PARACETAMOL ACTAVIS 1000 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PARACETAMOL ACTAVIS 1000 MG, POR TBL FLM 100X1000MG
 • Dávkování:
 • 1000MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100, Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PARACETAMOL ACTAVIS 1000 MG, POR TBL FLM 100X1000MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 402/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1bk rozhodnutí ozměněregistracesp.zn.sukls87939/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ParacetamolActavis250 mg

ParacetamolActavis500 mg

ParacetamolActavis1000 mg

potahované tablety

paracetamolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to itehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkolivznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsi

všimnetejakýchkolivnežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravekParacetamolActavisa kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekParacetamolActavispoužívat

Jak se přípravekParacetamolActavisužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekParacetamolActavisuchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKPARACETAMOLACTAVISA KČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekParacetamolActavisobsahuje paracetamol, který patří do skupinyléků nazývaných

analgetika(lékyprotibolesti).ParacetamolActavissepoužívákúlevěodmírnéažstředně

silné bolestiake snížení horečky.

ParacetamolActavisjeurčenkúlevěpřibolestihlavy,bolestizubů,bolestivémenstruacia

bolestisvalů a horečce související s nachlazením.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

PARACETAMOLACTAVISUŽÍVAT

NeužívejteParacetamolActavis

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naparacetamolnebonakteroukolidalšísložku

přípravkuParacetamolActavis(viz bod 6).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuParacetamolActavisje zapotřebí

ParacetamolActavisbyste neměl(a) užívat vkombinaci salkoholem,protože byu Vásmohlo

dojítkzávažnémupoškozeníjater.Kezvýšeníúčinkualkoholunedojdepřidáním

paracetamolu.

Poraďte se slékařem, nežzačneteParacetamolActavisužívat:

jestližetrpíteonemocněnímledvinnebojater(včetněGilbertovasyndromunebo

hepatitidy);

jestližepavidelněpožívátevelkémnožstvíalkoholu.Budetepotřebovatnižšídávkya

bude třeba omezit užívání léku na krátkou dobu, jinak by mohlo u Vás dojít kpoškození

jater;

jestližejstedehydratovaný(á)nebotrpítepodvýživounapř.způsobenoupitímalkoholu,

anorexií nebo špatnou výživou;

jestližemáte hemolytickou anemii (abnormální odbourávání červených krvinek);

jestliže mátenedostatek určitého enzymu nazývaného glukózo-6-fosfátdehydrogenáza;

jestliže užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňujífunkcijater;

jestližeužívátejinélékyobsahujícíparacetamol,protožemůžedojítkzávažnému

poškození jater;

jestližeužívátelékykúlevěod bolestičastoadlouhodobě,protožedlouhodobéužívání

můžezpůsobitzávažnějšínebočastějšíbolesthlavy.Neměl(a)bystezvyšovatdávku

léku snižujícího bolest, ale je třeba se poradit slékařem;

jestližetrpíte astmatema jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou (aspirin);

Upozornění:Užívánívyššíchdávekparacetamolunežjedoporučenémnožstvípředstavuje

rizikozávažnéhopoškozeníjater.Maximálnídennídávkaparacetamoluprotonesmíbýt

překračována.Opatrnostijetakétřebapřiužíváníjinýchléčivýchpřípravkůobsahujících

rovněž paracetamol. Viz. také bod 3„Jestližejsteužil(a)více přípravkuParacetamolActavis,

než jste měl(a)“.

Vpřípadě vysokéhorečkynebo známekinfekce po vícenež 3 dnechléčbynebo pokud bolest

přetrvává po více než 5 dnech léčby, je třeba se poradit sVašímlékařem.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval(a) vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Toto je

zvláště důležité pro následující léky:

chloramfenikol(kléčběinfekcí),protožeParacetamolActavismůžeprodloužitjeho

vylučování ztěla;

metoklopramidnebodomperidon(kléčběnevolnostiazvracení),protožemohou

zvýšit nástup účinku přípravkuParacetamolActavis;

