OMEPRAZOL AUROBINDO 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OMEPRAZOL AUROBINDO 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY, POR CPS ETD 30X20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OMEPRAZOL AUROBINDO 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY, POR CPS ETD 30X20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 361/11-C
 • Datum autorizace:
 • 31-08-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1k rozhodnutío převoduregistrace sp.zn. sukls231748/2012, sukls231751/2012,

sukls231753/2012a příloha ke sp.zn. sukls122770/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

OmeprazolAurobindo 10mgenterosolventnítvrdétobolky

OmeprazolAurobindo 20mgenterosolventnítvrdétobolky

OmeprazolAurobindo 40mgenterosolventnítvrdétobolky

omeprazolum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtese, prosím, svého lékařenebolékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsánVám, a protojejnedávejte žádné dalšíosobě.Mohlbyjíublížit,a to itehdy

má-listejné příznakyjako Vy.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím,sděltetosvému lékařinebo

lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1.CojeOmeprazolAurobindo a kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteOmeprazolAurobindo užívat

3.JakseOmeprazolAurobindo užívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakOmeprazolAurobindouchovávat

6.Dalšíinformace

1. COJEOMEPRAZOLAUROBINDOAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

OmeprazolAurobindo tobolkyobsahujeléčivou látku omeprazol. Omeprazolpatřído skupinyléčivnazývaných

„inhibitoryprotonové pumpy“. Účinkujítak, že snižujímnožstvíkyseliny, která se tvoříveVašemžaludku.

OmeprazolAurobindo sepoužívá kléčbě následujících stavů:

Udospělých:

refluxníchorobyjícnu. Žaludečníkyselinasevtomto případěvracídojícnu(trubice, kteráspojujeústa a

žaludek)a vyvolává bolest,záněta pálenížáhy.

vředů horníčástitenkého střeva (duodenálnívředy)nebo žaludku (žaludečnívředy).

vředů, kteréjsouinfikoványbakteriínazývanou „Helicobacterpylori“. Pokud máte totoonemocnění,lékař

Vámmůžetéžpředepsatantibiotika kléčběinfekcea hojenívředu.

vředů, kteréjsouzpůsobenyužívánímléčivoznačovaných jako „nesteroidníprotizánětlivé léky“

(NSAIDs). OmeprazolAurobindolze podávat, abysezabránilotvorbě vředů, kdyžužíváte NSAIDs.

nadměrné tvorbyžaludečníkyselinyzpůsobené růstemslinivkybřišní(syndromZollinger-Ellison).

Udětí:

Dětiod 1 roku a≥10kg

refluxníchorobajícnu.Žaludečníkyselinasevtomto případěvracídojícnu(trubice, kteráspojujeústa a

žaludek)a vyvolává bolest,záněta pálenížáhy.

Udětímohou příznakyzahrnovatinávratžaludečníhoobsahudo úst(regurgitace),nucenína zvracení

(zvracení)a pomalé přibývánína váze.

Dětiod 4 roků a dospívající

vředů, kteréjsouinfikoványbakteriínazývanou „Helicobacterpylori“. Pokud má Vašedítětutoinfekci,

lékařmumůže předepsatantibiotika kléčbě infekceahojenívředu.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEOMEPRAZOLAUROBINDO

UŽÍVAT

NeužívejteOmeprazolAurobindo

Jestližejste alergický/á (přecitlivělý/á)naomeprazolnebo nakteroukolidalšísložku přípravku Omeprazol

Aurobindo.

Jestližejste alergický/á nalékyobsahujícíjiné inhibitoryprotonové pumpy(např.pantoprazol,lansoprazol,

rabeprazol,esomeprazol).

Jestliže užíváte léky, kteréobsahujínelfinavir(kléčběinfekceHIV).

Přinejistotěseobraťe nasvého lékaře nebo lékárníka předtímnežzačnete užívatOmeprazolAurobindo.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuOmeprazolAurobindo je zapotřebí

OmeprazolAurobindo můžezakrývatpříznakyjinýchonemocnění. Pokud se následujícíproblémytýkajítaké

Vás, informujte o tomlékařeještěpředtím, nežzačneteužívatOmeprazolAurobindo a nebo vprůběhu léčby:

jestližejste bezznámých příčin vícezhubnul/a amátepotíže spolykáním.

máte bolestibřicha nebonechuť kjídlu.

začal/ajste zvracetpotravu nebo krev.

máte černou stolici(stolicis příměsíkrve).

máte silnýatrvalýprůjem, neboť bylo zjištěno, že podáváníomeprazoluje spojeno s malýmzvýšením

rizika infekčníhoprůjmu.

máte závažné problémys játry.

Jestliže užíváte OmeprazolAurobindo dlouhodobě(déle než1 rok), lékařVáspravděpodobně bude pravidelně

sledovat. Měl(a)byste lékařiříciojakémkolizvláštnímpříznaku a pozorování, kdykolivlékaře navštívíte.

Pokud užíváte inhibitorprotonové pumpyjakojeOmeprazolAurobindopodobudelšínež1rok, můžete mít

mírně zvýšené riziko zlomeninykrčku stehenníkosti, zápěstínebo páteře(obratlů). Sděltesvému lékaři, zda

trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy(mohou také zvyšovatriziko osteoporózy).

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékaře nebolékárníka o všechlécích, které užíváte nebojste užíval(a)vnedávné době,

a toiolécích, kteréjsoudostupné bezlékařského předpisu. OmeprazolAurobindo může ovlivnitúčinekjiných

léků ajinélékymohou ovlivnitúčinekpřípravku OmeprazolAurobindo.

Neužívejte OmeprazolAurobindo,pokud užíváte lékyobsahujícínelfinavir(kléčbě infekceHIV).

Informujtelékaře nebolékárníka, pokud užíváte některé znásledujícíchléčiv:

ketokonazol, itrakonazolnebo vorikonazol(kléčbě plísňových onemocnění).

digoxin (kléčběproblémů sesrdcem).

diazepam(kléčbě úzkosti,uvolněnísvalů nebo epilepsie).

fenytoin(kléčbě epilepsie).Pokud užíváte fenytoin, lékařbude provádětsledování, kdyžzačnete užívat

nebo přestaneteužívatOmeprazolAurobindo.

warfarin ajiné blokátoryvitaminu K(ke sníženísrážlivostikrve). Lékařmůže provádětsledování, když

začnete užívatnebo přestanete užívatOmeprazolAurobindo.

rifampicin(kléčbě tuberkulózy).

atazanavir(kléčbě infekceHIV).

tacrolimus (vpřípadechtransplantaceorgánů).

Třezalka tečkovaná(Hypericumperforatum)(kléčběmírné deprese).

cilostazol(kléčběpřerušovanéklaudikace;neschopnostijítbezzastávek).

saquinavir(kléčbě infekceHIV).

klopidogrel(kpředcházenítvorbě krevníchsraženin (trombů)).

Pokud Vámlékařpředepsalantibiotika amoxicilin a klarithromycin a současněOmeprazolAurobindo kléčbě

vředůzpůsobených infekcíHelicobacterpylori,je velmidůležité,abystelékařeinformoval/a o všech lécích,

které užíváte.

Užívání přípravkuOmeprazolAurobindo sjídlema pitím

Tobolkymůžete užívatvprůběhujídla nebo nalačno.

Těhotenstvía kojení

Předtímnežzačnete užívatOmeprazolAurobindo, informujte lékaře, pokudjste těhotnánebosesnažíte

otěhotnět. Lékařrozhodne,zda můžete vtéto době užívatOmeprazolAurobindo.

Lékařrozhodne, zda můžete užívatOmeprazolAurobindo vprůběhu kojení.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

OmeprazolAurobindo pravděpodobně neovlivníVašischopnostříditnebo obsluhovatnástroje astroje. Mohou

seobjevitněkterénežádoucíúčinkyjako závratě aporuchyvidění(vizbod 4). Pokud seuVás objeví, neměl(a)

byste řídita obsluhovatstroje.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuOmeprazolAurobindo

OmeprazolAurobindo tobolkyobsahujelaktosu.Pokud Vámlékařřekl, že nesnášíteněkteré cukry, obraťte se

na lékaře předtím, nežzačnete užívattentopřípravek.

3. JAKSEOMEPRAZOLAUROBINDOUŽÍVÁ

VždyužívejteOmeprazolAurobindo přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud sinejstejistý(á),poraďte sese

svýmlékařemnebo lékárníkem.

LékařVámřekne, koliktobolekajakdlouho budete užívat.Závisítona onemocněníaVašemvěku.Obvyklé

dávkyjsou uvedenyníže:

Dospělí:

Léčba příznaků refluxníchorobyjícnu, např.pálenížáhy a kyseléregurgitace:

pokud lékařzjistil, žeVášjícenje mírněpoškozen, obvyklá dávka je20 mgjednou denněpodobu4-8

týdnů. Pokud sejícen nezhojí, může Vámlékařdoporučitužívánídávky40mgpodobu dalších8 týdnů.

pokud sejícenzhojil, obvyklá pokračovacídávka je10 mgjednou denně.

pokud jícen nenípoškozen, obvyklá dávka je 10 mgjednou denně.

Léčbavředův horníčástitenkéhostřeva(dvanáctníkovývřed):

obvyklá dávka je 20 mgjednou denně po dobu 2týdnů. Pokud sevřed nezhojí, může Vámlékařdoporučit

užívánístejnédávkypo dobu dalších 2týdnů.

pokud sevřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšitna 40mgjednou denně po dobu 4týdnů.

Léčbažaludečních vředů:

obvyklá dávka je 20 mgjednou denně po dobu 4týdnů. Pokud nedojde ke zhojení,lékařVámmůže

doporučitužívánístejné dávkypo dobu dalších 4týdnů.

Pokud sevřed zcelanezhojil, lze dávku zvýšitna 40 mgjednou denně podobu 8týdnů.

Prevencenávratudvanáctníkovýcha žaludečních vředů:

obvyklá dávka je 10 mgnebo 20 mgjednou denně. Lékařmůže dávku zvýšitna 40 mgjednoudenně.

Léčba dvanáctníkových ažaludečníchvředůzpůsobených užívánímNSAIDs(nesteroidníprotizánětlivé léky):

obvyklá dávka je 20 mgjednou denně po dobu 4 až8týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkovýcha žaludečních vředů,pokud užíváteNSAIDs:

obvyklá dávka je 20 mgjednou denně.

Léčba vředůzpůsobenýchinfekcíHelicobacterpyloria prevencejejich návratu:

obvyklá dávka je OmeprazolAurobindo 20 mgdvakrátdenně po dobu 1týdne.

lékařVámpředepíšedvě znásledujícíchantibiotik:amoxicilin, klarithromycin nebometronidazol.

Léčba nadměrné tvorbykyselinyvžaludku způsobenérůstemslinivkybřišní(syndron Zollinger-Ellison):

obvyklá dávka je 60 mgdenně.

lékařmůže dávku podle potřebyzvýšita rozhodne o tom, jakdlouhobudete přípravekužívat.

Děti:

Léčba příznaků refluxníchorobyjícnu, např.pálenížáhy a kyseléregurgitace:

dětistaršínež1 roka stělesnou hmotnostívětšínež10 kgmohou užívatOmeprazolAurobindo. Dávka pro

dětiseurčína základě tělesné hmotnostialékařrozhodne o správné dávce.

Léčba vředůzpůsobenýchinfekcíHelicobacterpyloria prevencejejich návratu:

dětistaršínež4 rokymohou užívatOmeprazolAurobindo. Dávka pro dětise určína základětělesné

hmotnostialékařrozhodneo správné dávce.

lékařVašemu dítětipředepíšetaké dvě antibiotika nazývanáamoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

Doporučujeseužívattobolkyráno.

Tobolkymůžete užívatvprůběhujídla nebo nalačno.

Tobolkyspolkněte celé azapijte polovinousklenicevody. Tobolkynekousejte aninedrťte.Tobolky

obsahujípotahovanépelety, které zabraňujítomu, abyseléčivá látkyrozkládalavkyselémprostředí

žaludku. Jedůležité, abysepeletynepoškodily.

Co dělatvpřípadě,že máte neboVaše dítě má potíže spolykánímtobolek.

Jestliže máte neboVaše dítě má potíže spolykánímtobolek:

- tobolku otevřete aobsahspolkněteazapijtepolovinousklenice vodynebo vysypte obsahtobolkydo

sklenice svodou prostou oxidu uhličitého(neperlivá voda), kyselýmovocnýmdžusem(např.

jablečná, pomerančová nebo ananasová)nebojablečnou šťávou.

- před vypitímvždyzamíchejte(směsnebude zcela čirá). Směsvypijtehnednebonejpozdějido30

minut.

- abyste vypiliveškerýlék, vypláchněte dobřeskleniciještějednou vodou aobsahvypijte.Tuhé

částečkyobsahujíléčivou látku–nekousejtejeaninedrťte.

Jestližejste užil(a)více přípravkuOmeprazolAurobindo, nežjsteměl(a)

Jestližejste užil(a)vícepřípravku OmeprazolAurobindo nežVámpředepsallékař, obraťte se přímo na lékaře

nebolékárníka.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravekOmeprazolAurobindo

Jestližejste zapomněl(a)užítdávku,vezměte siji,jakmile sivzpomenete. Pokus se všakjižblížíčasdalší

dávky,vynechte opomenutou dávku. Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekOmeprazolAurobindo nežádoucíúčinky,které se ale nemusí

vyskytnoutu každého.

Pokud zaznamenáte některý znásledujících vzácných, alezávažných nežádoucích účinků,přestaňte

OmeprazolAurobindo užívata ihned kontaktujtelékaře:

náhládušnost,otokrtů,jazyka ahrdla nebo těla,vyrážka, slabostnebo potíže spolykáním(těžká

alergická reakce).

zrudnutíkůže spuchýřinebo olupovánímkůže. Může býtpřítomno puchýřovatěnía krvácenízertů, očí,

úst, nosu apohlavních orgánů. Můžejíto „Stevens-Johnson syndrom“ nebo„toxickouepidermální

nekrolýzu “.

žlutá kůže, tmavámoč aúnava, které mohou býtprojevempoškozeníjater.

Nežádoucíúčinkysemohou vyskytovats určitou četností, kteréjsou definoványtakto:

Velmičasté: Vyskytujeseu více než1 pacientaz10

Časté: Vyskytujeseu 1až10 pacientů ze 100

Méněčasté: Vyskytujeseu 1až10 pacientů z1000

Vzácné: Vyskytujeseu 1až10 pacientů z10000

Velmivzácné: Vyskytujeseu méněnež1pacienta z10000

Neznámá

frekvence: Neníznámo (zdostupnýchdatnelze určit)

Dalšínežádoucíúčinkyzahrnují:

Časté nežádoucíúčinky

Bolesthlavy.

Vlivyna Vášžaludeka střevo:průjem, bolestbřicha, zácpa, plynatost.

Pocitna zvracení(nausea)nebo zvracení.

Méněčasté nežádoucíúčinky

Otokychodidela kotníků.

Poruchyspánku (nespavost).

Závratě,slabost, pocitpáleníkůže (brněníamravenčení), ospalost.

Pocitzávratě(vertigo).

Změnykrevních testů přikontrolefunkcejater.

Kožnívyrážka (rash), kopřivka asvěděníkůže.

Celková nepohodaa ztrátaenergie.

Zlomeninakrčku stehenníkosti, zápěstínebo páteře(obratlů)

Vzácné nežádoucíúčinky

Problémyskrví, např.sníženýpočetbílých krvineknebo krevních destiček.To můžezpůsobovatslabost,

tvorbu modřin nebo snadnéonemocněníinfekcemi.

Alergické reakce, někdyvelmizávažné, včetně otoku rtů,jazyka ahrdla, horečkya dušnosti.

Nízké hladinysodíku vkrvi.To může způsobovatslabost, nucenína zvracení(nausea)a křeče.

Pocitnabuzenosti, zmatenostinebodeprese.

Poruchychuti.

Problémysviděním, např.neostré vidění.

Náhlýpocitdušnostineboneschopnostisenadechnout(bronchospasmus).

Sucho vústech.

Zánětdutinyústní.

Plísňováinfekceoznačovanájako moučnivka apostihujícístřeva.

Problémys játryvčetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutíkůže, ztmavnutímočiaúnavu.

Ztráta vlasů (plešatost).

Kožnívyrážka po oslunění.

Bolestikloubů nebo svalů.

Závažné problémys ledvinami(intersticiálnínefritida).

Zvýšená potivost.

Velmivzácné nežádoucíúčinky

Změnykrevních testů zahrnujícíagranulocytózu (chyběníbílých krvinek).

Agresivita.

Vidiny, sluchové vjemy,které nemajíreálnýzáklad, nebo pocity, které neexistují(halucinace).

Závažné jaterníproblémyvedoucíkselháníjatera zánětu mozku.

Náhlýnástup těžké vyrážky nebo puchýřovatěníneboolupováníkůže. Může býtdoprovázenohorečkou a

bolestíkloubů(Multiformníerytém, Stevens-Johnsonsyndrom, toxickáepidermálnínekrolýza).

Svalová slabost.

Zvětšeníprsů u mužů.

Nežádoucíúčinkys neznámoufrekvencí

Pokud užíváteOmeprazolAurobindodéle než3 měsíce, mohlo byu vásdojítkpoklesu hladinyhořčíku vkrvi.

Nízké hladinyhořčíku seprojevujíúnavou, nechtěnýmizáškubysvalů, dezorientací, křečemi, závratěmia

zrychlenou srdečníakcí. Pokud seu vásvyskytne některýztěchtopříznaků, vyhledejte ihnedlékaře.Nízká

hladina hořčíku vkrvimůževyvolatipokles hladin draslíku a vápníku vkrvi. Lékařmůže rozhodnouto

prováděnípravidelných kontrolhladinyhořčíku ve vašíkrvi.

OmeprazolAurobindo můževe velmivzácných případech ovlivnitbílé krvinkyvedoucíažkimunodeficitu.

Pokudmáte infekčníonemocněnís příznakyhorečkya celkově značně zhoršeného stavu s příznakymístní

infekce,např. bolestšíje, vkrku nebo ústech nebopotíže smočením, poraďte se co nejdříve slékařem,abybylo

možno krevnímtestemvyloučitchyběníbílých krvinek(agranulocytózu).Jetřeba, abystevtuto chvíli

informoval(a)lékaře olécích, kteréužíváte.

Nebuďte znepokojenitímtoseznamemmožnýchnežádoucích účinků. UVás senemusíobjevitžádnýznich.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sděltetosvému lékařinebo

lékárníkovi.

5. JAKOMEPRAZOLAUROBINDOUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimodosah adohleddětí.

PřípravekOmeprazolAurobindo nepoužívejte pouplynutídobypoužitelnostiuvedené na krabičce. Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejte přiteplotě do30°C

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte sesvého lékárníka,jak

máte likvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Omeprazol Aurobindo obsahuje

Léčivou látkoujeomeprazol.Jednaenterosolventnítvrdátobolkaobsahuje10mgnebo20 mgnebo 40mg

omeprazolum.

Pomocnélátkyjsou:

Obsah tobolky:Monohydrátlaktosy,natrium-lauryl-sulfát,mikrokrystalická celulosa(E460),

hyprolosa(E463),mannitol(E421),dihydráthydrogenfosforečnanusodného(E339),

hypromelosa(E464),triethyl-citrát(E1505),mastek(E553b),disperze kopolymeru MA/EA1:130%, glycerol-

monostearát40-55,polysorbát80(E433),oxidtitaničitý(E171).

Tobolka:červenýoxid železitý(E172), oxidtitaničitý(E171),želatina,natrium-lauryl-sulfát.

Inkoustna potisk:šelak(E904),propylenglykol(E1520),černýoxid železitý(E172), hydroxid draselný(E525).

Jak přípravekOmeprazole Aurobindovypadá acoobsahujetoto balení

Enterosolventnítvrdátobolka

OmeprazolAurobindo 10mg:

Růžové/růžové,tvrdéželatinovétobolkyvelikost3 sčernýmpotiskem'E'narůžovémvíčkua'65'narůžovém

těleplněnébílýmiažtéměřbílýmigranulemipotaženýmienterosolventnívrstvou.

OmeprazolAurobindo20mg:

Červenohnědé/růžové tvrdé želatinové tobolky,velikost'1'sčernýmpotiskem'E'načervenohnědém

víčkua'67'narůžovémtěleplněnébílýmiažtéměřbílýmigranulemipotaženýmienterosolventnívrstvou..

OmeprazolAurobindo40mg:

Červenohnědé/Červenohnědé tvrdé želatinovétobolky,velikost0'sčernýmpotiskem'E'na

červenohnědémvíčkua'69'načervenohnědémtěleplněnébílýmiažtéměřbílýmigranulemipotaženými

enterosolventnívrstvou..

OmeprazolAurobindotobolkyjsoudostupné vPVC/polyamid/Al/PVC/papír/polyester/

AlblistrechaHDPElahvičkách.

PVC/polyamid/Al/PVC/papír/polyester/Alblistr:

OmeprazolAurobindo10mg:7,14,15, 28,30,50,56,60, 98,100a500tobolek

OmeprazolAurobindo20mg:1,7,14,15,28,30,50,56, 60,90,98,100,250,500a1000kapsle

OmeprazolAurobindo40mg:7,14,15, 28,30,50,56,60, 98,100a500tobolek

HDPElahvička spolypropylenovýmvíčkemavysoušedlemsilikagel

OmeprazolAurobindo10mg,20mga40mg:14,28,50a500tobolek

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

Dr.Max Pharma Limited

FirstFloorRoxburghe House

273-287 RegentStreet

London W1B2HA

Velká Británie

Výrobce

APLSwiftServices (Malta)Limited

HF26, HalFarIndustrialEstate, HalFar

Birzebbugia, BBG3000

Malta

Tento léčivý přípravek jeschválen včlenskýchstátech Evropského hospodářského prostoru pod těmito

názvy:

Česká republika: OmeprazolAurobindo 10mg/20 mg/40mgenterosolventnítvrdétobolky

Kypr: Omeprazole Aurobindo 10mg/20 mg/40mgγαστροανθεκτικόκαψάκιο,σκληρό

Dánsko: OmeprazolAurobindo

Estonsko: OmeprazoleAurobindo

Německo: OmeprazolAurobindo10mg/20 mg/40mgmagensaftresistente Hartkapseln

Řecko: Omeprazole Aurobindo 10mg/20 mg/40mgγαστροανθεκτικόκαψάκιο,σκληρό

Maďarsko: OmeprazolAurobindo10mg/20 mg/40mggyomornedv-ellenálló keménykapszula

Irsko: Omeprazole Aurobindo 10mg/20 mg/40mggastro-resistantcapsules, hard

Itálie: OmeprazoloAurobindo 10mg/20 mg/40mg capsulerigide gastroresistenti

Lotyšsko: OmeprazoleAurobindo10mg/20 mg/40mgzarnāsšķīstošās cietāskapsulas

Litva: Omeprazole Aurobindo10mg/20 mg/40mgskrandyje neirios kietos kapsulės

Malta: Omeprazole Aurobindo 10mg/20 mg/40mggastro-resistantcapsules, hard

Nizozemsko: OmeprazolAurobindo 10mg/20 mg/40mg,maagsapresistente capsules, hard

Polsko: OmeprazolAurobindo

Portugalsko: OmeprazolAurobindo

Rumunsko: OmeprazolAurobindo10mg/20 mg/40mgcapsulegastrorezistente

Slovenská republika: OmeprazolAurobindo10mg/20 mg/40mg tvrdégastrorezistentnékapsuly

Španělsko: OmeprazolAurobindo10mg/20 mg/40mgcápsulasduras gastrorresistentesEFG

Švédsko: OmeprazolAurobindo10mg/20 mg/40mgenterokapsel,hård

Velká Británie: Omeprazole 10mg/20 mg/40 mggastro-resistantcapsules,hard

Tatopříbalová informacebyla naposledy schválena12.12.2012.