Advertisement

OMEPRAZOL MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OMEPRAZOL MYLAN Prášek pro infuzní roztok 40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OMEPRAZOL MYLAN Prášek pro infuzní roztok 40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OMEPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • OMEPRAZOL MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 366/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 10-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls99413/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Omeprazol Mylan 40 mg

prášek pro infuzní roztok

omeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Omeprazol Mylan a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omeprazol Mylan užívat

3. Jak se Omeprazol Mylan užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Omeprazol Mylan uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je Omeprazol Mylan a k čemu se používá

Omeprazol Mylan obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných

„inhibitory

protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem

žaludku.

Omeprazol Mylan 40 mg prášek pro infuzní roztok se používá jako alternativa k perorální léčbě.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omeprazol Mylan užívat

Nepoužívejte Omeprazol Mylan

Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol,

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Omeprazol Mylan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou.

Před užitím přípravku Omeprazol Mylan 40 mg se poraďte se svým lékařem, pokud se u Vás někdy

objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Omeprazol Mylan 40 mg

a snižuje množství žaludeční kyseliny.

Omeprazol

Mylan

může

zakrývat

příznaky

jiných

onemocnění.

Pokud

Vás

před

nebo

po podání přípravku Omeprazol Mylan objeví následující problémy informujte o tom ihned lékaře:

jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním

máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu

začal(a) jste zvracet potravu nebo krev

máte černou stolici (stolici s příměsí krve)

máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým

zvýšením rizika infekčního průjmu

máte závažné problémy s játry.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co

nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Omeprazol Mylan 40 mg bude možná nutné

ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Kontrolní vyšetření

Jestliže užíváte omeprazol dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně

kontrolovat. Měl(a) byste při každé návštěvě lékaře ohlásit všechny nové nebo neobvyklé příznaky

a okolnosti.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Omeprazol Mylan 40 mg, po dobu delší než

1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).

Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko

osteoporózy).

Další léčivé přípravky a Omeprazol Mylan

Informujte

prosím

svého

lékaře

nebo

lékárníka

všech

lécích,

které

užíváte

nebo

jste

užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Omeprazol

Mylan

může

ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku

Omeprazol Mylan.

Neužívejte Omeprazol Mylan, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění)

digoxin (k léčbě problémů se srdcem)

diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie)

fenytoin

léčbě

epilepsie).

Pokud

užíváte

fenytoin,

lékař

bude

provádět

sledování,

když

začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol Mylan

warfarin

jiné

blokátory

vitaminu

snížení

srážlivosti

krve).

Lékař

může

provádět

sledování, když začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol Mylan

rifampicin (k léčbě tuberkulózy)

atazanavir (k léčbě infekce HIV)

tacrolimus (v případech transplantace orgánů)

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese)

cilostazol (k léčbě přerušované klaudikace; neschopnosti jít bez zastávek)

sachinavir (k léčbě infekce HIV)

klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů))

erlotinib (používaný k léčbě rakoviny)

methotrexát (chemoterapeutikum používané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) - pokud

užíváte

vysoké

dávky

methotrexátu,

lékař

Vám

může

dočasně

přerušit

léčbu

přípravkem

Omeprazol Mylan 40 mg.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně Omeprazol Mylan k léčbě

vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech

lécích, které užíváte.

Pokud se chystáte do nemocnice na vyšetření, poraďte se se svým lékařem, protože může být nutné

přestat tento lék na krátkou dobu užívat.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda můžete

v této době užívat Omeprazol Mylan.

Kojení

Omeprazol je vylučován do mateřského mléka, ale je nepravděpodobné, že by při použití terapeutických

dávek ovlivňoval kojence. Lékař rozhodne, zda můžete užívat Omeprazol Mylan v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Omeprazol

Mylan

pravděpodobně

neovlivňuje

Vaši

schopnost

řídit

nebo

obsluhovat

nástroje

a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud

se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Omeprazol Mylan

Tento

léčivý

přípravek

obsahuje

méně

než

1mmol

sodíku

jedné

dávce,

což

zanedbatelné množství.

3.

Jak se Omeprazol Mylan užívá

Omeprazol Mylan mohou užívat dospělí včetně starších pacientů.

Zkušenosti s podáváním přípravku Omeprazol Mylan pro nitrožilní použití u dětí jsou omezené.

Způsob podání přípravku Omeprazol Mylan

Omeprazol Mylan Vám podá lékař, který rozhodne o podané dávce.

Lék Vám podá jako infuzi do jedné z Vašich žil.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Omeprazol Mylan, než jste měl(a)

Jestliže

domníváte,

že jste

dostal(a)

příliš

mnoho

přípravku

Omeprazol

Mylan,

řekněte

o tom

ihned lékaři.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Omeprazol Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud

zaznamenáte

některý

z

následujících

vzácných,

ale

závažných

nežádoucích

účinků,

přestaňte Omeprazol Mylan užívat a ihned kontaktujte lékaře:

náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním

(těžká alergická reakce)

zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomna i závažná tvorba puchýřů

a krvácení postihující rty, očí, ústa, nos a pohlavní orgány. Může jít o „Stevens-Johnson syndrom“

nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“

žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy

ovlivnění Vašeho žaludku a střeva: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost

pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

otoky chodidel a kotníků

poruchy spánku (nespavost).

