplňkydraslíku nebo doplňkysolíobsahujícídraslík.

Informujte svéholékaře,pokud sedomníváte, žejste těhotná,nebobyste mohla otěhotnět. Užívání

přípravku PerindoprilJS Partnernenívhodnéna počátku těhotenství.Ve druhé atřetítřetině

těhotenstvísepřípravekPerindoprilJS Partnernesmíužívat, protože bymohlzpůsobitzávažné

poškozeníplodu–vizbodTěhotenstvía kojení.

PřiužívánípřípravkuPerindoprilJSPartner

Pokud seuVásobjevínásledujícínežádoucíúčinky, informujteo tomneodkladněsvého lékaře:

- pokud máte po prvnídávcepocitzávratí.Někteřílidéreagujína prvnídávku, nebo přizvýšení

dávkování, pocitemzávratí,slabostiaomdlévání;

- náhlýotokrtů a obličeje, krku, někdyirukou a nohounebo sípáníachrapot.Tento stavse

nazývá angioedém. Může se vyskytnoutkdykoliběhemléčby. ACE inhibitoryzpůsobuje vyšší

výskytangioedému u pacientů černé pletinežupacientůjinébarvypleti;

- horečka, škrábánívkrku nebo vředyvústech (toto mohou býtpříznakyinfekcezpůsobené

sníženýmpočtembílých krvinek);

- zežloutnutíkůže abělma (žloutenka)může býtznámkoujaterníhoonemocnění;

- suchýkašel, kterýdlouhodobě přetrvává. Výskytkašlebylzaznamenán přiléčběACE

inhibitory, ale takéjako příznakonemocněníhorních cestdýchacích.

Na počátku léčbya/neboběhemúpravydávkováníje třebadocházetna pravidelnékontrolyklékaři.

Návštěvu lékaře nesmíte vynechatani,kdyžsecítítedobře. LékařVámurčíinterval, vjakémbudete

docházetna kontroly.

Aby se zabránilomožnýmkomplikacímběhemléčby přípravkemPerindoprilJS Partner,měl(a)

bystesvéholékařeinformovat, žePerindoprilJSPartneružívátejestliže:

- podstupujete anesteziia/nebo chirurgickýzákrok(iu zubníholékaře);

- budete podstupovatléčbu na sníženíalergických projevů přivosímnebo včelímpíchnutí

(desenzibilizace);

- podstupujete dialýzu neboLDL aferézu (kdyVámpřístrojodstraníztěla nadbytečný

cholesterol).

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékaře o všech lécích, které užíváte nebojste užíval(a)vnedávné době, ato i

o lécích,kteréjsou dostupné bezlékařského předpisu.

Tosetýká hlavně:

- léků protinachlazení, kteréobsahujílátkypseudoefedrin nebofenylefrin;

- léků protibolesti, včetně kyselinyacetylsalicylové (látky,kteráje obsaženáve velkémmnožství

léků protibolesti, nasníženíhorečkynebo protisráženíkrve);

- doplňků stravyobsahujícídraslík;

- doplňků solíobsahujícídraslík.

3

Informujte, prosím, svého lékaře pokud užíváte kterýkoliníže uvedenýpřípravek, abybylo současné

užíváníspřípravkemPerindoprilJSPartnerbezpečné:

- dalšípřípravkykléčbě vysokého krevnítlaku a/nebosrdečníhoselhání, včetně přípravků na

odvodňování(diuretika);

- přípravekkléčbě nepravidelnéhosrdečníhotepu(prokainamid);

- přípravkykléčbě diabetu (insulin nebo perorálníantidiabetika);

- přípravkykléčbě dny(allopurinol),

- nesteroidníprotizánětlivé léky(NSAIDjakojeibuprofen, diklofenak), včetně aspirinuna

bolest;

- protizánětlivé léky(systémové kortikoidy);

- lékykpotlačenírůstu nádorů (cytostatika);

- lékyna sníženíimunitníodpovědi(imunosupresiva);

- lékyna podporu některýchčástínervového systémů jako jeefedrin, noradrenalinnebo adrenalin

(sympatomimetika);

- přípravkykléčbě mánie nebo deprese(lithium);

- lékyna psychické poruchyjakoje deprese,úzkost, schizofrenienebojiné psychózy(tricyklická

antidepresiva aantipsychotika);

- tabletyobsahujícídraslík;

- injekčnízlato kléčbě artritidy(natrium-aurothiomalát).

Užívání přípravkuPerindoprilJSPartnersjídlema pitím

Přípravekužívejte ráno před snídaní, abysezabránilosníženíúčinku léku kvůlijídlu a zapijte

dostatečnýmmnožstvímtekutiny. Běhemléčbypřípravkemsenedoporučuje konzumace alkoholu,

která může véstkzávratímasníženíduševně pohybových schopností.