cholestyramin(kesníženícholesterolu)aléky,kterézpomalujívyprazdňování

žaludku,protože mohou zeslabit účinek přípravkuParacetamolActavis;

probenecid(např.kléčbědny).Budetemožnápotřebovatnižšídávkypřípravku

ParacetamolActavis;

antikoagulancia(lékynaředěníkrve,např.warfarin)vpřípadě,žepotřebujeteužívat

ParacetamolActavisdenně a dlouhodobě;

salicylamid(kléčběhorečkyamírnébolesti),protožemůžeprodloužitvylučování

přípravkuParacetamolActavisztěla;

lamotrigin(k léčbě epilepsie ),protožeParacetamolActavismůže snížit jeho účinek;

léky, které mohou poškodit játra, jako:

-barbiturátynebokarbamazepin(k léčbě duševních poruch a epilepsie);

-rifampicin(k léčbě bakeriálníchinfekcí);

-isoniazid(k léčbě tuberkulózy);

-fenytoin(k léčbě epilepsie);

-třezalka tečkovaná(Hypericum perforatum)(k léčbě deprese);

PřípravekParacetamolActavismůžeovlivňitvýsledkyněkterýchlaboratorníchtestů,jako

jsou testyna kyselinu močovou nebo hladinu cukru v krvi.

Užívání přípravkuParacetamolActavissjídlem a pitím

Je třeba se vyhnout současnému užívánípřípravkuParacetamolActaviss pitím alkoholu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařemnebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkolivlék.

Běhemtěhotenstvíbynemělbýtparacetamolužívándlouhodoběnebovevyššíchdávkách,

pokud tak nepředepsal lékař.

ParacetamolActavislze vdoporučených dávkách užívat během těhotenství nebo kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Paracetamolnemá vliv na schopnost řízení vozidel nebo obsluhu strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKPARACETAMOLACTAVISUŽÍVÁ

Způsob podání

Tableta se spolkne a zapije se sklenicí vody.

Dávkování

VždyužívejtepřípravekParacetamolActavispřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsi

nejste jistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Nepřekračujtedoporučenoudávku.Zachovávejteopatrnost,protoževyššídávky,nežjsou

dávky doporučené, mohou mít za následek riziko velmi závažného poškození jater.

Tablety 250 mg a 500 mg:

Přidávkováníudětíbymělabýtzohledněnatělesnáhmotnostavhodnálékováforma.

Informace o věku dětívkaždé hmotnostní skupině následně uvedené jsou jen orientační.

Tablety 250 mg:

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Obvykládávkaje2-4tablety (500mgaž1000mg)každých4až6hodinpodlepotřeby,do

maximální denní dávky12 tablet (3g).

Děti a dospívající stělesnou hmotností 43-50kg (zhruba 12-15 let)

Obvykládávkaje2tablety(500mg)každé4hodinypodlepotřeby,domaximálnídenní

dávky10 tablet (2,5 g).

Děti stělesnou hmotností 34-43 kg (zhruba 11-12 let)

Obvykládávkaje2tablety(500mg)každých6hodinpodlepotřeby,domaximálnídenní

dávky8 tablet (2 g).

Děti stělesnou hmotností 26-34 kg (zhruba 8-11 let)

Obvyklá dávka je1 tableta (250 mg)každé 4 hodiny nebo2 tablety(500 mg)každých 6 hodin

podle potřeby, do maximálnídenní dávky6 tablet (1,5 g).

Děti stělesnou hmotností20-26 kg (zhruba 6-8 let)

Obvykládávkaje1tableta(250mg)každé4hodinypodlepotřeby,domaximálnídenní

dávky4 tablety(1g).

ParacetamolActavis250mgnení určen pro dětistělesnou hmotnostínižšínež 20 kg(zhruba

6 let), protože jsou dostupné vhodnější lékové formy.

Tablety 500 mg:

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Obvykládávkaje1-2tablety (500mgaž1000mg)každých4až6hodinpodlepotřeby,do

maximální denní dávky 6 tablet(3 g).

Děti a dospívající stělesnou hmotností 43-50 kg (zhruba 12-15 let)

Obvykládávkaje1tableta(500mg)každé4hodinypodlepotřeby,domaximálnídenní

dávky 5 tablet (2,5 g).

