OMEPRAZOL AUROBINDO 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OMEPRAZOL AUROBINDO 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY, POR CPS ETD 500X20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 500, Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OMEPRAZOL AUROBINDO 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY, POR CPS ETD 500X20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 361/11-C
 • Datum autorizace:
 • 31-08-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231748/2012, sukls231751/2012, 

sukls231753/2012 a příloha ke sp.zn. sukls122770/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Omeprazol Aurobindo 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

Omeprazol Aurobindo 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

Omeprazol Aurobindo 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

omeprazolum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy 

má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je Omeprazol Aurobindo a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omeprazol Aurobindo užívat 

3.  Jak se Omeprazol Aurobindo užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Omeprazol Aurobindo uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE OMEPRAZOL AUROBINDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Omeprazol Aurobindo tobolky obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných 

„inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku. 

Omeprazol Aurobindo se používá k léčbě následujících stavů: 

U dospělých: 

refluxní choroby jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a 

žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

vředů horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 

vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař 

Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

vředů, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ 

(NSAIDs). Omeprazol Aurobindo lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs. 

nadměrné tvorby žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (syndrom Zollinger- Ellison). 

U dětí: 

Děti od 1 roku a ≥ 10 kg 

refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a 

žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení 

(zvracení) a pomalé přibývání na váze. 

Děti od 4 roků a dospívající 

vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, 

lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OMEPRAZOL AUROBINDO 

UŽÍVAT 

Neužívejte Omeprazol Aurobindo 

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Omeprazol 

Aurobindo. 

Jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, 

rabeprazol, esomeprazol). 

Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 

Při nejistotě se obraťe na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Omeprazol Aurobindo. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Omeprazol Aurobindo je zapotřebí 

Omeprazol Aurobindo může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají také 

Vás, informujte o tom lékaře ještě předtím, než začnete užívat Omeprazol Aurobindo a nebo v průběhu léčby: 

jestliže jste bez známých příčin více zhubnul/a a máte potíže s polykáním. 

máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 

začal/a jste zvracet potravu nebo krev. 

máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 

máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením 

rizika infekčního průjmu. 

máte závažné problémy s játry. 

Jestliže užíváte Omeprazol Aurobindo dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně 

sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv lékaře navštívíte. 

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Omeprazol Aurobindo  po dobu delší než 1 rok, můžete mít 

mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).  Sdělte svému lékaři, zda 

trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, 

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Omeprazol Aurobindo může ovlivnit účinek jiných 

léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol Aurobindo. 

Neužívejte Omeprazol Aurobindo, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 

ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 

digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 

fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař bude provádět sledování, když začnete užívat 

nebo přestanete užívat Omeprazol Aurobindo. 

warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař může provádět sledování, když 

začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol Aurobindo. 

rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 

atazanavir (k léčbě infekce HIV). 

tacrolimus (v případech transplantace orgánů). 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 

cilostazol (k léčbě přerušované klaudikace; neschopnosti jít bez zastávek). 

saquinavir (k léčbě infekce HIV). 

klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)). 

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně Omeprazol Aurobindo k léčbě 

vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech lécích, 

které užíváte. 

Užívání přípravku Omeprazol Aurobindo s jídlem a pitím 

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

Těhotenství a kojení 

Předtím než začnete užívat Omeprazol Aurobindo, informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte 

otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Omeprazol Aurobindo. 

Lékař rozhodne, zda můžete užívat Omeprazol Aurobindo v průběhu kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Omeprazol Aurobindo pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou 

se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl (a) 

byste řídit a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Omeprazol Aurobindo 

Omeprazol Aurobindo tobolky obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se 

na lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek. 

3.  JAK SE OMEPRAZOL AUROBINDO UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Omeprazol Aurobindo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. Obvyklé 

dávky jsou uvedeny níže: 

Dospělí: 

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4-8 

týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů. 

pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 

pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit 

užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 

pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 

Léčba žaludečních vředů

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může 

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně. 

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky): 

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně. 

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

obvyklá dávka je Omeprazol Aurobindo 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. 

lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol. 

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (syndron Zollinger-Ellison): 

obvyklá dávka je 60 mg denně. 

lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 

Děti: 

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace: 

děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat Omeprazol Aurobindo. Dávka pro 

děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

děti starší než 4 roky mohou užívat Omeprazol Aurobindo. Dávka pro děti se určí na základě tělesné 

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 

Způsob užívání tohoto přípravku 

Doporučuje se užívat tobolky ráno. 

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky 

obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém prostředí 

žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. 

Co dělat v případě, že máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek. 

Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek: 

-  tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do 

sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. 

jablečná, pomerančová nebo ananasová) nebo jablečnou šťávou. 

-  před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte hned nebo nejpozději do 30 

minut. 

-  abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé 

částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol Aurobindo, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol Aurobindo než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře 

nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omeprazol Aurobindo 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokus se však již blíží čas další 

dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY   

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Omeprazol Aurobindo nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte 

Omeprazol Aurobindo užívat a ihned kontaktujte lékaře: 

náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká 

alergická reakce). 

zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, 

úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnson syndrom“ nebo „toxickou epidermální 

nekrolýzu “. 

žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto: 

Velmi časté:   Vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10 

Časté:   Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté:   Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné:   Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10000 

Velmi vzácné:   Vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10000 

Neznámá 

frekvence:  Není známo (z dostupných dat nelze určit) 

Další nežádoucí účinky zahrnují: 

Časté nežádoucí účinky 

Bolest hlavy. 