Těhotenstvía kojení

Poraďte sesesvýmlékařemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Těhotenství

Informujte svéholékaře,pokud sedomníváte, žejste těhotná,nebobyste mohla otěhotnět. Lékařvám

doporučívysazenípřípravku PerindoprilJS Partnerještě dříve, nežotěhotníte, nebojakmile zjistíte, že

jste těhotná, apřevedevásnajinouléčbu. Užívánípřípravku PerindoprilJSPartnernenívhodné na

počátku těhotenství. Od třetího měsícetěhotenstvísepřípravekPerindoprilJS Partnernesmíužívat,

protože běhemdruhéa třetítřetinytěhotenstvíbymohlzpůsobitzávažné poškozeníplodu.

Kojení

Informujte svéholékaře,pokud kojíte.PřípravekPerindoprilJSPartnernenídoporučenkojícím

matkám. Vášlékařmůže zvolitjinouléčbu podobu kojení, zejménapokud kojíte novorozenénebo

nedonošenédítě.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Neřiďtevozidlo anineobsluhujte stroje,dokud nebudete vědět,jaknaVás přípravekPerindoprilJS

Partnerpůsobí. Uněkterých pacientů semohou objevitindividuálníreakcejakojezávrať nebo

malátnost, zvláště na začátku léčbynebo přikombinacisjinýmilékykléčbě vysokého krevního tlaku.

Výsledkemmůže býtsníženíschopnostiříditvozidlanebo obsluhovatstroje.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuPerindoprilJSPartner

PerindoprilJS Partnerobsahuje mimo jiné monohydrátlaktosy. Pokud víte, žejstepřecitlivělý(á)na

některécukry, sdělteto před užitímtabletsvému lékaři.

3. JAKSEPERINDOPRILJS PARTNERUŽÍVÁ

Vždyužívejte PerindoprilJS Partnerpřesněpodle pokynů svého lékaře. Pokud sinejstejistý/á,

poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

4

Obvyklá dávka přípravku přiléčbě vysokého krevního tlakuje 4 mgperindoprilu (1 tableta přípravku

PerindoprilJS Partner4 mg)jednou denně. Dávkamůžebýtzvýšena na8 mgperindoprilu(2tablety

přípravku PerindoprilJS Partner4 mg)jednou denně.

Obvyklá dávka kléčbě srdečníhoselháníje 2mg perindoprilu jednoudenně. Dávka může být

zvýšena na 4mg perindoprilu(1tableta přípravkuPerindoprilJSPartner 4mg)jednoudenně.

Obvyklá počátečnídávkapřiléčběischemické choroby srdečníje 4mg perindoprilu (1tableta

přípravkuPerindoprilJSPartner 4mg)jednoudenně;pokudje dávka dobřesnášena,může ji

lékař zvýšitna 8mg perindoprilu (2tablety přípravkuPerindoprilJSPartner 4 mg)jednou

denně.

Tablety užívejteráno před snídaní, nejlépe vždy vestejnoudobu, azapijte dostatečným

množstvímtekutiny.

Vprůběhu léčby Vámlékař upravídávkování podle účinku přípravku a Vašich potřeb.

Dávkování, které stanovílékař,můžebýtnižší, nežje zde uvedeno u následujících skupin

pacientů:

- staršípacienti;

- pacientispoškozenímledvin;

- pacientisvysokýmkrevnímtlakemzpůsobenýmzúženímtepen, které zásobujíkrví

ledviny (renovaskulárníhypotenze);

- pacienti,kteřísoučasně užívajípřípravky na odvodnění (diuretika);

- pacientisvysokýmkrevnímtlakem, u kterých nelze přerušitléčbu diuretiky;

- pacientisezávažným srdečnímselháním;

- pacientiléčenípřípravkyna rozšířenícév (léky svazodilatačnímúčinkem).

Doba trváníléčbyjestanovena lékařemu každého pacientajednotlivě.

Účinnostabezpečnostužitíu dětía dospívajících do 18 letnebylastanovena. Proto seužitíudětía

dospívajících nedoporučuje.

Pokudmáte dojem, že účinekléku je přílišsilnýnebopřílišslabý, řekněte tosvému lékařinebo

lékárníkovi.

Jestližejste užil(a)více přípravkuPerindoprilJSPartner, nežjsteměl(a)

Pokud jsteužilivyššídávku nežje doporučená,neprodleněseporaďte slékařemnebo lékárníkem.

Nejpravděpodobnějšímpříznakempředávkováníje pokles krevníhotlaku(hypotenze). Další

příznaky mohou zahrnovatzrychlený nebozpomalený srdečnítep, nepříjemný pocitz

nepravidelného bušenísrdce, příliš rychlé a hluboké dýchání, závratě, úzkosta/nebo kašel.

Přivýraznémpoklesukrevního tlakusilehněte na záda s nohama ve zvýšenépoloze a hlavou na

nízkémpolštáři.

