ORENZYM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ORENZYM, POR TBL OBD 50X200UT
 • Dávkování:
 • 200UT
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ORENZYM, POR TBL OBD 50X200UT
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 49/ 398/69-S/C
 • EAN kód:
 • 8595014730156
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 6  

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls7306/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Orenzym  

obalené tablety 

(takadiastasum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Orenzym musíte 

používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Orenzym a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orenzym používat 

3.  Jak se přípravek Orenzym užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Orenzym uchovávat 

6.  Další informace 

Stránka 2 z 6  

1.  CO JE PŘÍPRAVEK ORENZYM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Orenzym je digestivum, to znamená léčivo podporující trávení. 

Přípravek Orenzym užívají dospělí a děti ve věku od 3 roků k léčbě poruch trávení (nevolnost, 

nadýmání, pocit nedostatečného trávení, říhání, pocit plnosti, tlaku nebo nafouknutí žaludku, 

přelévání  a  kručení  ve  střevech,  plynatost,  nadměrný  odchod  střevních  plynů),  buď 

samostatných  (funkční  dyspepsie),  nebo  jako  projevu  jiných  onemocnění  (jater,  žlučníku, 

slinivky břišní), především při poruchách trávení škrobovin, luštěnin, ovoce a zeleniny. 

Přípravek Orenzym je určen na doporučení lékaře též k omezení  tvorby  plynů ve střevě při 

přípravě nemocných na rentgenové vyšetření, před operacemi a po operacích. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

ORENZYM POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Orenzym 

-  jestliže  jste  přecitlivělý/á  na  takadiastázu  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku 

Orenzym. 

Přípravek Orenzym není určen k terapii dětí do 3 let. 

Zvláštní upozornění 

Kdyby  se  po  užívání  přípravku  Orenzym  Vaše  trávicí  obtíže  nezlepšily  nebo  se  dokonce 

zhoršily, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 dny. 

Děti mohou lék užívat pouze po poradě s lékařem. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Stránka 3 z 6  

Přestože  není  známo,  že  by  docházelo  k nepříznivému  vzájemnému  ovlivnění  účinků 

přípravku  Orenzym  a  účinků  jiných  souběžně  užívaných  léků,  prosím,  informujte  svého 

lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 

lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 

V odůvodněných případech mohou přípravek Orenzym užívat i těhotné nebo kojící ženy. Jste-

li těhotná nebo kojíte, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Orenzym s lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není známo, že by měl přípravek Orenzym nepříznivý vliv na způsobilost obsluhovat stroje, 

pracovat  ve  výškách  nebo  řídit  vozidla  nebo  na  jiné  činnosti  vyžadující  rychlý  a  kvalitní 

úsudek,  schopnost  pohotově  reagovat  na  náhlé  podněty,  dobrou  souhru  pohybů,  popř. 

bezchybné udržování tělesné rovnováhy. 

Důležité informace o některých složkách přípravku 

Obalené  tablety  Orenzym  obsahují  barvivo  citronová  žluť  E  102,  které  může  způsobit 

alergické  reakce  včetně  astmatu.  Alergie  se  vyskytuje  častěji  u  lidí  s  alergií  na  kyselinu 

acetylsalicylovou. 

Přípravek  obsahuje  monohydrát  laktózy.  Bylo-li  u  Vás  zjištěno,  že  trpíte  nesnášenlivostí 

některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.  

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK ORENZYM UŽÍVÁ 

Dospělí 

Dospělí užívají 1-3 obalené tablety třikrát denně. 

Stránka 4 z 6  

Děti od 3 let 

Děti od 3 let užívají 1 obalenou tabletu třikrát denně.  

Děti mohou lék užívat pouze po poradě s lékařem. 

Obalené tablety se užívají po jídle, polykají se celé (nerozkousané, nerozdrcené) a zapíjejí se 

dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenkou vody. 

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Orenzym, než jste měl(a) 

S předávkováním tabletami Orenzym nejsou zkušenosti. 

Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet,  okamžitě  informujte  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší 

pohotovostní službu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Orenzym 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 

nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Orenzym  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí  vyskytnout  u  každého.  Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků  nebo  jiných 

neobvyklých  reakcí  nebo  změn  zdravotního  stavu  se  o  dalším  užívání  přípravku  poraďte  se 

svým lékařem. 

Přípravek Orenzym obvykle nezpůsobuje žádné nežádoucí účinky. 

Nelze vyloučit reakce přecitlivělosti na přípravek Orenzym. Při případném výskytu i některé z 

prvních  známek  reakce  přecitlivělosti  (alergické  reakce),  jimiž  mohou  být  kožní  vyrážka, 

Stránka 5 z 6  

kopřivka (výsev svědivých, obvykle začervenalých, někdy  rozsáhlých a  splývavých kožních 

pupenů),  svědění  celého  těla,  otok  obličeje  nebo  hrdla  (projevující  se  hvízdavým  dýcháním 

nebo  dušením,  obtížným  polykáním),  otok  očních  víček,  vysoká  horečka,  rýma  nebo  kašel, 

přestaňte přípravek Orenzym užívat a neprodleně vyhledejte nebo přivolejte lékaře. 

Při  ztíženém  polykání  nebo  dechových  obtížích  nebo  při  zjevném  otoku  v oblasti  obličeje 

nebo při jakýchkoli jiných závažných nebo rychle se rozvíjejících příznacích, není-li nablízku 

lékař,  použijte  tísňové  volání  záchranné  služby,  protože  můžete  potřebovat  neodkladnou 

lékařskou pomoc! 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jiných 

nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK ORENZYM UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek  Orenzym  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  blistru  nebo 

skleněné lahvičce a krabičce.  

Uchovávejte při teplotě od 15  o C do 25  o C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí.  

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Orenzym obsahuje 

Stránka 6 z 6  

Léčivou látkou je takadiastastum 200 m.j. (36,60 mg). 

Pomocnými látkami jsou: 

jádro tablety: 

monohydrát laktózy, kyselina stearová, mastek, želatina. 

obal tablety: 

sacharóza,  citronová  žluť  E  102,  arabská  klovatina,  sodná  sůl  karmelózy,  mastek,  koloidní 

oxid křemičitý, oxid titaničitý. 

Jak přípravek Orenzym vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Orenzym jsou obalené tablety žluté barvy. 

Obalené tablety Orenzym se dodávají v blistrech nebo ve skleněné lahvičce z hnědého skla v  

krabičce s vloženou příbalovou informací. 

Velikost balení: 50 obalených tablet. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Noventis, s. r. o. 

Filmová 174 

761 79 Zlín 

Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena  

21.3.2012