Advertisement

PARACETAMOL ACTAVIS 250 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PARACETAMOL ACTAVIS 250 MG, POR TBL FLM 20X250MG
 • Dávkování:
 • 250MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PARACETAMOL ACTAVIS 250 MG, POR TBL FLM 20X250MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 400/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls87939/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paracetamol Actavis 250 mg

Paracetamol Actavis 500 mg

Paracetamol Actavis 1000 mg

potahované tablety

paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Paracetamol 

Actavis  musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud vysoká horečka nebo příznaky infekce přetrvávají po více než 3 dnech, nebo 

bolest přetrvává po více než 5 dnech léčby, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Paracetamol Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Actavis používat

Jak se přípravek Paracetamol Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Paracetamol Actavis uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARACETAMOL ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Paracetamol Actavis obsahuje paracetamol, který patří do skupiny léků nazývaných 

analgetika  (léky  proti  bolesti).  Paracetamol  Actavis se  používá  k úlevě  od  mírné  až  středně 

silné bolesti a ke snížení horečky.

Paracetamol  Actavis je  určen  k  úlevě  při  bolesti  hlavy,  bolesti  zubů,  bolestivé  menstruaci  a 

bolesti svalů a horečce související s nachlazením.   

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

          PARACETAMOL ACTAVIS UŽÍVAT

Neužívejte Paracetamol Actavis

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  paracetamol  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku Paracetamol Actavis (viz bod 6).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paracetamol Actavis je zapotřebí

Paracetamol Actavis byste neměl(a) užívat v kombinaci s alkoholem, protože by u Vás mohlo 

dojít  k závažnému  poškození  jater.  Ke  zvýšení  účinku  alkoholu  nedojde  přidáním 

paracetamolu.

Poraďte se s lékařem, než začnete Paracetamol Actavis užívat:

jestliže  trpíte  onemocněním  ledvin  nebo  jater  (včetně  Gilbertova  syndromu  nebo 

hepatitidy);

jestliže  pravidelně  požíváte  velké  množství  alkoholu.  Budete  potřebovat  nižší  dávky  a 

bude třeba omezit užívání léku na krátkou dobu, jinak by mohlo u Vás dojít k poškození 

jater;

jestliže jste dehydratovaný(á) nebo trpíte podvýživou např. způsobenou pitím alkoholu, 

anorexií nebo špatnou výživou;

jestliže máte hemolytickou anemii (abnormální odbourávání červených krvinek);

jestliže máte nedostatek určitého enzymu nazývaného glukózo-6-fosfátdehydrogenáza;

jestliže užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují funkci jater;

jestliže  užíváte  jiné  léky  obsahující  paracetamol,  protože  může  dojít  k závažnému 

poškození jater;

jestliže užíváte léky k úlevě od bolesti často a dlouhodobě, protože dlouhodobé užívání 

může  způsobit  závažnější  nebo  častější  bolest  hlavy.  Neměl(a)  byste  zvyšovat  dávku 

léku snižujícího bolest, ale je třeba se poradit s lékařem;

jestliže trpíte astmatem a jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou (aspirin);

Upozornění:  Užívání  vyšších  dávek  paracetamolu  než  je  doporučené  množství  představuje 

riziko  závažného  poškození  jater.  Maximální  denní  dávka  paracetamolu  proto  nesmí  být

překračována.  Opatrnosti  je  také  třeba  při  užívání  jiných  léčivých  přípravků  obsahujících 

rovněž paracetamol. Viz také bod 3 „Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Actavis, 

než jste měl(a)“.

V případě vysoké horečky nebo známek infekce po více než 3 dnech léčby nebo pokud bolest 

přetrvává po více než 5 dnech léčby, je třeba se poradit s Vaším lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Toto je 

zvláště důležité pro následující léky:

chloramfenikol  (k léčbě infekcí),  protože  Paracetamol  Actavis může  prodloužit  jeho 

vylučování z těla;

metoklopramid  nebo domperidon  (k  léčbě  nevolnosti  a  zvracení),  protože  mohou 

zvýšit nástup účinku přípravku Paracetamol Actavis;

cholestyramin  (ke  snížení  cholesterolu)  a  léky,  které  zpomalují  vyprazdňování 

žaludku, protože mohou zeslabit účinek přípravku Paracetamol Actavis;

probenecid (např.  k  léčbě  dny).  Budete  možná  potřebovat  nižší  dávky  přípravku 