Jestližejste zapomněl(a)užítPerindoprilJSPartner

Jedůležité užívatPerindoprilJSPartnerkaždýden. Jestliže všakzapomenete najednu dávku,

pokračujte dáldlenaplánovaného dávkování. Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže zapomenete užítdvě dávky, užijte dalšíhnedjaksivzpomenete, apoté pokračujte

vpředepsanémdávkování.

Jestližejstepřestal(a)užívatPerindoprilJSPartner

Po přerušeníléčbymůže dojítkopětovnému zvýšeníkrevního tlaku, cožvedeke zvýšenému riziku

5

komplikacíspojených se zvýšenýmkrevnímtlakemvoblastisrdce, mozku a ledvin. Unemocných se

srdečnímselhánímsestavmůže zhoršitnatolik, že musíbýthospitalizováni. Proto pokud máte

vúmyslu přestatsužívánímpřípravku PerindoprilJSPartner,informujteo tomnejprve svéholékaře.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítiPerindoprilJSPartnernežádoucíúčinky, které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Nežádoucíúčinkybylyzařazenydo skupin podlejejich výskytu:

Velmičasté: Postihuje vícenež1 pacienta z10

Časté: Postihuje 1 až10 pacientůze 100

Méněčasté: Postihuje 1 až10 pacientůz1000

Vzácné: Postihuje 1 až10 pacientůz10000

Velmivzácné:Postihuje méněnež1 pacienta z10000

Neníznámo: Četnostnelze zdostupných údajůodhadnout

Časté

- bolesthlavy, závratě, pocittočení, brněnívrukách nebo nohách (parestezie),

- poruchy zraku,

- zvonění, hučení, cvakánívuších(tinnitus),

- nízký krevnítlak (hypotenze)a projevyzpůsobenénízkýmkrevnímtlakem,

- kašel, dušnost(dyspnoe),

- nevolnost(nauzea), zvracení, bolestbřicha, poruchachuti(dysgeusie), pocittlakuvžaludku

(dyspepsie), průjem azácpa,

- vyrážka, svědění,

- svalovékřeče,

- slabost(astenie).

Méněčasté

- poruchy nálady nebo spánku,

- sípot(bronchospasmus),

- suchovústech,

- reakce zpřecitlivělostisnáhlým otokemobličeje,krku,rtů,sliznic,jazyka a/nebohrtanu

smožnýmotokem rukou a nohou (angioedém), kopřivka (urtikarie),

- sníženáfunkceledvin,

- neschopnostvoblastipohlavníhoživota(impotence),

- pocení.

Velmivzácné

- zmatenost,

- abnormálnísrdečnírytmus(arytmie), bolestna hrudi(anginapectoris), srdečníinfarkta cévní

mozková příhoda pravděpodobně vdůsledku nadměrného sníženíkrevníhotlakuu vysoce

rizikovýchpacientů,

- zánětplicspojenýshromaděnímněkterých krevníchbuněk(eozinofily)vplicnítkáni

(eozinofilnípneumonie), zánětnosnísliznice (rinitida),

- zánětslinivky břišní(pankreatitida),

- zánětjater(hepatitida),

- alergická reakce projevujícísečervenýmiskvrnami(erythema multiforme),

- akutníselháníledvin.

6

Neníznámo

- sníženícukru vkrvi(hypoglykemie),

- zánětžil, často skožnívyrážkou (vaskulitida).

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sděltetosvému lékaři.

5. JAKPERINDOPRIL JSPARTNERUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Uchovávejte přiteplotě do30°C.Uchovávejtevpůvodnímobalu.

PřípravekPerindoprilJS Partnernepoužívejte po uplynutídobypoužitelnostiuvedené nakrabičce.

Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se vlékárně,

jakmáte likvidovatpřípravky, kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekPerindoprilJS Partnerobsahuje

- Léčivou látkoujePerindoprilumerbuminum.

PerindoprilJS Partner4 mg:Jedna tableta obsahuje:perindoprilumerbuminum4 mg, což

odpovídá perindoprilum3,338 mg.

- Pomocnýmilátkamijsoumonohydrátlaktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan

sodný, koloidníbezvodýoxid křemičitý, magnesium-stearát

Jak PerindoprilJSPartnervypadáa co obsahuje toto balení

PerindoprilJS Partner4 mgjsoubílé, podlouhlé,bikonvexnítabletysezkosenýmihranamia půlicí

rýhou

najedné straně.

Velikostbalení:7,14, 28,30, 50, 60, 90 nebo 100tablet

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

JS Partners.r.o., Upolínová 280/7,15000 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Krka, d.d.,Novo mesto, Slovinsko

Krka Polska Sp.z.o.o.,Varšava, Polsko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:2.10.2012

Podrobné informace otomto přípravku jsou uveřejněnyna webových stránkáchStátníhoústavu pro

kontroluléčiv.