Noroclav ochucené

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Noroclav ochucené 60/15 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Noroclav ochucené 60/15 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • 9903201 - 28 x 1 tableta - blistr - -; 9903202 - 56 x 1 tableta - blistr - -; 9903203 - 224 x 1 tableta - blistr - -; 9903204 - 504 x 1 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/033/14-C
 • Datum autorizace:
 • 16-04-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Noroclav60mg/15mgžvýkacíochucenétabletyprokočkyapsy

1. JMÉNOAADRESADRŽITELE ROZHODNUTÍOREGISTRACIA

DRŽITELE POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍ

ŠARŽE,POKUDSE NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

NorbrookLaboratoriesLimited,

StationWorks,

Newry,Co.Down,

BT356JP.

SeverníIrsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Noroclav60mg/15mgžvýkacíochucenétabletyprokočkyapsy

Amoxicillinum

Acidumclavulanicum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Účinnélátky:

Jednatabletaobsahuje:

Amoxicillinum60mg

(utAmoxicillinumtrihydricum)

Acidumclavulanicum15mg

(utKaliumclavulanicum)

Světlehnědákulatátabletasdělícírýhouavyraženýmčíslem‘75’naopačnéstraně.

4. INDIKACE

Léčbanásledujícíchinfekcízpůsobenýchbetalaktamázuprodukujícímikmenybaktériícitlivýmina

amoxicilinvkombinaciskyselinouklavulanovou:

Kožníinfekce(včetněpovrchovéahluboképyodermie)způsobenécitlivýmikmenyStaphylococcus

spp.

InfekcemočovýchcestzpůsobenécitlivýmikmenyStaphylococcusspp.neboEscherichiacoli.

InfekcerespiračníhotraktuzpůsobenécitlivýmikmenyStaphylococcusspp.

EnteritidyzpůsobenécitlivýmikmenyEscherichiacoli.

Dentálníinfekce(např.gingivitis).

Přizahájeníléčbysedoporučujeseprovéstodpovídajícízkouškycitlivosti.Vléčběpokračovatjen

pokudsepotvrdícitlivostnakombinaciléčivýchlátek.

5. KONTRAINDIKACE

Přípraveknepodávatkrálíkům,křečkům,morčatůmnebopískomilům.Opatrnostjenutnárovněžpři

použitíujinýchmalýchbýložravců.

PřípravekneníindikovánvpřípadechzpůsobenýchPseudomonasspp.

Nepoužívatuzvířatseznámoupřecitlivělostínapenicilinajinébetalaktamy.

Nepoužívatuzvířatsvážnouporuchouledvindoprovázenouanuriínebooligurií.

Nepoužívatvpřípadě,známérezistencenatutokombinaciléčivýchlátek.

Nepodávatkonímapřežvýkavcům.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Uléčenýchzvířatsemohouvyskytnoutreakcepřecitlivělostinapeniciliny.

Příležitostněsemohouvyskytnoutalergickéreakce(např.kožníreakce,anafylaxe).Vpřípaděvýskytu

alergickýchreakcíbymělabýtléčbapřerušena.

Velmivzácněmůžepoužitípřípravkuvéstkvýskytugastrointestinálníchporuch(zvracení,průjem,

anorexie).

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Kočkyapsi.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Perorálnípodání.

Dávkování:celkově12,5mgkombinaceléčivýchlátek/kgž.hm.(t.j.10mgamoxicilinu+2,5mg

klavulanátu/kgž.hm.).

Frekvencepodávání:Následujícítabulkauvádídoporučeníohlednědávkovánípřistandardnídávce

12,5mg/kg,dvakrátdenně.

Kzajištěnísprávnéhodávkováníjetřebaurčitcomožnánejpřesnějiživouhmotnostléčenéhozvířete.

Živáhmotnost(kg)Počettabletpodanýchdvakrátdenně

≤2 Použít50mgtablety

[2,1-3,0] ½

[3,1-6,0] 1

[6,1-9,0] 1½

[9,1-12,0] 2

>12 Použít250nebo500mgtablety

Pokudpesnebokočkanepřijímátabletyzrukynebozmisky,potomsemohoutabletyrozdrtitapřidat

domaléhomnožstvíkrmiva.

Většinarutinníchpřípadůreagujemezi5.až7.dnemléčby.Pokudnenípozorovánozlepšenípo5-7

dnech,jetřebapřehodnotitdiagnózu.

Chronickénebotěžceléčitelnépřípadymohouvyžadovatdelšídobuléčby,

např.přichronickýchkožníchchorobách10–20dnů,přichronickécystitidě10–28dnů,při

respiračníchonemocněních8–10dnů.

Pokudnenípozorovánozlepšenípodvoutýdnech,jetřebapřehodnotitdiagnózu.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Kzajištěnísprávnéhodávkováníjetřebaurčitcomožnánejpřesnějiživouhmotnostléčenéhozvířete,

abysepředešlopoddávkovánínebopředávkování.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopropotravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Uchovávejtevsuchu.

Zbylénepoužitépolovinytabletihnedzlikvidujte.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcea

blistrupo{EXP}.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat:

Přípravekbysemělvždy,kdyžjetomožné,používatpouzenazákladěvýsledkůtestůcitlivosti.

Použitípřípravku,kteréjeodlišnéodpokynůuvedenýchvSPC,můžezvýšitprevalencibakterií

rezistentníchnabetalaktamováantimikrobikaamůžesnížitúčinnostléčbyostatnímiskupinami

antimikrobikzdůvodůmožnézkříženérezistence.

Chloramfenikol,makrolidy,sulfonamidyatetracyklinymohouinhibovatantibakteriálníúčinek

penicilinůzdůvodurychléhonástupubakteriostatickéhopůsobení.Jetřebazohlednitmožnost

zkříženéreaktivitysdalšímipenicilinysohledemnamožnývýskytalergickýchreakcí

Penicilinymohouzvyšovatúčinekaminoglykosidů.

Laboratornístudieuzvířatdosudneposkytlydůkazyoteratogenních,fetotoxickýchnebo

maternotoxickýchúčincích.Poněvadžnebylyprovedenystudieubřezíchnebolaktujícíchfenakoček,

doporučujesevtěchtopřípadechpřípravekpoužítpouzepozváženíterapeutickéhoprospěchuarizika

příslušnýmveterinárnímlékařem.

Uzvířatsporuchamijateraledvinbymělbýtpečlivězvážendávkování.

Připoužitípřípravkujenutnovzítvúvahuoficiálníamístnípravidlaantibioticképolitiky.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Penicilinyacefalosporinymohoupoinjekci,inhalaci,požitínebopokontaktuskůžívyvolat

hypersensitivitu(alergii).Hypersensitivitanapenicilinymůževéstkezkříženýmreakcím

scefalosporinyanaopak.Alergickéreakcenatytolátkymohoubýtvněkterýchpřípadechvážné.

Nemanipulujtespřípravkem,pokudvíte,žejstepřecitlivělí,nebopokudvámbylodoporučeno

spřípravkytohototypunepracovat.

Pokudsepopřímémkontaktuspřípravkemobjevípříznakyjakonapříkladkožnívyrážka,vyhledejte

lékařskoupomocaukažtelékařitotoupozornění.Otokobličeje,rtůčiočínebopotížesdýchánímjsou

vážnépříznakyavyžadujíokamžitoulékařskoupéči.

Popoužitísiumyjteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Duben2014

15. DALŠÍINFORMACE

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

VELIKOSTIBALENÍ:

Blistry(aluminium/aluminium):28,56,224a504tabletvevnějšímobalusblistry,každýblistr

obsahuje14tablet.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Amoxicilinješirokospektréantibiotikumúčinnéprotiširokéškálegrampozitivníchagramnegativních

bakterií.Avšakmnohoklinickyvýznamnýchbakteriíprodukujebetalaktamázy,kterétotoantibiotikum

ničí.Kyselinaklavulanovátytoenzymyinaktivuje,čímžnavracíbakteriímcitlivostnaamoxicilin.

PsiakočkysdiagnostikovanýmiinfekcemiPseudomonasspp.aEnterobacterspp.bynemělibýt

léčenitoutokombinacíantibiotikzdůvodůpřirozenérezistencenakombinaci.UE.colibylpopsán

vzrůstajícítrendrezistence.

Pouzeprozvířata.

SAMOHÝLASPOL.,S.R.O.

Smetanova105851251LomniceNadPopelkou

Českárepublika

Tel:+4204816531

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Document Outline