PAMONOVA 8 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PAMONOVA 8 MG, POR TBL NOB 10X8MG
 • Dávkování:
 • 8MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PAMONOVA 8 MG, POR TBL NOB 10X8MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 053/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2krozhodnutío změně registracesp.zn.sukls275315/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE-INFORMACEPROUŽIVATELE

Pamonova8 mg

tablety

Perindoprilumerbuminum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojePamonovaa kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekPamonovaužívat

3. JaksepřípravekPamonovaužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekPamonovauchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPAMONOVAAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

LéčiválátkatabletpřípravkuPamonovapatřídoskupinylékůnazývanýchinhibitoryangiotenzin

konvertujícíhoenzymu(ACE).Tytopřípravkyrozšiřujícévy,čímžusnadňujíVašemusrdcipumpovat

krevcévami.

Tabletypřípravku Pamonovaseužívají:

kléčběvysokého krevního tlaku (hypertenze),

kesníženírizikasrdečních příhod,jako jesrdečníhozáchvatu,upacientůsestabilníischemickou

chorobousrdeční(stav,přiněmžjeomezenonebozablokovánozásobenísrdcekrví)akteříjiž

prodělalisrdečnízáchvata/nebooperacizaúčelemzlepšenízásobovánísrdcekrví

prostřednictvímrozšířenícév, které srdcezásobují.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKPAMONOVA

UŽÍVAT

NeužívejtePamonova

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naperindopril,najinýinhibitorACEnebonakteroukoli

dalšísložku přípravku Pamonova;

- jestližeseuVás,použitíACEinhibitoru,vyskytlareakcezpřecitlivělostiprojevujícísenáhlým

otokemrtů a tváře, krku nebo také rukou anohoučidušenímsenebo chrapotem(angioedém);

- jestližejsteVynebo někdo zrodinyměl(a)angioedémzjiných důvodů;

- pokudjstetěhotnádélenež3měsíce.(jevšaklépeneužívatpřípravekPamonovaaninapočátku

těhotenství–vizbodTěhotenstvía kojení).

PřípravekPamonova nenídoporučen kpoužitíu dětíadospívajících.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuPamonovaje zapotřebí

Jemožné,žepřípravekPamonovaproVásnenívhodný.Protopředzahájenímléčbypřípravkem

Pamonovainformujtesvéholékaře:

-pokudVámbylořečeno,žemáteomezenénebozablokovanézasobenísrdcekrví(nestabilníangina

pectoris),

-pokudVámbylořečeno,žejeVášsrdečnísvalzvětšenýnebopokudmáteproblémschlopněmi

srdce,

-pokud Vámbylo řečeno, žeseVámzužujítepnyzásobujícíkrvíledviny(renálníarteriálnístenóza);

-pokud máte cukrovku,

-pokud trpítejakýmkolionemocněnímledvin,jaternebo srdce,

-pokud podstupujetedialýzu nebojste prodělal/a nedávnoutransplantaciledvin,

-pokudjstenaneslanédietěnebotrpítezvýšenýmzvracenímneboprůjmemneboužíváte-lipřípravky,

které zvyšujímnožstvímoči(diuretika),

-užíváte-lilithium, přípravekkléčbě mánie nebo deprese,

-užíváte-lidoplňkydraslíkunebodoplňkysolíobsahujícídraslíknebojinélékyspojenésnárůstem

draslíku vséru(např. heparin),

-jestliže máte podstoupitLDL aferézu (cožje odstraněnícholesterolu zVašíkrve pomocípřístroje),

-jestližemátepodstoupitnebopodstupujeteléčbu,kterámásnížitVašináchylnostkalergickým

projevůmnavčelínebo vosíbodnutí,

-jestližetrpíteonemocněnímkolagenu,jakojenapř.systémovýlupuserythematosusnebo

sklerodermie,pokud podstupujeteimunosupresivníléčbu,

-pokudVáškrevnítlaknenídostatečněsníženzdůvoduetnicképříslušnosti(zejménaupacientů

sčernou barvou pleti),

-jestliže máte podstoupitoperacinebo celkovou anestézii,

-jestliže trpíte cerebrovaskulárnímonemocněním(týkajícíse mozkových cév).

Informujtesvéholékaře,pokudsedomníváte,žejstetěhotná,nebobystemohlaotěhotnět.Užívání

přípravkuPamonovanenívhodnénapočátkutěhotenství.Vedruhéatřetítřetinětěhotenstvísepřípravek

Pamonovanesmíužívat,protožebymohlzpůsobitzávažnépoškozeníplodu–vizbodTěhotenstvía

kojení.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávnédobě,atoio

lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Neužívejtepřípravkydostupnébezlékařskéhopředpisubezkonzultacesesvýmlékařem.Tosetýká

hlavně:

-lékůprotinachlazení,kteréobsahujílátkypseudoefedrin nebofenylefrin,

-lékůprotibolesti,včetněkyselinyacetylsalicylové(látky,kterájeobsaženávevelkémmnožstvíléků

protibolesti, nasníženíhorečkynebo protisráženíkrve),

-doplňkůdraslíku,

-doplňkůsolíobsahujícídraslík.

Informujte,prosím,svéholékaře,pokudužívátekterýkolinížeuvedenýpřípravek,abybylosoučasné

užíváníspřípravkemPamonovabezpečné:

-dalšípřípravkykléčběvysokéhokrevnítlakua/nebosrdečníhoselhání,včetněpřípravků,které

zvyšujímnožstvímoči(diuretika),

-přípravkykléčbě nepravidelného srdečníhotepu (prokainamid),

-přípravkykléčbě diabetu (insulin nebo perorálníantidiabetika),

-přípravkykléčbě dny(allopurinol),

-nesteroidníprotizánětlivé léky(NSAIDs jako ibuprofen, diklofenak)včetněaspirinu protibolesti,

-vazodilatancia včetně nitrátů (přípravkyrozšiřujícícévy),

-protizánětlivé léky(systémové kortikoidy),

-lékykpotlačenírůstu nádorů (cytostatika),

-lékynasníženíimunitníodpovědi(imunosupresiva),

-lékynapodporuněkterýchčástínervovéhosystému,jakojeefedrin,noradrenalinneboadrenalin

(sympatomimetika),

-lékykléčběmánie nebo deprese (lithium),

- lékynaduševníonemocnění,jakojedeprese,úzkost,schizofrenienebojinépsychózy(tricyklická

antidepresiva aantipsychotika),

-tabletyobsahujícídraslík,

-léčba artritidyinjekcíobsahujícízlato(natrium-aurothiomalát).

UžívánípřípravkuPamonovasjídlema pitím

DoporučujeseužívatpřípravekPamonovapředjídlem, abysesnížilvlivpotravyna účinekléku.

Těhotenstvía kojení

Poraďte sesesvýmlékařemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Těhotenství

Informujtesvéholékaře,pokudsedomníváte,žejstetěhotná,nebobystemohlaotěhotnět.Lékařvám

doporučívysazenípřípravkuPamonovaještědříve,nežotěhotníte,nebojakmilezjistíte,žejstetěhotná,a

převedevásnajinouléčbu.UžívánípřípravkuPamonovanenívhodnénapočátkutěhotenství.Odtřetího

měsícetěhotenstvísepřípravekPamonovanesmíužívat,protožeběhemdruhéatřetítřetinytěhotenství

bymohlzpůsobitzávažné poškozeníplodu.

Kojení

Informujtesvéholékaře,pokudkojítenebopokudchcetezačítkojit.PřípravekPamonovanenídoporučen

kojícímmatkámavášlékařmůžezvolitjinouléčbupodobukojení,zejménapokudkojítenovorozené

nebo nedonošenédítě.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

DoporučujemeVám,abysteneřídilivozidloneboneobsluhovalistroje,dokudnezjistíte,jaknaVás

přípravekPamonovapůsobí.Uněkterýchpacientůsemůžeindividuálněvyskytnoutzávraťneboúnava,

zejménana počátku léčbynebovkombinacisjinou antihypertenznímedikací.

Následkemtoho může býtschopnostříditneboobsluhovatstrojesnížena.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuPamonova

TabletypřípravkuPamonovaobsahujílaktosu(veforměmonohydrátulaktosy).JestližeVámlékařřekl,

žetrpítenesnášenlivostívůčiněkterýmcukrům,kontaktujtesvéholékaředříve,nežzačneteužívattento

lék.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKPAMONOVAUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekPamonovapřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,poraďtese

sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Obvykládávkapřiléčběvysokéhokrevníhotlakuje4mgperindoprilu(1tabletapřípravkuPamonova4

mg)jednoudenně.Pokudjetonezbytné,můžebýtdávkazvýšenana8mgperindoprilu(2tablety

přípravkuPamonova4 mg)jednou denně.

Obvyklápočátečnídávkapřiléčběstabilníischemickéchorobysrdečníje4mgperindoprilu(1tableta

přípravkuPamonova4mg)jednoudenně;pokudjedávkadobřesnášena,můžebýtzvýšenana8mg

perindoprilu (2 tabletypřípravkuPamonova4mg)jednou denně.

Tabletyužívejte ráno předsnídaní, nejlépevždyve stejnou dobukaždýden,a zapijtejesklenicívody.

VprůběhuléčbyVámlékařupravídávkovánípodle účinku přípravku a Vašich potřeb.

Dávkovánímůže býtnižšínežobvykle aje stanovenolékařem:

- ustaršíchpacientů;

- upacientůspoškozenímledvin;

- upacientůsvysokýmkrevnímtlakemzpůsobenýmzúženímtepen,kterézásobujíledvinykrví

(renovaskulárníhypotenze);

- upacientů, kteřísoučasněužívajípřípravky,které zvyšujímnožstvímoči(diuretika);

- upacientůsvysokýmkrevnímtlakem, u kterých nelze přerušitléčbu diuretiky;

- upacientůsezávažnýmsrdečnímselháním;

- upacientůléčenýchpřípravkyna rozšířenícév(lékysvazodilatačnímúčinkem).

Na základěVašeholékařského stavu stanovílékařdobu trváníléčby.

Používáníu dětínebylo zkoumáno.Ztohoto důvoduseužitíudětínedoporučuje.

Pokudmátedojem,žeúčineklékujepřílišsilnýnebopřílišslabý,řeknětetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

Jestližejsteužil(a)více přípravkuPamonova, nežjste měl(a)

Pokud jsteužil/a nadměrnémnožstvítablet,neprodleněseporaďtes lékařemnebolékárníkem.

Nejpravděpodobnějšímpříznakempředávkováníjenáhlýpokleskrevníhotlaku(hypotenze).Další

příznakymohouzahrnovatzrychlenýnebozpomalenýsrdečnítep,nepříjemnýpocitznepravidelného

a/nebo silnéhobušenísrdce,příliš rychlé ahluboké dýchání, závratě, úzkosta/nebokašel.

Přivýraznémpoklesukrevníhotlakusilehnětenazádasnohamavezvýšenépolozeahlavounanízkém

polštáři.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravekPamonova

Jedůležité,abysteužíval/asvůjlékkaždýden.Jestliževšakzapomenetenajednudávku,pokračujte

sdalšídávkoudlenaplánovanéhodávkování.Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestližezapomeneteužítvícenežjednudávku,užijtedalšíhned,jaksivzpomenete,apotépokračujte

vpředepsanémdávkování.

Jestližejste přestal(a)užívatpřípravekPamonova

Popřerušeníléčbymůžedojítkopětovnémuzvýšeníkrevníhotlaku,cožmůžezvýšitrizikokomplikací

spojenýchsezvýšenýmkrevnímtlakem,zejménavoblastisrdce,mozkualedvin.Stavpacientůse

srdečnímselhánímsemůžezhoršitnatolik,žemusíbýthospitalizováni.Proto,pokudzvažujetepřestats

užívánímpřípravkuPamonova,měl/a byste toto nejprve prokonzultovatsesvýmlékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekPamonovanežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

Mohousevyskytnoutnežádoucíúčinky:

Velmičasté: Postihuje vícenež1 uživatele z10

Časté: Postihuje 1 až10 uživatelůze 100

Méněčasté: Postihuje 1 až10 uživatelůz1,000

Vzácné: Postihuje 1 až10 uživatelůz10,000

Velmivzácné: Postihuje méněnež1 uživatele z10,000

Neníznámo: Zdostupných údajů nelze určit

Časté

-bolesthlavy,závrať,pocitotáčeníokolínebovlastníhotělaanerovnováhy(vertigo),pocitbrnění

nebo mravenčenívrukou nebo nohách(parestezie),

-porucha zraku,

-zvonění,bzučení,hučení, cvakánívuších (tinnitus),

-nízkýkrevnítlak(hypotenze)aprojevyzpůsobené nízkýmkrevnímtlakem,

-kašel, dušnost(dyspnoe),

-nevolnost(nauzea),zvracení,bolestibřicha,změnychuti(dygeusie),trávicíobtíže(dyspepsie),

průjema zácpa,

-vyrážka, svědění(pruritus),

-svalové křeče,

-slabost(astenie).

Méněčasté:

-poruchynáladynebospánku,

-zúženíprůdušek(bronchospasmus),

-sucho vústech,

-reakcezpřecitlivělostisnáhlýmotokemobličeje,krku,rtů,sliznic,jazykaa/nebohrtanu(s

chrapotema dušením), smožnýmotokemrukou a nohou (angioedém), kopřivka (urtikarie),

-sníženáfunkceledvin,

-neschopnostdosáhnoutnebo udržeterekcipenisu(impotence),

-pocení.

Velmivzácné:

-zmatenost,

-abnormálnísrdečnírytmus(arytmie),bolestvhrudi(anginapectoris),srdečníinfarktamrtvice

pravděpodobně vdůsledku nadměrného sníženíkrevního tlaku u vysoce rizikových pacientů,

-zánětplicspojenýshromaděnímněkterýchkrevníchbuněk(eozinofily)vplicnítkáni(eozinofilní

pneumonie), zánětnosnísliznice(rinitida),

-zánětslinivkybřišní(pankreatitida),

-zánětjater(hepatitida),

-alergická vyrážkaprojevujícíserůžovo-červenýmiplochýmiskvrnami(erythema multiforme),

-akutníselháníledvin.

Neníznámo:

-nízká hladina cukru vkrvi(hypoglykemie),

-zánětlivé onemocněnícév(vaskulitida),často skožnívyrážkou.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,které nejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte tosvémulékařinebo

lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKPAMONOVAUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

PřípravekPamonovanepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičcezaPoužitelnédo:

a vyraženéna blistru. Dobapoužitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejtepřiteplotě do30°Cvpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněn před světlema vlhkostí.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekPamonovaobsahuje

- LéčivoulátkoujePerindoprilumerbuminum.Jednatabletaobsahujeperindoprilumerbuminum8

mg, cožodpovídá perindoprilum6,676 mg.

-Pomocnýmilátkamijsouhexahydrátchloriduvápenatého,monohydrátlaktosy,krospovidon,

mikrokrystalická celulosa,koloidníbezvodýoxid křemičitýamagnesium-stearát.

JakpřípravekPamonovavypadá a coobsahujetotobalení

Tabletyjsoubíléažtéměřbílé,kulaté,lehcebikonvexnísezkosenýmihranamiapůlicírýhounajedné

straně.

Půlicírýha má pouze usnadnitdělenítabletypro snazšípolykání, nikolivza účelemdělenídávky.

TabletypřípravkuPamonovajsoudostupnévkrabičkáchpo10,14,28,30,50,56,60,90a100tabletách

balených vblistrech.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

JSPartner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha5, Českárepublika

Výrobce

Krka, d.d.,Novo mesto,Šmarješka cesta 6,8501 Novo mesto,Slovinsko

Tentoléčivýpřípravekje včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Názevčlenského státu Názevléčivého přípravku

Bulharsko,Estonsko Prenessa

Česká republika Pamonova

Dánsko,Maďarsko,Lotyšsko,

Litva,Rumunsko,Slovenská

republika,Slovinsko Perineva

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:23.1.2013