Paracetamol Actavis;  

antikoagulancia (léky na ředění krve, např. warfarin) v případě, že potřebujete užívat 

Paracetamol Actavis denně a dlouhodobě; 

salicylamid  (k  léčbě  horečky  a  mírné  bolesti),  protože  může  prodloužit  vylučování 

přípravku Paracetamol Actavis z těla;

lamotrigin (k léčbě epilepsie ), protože Paracetamol Actavis může snížit jeho účinek;

léky, které mohou poškodit játra, jako:

-  barbituráty nebo karbamazepin (k léčbě duševních poruch a epilepsie);

         -  rifampicin (k léčbě bakeriálních infekcí);

         -  isoniazid (k léčbě tuberkulózy);

         -  fenytoin (k léčbě epilepsie);

         -  třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě deprese);

Přípravek  Paracetamol  Actavis může  ovlivnit  výsledky  některých  laboratorních  testů,  jako 

jsou testy na kyselinu močovou nebo hladinu cukru v krvi.

Užívání přípravku Paracetamol Actavis s jídlem a pitím

Je třeba se vyhnout současnému užívání přípravku Paracetamol Actavis s pitím alkoholu. 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Během  těhotenství  by  neměl  být  paracetamol  užíván  dlouhodobě  nebo  ve  vyšších  dávkách, 

pokud tak nepředepsal lékař. 

Paracetamol Actavis lze v doporučených dávkách užívat během těhotenství nebo kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Paracetamol nemá vliv na schopnost řízení vozidel nebo obsluhu strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARACETAMOL ACTAVIS UŽÍVÁ

Způsob podání

Tableta se spolkne a zapije se sklenicí vody.

Dávkování

Vždy užívejte přípravek Paracetamol Actavis přesně podle následujícího doporučení. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepřekračujte  doporučenou  dávku.  Zachovávejte  opatrnost,  protože  vyšší  dávky,  než  jsou 

dávky doporučené, mohou mít za následek riziko velmi závažného poškození jater.

Tablety 250 mg a 500 mg:

Při  dávkování  u  dětí  by  měla  být  zohledněna  tělesná  hmotnost  a  vhodná  léková  forma. 

Informace o věku dětí v každé hmotnostní skupině následně uvedené jsou jen orientační.  

Tablety 250 mg:

Dospělí a dospívající s  tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Obvyklá dávka je 2-4 tablety  (500 mg až 1000 mg) každých 4 až 6 hodin podle potřeby, do 

maximální denní dávky 12 tablet (3 g). 

Děti a dospívající s tělesnou hmotností 43-50 kg (zhruba 12-15 let)

Obvyklá  dávka  je  2  tablety  (500  mg) každé  4  hodiny  podle  potřeby,  do  maximální  denní 

dávky 10 tablet (2,5 g). 

Děti  s tělesnou hmotností 34-43 kg (zhruba 11-12 let)

Obvyklá  dávka  je  2  tablety  (500  mg) každých  6  hodin  podle  potřeby,  do  maximální  denní 

dávky 8 tablet (2 g). 

  

Děti  s tělesnou hmotností 26-34 kg (zhruba 8-11 let)

Obvyklá dávka je 1 tableta (250 mg) každé 4 hodiny nebo 2 tablety (500 mg) každých 6 hodin 

podle potřeby, do maximální denní dávky 6 tablet (1,5 g). 

Děti  s tělesnou hmotností 20-26 kg (zhruba 6-8 let)

Obvyklá  dávka  je  1  tableta  (250  mg) každé  4  hodiny  podle  potřeby,  do  maximální  denní 

dávky 4 tablety (1g).

Paracetamol Actavis 250 mg není určen pro děti s tělesnou hmotností nižší než 20 kg (zhruba 

6 let), protože jsou dostupné vhodnější lékové formy. 

Tablety 500 mg:

Dospělí a dospívající s  tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Obvyklá dávka je 1-2 tablety  (500 mg až 1000 mg) každých 4 až 6 hodin podle potřeby, do 

maximální denní dávky 6 tablet (3 g). 

Děti a dospívající s tělesnou hmotností 43-50 kg (zhruba 12-15 let)

Obvyklá  dávka  je  1  tableta  (500  mg)  každé  4  hodiny  podle  potřeby,  do  maximální  denní 

dávky 5 tablet (2,5 g). 