Děti stělesnou hmotností 34-43 kg (zhruba 11-12 let)

Obvykládávkaje1tableta(500mg)každých6hodinpodlepotřeby,domaximálnídenní

dávky 4 tablety(2 g).

Děti stělesnou hmotností 26-34 kg (zhruba 8-11 let)

Obvykládávkaje1/2tablety(250mg)každé4hodinynebo1tableta(500mg)každých6

hodin podlepotřeby, do maximálnídennídávky 3 tablety(1,5 g).

ParacetamolActavis 500 mg není určen pro děti stělesnou hmotnostínižší než 26 kg.

Tablety 1000 mg:

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg

Obvykládávkaje½tabletyaž1tableta(500mgaž1000mg)každých4až6hodinpodle

potřeby, do maximální denní dávky 3 tablety(3 g). Neužívejte více než 1 tabletu najednou.

ParacetamolActavis 1000 mg není určen pro dětinebo dospělé stělesnou hmotnostínižší než

50 kg.

Jestliževysokáhorečkaneboznámkyinfekcepřetrvávajípo3dnechléčbynebojestliže

bolest přetrvává po 5 dnech léčby, poraďte se lékařem o další léčbě.

Pacientise sníženou funkcí ledvin nebo jater

UpacientůsporuchoufunkceledvinnebojateraupacientůsGilbertovýmsyndromemmusí

býtdávkysníženynebo prodlouženintervalmezidávkami. U pacientů se závažnou poruchou

ledvinmusíbýtintervalmezijednotlivýmidávkamipřípravkuParacetamolActavis

prodloužen alespoň na 8 hodin. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Staršípacienti

U starších pacientůnení třeba úprava dávkování.

Pacientischronickým alkoholizmem

Chronické pití alkoholumůže zvýšit riziko toxicityparacetamolu. Časový odstup mezi dvěma

dávkami byměl být alespoň 8 hodin. Nepřekračujte denní dávku paracetamolu 2 g.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuParacetamolActavis, než jste měl(a)

Vpřípadě předávkováníje třebaseihned poradit slékařema to ivpřípadě, žese cítíte dobře,

vzhledemkrizikuopožděnéhozávažnéhopoškozeníjater.Abysepředešlomožnému

závažnémupoškozeníjater,jedůležité,abyVámlékařpodalprotilátkuconejdříve.Příznaky

poškozeníjatersenormálněobjevujíažzaněkolikdnů.Kpříznakůmpředávkování

paracetamolempatřínevolnost,zvracení,anorexie(ztrátachutikjídlu),bledostabolesti

břicha. Tyto příznakyse obvykle objevují během 24 hodin po požití.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně,jakovšechnyléky,můžemítipřípravekParacetamolActavisnežádoucíúčinky,

které se ale nemusívyskytnout u každého.

Nežádoucíúčinkysemohouvyskytnoutsurčitýmifrekvencemi,kteréjsoudefinovány

následujícím způsobem:

Velmi časté: postihují více než 1pacientaz10

Časté: postihují 1 až 10pacientůze 100

Méně časté: postihují 1 až 10pacientůz1000

Vzácné: postihují 1 až 10pacientůz10000

Velmi vzácné: postihují méně než 1pacientaz10000

Není známo: zdostupných údajů frekvenci nelze určit.

Vzácné nežádoucí účinky

Poruchykrevníchdestiček(poruchysrážlivostikrve),poruchykmenovýchbuněk

(poruchybuněk vkostnídřeni, znichž se tvoříkrvinky).

Alergické reakce.

Deprese, zmatenost, halucinace.

Třes, bolest hlavy.

Edém(abnormální nahromadění tekutiny po kůží).

Bolestbřicha, krvácení do žaludku nebo střeva, průjem, nevolnost, zvracení.

Abnormálnífunkcejater,selháníjater,žloutenka(spříznakyjakozežloutnutíkůžea

očí), nekróza jater (odumřeníjaterních buněk).

Vyrážka, svědění, pocení, kopřivka, červené skvrny na kůži, angioedém spříznaky, jako

otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

Závratě,celkovýpocitnepohody(malátnost),horečka,sedace(zklidnění),vzájemné

reakce sléky.

Předávkování a otrava.

Velmi vzácnénežádoucí účinky

Poruchykrve(sníženípočtukrevníchdestiček,bílýchkrvinekaneutrofilůvkrvi,

hemolytická anemie-abnormální rozpad červených krvinek).

Nízká hladina glukózyvkrvi.

Hepatotoxicita (poškození jater chemickými látkami).

Zakalená moč a poruchyledvin.

Závažné alergické reakce vyžadujícípřerušení léčby.

Nežádoucí účinky o neznámé frekvenci

Epidermálnínekrolýza(životohrožujícíporuchakůže),erythemamultiforme(alergická

reakceneboinfekcekůže),Stevens-Johnsonůvsyndrom(závažná,životohrožujícíporucha

kůže),nahromaděnítekutinyvhrtanu,anafylaktickýšok(závažnáalergickáreakce),anemie

(poklespočtučervenýchkrvinek),poškozeníjateražloutenka(zánětjater),poruchyledvin

(závažnépoškozeníledvin,krevvmoči,neschopnostmočit),žaludečníastřevníporuchy,

závrať.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKPARACETAMOLACTAVISUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

NepoužívejtepřípravekParacetamolActavispouplynutídobypoužitelnosti,uvedenéna

krabičce,blistrualahvičce.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedeného

měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhají chránit životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekParacetamolActavisobsahuje

- Léčivoulátkoujeparacetamolum(paracetamol).Jednapotahovanátabletaobsahuje250

mg paracetamolu.

- Léčivoulátkoujeparacetamolum(paracetamol).Jednapotahovanátabletaobsahuje500

mg paracetamolu.

- Léčivoulátkou jeparacetamolum(paracetamol). Jednapotahovanátabletaobsahuje1000

mg paracetamolu.

Pomocnýmilátkamijsou:jádrotablety:předbobtnalýkukuřičnýškrob,hyprolosa,mastek,

magnesium-stearát;potahová vrstva:polyvinylalkohol, makrogol3350 a mastek.

Jak přípravekParacetamolActavisvypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 250 mg: bílékulaté potahované tabletyoprůměru 9,0 mm.

Tablety500mg:bílépotahovanétabletytvarutobolky,17,0mmx7,2mm,zjednéstrany

spůlicí rýhou.Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Tablety1000mg:bílépotahovanétabletytvarutobolky,21,4mmx9,0mm,zjednéstrany

spůlicí rýhou.Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení:

Tablety 250 mg:

Lahvička:100 a 200 potahovaných tablet

Tablety 500 mg:

Blistr:50potahovanýchtablet

Lahvička:100 a 200potahovanýchtablet

Tablety1000 mg:

Blistr:16, 20, 24, 30 a 50potahovanýchtablet

Lahvička:100 a 200potahovanýchtablet

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf

Reykjarvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

Balkanpharma-Dupnitsa AD

Dupnitsa

Bulharsko

Inpac AS

Lierskogen

Norsko

PharmaPack InternationalB.V.

Zoetermeer

Nizozemsko

Tento léčivý přípravekje v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: ParacetamolActavis 250 mg,500 mg, 1000 mg

Maďarsko: Doloramol

Island: Doloramol

Polsko: ParacetamolActavis

Rumunsko: ParacetamolActavis250mg,500mg,1000mgcomprimate

filmate

Slovenská republika: ParacetamolActavis 250 mg,500 mg, 1000 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:13.3.2012

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-8-2018

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods is initiating a voluntary recall of a limited amount of 8-ounce packages of Sweet Earth Aloha BBQ Quesadilla due to mismatched packaging, resulting in undeclared egg and milk allergens. People who are allergic to eggs or milk could have a serious or life- threatening reaction if they consume this item. A UPC code of 016741000551 appears on the back of the package. The “best by” date of 6/28/19 and lot number of 8149 appears on the side of the package.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety