Advertisement

PANTOMYL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PANTOMYL Enterosolventní tableta 40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 56 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PANTOMYL Enterosolventní tableta 40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PANTOPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • PANTOMYL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 004/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls185949/2017

a sp.zn.sukls165865/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Pantomyl 40 mg

enterosolventní tablety

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co nalezne

te v této

příbalové informaci

Co je přípravek Pantomyl 40 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantomyl 40 mg užívat

Jak se přípravek Pantomyl 40 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pantomyl 40 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Pantomyl 40 mg a k

čemu se používá

Pantoprazol je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék snižující množství kyseliny produkované

Vaším žaludkem. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev způsobených nadměrnou kyselostí.

Přípravek

Pantomyl 40 mg

se používá

pro léčbu

:

Dospělí a mladiství ve věku

od 12 let:

Refluxní

ezofagitida.

Zánět

jícnu

(trubice,

která

spojuje

hrdlo

žaludkem),

spolu

s regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu).

Dospělí:

Infekce

vyvolaná

bakterií

zvanou

Helicobacter

pylori

pacientů

s vředy

dvanáctníku

a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je zbavit se

bakterií, a tak snížit pravděpodobnost návratu těchto vředů.

Žaludeční a dvanáctníkové vředy.

U Zollinger-Ellison syndromu a dalších stavů, při nichž je produkováno příliš mnoho kyseliny

v žaludku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantomyl 40 mg užívat

Neužívej

te

přípravek

Pantomyl 40 mg

Jestliže jste alergický(á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pantomyl 40 mg se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte závažné jaterní problémy. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy

v minulosti měl(a) problémy s játry. Lékař v tom případě bude kontrolovat jaterní enzymy

častěji, zvláště pokud užíváte pantoprazol k dlouhodobé léčbě. V případě zvýšení jaterních

enzymů má být léčba ukončena;

pokud máte snížené zásoby vitamínu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou

hladinu vitamínu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky

snižující kyselost, může pantoprazol vést ke snížení vstřebávání vitamínu B12;

jestliže

užíváte

přípravek

obsahující

atazanavir

léčbě

HIV-infekce)

současně

s pantoprazolem, požádejte svého lékaře o konkrétní radu;

pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku

Pantomyl 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny;

pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Ihned sdělte svému lékaři

,

pokud se u Vás objeví kterýkoliv z

n

ásledujících příznaků:

nezamýšlený pokles tělesné hmotnosti

opakované zvracení

obtížné polykání

zvracení krve

bledost a pocit slabosti (chudokrevnost)

přítomnost krve ve stolici

těžké a/nebo přetrvávající průjmy, protože léčba pantoprazolem může být spojena s mírným

nárůstem výskytu infekčních průjmů.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co

nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Pantomyl 40 mg bude možná nutné ukončit.

Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Váš

lékař

může

rozhodnout,

budete

potřebovat

některé

testy,

vyloučilo

zhoubné

onemocnění, protože pantoprazol mimo jiné zmírňuje příznaky rakoviny a může způsobit zpoždění

v diagnostice. Pokud vaše příznaky přetrvávají navzdory léčbě, budou zvážena další vyšetření.

Jestliže užíváte pantoprazol dlouhodobě (déle než 1 rok), bude Vás lékař pravděpodobně pravidelně

sledovat. Kdykoli navštívíte svého lékaře, měl(a) byste oznámit všechny nové a výjimečné projevy

a okolnosti.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je pantoprazol, po dobu delší než 1 rok, můžete mít

mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému

lékaři,

trpíte

osteoporózou

nebo

užíváte

kortikosteroidy

(mohou

také

zvyšovat

riziko

osteoporózy).

Další léčivé přípravky a přípravek Pantomyl

40 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože pantoprazol může ovlivnit účinnost jiných léků.

Léky jako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí)

nebo erlotinib (používá se pro některé typy rakoviny), protože pantoprazol může způsobit, že

tyto a další léky nebudou správně účinkovat.

Warfarin a fenprokumon, které mají vliv na zahuštění nebo řídnutí krve. Možná bude nutné

provést další kontroly.

Atazanavir (používaný k léčbě HIV-infekce).

Methotrexát

(používaný

k léčbě

revmatoidní

artritidy,

lupénky

rakoviny)

protože

pantoprazol může zvýšit hladiny methotrexátu v těle.

Fluvoxamin (používá se k léčbě deprese a dalších psychiatrických onemocnění). Užíváte-li

fluvoxamin, Váš lékař může snížit dávku.

Rifampicin (používaný k léčbě infekcí).

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používá se k léčbě mírné deprese).

Těhotenství a kojení

Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Byly hlášené případy

vylučování přípravku do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete

být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete

tento přípravek užívat. Měla byste tento přípravek užívat pouze tehdy, pokud je Váš lékař přesvědčen

o tom, že přínos léčby pro Vás je větší než možná rizika pro vaše nenarozené dítě nebo vašeho

novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky jako závrať nebo porucha vidění, nesmíte řídit nebo obsluhovat

stroje.

3.

Jak se přípravek Pantomyl 40 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak

máte

užívat přípravek Pantomyl 40 mg

?

Užívejte tablety 1 hodinu před jídlem bez žvýkání nebo lámání, polkněte je vcelku a zapijte je trochou

vody.

Není-li určeno lékařem jinak, je doporučená dávka:

Dospělí a dospívající ve věku

od 12 let:

Léčba refluxní ezofagitidy

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Váš lékař vám může doporučit zvýšení dávky na 2 tablety

denně. Doba léčby refluxní ezofagitidy je obvykle mezi 4 a 8 týdny. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho

máte lék užívat.

Dospělí:

L

éčb

a infekce

způsobené

bakterií zvan

ou Helicobater pylori

u pacientů s

vředy

dvanáctníku

a žaludeční

mi

vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapi

e)

Jedna tableta dvakrát denně společně se dvěma tabletami jednoho z těchto antibiotik buď amoxicilinu,

klaritromycinu nebo metronidazolu (případně tinidazolu), z nichž každá se užívá dvakrát denně spolu

s tabletou pantoprazolu. První tabletu pantoprazolu užijte 1 hodinu před snídaní a druhou tabletu

pantoprazolu užijte 1 hodinu před večeří. Řiďte se pokyny svého lékaře a ujistěte se, že jste si

přečetl(a) příbalové informace těchto antibiotik. Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny.

L

éčb

a

žaludečních a dvanáctníkových

vředů.

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem může být dávka zdvojnásobena.

Váš lékař vám řekne, jak dlouho máte lék užívat. Doba léčby žaludečních vředů se obvykle pohybuje

mezi 4 a 8 týdny. Doba léčby dvanáctníkových vředů se obvykle pohybuje mezi 2 až 4 týdny.

Dlouhodobá

léčb

a

Zollinger-Ellisonova

syndromu

a

dalších

stavů

spojených

se

zvýšenou

produkcí

žaludeční kyseliny.

Doporučená počáteční dávka je obvykle dvě tablety denně.

Užívejte tyto dvě tablety 1 hodinu před jídlem. Lékař Vám může později dávku upravit, v závislosti na

množství žaludeční kyseliny produkované žaludkem. Jsou-li předepsané více než dvě tablety denně,

mají se tablety užívat ve dvou denních dávkách.

Pokud Vám lékař předepíše denní dávku více než čtyři tablety denně, bude vám sděleno, kdy přesně

máte přestat lék užívat.

Zvláštní skupiny pacientů

Pokud máte problémy s ledvinami, středně těžké nebo těžké onemocnění jater, nemáte

pantoprazol užívat k vymýcení Helicobacter pylori.

Pokud

trpíte

závažným

onemocněním

jater,

neužívejte

více

než

jednu

tabletu

pantoprazolu denně (pro tento účel jsou k dispozici tablety obsahující 20 mg pantoprazolu;

tato síla není v současné době k dispozici od společnosti Generics Ltd., ale může být dostupná

u jiných držitelů rozhodnutí o registraci).

Děti ve věku do 12 let. Tyto tablety nejsou doporučeny pro použití u dětí mladších 12 let.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Pantomyl 40 mg

, než jste měl

(a)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nejsou známé žádné projevy předávkování.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Pantomyl 40 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Následující běžnou dávku

užijte v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Pantomyl 40 mg

Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se

u Vás objeví

některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento

přípravek a ihned informujte svého lékaře nebo se obraťte na pohotovost v nejbližší nemocnici:

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

z

ávažné alergické reakce

: otok jazyka a/nebo hrdla, obtíže při polykání, kopřivka, potíže

s dýcháním, alergické otoky obličeje (Quinckeho edém/angioedém), těžká závrať s velmi

rychlým tepem a silným pocením

snížení počtu bílých a červených krvinek a/nebo krevních destiček, které může být patrné

v krevních

testech.

Můžete

všimnout

častějšího

výskytu

infekcí,

nebo

pohmožděniny

a krvácení než je normální.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

závažné kožní stavy

: puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového stavu, eroze (včetně

mírného krvácení) z očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Leyllův-

syndrom, erythema multiforme), vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů a citlivost na

světlo

ost

atní závažné stavy:

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (těžké poškození jaterních buněk,

žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšené ledviny někdy s bolestivým močením a bolestí

spodní části zad (vážný zánět ledvin, který by mohl vést k selhání ledvin).

Pokud užíváte pantoprazol déle než 3 měsíce mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku

v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací,

křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto

příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin

draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny

hořčíku ve Vaší krvi.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují

:

časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nezhoubné polypy žaludku

m

éně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, závratě, průjem, pocit

na zvracení, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolest břicha

a diskomfort břicha, kožní vyrážka, exantém, kožní výsev, svědění, pocit slabosti, vyčerpání

nebo obecně pocit nedobrého stavu, poruchy spánku, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí,

nebo páteře (obratlů)

v

zácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): změny chuti nebo úplná ztráta chuti,

poruchy vidění, jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolesti kloubů a svalů, změny hmotnosti,

zvýšená teplota, otoky končetin (periferní edém), deprese, zvětšení prsou u mužů

ne

ní známo

(z dostupných údajů nelze určit): halucinace, zmatenost (zejména u pacientů

s předchozím výskytem těchto příznaků), pocit brnění.

Nežádoucí účinky zjištěné prostřednictvím krevních testů

méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvýšení jaterních enzymů

vz

ácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): zvýšení bilirubinu, zvýšení hladiny tuků

v krvi

nen

í známo

(z dostupných údajů nelze určit): pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Pantomyl 40 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby

použitelnosti uvedené

na obalu za

EXP.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

HDPE lahvičky: Po otevření spotřebujte do 100 dní. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl

přípravek chráněný před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Pantomyl 40 mg obsahuje

Léčivou látkou je pantoprazolum natricum sesquihydricum v množství odpovídajícím pantoprazolum

40 mg.

Pomocnými látkami jsou: uhličitan sodný (E500), mannitol (E421), krospovidon, povidon K90,

kalcium-stearát,

Enterosolventní potah:

kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze, natrium-lauryl-sulfát,

polysorbát 80 (E433), triethyl-citrát (E1505), Potah tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý

(E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172),

Potisk tablety (opadry černá S

-1-17823): šelak

(E904), černý oxid železitý (E172), roztok amoniaku 28% (E527).

Jak

přípravek

Pantomyl 40 mg v

ypadá a co obsahuje toto balení

Tmavě žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety přibližné velikosti 5,7 mm x 11,6 mm s černě

vytištěným ´PS4´ na jedné straně tablety.

Tablety jsou dostupné v plastových lahvičkách a blistrech.

Velikost balení

Plastová HDPE lahvička se šroubovacím uzávěrem (obsahujícím vysoušedlo) o obsahu 14, 28, 30, 50,

56, 60, 90, 98, 100 nebo 250 tablet. Lahvička dále obsahuje malou plastovou kapsli se silikagelem

nebo sáček obsahující silikagel a aktivní uhlí, které chrání tablety před vlhkostí. Kapsli nebo sáček

s vysoušedlem nepolykejte a ponechte ji v lahvičce.

Aluminiové blistry s nebo bez vrstvy vysoušedla, balené v kartonových krabičkách po 7, 7x1, 14,

14x1, 28, 28x1, 30, 56, 70, 70x1, 96, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce

Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,

Dublin 13, Irsko

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země

Název

Malta

Pantoprazole Mylan 40mg Gastro-resistant tablets

Rakousko

Pantoprazol Mylan 40mg magensaftresistente tabletten

Belgie

Pantoprazole Mylan 40mg maagsapresistente tabletten

Kypr

Pantoprazole Mylan 40mg tablets

Česká Republika

Pantomyl 40 mg

Dánsko

Pantoprazol Mylan enterotabletter 40mg

Finsko

Pantoprazol Mylan 40mg

Francie

PANTOPRAZOLE MYLAN 40mg comprimé gastro-resistant

Německo

Pantoprazol dura 40mg magensaftresistente Tabletten

Řecko

Pantoprazole Mylan Generics gastro-resistant tablets 40mg

Maďarsko

Pantoprazol Mylan 40mg gyomornedv-ellenálló tabletta.

Island

Pantoprazol Mylan 40mg sýruþolnar töflur

Irsko

Pantoprazole Mylan 40mg Gastro-resistant tablets

Norsko

Pantoprazol Mylan 40mg enterotabletter

Lucembursko

Pantomylan 40 mg comprimés gastro-résistant

Polsko

Pamyl 40mg tabletki dojelitowe

Portugalsko

Pantoprazol Mylan 40 mg Comprimido gastrorresistente

Rumunsko

Pantoprazol Mylan 40mg comprimate gastrorezistente

Slovensko

Pantomyl 40mg

Slovinsko

PANSEMYL 40mg gastrorezistentne tablete

Španělsko

Pantoprazol Mylan Pharmaceuticals 40 mg comprimidos

gastroresistentes EFG

Švédsko

Pantoprazol Mylan 40mg enterotabletter

Nizozemí

Pantoprazol Mylan 40mg maagsapresistente tabletten

Velká Británie

Pantoprazole 40mg Gastro-resistant tablets

Tato příbalová infor

mace byla naposledy

revidována

: 26. 7. 2017

20-12-2017

Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial: Recall - Presence of Glass Particles

Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial: Recall - Presence of Glass Particles

Administration of a glass particulate may result in local irritation or swelling in response to the foreign material. More serious potential outcomes would include blockage and clotting in blood vessels, which may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2017

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Pantoprazole Sodium for Injection 40 mg per vial, to the hospital level. The product was found to contain glass particles in the vial. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one vial from one batch was found to contain a piece of glass.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

8-2-2018

Protonix vs. Zantac

Protonix vs. Zantac

Protonix (pantoprazole sodium) and Zantac (ranitidine hydrochloride) are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Zantac is also used for treating heartburn and Zollinger-Ellison syndrome.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Dexilant

Protonix vs. Dexilant

Protonix (pantoprazole sodium) and Dexilant (dexlansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Nexium

Protonix vs. Nexium

Protonix (pantoprazole sodium) and Nexium (esomeprazole magnesium) are proton pump inhibitors (PPIs) to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis in adult patients. Nexium is also used to treat stomach and duodenal ulcers and Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Nexium is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Pepcid

Protonix vs. Pepcid

Protonix (pantoprazole sodium) and Pepcid (famotidine) are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Pepcid is also used to treat and prevent recurrence of stomach and duodenal ulcers. Pepcid is also useful in managing heartburn and Zollinger-Ellison syndrome.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

Protonix vs. Aciphex

Protonix vs. Aciphex

Protonix (pantoprazole sodium) and Aciphex (rabeprazole sodium) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Aciphex is also used to treat duodenal ulcers, and used in combination with antibiotics to treat Helicobacter pylori (H. pylori) bacterial infections in the stomach.

US - RxList

31-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Macleods Pharmaceuticals Limited]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [California Pharmaceutical, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [California Pharmaceutical, LLC]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Northwind Pharmaceuticals]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Wockhardt USA LLC.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Amneal Pharmaceuticals LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Prasco Laboratories]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Prasco Laboratories]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

PROTONIX I.V. (Pantoprazole Sodium) Injection, Powder, For Solution [Cardinal Health]

PROTONIX I.V. (Pantoprazole Sodium) Injection, Powder, For Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Contract Pharmacy Services-PA]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Lannett Company, Inc..]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Lannett Company, Inc..]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

16-6-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Jun 16, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Injection, Powder, For Solution [AuroMedics Pharma LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Injection, Powder, For Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement