PAMONOVA 8 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PAMONOVA 8 MG, POR TBL NOB 90X8MG
 • Dávkování:
 • 8MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PAMONOVA 8 MG, POR TBL NOB 90X8MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 053/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls275315/2012  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Pamonova 8 mg 

tablety 

Perindoprilum erbuminum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete

1.  Co je Pamonova a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pamonova užívat 

3.  Jak se přípravek Pamonova užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Pamonova uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PAMONOVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Léčivá  látka  tablet  přípravku  Pamonova  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  inhibitory  angiotenzin 

konvertujícího  enzymu  (ACE).  Tyto  přípravky  rozšiřují  cévy,  čímž  usnadňují  Vašemu  srdci  pumpovat 

krev cévami.  

Tablety přípravku Pamonova se užívají: 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), 

ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdečního záchvatu, u pacientů se stabilní ischemickou 

chorobou srdeční (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobení srdce krví) a kteří již 

prodělali  srdeční  záchvat  a/nebo  operaci  za  účelem  zlepšení  zásobování  srdce  krví 

prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  PAMONOVA 

UŽÍVAT 

Neužívejte Pamonova 

 -        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril, na jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli 

další složku přípravku Pamonova; 

-  jestliže se u Vás, po užití ACE inhibitoru, vyskytla reakce z přecitlivělosti projevující se náhlým 

otokem rtů a tváře, krku nebo také rukou a nohou či dušením se nebo chrapotem (angioedém); 

-  jestliže jste Vy nebo někdo z rodiny měl(a) angioedém z jiných důvodů; 

-  pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (je však lépe neužívat přípravek Pamonova ani na počátku 

těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení). 

Přípravek Pamonova není doporučen k použití u dětí a dospívajících. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pamonova je zapotřebí 

Je  možné,  že  přípravek  Pamonova  pro  Vás  není  vhodný.  Proto  před  zahájením  léčby  přípravkem 

Pamonova informujte svého lékaře:  

-  pokud Vám bylo řečeno, že máte omezené nebo zablokované zasobení srdce krví (nestabilní angina 

pectoris), 

-  pokud  Vám  bylo  řečeno,  že  je  Váš  srdeční  sval  zvětšený  nebo  pokud  máte  problém  s chlopněmi 

srdce, 

-  pokud Vám bylo řečeno, že se Vám zužují tepny zásobující krví ledviny (renální arteriální stenóza); 

-  pokud máte cukrovku, 

-  pokud trpíte jakýmkoli onemocněním ledvin, jater nebo srdce, 

-  pokud podstupujete dialýzu nebo jste prodělal/a nedávnou transplantaci ledvin, 

-  pokud jste na neslané dietě nebo trpíte zvýšeným zvracením nebo průjmem nebo užíváte-li přípravky, 

které zvyšují množství moči (diuretika), 

-  užíváte-li lithium, přípravek k léčbě mánie nebo deprese, 

-  užíváte-li  doplňky  draslíku  nebo  doplňky  solí  obsahující  draslík  nebo  jiné  léky  spojené  s nárůstem 

draslíku v séru (např. heparin), 

-  jestliže máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve pomocí přístroje), 

-  jestliže  máte  podstoupit  nebo  podstupujete  léčbu,  která  má  snížit  Vaši  náchylnost  k alergickým 

projevům na včelí nebo vosí bodnutí, 

-  jestliže  trpíte  onemocněním  kolagenu,  jako  je  např.  systémový  lupus  erythematosus  nebo 

sklerodermie, pokud podstupujete imunosupresivní léčbu, 

-  pokud  Váš  krevní  tlak  není  dostatečně  snížen  z důvodu    etnické  příslušnosti  (zejména  u  pacientů 

s černou barvou pleti), 

-  jestliže máte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii, 

-  jestliže trpíte cerebrovaskulárním onemocněním (týkající se mozkových cév). 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět.  Užívání 

přípravku Pamonova není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek 

Pamonova  nesmí  užívat,  protože  by  mohl  způsobit  závažné  poškození  plodu  –  viz  bod  Těhotenství  a 

kojení.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 

lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Neužívejte  přípravky  dostupné  bez  lékařského  předpisu  bez  konzultace  se  svým  lékařem.  To  se  týká 

hlavně:  

-  léků proti nachlazení, které obsahují látky pseudoefedrin nebo fenylefrin, 

-  léků proti bolesti, včetně kyseliny acetylsalicylové (látky, která je obsažená ve velkém množství léků 

proti bolesti, na snížení horečky nebo proti srážení krve), 

-  doplňků draslíku, 

-  doplňků solí obsahující draslík. 

Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  užíváte  kterýkoli  níže  uvedený  přípravek,  aby  bylo  současné 

užívání s přípravkem Pamonova bezpečné: 

-  další  přípravky  k léčbě  vysokého  krevní  tlaku  a/nebo  srdečního  selhání,  včetně  přípravků,  které 

zvyšují množství moči (diuretika), 

-  přípravky k léčbě nepravidelného srdečního tepu (prokainamid), 

-  přípravky k léčbě diabetu (insulin nebo perorální antidiabetika), 

-  přípravky k léčbě dny (allopurinol), 

-  nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs jako ibuprofen, diklofenak) včetně aspirinu proti bolesti, 

-  vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy), 

-  protizánětlivé léky (systémové kortikoidy), 

-  léky k potlačení růstu nádorů (cytostatika), 

-  léky na snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva), 

-  léky  na  podporu  některých  částí  nervového  systému,  jako  je  efedrin,  noradrenalin  nebo  adrenalin 

(sympatomimetika), 

-  léky k léčbě mánie nebo deprese (lithium), 

-  léky  na  duševní  onemocnění,  jako  je  deprese,  úzkost,  schizofrenie  nebo  jiné  psychózy  (tricyklická 

antidepresiva a antipsychotika),  

-  tablety obsahující draslík, 

-  léčba artritidy injekcí obsahující zlato (natrium-aurothiomalát). 

Užívání přípravku Pamonova s jídlem a pitím 

Doporučuje se užívat přípravek Pamonova před jídlem, aby se snížil vliv potravy na účinek léku. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Těhotenství 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět.  Lékař  vám 

doporučí vysazení přípravku Pamonova ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a 

převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Pamonova není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího 

měsíce těhotenství se přípravek Pamonova nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství 

by mohl způsobit závažné poškození plodu. 

Kojení 

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud chcete začít kojit. Přípravek Pamonova není doporučen 

kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu  kojení, zejména pokud kojíte novorozené 

nebo nedonošené dítě.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Doporučujeme  Vám,  abyste  neřídili  vozidlo  nebo  neobsluhovali  stroje,  dokud  nezjistíte,  jak  na  Vás 

přípravek Pamonova působí. U některých pacientů se může individuálně vyskytnout závrať nebo únava, 

zejména na počátku léčby nebo v kombinaci s jinou antihypertenzní medikací. 

Následkem toho může být schopnost řídit nebo obsluhovat stroje snížena. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Pamonova 

Tablety přípravku Pamonova obsahují laktosu (ve formě monohydrátu laktosy). Jestliže Vám lékař řekl, 

že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento 

lék. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK PAMONOVA UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Pamonova přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  

Obvyklá dávka při léčbě vysokého krevního tlaku je 4 mg perindoprilu (1 tableta přípravku Pamonova 4 

mg)  jednou  denně.  Pokud  je  to  nezbytné,  může  být  dávka  zvýšena  na  8  mg  perindoprilu  (2  tablety 

přípravku Pamonova 4 mg) jednou denně. 

Obvyklá počáteční dávka při léčbě stabilní ischemické choroby srdeční  je 4 mg perindoprilu (1 tableta 

přípravku  Pamonova  4  mg)  jednou  denně;  pokud  je  dávka  dobře  snášena,  může  být  zvýšena  na  8  mg 

perindoprilu (2 tablety přípravku Pamonova 4 mg) jednou denně. 

Tablety užívejte ráno před snídaní, nejlépe vždy ve stejnou dobu každý den, a zapijte je sklenicí vody. 

V průběhu léčby Vám lékař upraví dávkování podle účinku přípravku a Vašich potřeb. 

Dávkování může být nižší než obvykle a je stanoveno lékařem: 

-  u starších pacientů; 

-  u pacientů s poškozením ledvin; 

-  u  pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  způsobeným  zúžením  tepen,  které  zásobují  ledviny  krví 

(renovaskulární hypotenze); 

-  u pacientů, kteří současně užívají přípravky, které zvyšují množství moči (diuretika); 

-  u pacientů s vysokým krevním tlakem, u kterých nelze přerušit léčbu diuretiky; 

-  u pacientů se závažným srdečním selháním; 

-  u pacientů léčených přípravky na rozšíření cév (léky s vazodilatačním účinkem). 

Na základě Vašeho lékařského stavu stanoví lékař dobu trvání léčby.  

Používání u dětí nebylo zkoumáno. Z tohoto důvodu se užití u dětí nedoporučuje. 

Pokud  máte  dojem,  že  účinek  léku  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pamonova, než jste měl(a) 

Pokud jste užil/a nadměrné množství tablet, neprodleně se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Nejpravděpodobnějším  příznakem  předávkování  je  náhlý  pokles  krevního  tlaku  (hypotenze).  Další 

příznaky  mohou  zahrnovat  zrychlený  nebo  zpomalený  srdeční  tep,  nepříjemný  pocit  z nepravidelného 

a/nebo silného bušení srdce, příliš rychlé a hluboké dýchání, závratě, úzkost a/nebo kašel.  

Při výrazném poklesu krevního tlaku si lehněte na záda s nohama ve zvýšené poloze a hlavou na nízkém 

polštáři. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pamonova 

Je  důležité,  abyste  užíval/a  svůj  lék  každý  den.  Jestliže  však  zapomenete  na  jednu  dávku,  pokračujte 

s další  dávkou  dle  naplánovaného  dávkování.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 

vynechanou dávku. 

Jestliže  zapomenete  užít  více  než  jednu  dávku,  užijte  další  hned,  jak  si  vzpomenete,  a  poté  pokračujte 

v předepsaném dávkování. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pamonova 

Po přerušení léčby může dojít k opětovnému zvýšení krevního tlaku, což může zvýšit riziko komplikací 

spojených  se  zvýšeným  krevním  tlakem,  zejména  v  oblasti  srdce,  mozku  a  ledvin.  Stav  pacientů  se 

srdečním selháním se může zhoršit natolik, že musí být hospitalizováni. Proto, pokud zvažujete přestat s 

užíváním přípravku Pamonova, měl/a byste toto nejprve prokonzultovat se svým lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Pamonova  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky: 

Velmi časté:  Postihuje více než 1 uživatele z 10  

Časté:  Postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100 

Méně časté:  Postihuje 1 až 10 uživatelů z 1,000 

Vzácné:  Postihuje 1 až 10 uživatelů z 10,000 

Velmi vzácné:  Postihuje méně než 1 uživatele z 10,000 

Není známo:  Z dostupných údajů nelze určit 

Časté 

-  bolest  hlavy,  závrať,  pocit  otáčení  okolí  nebo  vlastního  těla  a  nerovnováhy  (vertigo),  pocit  brnění 

nebo mravenčení v rukou nebo nohách (parestezie), 

-  porucha zraku, 

-  zvonění, bzučení, hučení, cvakání v uších (tinnitus), 

-  nízký krevní tlak (hypotenze) a projevy způsobené nízkým krevním tlakem, 

-  kašel, dušnost (dyspnoe), 

-  nevolnost  (nauzea),  zvracení,  bolesti  břicha,  změny  chuti  (dygeusie),  trávicí  obtíže  (dyspepsie), 

průjem a zácpa, 

-  vyrážka, svědění (pruritus), 

-  svalové křeče, 

-  slabost (astenie). 

Méně časté: 

-  poruchy nálady nebo spánku, 

-  zúžení průdušek (bronchospasmus), 

-  sucho v ústech, 

-  reakce  z přecitlivělosti  s náhlým  otokem  obličeje,  krku,  rtů,  sliznic,  jazyka  a/nebo  hrtanu  (s 

chrapotem a dušením), s možným otokem rukou a nohou (angioedém), kopřivka (urtikarie), 

-  snížená funkce ledvin, 

-  neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci penisu (impotence), 

-  pocení. 

Velmi vzácné: 

-  zmatenost, 

-  abnormální  srdeční  rytmus  (arytmie),  bolest  v hrudi  (angina  pectoris),  srdeční  infarkt  a  mrtvice 

pravděpodobně v důsledku nadměrného snížení krevního tlaku u vysoce rizikových pacientů, 

-  zánět  plic  spojený  s hromaděním  některých  krevních  buněk  (eozinofily)  v plicní  tkáni  (eozinofilní 

pneumonie), zánět nosní sliznice (rinitida), 

-  zánět slinivky břišní (pankreatitida), 

-  zánět jater (hepatitida), 

-  alergická vyrážka projevující se růžovo-červenými plochými skvrnami (erythema multiforme), 

-  akutní selhání ledvin. 

Není známo: 

-  nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie), 

-  zánětlivé onemocnění cév (vaskulitida), často s kožní vyrážkou. 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK PAMONOVA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Pamonova nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: 

a vyražené na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Pamonova obsahuje 

-      Léčivou látkou je  Perindoprilum erbuminum. Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 

mg, což odpovídá perindoprilum 6,676 mg. 

-            Pomocnými  látkami  jsou  hexahydrát  chloridu  vápenatého,  monohydrát  laktosy,  krospovidon, 

mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. 

Jak přípravek Pamonova vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, lehce bikonvexní se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné 

straně. 

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky. 

Tablety přípravku Pamonova jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 tabletách 

balených v blistrech. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5, Česká republika 

Výrobce 

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Název členského státu  Název léčivého přípravku 

Bulharsko, Estonsko  Prenessa 

Česká republika  Pamonova 

Dánsko,  Maďarsko,  Lotyšsko, 

Litva,  Rumunsko,  Slovenská 

republika, Slovinsko  Perineva 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.1.2013