závratě, pocit brnění kůže (píchání, bodání), ospalost

pocit závratě (vertigo)

změny krevních testů, které odráží funkci jater

kožní vyrážka, kopřivka a svědění kůže

celková nepohoda a ztráta energie.

zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

problémy

krví,

např.

snížený

počet

bílých

krvinek

nebo

krevních

destiček.

může

způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky, dušnosti.

nízké hladiny sodíku v krvi, to může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nevolnost) a křeče

pocit nabuzenosti, zmatenosti nebo deprese

poruchy chuti

problémy s viděním, např. neostré vidění

náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus)

sucho v ústech

zánět dutiny ústní

houbová (mykotická) infekce označovaná jako moučnivka, která může postihnout střevo

problémy s játry včetně žloutenky, která může způsobit zežloutnutí kůže, tmavou moč a únavu

ztráta vlasů (plešatost)

kožní vyrážka po oslunění

bolesti kloubů nebo svalů

závažné poruchy funkce ledvin (intersticiální nefritida)

zvýšené pocení

zánět střeva (vedoucí k průjmům)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

změny v počtu krevních buněk včetně agranulocytózy (nedostatek bílých krvinek)

agresivita

vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace)

závažné poruchy funkce jater vedoucí k selhání jater a zánětu mozku

náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže; může být doprovázeno

vysokou horečkou a bolestí kloubů (multiformní erytém, Steven-Johnsonuv syndrom, toxická

epidermální nekrolýza).

svalová slabost

zvětšení prsů u mužů

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů

Pokud užíváte Omeprazol Mylan déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku

v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi,

závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned

lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může

rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

ojedinělých

případech

bylo

kriticky

nemocných

pacientů,

kteří

obdrželi

intravenózní

injekci

omeprazolu, zvláště ve vysokých dávkách, hlášeno nevratné poškození zraku, ale příčinná souvislost

nebyla potvrzena.

Omeprazol může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k selhání imunity. Pokud

máte infekci s příznaky horečky s vážným zhoršením celkového stavu nebo horečku s příznaky místní

infekce, jako je bolest v krku, hrdle nebo ústech nebo potíže s močením, musíte se co nejdříve poradit

s lékařem, protože nedostatek bílých krvinek (agranulcytóza) lze vyloučit krevním testem. Je důležité

lékaře informovat o Vašem léku.

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný

z nich.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak Omeprazol Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Před otevřením: Uchovávejte injekční lahvičky

v originálním

obalu, aby

byl přípravek

chráněn před

světlem. Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Po rekonstituci (rozpuštění): Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 12 hodin, pokud

bylo k přípravě infuzního roztoku použito 0,9% roztoku choloridu sodného a po dobu 6 hodin, pokud

bylo k přípravě infuzního roztoku použito 5% roztoku glukosy při teplotě do 25°C.

Z mikrobiologického hlediska by však měl být přípravek použit okamžitě po rekonstituci (rozpuštění).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Omeprazol Mylan obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum.

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 42,5 mg omeprazolum natricum což odpovídá 40 mg

omeprazolum.

Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný a dihydrát dinatrium-edetátu.

Jak Omeprazol Mylan vypadá a co obsahuje toto balení?

Prášek pro infuzní roztok v 6 ml injekční lahvičce. 5 nebo 10 injekčních lahviček v balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69 800 Saint Priest

Francie

Výrobce

Mylan S.A.S., 117 allée des Parcs, 69 800 Saint Priest, Francie

Sirton Pharmaceuticals SPA, Villa Guardia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.12.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické odborníky:

Příprava infuze

Celý obsah lahvičky se rekonstituuje v přibližně 5 ml a následně se ihned ředí na objem 100 ml

0,9% roztokem chloridu sodného pro infuzi nebo 5% (50 mg/ml) roztokem glukózy pro infuzi. Stabilita

omeprazolu je ovlivněna pH roztoku k infuzi a proto nesmí být k rekonstituci a ředění použit jiný

roztok nebo roztok o jiném objemu.

Příprava:

Natáhněte do injekční stříkačky asi 5 ml infuzního roztoku ze 100 ml infuzní lahve nebo vaku.

Přidejte roztok do injekční lahvičky s lyofilizovaným omeprazolem a důkladně míchejte dokud se

neujistíte, že se všechen omeprazol rozpustil.

Natáhněte roztok omeprazolu zpět do injekční stříkačky.

Vstříkněte roztok omeprazolu do infuzní lahve nebo vaku.

Zopakujte body 1-4, abyste se ujistili, že byl všechen omeprazol přemístěn z injekční lahvičky

do infuzní lahve nebo vaku.

Alternativní způsob přípravy pro infuze ve flexibilních lahvičkách

Použijte oboustrannou přenosovou jehlu a připojte k injekční membráně infuzního vaku. Připojte

druhý konec jehly k lahvičce se suchým práškem omeprazolu.

Rozpusťte substanci omeprazolu pumpováním infuzního roztoku tam a zpět mezi infuzním

vakem a injekční lahvičkou.

Ujistěte se, že je všechen omeprazol rozpuštěn.

Roztok k infuzi se podává intravenózní infuzí v trvání 20-30 minut.

Všechen nepoužitý materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Advertisement