OLANZAPIN JENSON 5 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OLANZAPIN JENSON 5 MG, POR TBL DIS 56X5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Tableta dispergovatelná v ústech
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 56, Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OLANZAPIN JENSON 5 MG, POR TBL DIS 56X5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 568/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1krozhodnutíopřevoduregistracesp.zn.sukls271536/2012;sukls271535/2012;

sukls271532/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Olanzapin Jenson5mg

Olanzapin Jenson10 mg

OlanzapinJenson 15 mg

tabletydispergovatelné vústech

olanzapinum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,protože

obsahujeproVásdůležitéúdaje.

-Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

-TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,

atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

-PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Co naleznetev této příbalovéinformaci:

1.CojepřípravekOlanzapin Jensonakčemu sepoužívá

2.Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnetepřípravekOlanzapinJensonužívat

3.JaksepřípravekOlanzapin Jensonužívá

4.Možnénežádoucíúčinky

5.JakpřípravekOlanzapin Jensonuchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1.Co jepřípravekOlanzapinJensona kčemusepoužívá

Olanzapin Jensonpatřídoskupinyléčivých přípravků nazývaných antipsychotika.

Olanzapin Jensonsepoužívákléčběnemoci,jejímižpříznakyjsoupocity,žeslyšíte,vidítenebocítíte

věci,kterénejsouskutečné,chybnápřesvědčení,neobvyklápodezřívavostauzavřeníse.Lidétrpícítouto

nemocíserovněžmohou cítitsklíčeně,úzkostněnebovnapětí.

Olanzapin Jensonsetaképoužívánaléčbustavu,jehožpříznakyjsoupocitpovznesenénálady,pocit

nadměrnéhomnožstvíenergie,mnohemmenšípotřebaspánkunežobvykle,překotnářečamyšlenkya

někdyvýraznápodrážděnost.Jetakéstabilizátoremnálady,kterýzabraňujeznovuobjevení

zneschopňujícíchextrémůnáladyvesmyslupovznesenénebopokleslé(depresivní)nálady,kterétento

stavprovázejí.

Pokud seVášstavnelepšínebo secítítehůře,musítekontaktovatVašeholékaře.

2.Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnetepřípravekOlanzapinJensonužívat

NeužívejtepřípravekOlanzapinJenson:

jestližejstealergický/ánaolanzapinnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku(uvedenou

vbodě6).Alergickáreakceseprojevíjakovyrážka,svědění,opuchlýobličej,oteklértynebo

dušnost. Dojde-liktomu po užitípřípravkuOlanzapinJenson, oznamtetosvémulékaři.

jestližetrpíteočnímiproblémy, jakojeurčitýtyp glaukomu (zvýšenýnitroočnítlak).

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravku OlanzapinJenson seporaďtesesvýmlékařem.

Léky tohoto typu mohou způsobovatneobvyklépohyby,zejménaobličejenebojazyka.Dojde-

liktomu po podánípřípravkuOlanzapin Jenson, oznamtetosvémulékaři.

Velmivzácněmohoulékytohototypuzpůsobovatkombinacihorečky, zrychlenéhodýchání,

pocení,svalovéztuhlostiaospalostinebo spavosti.Dojde-liktomu,oznamtetoihnedsvému

lékaři.

PokudVyneboněkdozVašírodinytrpělvminulostitvorboukrevníchsraženin,protožetyto

přípravkyjsouspojoványstvorbou krevníchsraženin

UpacientůužívajícíchOlanzapinJensonbylopozorovánozvýšenítělesnéhmotnosti.Vya

VášlékařbystemělipravidelněkontrolovatVašitělesnou hmotnost.

UpacientůužívajícíchOlanzapinJensonbylapozorovánavysokáhladinakrevníhocukrua

vysokéhladinytuků(triglyceridůacholesteroluvkrvi).Vášlékařbyměldříve,nežzačnete

Olanzapin Jensonužívatprovéstvyšetřeníkrveprokontroluhladinycukruaněkterýchtuků

vkrvi.

UžitípřípravkuOlanzapinJensonustaršíchpacientůsdemencísenedoporučuje,protože

můžemítvážnénežádoucíúčinky.

Trpíte-liněkterou znásledujícíchchorob, oznamtetoco nejdříveošetřujícímulékaři:

cukrovka

srdečníonemocnění

onemocněníjaterneboledvin

Parkinsonovanemoc

padoucnice(epilepsie)

potížesprostatou

střevníneprůchodnost(paralytickýileus)

krevníonemocnění

mozkovámrtvicenebo malámozkovápříhoda(přechodnépříznakymrtvice)

Pokudtrpítedemencí,sdělte(Vy,Vášpříbuzný,neboošetřovatel)Vašemulékaři,zdajsteněkdyv

minulostiprodělal/amozkovoumrtvicinebo malou mozkovou příhodu.

Je-livámvícenež65 let, můželékařjako běžnéopatřeníkontrolovatváškrevnítlak.

Dětia dospívající

OlanzapinJenson neníurčenýdětemdo 18 letvěku.

DalšíléčivépřípravkyapřípravekOlanzapinJenson

BěhemléčbypřípravkemOlanzapin JensonužívejtejinélékypouzesesouhlasemVašeholékaře.

SoučasnéužívánípřípravkuOlanzapin Jensonslékyprotidepresím,úzkosti,nebostakovými,kterévám

pomáhajíspát(trankvilizéry),můžezpůsobovatospalost.

Užíváte-lifluvoxamin(antidepresivum)nebociprofloxacin(antibiotikum),mělibysteotominformovat

lékaře, protožemůžebýtnutnézměnitdávkypřípravkuOlanzapinJenson.

Informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédoběužíval(a)nebokteré

možnábudeteužívat.Zvláštěupozornětelékaře, užíváte-lilékynaParkinsonovu nemoc.

PřípravekOlanzapinJensonsjídlem,pitíma alkoholem

BěhemléčbypřípravkemOlanzapin Jensonnepijtežádnýalkohol,kombinacepřípravkuOlanzapin

Jensonsalkoholemmůžetotižzpůsobovatospalost.

Těhotenstvíakojení

Vpřípadětěhotenstvínebopodezřenínatěhotenstvíinformujteconejdřívelékaře.Běhemtěhotenství

přípravekneužívejte,pokudjsteseotomneporadilaslékařem.Tentolékbyvámnemělbýtpodán,když

kojíte,jelikožsemalémnožstvípřípravkuOlanzapin Jensonmůžedostatdo mateřského mléka.

Unovorozenců,jejichžmatkyužívalypřípravekOlanzapinJensonvposlednímtrimestru(poslednítři

měsícetěhotenství)semohouvyskytnouttytopříznaky:třes,svalováztuhlosta/neboslabost,spavost,

neklid,problémysdýchánímapotížespříjmempotravy.Pokudseuvašehodítěteobjevíjakýkolivz

těchtopříznaků,prosím,kontaktujtedětskéholékaře.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

LéčbapřípravkemOlanzapin Jensonmůžezpůsobovatpocitospalosti.Vtomtopřípaděneřiďtemotorová

vozidla, neobsluhujtestrojeauvědomtesvého lékaře.

OlanzapinJensonobsahujeaspartam

Pacienti,kteříbysemělivyvarovatpřijímánífenylalaninu,bymělivzítvúvahu,žeOlanzapinJenson

obsahujeaspartam, kterýjezdrojemfenyalaninu amůžetakškoditpacientůmsfenylketonurií.

3. JaksepřípravekOlanzapinJensonužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,poraďtesese

svýmlékařemnebo lékárníkem.

Vášlékařurčí,koliktabletpřípravkuOlanzapin Jensonmátebrátajakdlouhojeužívat.Doporučená

dennídávkapřípravkuOlanzapinJensonsepohybujemezi5a20mg.Objeví-liseznovupříznaky

nemoci,oznamtetolékaři,alenepřestávejtesužívánímpřípravkuOlanzapin Jenson,pokudtaklékař

nerozhodne.

TabletypřípravkuOlanzapin Jensonbysteměliužívatjednoudennědlepokynůsvéholékaře.Pokustese

tabletyužívatvždyvestejnoudennídobu,nenídůležité,zdaběhemjídlačinalačno.Vústechrozpustné

tabletypřípravkuOlanzapin Jensonjsou určenykpodáníústy.

TabletyOlanzapinJensonse snadnopoškodí,protosnimizacházejteopatrně.Tabletysenedotýkejte

vlhkýmarukama,můžesetímsnadno porušit.

1.Ubalenísperforovanými(dělenými)blistryuchopteblistrzaokrajeaopatrněodtrhnětejednopolíčko

blistru podélperforací.

2.Opatrněodloupnětezadníkrycífólii.Uneperforovanýchblistrůpostupujteopatrně,abysteneodloupli

fóliiizokolníchtablet.

3.Jemnětabletu vytlačtezblistru

4.Tabletusivložtedo úst.Rozpustísepřímo vústech,takžejimůžetesnadno spolknout.

Tabletumůžeterovněžvhoditdoskleniceplnévody,pomerančovéhonebo jablečnéhodžusu,mlékanebo

kávyazamíchat. Uněkterých nápojů můžedojítkezměněbarvynebo kzakalení.Nápojihned vypijte.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuOlanzapinJenson, nežjsteměl(a)

Upacientů,kteříužilivětšímnožstvípřípravkuOlanzapinJensonnežměli,seprojevilynásledující

příznaky:zrychlenísrdečníhotepu,agitovanost(neklid)/agresivita,problémysřečí,nezvyklépohyby

(zvláštětvářenebojazyka),sníženáúroveňvědomí.Dalšíznámkymohoubýt:náhlázmatenost,křeče

(epileptické),kóma(bezvědomí),kombinacehorečky,zrychlenéhodýchání,pocení,ztuhlostisvalůa

ospalostičispavosti,zpomalenídýchání,aspirace(vdechnutínapř.potravynebotekutiny),vysokýnebo

nízkýkrevnítlak,abnormálnísrdečnírytmus.Uvědomteihnedsvéholékařenebonemocnici.Ukažte

lékařisvébalenípřípravku.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekOlanzapinJenson:

Vezmětesipřípravekihned,jaksito uvědomíte. Nebertesidvědávkyběhemjednoho dne.

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekOlanzapinJenson

Nepřestávejteužívatpřípravekpouzeproto,žesecítítelépe.Jedůležité,abystepřípravekOlanzapin

Jensonužíval/atakdlouho,jakurčilVášlékař.

PokudukončíteužívánípřípravkuOlanzapin Jensonnáhle,mohouseuvásobjevitpříznakyjakoje

pocení,neschopnostspát,třes,úzkostnebonevolnostazvracení.VášlékařVámpravděpodobněnavrhne

před ukončenímléčbysnižovatdávku postupně.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.Možnénežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnout

u každého.

Velmičasténežádoucíúčinky:projevujíseu 1 pacientaz10

Přibývánínaváze

Spavost

Zvýšeníhodnothormonu prolaktinu vkrvi

Časténežádoucíúčinky:projevujíseu1 až10 pacientů ze100

Změnyhladinněkterýchkrvinekatukůvkrvi

Zvýšeníhladinycukrů vkrviamoči

Pocitzvýšeného hladu

Závratě

Neklid

Třes

Svalováztuhlostnebo křeče(včetněsvalů ovládajícíchpohybyočí)

Problémysřečí

Neobvyklépohyby(obzvlášťobličejeajazyka)

Zácpa

Sucho vústech

Vyrážka

Slabost

Silnáúnava

Hromaděnívodyvedoucíkotokůmrukou,kotníků nebo nohou

Někteřínemocnímohounapočátkuléčbypociťovatzávratěnebomítpocitnaomdlení(s

pomalousrdečníčinností),obzvlášťpřivstávánízlehunebosedu.Tytopocityobvyklesamy

zmizí, vopačnémpřípaděto oznamtesvému lékaři.

Sexuálnídysfunkcejakojepokleslibidau mužů ažen nebo erektilnídysfunkceumužů.

Méněčasténežádoucíúčinky:projevujíseu 1až10 pacientů z1000

Pomalásrdečníčinnost

Přecitlivělostnaslunečnísvětlo

Močováinkontinence

Padánívlasů

Absencenebopoklesčetnostimenstruačního krvácení

Změnyprsou u mužů ižen jakojeabnormálníprodukcemlékanebo abnormálnízvětšování

Krevnísraženinyjakojehlubokážilnítrombózavnozenebo krevnísraženinanaplicích

Dalšímožnénežádoucíúčinky:četnostnelzezdostupných údajůurčit

Alergickéreakce(např.otokvústechakrku, svědění,vyrážka)

Vývojcukrovkynebozhoršenístavucukrovky,občasspojenésketoacidózou(ketonyvkrvi

nebo moči)nebo bezvědomím(kóma)

Sníženínormálnítělesnéteploty

Křeče,obvyklespojenésjejich předchozímvýskytem(epilepsie)

Kombinacehorečky, zrychleného dýchání, pocení, svalovéztuhlostiaospalostinebo spavosti

Křečesvalů ovládajících pohybyočí, způsobujícíprotáčeníočí

Abnormálnísrdečnírytmus

Náhlénevysvětlitelnéúmrtí

Zánětslinivkybřišnízpůsobujícísilnébolestibřicha, horečku anevolnost

Jaterníonemocněníprojevujícísezežloutnutímpokožkyabělmaočí

Svalovéonemocněníprojevujícísebolestminejasnéhopůvodu

Potížepřimočení

Prodlouženáa/nebobolestiváerekce

Běhemužíváníolanzapinusemůžeustaršíchpacientůsdemencívyskytnoutmozkovámrtvice,zápal

plic,problémysudrženímmoči,pády,extrémníúnava,zrakovéhalucinace,zvýšenátělesná teplota,

zarudnutíkůžeaporuchychůze. Utéto skupinypacientů bylo vněkolikapřípadech hlášeno úmrtí.

UpacientůsParkinsonovounemocímůžeOlanzapin Jensonzhoršovatjejípříznaky.

Užívánílékůtohototypupodelšídobuvyvolávávzácněuněkterýchžentvorbumléka,vynecháníči

nepravidelnostmenstruačního cyklu. Vpřípaděpřetrvávánítěchtoúčinků oznamtetutoskutečnostlékaři.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.Stejně

postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci.

5.JakpřípravekOlanzapinJensonuchovávat

Uchovávejtemimo dohledadosahdětí.

PřípravekOlanzapin Jensonnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaobalu.Doba

použitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

PřípravekOlanzapinJensonuchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlema

vlhkostí.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. Obsahbalenía dalšíinformace

CopřípravekOlanzapinJensonobsahuje

Léčivoulátkoujeolanzapinum.JednatabletapřípravkuOlanzapin Jensonobsahuje5mg,10 mgnebo 15

mgléčivélátky.

Pomocnýmilátkamijsou:Mannitol,mikrokrystalickácelulosa,guargalaktamanan(AvicelCE15),

krospovidon (typ A), magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,aspartam(E951),natrium-

lauryl-sulfát.

JakpřípravekOlanzapinJensonvypadá a co obsahujetoto balení

OlanzapinJenson5mg

Světležlutáažžlutá,jednobarevnáažmramorovaná,kulatá,plochátabletasezkosenýmihranamia

vyraženýmMnajednéstraněaOE1nadruhéstraně.

Olanzapin Jenson10mg

Světležlutáažžlutá,jednobarevnáažmramorovaná, kulatá, plochátabletasezkosenýmihranamia

vyraženýmMnajednéstraněaOE2 nadruhéstraně.

Olanzapin Jenson15mg

Světležlutáažžlutá,jednobarevnáažmramorovaná, kulatá,plochátabletasezkosenýmihranamia

vyraženýmMnajednéstraněaOE3 nadruhéstraně.

Vústechdispergovatelnétabletypřípravku OlanzapinJensonjsoudodáványvtěchtobaleních:

Blistryneboperforované(jednodávkové)blistry:

7,10, 14, 28, 30, 35,56, 60, 70, 98, 100tablet

(7,10, 14, 28, 30, 35, 56, 60, 70, 98, 100)x 1 tableta

Lahvičky:

7,10, 14, 28, 30, 56, 98, 100, 250, 500tablet

Držitelrozhodnutío registraci:

Generics[UK]Ltd.

Station Close, PottersBar,Hertfordshire, EN61TL

VelkáBritánie

Výrobce:

McDermottLaboratoriesLtd.,T/AGerardLaboratories,35/36BaldoyleIndustrialEstate,GrangeRoad,

Dublin,Irsko

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:23.1.2013

Document Outline