Děti  s tělesnou hmotností 34-43 kg (zhruba 11-12 let)

Obvyklá  dávka  je  1  tableta  (500  mg)  každých  6  hodin  podle  potřeby,  do  maximální  denní 

dávky 4 tablety (2 g). 

  

Děti  s tělesnou hmotností 26-34 kg (zhruba 8-11 let)

Obvyklá  dávka  je  1/2  tablety  (250  mg)  každé  4  hodiny  nebo  1  tableta  (500  mg)  každých  6 

hodin podle potřeby, do maximální denní dávky 3 tablety (1,5 g). 

Paracetamol Actavis 500 mg není určen pro děti s tělesnou hmotností nižší než 26 kg. 

Tablety 1000 mg:

Dospělí a dospívající s  tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Obvyklá  dávka  je  ½  tablety  až  1  tableta  (500  mg  až  1000  mg)  každých  4  až  6  hodin  podle 

potřeby, do maximální denní dávky 3 tablety (3 g). Neužívejte více než 1 tabletu najednou.

Paracetamol Actavis 1000 mg není určen pro děti nebo dospělé s tělesnou hmotností nižší než 

50 kg.

Jestliže vysoká horečka nebo známky infekce přetrvávají po 3 dnech léčby nebo jestliže 

bolest přetrvává po 5 dnech léčby, poraďte se s lékařem o další léčbě. 

Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater a u pacientů s Gilbertovým syndromem musí 

být dávky sníženy nebo prodloužen interval mezi dávkami. U pacientů se závažnou poruchou 

ledvin  musí  být  interval  mezi  jednotlivými  dávkami  přípravku  Paracetamol  Silligata 

prodloužen alespoň na 8 hodin. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba úprava dávkování.

Pacienti s chronickým alkoholizmem

Chronické pití alkoholu může zvýšit riziko toxicity paracetamolu. Časový odstup mezi dvěma 

dávkami by měl být alespoň 8 hodin. Nepřekračujte denní dávku paracetamolu 2 g.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Actavis, než jste měl(a)

V případě předávkování je třeba se ihned poradit s lékařem a to i v případě, že se cítíte dobře, 

vzhledem  k  riziku  opožděného  závažného  poškození  jater.  Aby  se  předešlo  možnému 

závažnému poškození jater, je důležité, aby Vám lékař podal protilátku co nejdříve. Příznaky 

poškození  jater  se  normálně  objevují  až  za  několik  dnů.  K příznakům  předávkování 

paracetamolem  patří  nevolnost,  zvracení,  anorexie  (ztráta  chuti  k jídlu),  bledost  a  bolesti 

břicha. Tyto příznaky se obvykle objevují během 24 hodin po požití.      

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně, jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Paracetamol  Actavis nežádoucí  účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí  účinky  se  mohou  vyskytnout  s určitými  frekvencemi,  které  jsou  definovány 

následujícím způsobem:

Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10

Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000

Není známo: z dostupných údajů frekvenci nelze určit.

Vzácné nežádoucí účinky

Poruchy  krevních  destiček  (poruchy  srážlivosti  krve),  poruchy  kmenových  buněk 

(poruchy buněk v kostní dřeni, z nichž se tvoří krvinky).

Alergické reakce.

Deprese, zmatenost, halucinace.

Třes, bolest hlavy.

Edém (abnormální nahromadění tekutiny po kůží).

Bolest břicha, krvácení do žaludku nebo střeva, průjem, nevolnost, zvracení.

Abnormální  funkce  jater,  selhání  jater,  žloutenka  (s  příznaky  jako  zežloutnutí  kůže  a 

očí), nekróza jater (odumření jaterních buněk).

Vyrážka, svědění, pocení, kopřivka, červené skvrny na kůži, angioedém s příznaky jako 

otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

Závratě,  celkový  pocit  nepohody  (malátnost),  horečka,  sedace  (zklidnění),  vzájemné 

reakce s léky.

Předávkování a otrava.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Poruchy  krve  (snížení  počtu  krevních  destiček,  bílých  krvinek  a  neutrofilů  v krvi, 

hemolytická anemie - abnormální rozpad červených krvinek).

Nízká hladina glukózy v krvi.

Hepatotoxicita (poškození jater chemickými látkami).

Zakalená moč a poruchy ledvin.

Závažné alergické reakce vyžadující přerušení léčby.

Nežádoucí účinky o neznámé frekvenci

Epidermální  nekrolýza  (život  ohrožující  porucha  kůže),  erythema  multiforme  (alergická 

reakce  nebo  infekce  kůže),  Stevens-Johnsonův  syndrom  (závažná,  život  ohrožující  porucha 

kůže), nahromadění tekutiny  v hrtanu, anafylaktický  šok (závažná  alergická reakce), anemie 

(pokles  počtu  červených  krvinek),  poškození  jater  a  žloutenka  (zánět  jater),  poruchy  ledvin 

(závažné  poškození  ledvin,  krev  v moči,  neschopnost  močit),  žaludeční  a  střevní  poruchy, 

závrať. 

Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PARACETAMOL ACTAVIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte  přípravek  Paracetamol  Actavis po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na 

krabičce,  blistru  a  lahvičce.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného 

měsíce.

Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Paracetamol Actavis obsahuje

-    Léčivou  látkou  je  paracetamolum  (paracetamol).  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  250 

mg paracetamolu.

-    Léčivou  látkou  je  paracetamolum  (paracetamol).  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  500 

mg paracetamolu.

-    Léčivou látkou je paracetamolum (paracetamol). Jedna potahovaná tableta obsahuje 1000 

mg paracetamolu.

Pomocnými  látkami  jsou:  jádro  tablety:  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  hyprolosa,  mastek, 

magnesium-stearát; potahová vrstva: polyvinylalkohol, makrogol 3350 a mastek. 

          

          

Jak přípravek Paracetamol Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 250 mg: bílé kulaté potahované tablety o průměru 9,0 mm.

Tablety  500  mg: bílé  potahované  tablety  tvaru  tobolky,  17,0  mm  x  7,2  mm,  z jedné  strany 

s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Tablety 1000 mg: bílé potahované tablety tvaru tobolky, 21,4  mm  x 9,0  mm, z jedné  strany 

s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení:

Tablety 250 mg: 

6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 a 50 potahovaných tablet

Tablety 500 mg: 

6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 a 30 potahovaných tablet

Tablety 1000 mg: 

6, 8, 10 a 12 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf

Reykjarvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur 

Island

Výrobce

Balkanpharma-Dupnitsa AD

Dupnitsa

Bulharsko

Inpac AS

Lierskogen

Norsko

PharmaPack International B.V.

Zoetermeer

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Paracetamol Actavis 250 mg, 500 mg, 1000 mg

Maďarsko: Doloramol

Island: Doloramol

Polsko: Paracetamol Actavis

Rumunsko: Paracetamol  Actavis  250  mg,  500  mg,  1000  mg comprimate 

filmate

Slovenská republika: Paracetamol Actavis 250 mg, 500 mg, 1000 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.3.2012

1-3-2018

February 28, 2018: Two Doctors Arrested Pursuant to Federal Indictment That Alleges Bogus Sleep Studies Helped 1-800-Get-Thin Fraudulently Bill Insurance Programs Over $250 Million Related to Lap-Band Surgeries

February 28, 2018: Two Doctors Arrested Pursuant to Federal Indictment That Alleges Bogus Sleep Studies Helped 1-800-Get-Thin Fraudulently Bill Insurance Programs Over $250 Million Related to Lap-Band Surgeries

February 28, 2018: Two Doctors Arrested Pursuant to Federal Indictment That Alleges Bogus Sleep Studies Helped 1-800-Get-Thin Fraudulently Bill Insurance Programs Over $250 Million Related to Lap-Band Surgeries

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Scientific guideline: Paracetamol oral use immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

Scientific guideline: Paracetamol oral use immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of paracetamol.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2018

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Use of a non-sterile injectable product could result in fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Levofloxacin in 5% Dextrose 250mg/50mL Due to Presence of Visible Particulate Matter Tentatively Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Levofloxacin in 5% Dextrose 250mg/50mL Due to Presence of Visible Particulate Matter Tentatively Identified as Mold

FOR IMMEDIATE RELEASE – 01-12-2018 – East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Levofloxacin in 5% Dextrose Injection 250mg/50mL in a Single-Use flexible container NDC 55150-243-46, Lot CLF160003, Expiry date May 2018, to the hospital level. The product has been found to contain visible particulate matter tentatively identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag was found to contain whi...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Scientific guideline: Draft cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENDURE 250 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 250 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Mvasi (Amgen Europe B.V.)

Mvasi (Amgen Europe B.V.)

Mvasi (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)250 of Wed, 17 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4728

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 250 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 250 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement