ORENZYM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ORENZYM, POR TBL OBD 50X200UT
 • Dávkování:
 • 200UT
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ORENZYM, POR TBL OBD 50X200UT
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 49/ 398/69-S/C
 • EAN kód:
 • 8595014730156
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka1z6

Přílohač. 2 krozhodnutío změněregistracesp.zn. sukls7306/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACEPRO UŽIVATELE

Orenzym

obalené tablety

(takadiastasum)

Přečtětesi pozornětutopříbalovouinformaci, protožeobsahujepro vás důležitéúdaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakpřípravekOrenzymmusíte

používat pečlivěpodle návodu, abyVámco nejvíceprospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat přečístznovu.

- Požádejtesvého lékárníka, pokudpotřebujetedalšíinformacenebo radu.

- Pokud sevašepříznakyzhorší nebo senezlepší, musítese poraditslékařem.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Orenzymakčemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnete přípravek Orenzym používat

3. Jak se přípravek Orenzym užívá

4. Možnénežádoucí účinky

5 Jak přípravek Orenzym uchovávat

6. Dalšíinformace

Stránka2z6

1. CO JEPŘÍPRAVEKORENZYMA KČEMUSEPOUŽÍVÁ

Přípravek Orenzym jedigestivum, to znamenáléčivo podporující trávení.

Přípravek Orenzymužívají dospělíadětivevěkuod 3 rokůkléčběporuchtrávení(nevolnost,

nadýmání,pocitnedostatečnéhotrávení,říhání,pocitplnosti,tlakunebonafouknutížaludku,

přeléváníakručenívestřevech,plynatost,nadměrnýodchodstřevníchplynů),buď

samostatných(funkčnídyspepsie),nebojakoprojevujinýchonemocnění(jater,žlučníku,

slinivkybřišní), především při poruchách trávení škrobovin, luštěnin, ovoce a zeleniny.

PřípravekOrenzymjeurčennadoporučenílékařetéžkomezenítvorbyplynůvestřevěpři

přípravěnemocnýchnarentgenovévyšetření, před operacemiapo operacích.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

ORENZYMPOUŽÍVAT

NepoužívejtepřípravekOrenzym

-jestližejstepřecitlivělý/ánatakadiastázunebonakteroukolidalšísložkupřípravku

Orenzym.

Přípravek Orenzym neníurčen kterapiidětído 3 let.

Zvláštní upozornění

KdybysepoužívánípřípravkuOrenzymVašetrávicíobtíženezlepšilynebosedokonce

zhoršily, vyhledejtelékaře.Bezporadyslékařemneužívejte přípravek délenež3 dny.

Dětimohou lék užívat pouzepo poraděslékařem.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky

Stránka3z6

Přestoženeníznámo,žebydocházeloknepříznivémuvzájemnémuovlivněníúčinků

přípravkuOrenzymaúčinkůjinýchsouběžněužívanýchléků,prosím,informujtesvého

lékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávnédobě,atoio

lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

VodůvodněnýchpřípadechmohoupřípravekOrenzymužívatitěhotnénebokojící ženy.Jste-

litěhotnánebo kojíte, poraďte seo vhodnosti užívání přípravku Orenzym slékařem.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

Neníznámo,žebymělpřípravekOrenzymnepříznivývlivnazpůsobilostobsluhovatstroje,

pracovatvevýškáchneboříditvozidlanebonajinéčinnostivyžadujícírychlýakvalitní

úsudek,schopnostpohotověreagovatnanáhlépodněty,dobrousouhrupohybů,popř.

bezchybnéudržování tělesné rovnováhy.

Důležitéinformaceo některýchsložkáchpřípravku

ObalenétabletyOrenzymobsahujíbarvivocitronovážluťE102,kterémůžezpůsobit

alergickéreakcevčetněastmatu.Alergiesevyskytuječastějiulidísalergiínakyselinu

acetylsalicylovou.

Přípravekobsahujemonohydrátlaktózy.Bylo-liuVászjištěno,žetrpítenesnášenlivostí

některýchcukrů,kontaktujtesvého lékaře, nežzačnete přípravek užívat.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKORENZYMUŽÍVÁ

Dospělí

Dospělíužívají 1-3 obalenétabletytřikrát denně.

Stránka4z6

Dětiod 3 let

Dětiod 3 let užívají 1 obalenou tabletu třikrát denně.

Dětimohou lék užívat pouzepo poraděslékařem.

Obalenétabletyseužívajípojídle,polykajísecelé(nerozkousané,nerozdrcené)azapíjejíse

dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenkouvody.

Jestližejsteužil(a)vícetablet přípravkuOrenzym, nežjsteměl(a)

SpředávkovánímtabletamiOrenzym nejsou zkušenosti.

Jestližejsteužil(a)vícetablet,okamžitěinformujtesvéholékařenebovyhledejtenejbližší

pohotovostníslužbu.

Jestližejstezapomněl(a) užítpřípravekOrenzym

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekOrenzymnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutukaždého.Připřípadnémvýskytunežádoucíchúčinkůnebojiných

neobvyklýchreakcínebozměnzdravotníhostavuseodalšímužívánípřípravkuporaďtese

svým lékařem.

Přípravek Orenzym obvykle nezpůsobuježádnénežádoucí účinky.

NelzevyloučitreakcepřecitlivělostinapřípravekOrenzym.Připřípadnémvýskytuiněkteréz

prvníchznámekreakcepřecitlivělosti(alergickéreakce),jimižmohoubýtkožnívyrážka,

Stránka5z6

kopřivka(výsevsvědivých,obvyklezačervenalých,někdyrozsáhlýchasplývavýchkožních

pupenů),svěděníceléhotěla,otokobličejenebohrdla(projevujícísehvízdavýmdýcháním

nebodušením,obtížnýmpolykáním),otokočníchvíček,vysokáhorečka,rýmanebokašel,

přestaňtepřípravek Orenzym užívat aneprodleněvyhledejtenebo přivolejtelékaře.

Přiztíženémpolykánínebodechovýchobtížíchnebopřizjevnémotokuvoblastiobličeje

nebopřijakýchkolijinýchzávažnýchneborychleserozvíjejícíchpříznacích,není-linablízku

lékař,použijtetísňovévolánízáchrannéslužby,protožemůžetepotřebovatneodkladnou

lékařskou pomoc!

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,nebojiných

nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKORENZYMUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosahadohled dětí.

PřípravekOrenzymnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénablistrunebo

skleněnélahvičceakrabičce.

Uchovávejtepřiteplotěod15 o Cdo25 o Cvpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekOrenzymobsahuje

Stránka6z6

Léčivou látkou jetakadiastastum200 m.j. (36,60 mg).

Pomocnýmilátkamijsou:

jádrotablety:

monohydrát laktózy, kyselinastearová, mastek, želatina.

obal tablety:

sacharóza,citronovážluťE102,arabskáklovatina,sodnásůlkarmelózy,mastek,koloidní

oxid křemičitý, oxid titaničitý.

JakpřípravekOrenzymvypadá a co obsahujetoto balení

Přípravek Orenzym jsouobalenétabletyžlutébarvy.

ObalenétabletyOrenzymsedodávajívblistrechneboveskleněnélahvičcezhnědéhosklav

krabičcesvloženou příbalovou informací.

Velikostbalení: 50 obalených tablet.

Držitelrozhodnutí o registraci a výrobce

Noventis,s. r. o.

Filmová 174

761 79 Zlín

Česká republika

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena

21.3.2012