Noroseal pro skot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Noroseal pro skot 2.6 g
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Noroseal pro skot 2.6 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, dojnice
 • Terapeutické oblasti:
 • PRODUKTY PRO STRUKŮ A VEMENE
 • Přehled produktů:
 • 9902836 - 1 x 24 aplikátor - - - -; 9902837 - 1 x 60 aplikátor - - - -; 9902838 - 1 x 120 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/048/13-C
 • Datum autorizace:
 • 22-11-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Noroseal 2,6 g intramamární suspenze pro skot

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Severní Irsko

Výrobce zodpovědný za uvolňování šarží:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Severní Irsko

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Severní Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Noroseal 2,6 g intramamární suspenze pro skot

Bismuthi subnitras ponderosus

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 injektor (4 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Bismuthi subnitras ponderosus 2,6 g

Světlehnědá suspenze.

4. INDIKACE

Prevence nových intramamárních infekcí v období stání na sucho.

U krav, u kterých se nevyskytuje subklinická mastitida, lze přípravek použít samostatně bez použití

jiných léčiv v rámci programů kontroly mastitid u suchostojných krav.

Výběr krav pro léčbu přípravkem musí být založen na klinickém rozhodnutí veterinárního lékaře.

Kritéria pro výběr krav mohou vycházet z anamnestických údajů o výskytu mastitidy a počtu

somatických buněk u jednotlivých krav, nebo na základě uznávaných zkoušek pro detekci

subklinických mastitid nebo na základě bakteriologického vyšetření.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek jako jediný způsob léčby u krav, u kterých je při zaprahování zjištěna klinická

nebo subklinická mastitida. Viz zvláštní upozornění. Nepoužívat u laktujících krav.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

Aplikujte obsah jednoho injektoru do každé čtvrtě mléčné žlázy bezprostředně po posledním dojení

v laktaci (při zaprahování).

9. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Po aplikaci přípravku neprovádíme masáž struku nebo vemene.

Pro snížení rizika vzniku mastitidy po aplikaci přípravku, postupujte obezřetně, aby se zamezilo

zavlečení patogenů do struku (aseptická technika aplikace)

Je nezbytné, aby byl struk řádně očištěn a desinfikován chirurgickým desinfekčním prostředkem na

bázi alkoholu nebo alkoholem napuštěnými desinfekčními ubrousky. Čistění struků ubrousky by mělo

být prováděno do doby, kdy na ubrouscích nejsou viditelně nečistoty. Struky ponechte před aplikací

oschnout. Aplikujte asepticky a vyvarujte se možné kontaminace hrotu aplikátoru. Po aplikaci se

doporučuje ponoření struků do příslušného roztoku nebo jeho sprejování.

Pro zlepšení injektability v chladném prostředí je možné přípravek zahřát na pokojovou teplotu.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě nebo

na krabičce po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V klinických studiích bylo použití přípravku při zaprahování kombinováno s dlouhodobě působícím

intramamárním antimikrobikem.

Správnou praxí je, aby u zaprahlých krav byla pravidelně prováděna sledování na příznaky klinické

mastitidy. Pokud se v čtvrti se strukovým kanálkem utěsněným přípravkem vyvine klinická mastitida,

musí být postižená čtvrť před aplikací příslušné léčby manuálně vydojena.

Aby se snížilo riziko kontaminace, neponořujte aplikátor do vody. Aplikátor je určen výhradně k

jednorázovému použití.

Přípravek nemá antimikrobiální účinnost, proto je nezbytné přísně dodržovat pravidla aseptické

techniky při jeho podání.

Po podání přípravku nepodávejte žádný další intramamární přípravek.

U krav, které mohou mít subklinickou mastitidu, se může přípravek použít po podání vhodné

antibiotické léčby pro zaprahlé krávy do infikované čtvrti.

Březost

Přípravek lze používat u březích zvířat, protože po intramamárním podání přípravku nedochází

k systémové absorpci. Po otelení mohou telata přijímat zátku přítomnou ve strukovém kanálku. Pozření

přípravku teletem je bezpečné a nevyvolává nežádoucí účinky.

Laktace

V případě náhodného použití u laktující krávy lze pozorovat přechodné zvýšení počtu somatických

buněk (až dvojnásobné). V takovém případě musí být zátka manuálně vydojena ze struku. Další

opatření nejsou potřebná.

V klinických studiích byla pouze prokázána snášenlivost přípravku s přípravky pro zaprahlé krávy

s obsahem kloxacilinu.

Při použití dvojnásobné dávky nedochází u krav k žádným nežádoucím účinkům.

Upozornění pro uživatele

Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima.

V případě zasažení kůže nebo očí omyjte zasažené místo velkým množstvím vody. Pokud podráždění

přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři. Nemanipulujte

s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí na soli bismutu. Po použití si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Krabičky s 24 nebo 60 aplikátory nebo barely se 120 aplikátory včetně 24, 60 nebo 120 jednotlivě

balených čistících ubrousků na struky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Distributor:

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

CZECH REP.

Tel: +420 481 65 31

29-11-2018

MPS Canada Corporation recalls various Consumer chemical products in pressurized containers

MPS Canada Corporation recalls various Consumer chemical products in pressurized containers

The recalled products were not destined for the Canadian marketplace and do not have mandatory hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

15-11-2018

Vanpak Limited recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

Vanpak Limited recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

The recalled products do not have mandatory hazard labelling as required by the Cosmetics Regulations under the Food and Drugs Act. Improper labelling could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

15-11-2018

MPS Canada Corporation recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

MPS Canada Corporation recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

The recalled products do not have mandatory hazard labelling as required by the Cosmetics Regulations under the Food and Drugs Act. Improper labelling could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

4-9-2018

Osmo Wood and Colour Canada Ltd. recalls Various Wood Finishing Products

Osmo Wood and Colour Canada Ltd. recalls Various Wood Finishing Products

The recalled products do not have the proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

27-8-2018

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks. The 11products include vitamins, dietary supplements, workout supplements and decongestants. Seized products were labelled to contain various ingredients, including prescription drugs and controlled substances.

Health Canada

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

Important sunscreen safety tips for Canadians

Important sunscreen safety tips for Canadians

Health Canada is in the process of reviewing the safety of various sunscreen products and will share the results in the coming weeks. The Department will take immediate action and inform Canadians should a safety concern be identified with any sunscreen product sold in Canada.

Health Canada

1-6-2018

Expanded Recall: Medline Canada, Corp. recalls Various Medline Cosmetic Products

Expanded Recall: Medline Canada, Corp. recalls Various Medline Cosmetic Products

The recalled products may be contaminated with the bacteria Burkolderia cepacia. Burkolderia cepacia can pose a risk of infections to consumers, especially those with weakened immune systems. Contamination of the bacteria has only been confirmed for the Remedy Essentials Cleanser No Rinse Foam that was includedin the previous recall.

Health Canada

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.