Noroclav ochucené

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Noroclav ochucené 60/15 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Noroclav ochucené 60/15 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • 9903201 - 28 x 1 tableta - blistr - -; 9903202 - 56 x 1 tableta - blistr - -; 9903203 - 224 x 1 tableta - blistr - -; 9903204 - 504 x 1 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/033/14-C
 • Datum autorizace:
 • 16-04-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Noroclav 60 mg/15 mg žvýkací ochucené tablety pro kočky a psy 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A 

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ 

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže: 

Norbrook Laboratories Limited, 

Station Works, 

Newry, Co. Down,

BT35 6 JP.

Severní Irsko 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Noroclav 60 mg/15 mg žvýkací ochucené tablety pro kočky a psy 

Amoxicillinum

Acidum clavulanicum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Účinné látky:

Jedna tableta obsahuje:                               

Amoxicillinum                                             60 mg                                                            

(ut Amoxicillinum trihydricum)                

Acidum clavulanicum                                   15 mg                                                          

(ut Kalium clavulanicum)                 

Světle hnědá kulatá tableta s dělící rýhou a vyraženým číslem ‘75’ na opačné straně.

4. INDIKACE

Léčba následujících infekcí způsobených betalaktamázu produkujícími kmeny baktérií citlivými na

amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou:

Kožní infekce (včetně povrchové a hluboké pyodermie) způsobené citlivými kmeny Staphylococcus

spp.

Infekce močových cest způsobené citlivými kmeny Staphylococcus spp. nebo Escherichia coli.

Infekce respiračního traktu způsobené citlivými kmeny Staphylococcus spp.

Enteritidy způsobené citlivými kmeny Escherichia coli.

Dentální infekce (např. gingivitis).

Při zahájení léčby se doporučuje se provést odpovídající zkoušky citlivosti. V léčbě pokračovat jen

pokud se potvrdí citlivost na kombinaci léčivých látek. 

5.  KONTRAINDIKACE

Přípravek nepodávat králíkům, křečkům, morčatům nebo pískomilům. Opatrnost je nutná rovněž při

použití u jiných malých býložravců.

Přípravek není indikován v případech způsobených Pseudomonas spp.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin a jiné betalaktamy.

Nepoužívat u zvířat s vážnou  poruchou ledvin doprovázenou anurií nebo oligurií.

Nepoužívat v případě, známé  rezistence na tuto kombinaci léčivých látek.

Nepodávat koním a přežvýkavcům.  

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U léčených zvířat se mohou vyskytnout reakce přecitlivělosti na peniciliny.

Příležitostně se mohou vyskytnout alergické reakce (např. kožní reakce, anafylaxe). V případě výskytu

alergických reakcí by měla být léčba přerušena.

Velmi vzácně může použití přípravku vést k výskytu   gastrointestinálních poruch (zvracení, průjem,

anorexie).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Dávkování: celkově 12,5 mg kombinace léčivých látek/kg ž.hm. (t.j.10 mg amoxicilinu + 2,5 mg 

klavulanátu/kg ž.hm.).   

Frekvence podávání:  Následující tabulka uvádí doporučení ohledně dávkování při standardní dávce 

12,5 mg/kg, dvakrát denně.

K zajištění správného dávkování je třeba určit co možná nejpřesněji živou hmotnost léčeného zvířete.

     

Živá hmotnost (kg) Počet tablet podaných dvakrát denně

≤ 2 Použít 50 mg tablety

[2,1- 3,0] ½

[3,1- 6,0] 1

[6,1- 9,0] 1½

[9,1- 12,0] 2

>12 Použít 250 nebo 500 mg tablety

Pokud pes nebo kočka nepřijímá tablety z ruky nebo z misky, potom se mohou tablety rozdrtit a přidat 

do malého množství krmiva.

Většina rutinních případů reaguje mezi 5. až 7. dnem léčby. Pokud není pozorováno zlepšení po 5-7 

dnech, je třeba přehodnotit diagnózu.

Chronické nebo těžce léčitelné případy mohou vyžadovat delší dobu léčby,

např.   při   chronických   kožních  chorobách  10   –   20   dnů,   při   chronické   cystitidě   10   –   28   dnů,   při

respiračních onemocněních 8 – 10 dnů.

Pokud není pozorováno zlepšení po dvou týdnech, je třeba přehodnotit diagnózu.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování je třeba určit co možná nejpřesněji živou hmotnost léčeného zvířete,

aby se předešlo poddávkování nebo předávkování. 

     

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Není určeno pro potravinová zvířata.  

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Zbylé nepoužité poloviny tablet ihned zlikvidujte.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a 

blistru po {EXP}.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek by se měl vždy, když je to možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.

Použití   přípravku,   které   je   odlišné   od   pokynů   uvedených  v SPC,   může   zvýšit   prevalenci   bakterií

rezistentních   na   betalaktamová   antimikrobika   a   může   snížit   účinnost   léčby   ostatními   skupinami

antimikrobik z důvodů možné zkřížené rezistence. 

Chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny mohou inhibovat antibakteriální účinek 

penicilinů z důvodu rychlého nástupu bakteriostatického působení. Je třeba zohlednit možnost 

zkřížené reaktivity s dalšími peniciliny s ohledem na možný výskyt alergických reakcí 

Peniciliny mohou zvyšovat  účinek aminoglykosidů.

Laboratorní studie u zvířat dosud neposkytly důkazy o teratogenních, fetotoxických nebo 

maternotoxických účincích. Poněvadž nebyly provedeny studie u březích nebo laktujících fen a koček,

doporučuje se v těchto případech přípravek použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika 

příslušným veterinárním lékařem.

U zvířat s poruchami jater a ledvin by měl být pečlivě zvážen dávkování.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky. 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží vyvolat 

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím 

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné. 

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno 

s přípravky tohoto typu nepracovat.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte 

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou

vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Po použití si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, 

musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

VELIKOSTI BALENÍ: 

Blistry  (aluminium/aluminium):   28,  56,  224 a  504  tablet  ve   vnějším   obalu  s  blistry,  každý blistr

obsahuje 14 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Amoxicilin je širokospektré antibiotikum účinné proti široké škále grampozitivních a gramnegativních

bakterií. Avšak mnoho klinicky významných bakterií produkuje betalaktamázy, které toto antibiotikum

ničí. Kyselina klavulanová tyto enzymy inaktivuje, čímž navrací bakteriím citlivost na amoxicilin.   

Psi a kočky s diagnostikovanými infekcemi  Pseudomonas  spp. a Enterobacter  spp.by neměli být

léčeni touto kombinací antibiotik z důvodů přirozené rezistence na kombinaci.  U  E.coli  byl popsán

vzrůstající trend rezistence.

Pouze pro zvířata.

SAMOHÝL A SPOL.,S.R.O.

Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

Česká republika

Tel: +420 481 65 31

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Document Outline