Vlivy na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 

Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení. 

Méně časté nežádoucí účinky 

Otoky chodidel a kotníků. 

Poruchy spánku (nespavost). 

Závratě, slabost, pocit pálení kůže (brnění a mravenčení), ospalost. 

Pocit závratě (vertigo). 

Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 

Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 

Celková nepohoda a ztráta energie. 

Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) 

Vzácné nežádoucí účinky 

Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, 

tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 

Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 

Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nausea) a křeče. 

Pocit nabuzenosti, zmatenosti nebo deprese. 

Poruchy chuti. 

Problémy s viděním, např. neostré vidění. 

Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 

Sucho v ústech. 

Zánět dutiny ústní. 

Plísňová infekce označovaná jako moučnivka a postihující střeva. 

Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 

Ztráta vlasů (plešatost). 

Kožní vyrážka po oslunění. 

Bolesti kloubů nebo svalů. 

Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 

Zvýšená potivost. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek). 

Agresivita. 

Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 

Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 

Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a 

bolestí kloubů (Multiformní erytém, Stevens-Johnson syndrom, toxická epidermální nekrolýza ). 

Svalová slabost. 

Zvětšení prsů u mužů. 

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí 

Pokud užíváte Omeprazol Aurobindo déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. 

Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a 

zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká 

hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o 

provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi. 

Omeprazol Aurobindo může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k imunodeficitu. 

Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu s příznaky místní 

infekce, např. bolest šíje, v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo 

možno krevním testem vyloučit chybění bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli 

informoval (a) lékaře o lécích, které užíváte. 

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

5.  JAK OMEPRAZOL AUROBINDO UCHOVÁVAT   

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Omeprazol Aurobindo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 

máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek  Omeprazol  Aurobindo obsahuje 

Léčivou látkou je omeprazol. Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje 10 mg nebo 20 mg nebo 40 mg 

omeprazolum. 

Pomocné látky jsou: 

Obsah tobolky: Monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulosa (E460), 

hyprolosa (E463), mannitol (E421), dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), 

hypromelosa (E464), triethyl- citrát (E1505), mastek (E553b), disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, glycerol-

monostearát 40-55,polysorbát 80 (E433), oxid titaničitý (E171). 

Tobolka: červený oxid železitý  (E172), oxid titaničitý (E171), želatina, natrium-lauryl-sulfát. 

Inkoust na potisk: šelak (E904), propylenglykol(E1520), černý oxid železitý (E172), hydroxid draselný (E525). 

Jak přípravek Omeprazole Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení 

Enterosolventní tvrdá tobolka 

Omeprazol Aurobindo 10mg: 

Růžové / růžové, tvrdé želatinové tobolky velikost 3 s černým potiskem' E 'na růžovém víčku a '65' na růžovém 

těle plněné bílými až téměř bílými granulemi potaženými enterosolventní vrstvou. 

Omeprazol Aurobindo 20 mg: 

Červenohnědé / růžové tvrdé želatinové tobolky, velikost '1 ' s černým potiskem' E 'na červenohnědém 

víčku a '67' na růžovém těle plněné bílými až téměř bílými granulemi potaženými enterosolventní vrstvou.. 

Omeprazol Aurobindo 40 mg: 

Červenohnědé / Červenohnědé tvrdé želatinové tobolky, velikost 0' s černým potiskem' E 'na   

červenohnědém víčku a '69' na červenohnědém těle plněné bílými až téměř bílými granulemi potaženými 

enterosolventní vrstvou.. 

Omeprazol Aurobindo tobolky jsou dostupné v PVC / polyamid / Al / PVC / papír / polyester/ 

Al blistrech aHDPE lahvičkách. 

PVC / polyamid / Al / PVC / papír / polyester/ Al blistr: 

Omeprazol Aurobindo 10 mg: 7, 14, 15, 28, 30,50, 56, 60, 98, 100 a 500 tobolek 

Omeprazol Aurobindo 20 mg: 1, 7, 14, 15, 28, 30,50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 a 1000 kapsle 

Omeprazol Aurobindo 40 mg: 7, 14, 15, 28, 30,50, 56, 60, 98, 100 a 500 tobolek 

HDPE lahvička s polypropylenovým víčkem a vysoušedlem silikagel   

Omeprazol Aurobindo 10 mg, 20 mg a 40 mg: 14,28, 50 a 500 tobolek 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Dr.Max Pharma Limited   

First Floor Roxburghe House 

273-287 Regent Street 

London W1B 2HA 

Velká Británie 

Výrobce 

APL Swift Services (Malta) Limited 

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far 

Birzebbugia, BBG 3000 

Malta 

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito 

názvy: 

Česká republika:   Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

Kypr:  Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 

Dánsko:    Omeprazol Aurobindo 

Estonsko:    Omeprazole Aurobindo 

Německo:    Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente Hartkapseln 

Řecko:  Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 

Maďarsko:  Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 

Irsko:      Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard 

Itálie:       Omeprazolo Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg   capsule rigide gastroresistenti 

Lotyšsko:     Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas 

Litva:  Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg skrandyje neirios kietos kapsulės 

Malta:      Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard 

Nizozemsko:  Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg, maagsapresistente capsules, hard 

Polsko:     Omeprazol Aurobindo 

Portugalsko:    Omeprazol Aurobindo  

Rumunsko:    Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg capsule gastrorezistente 

Slovenská republika:  Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg   tvrdé gastrorezistentné kapsuly 

Španělsko:  Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG 

Švédsko:    Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterokapsel, hård 

Velká Británie:    Omeprazole 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.12.2012.