Nisamox

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nisamox 140/35 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nisamox 140/35 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • 9934991 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9934992 - 100 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9934993 - 250 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9902369 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9902370 - 100 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9902371 - 250 x 1 ml - injekční lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/031/07-C
 • Datum autorizace:
 • 27-07-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nisamox 140/35 mg/ml injekční suspenze

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci 

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 

Výrobce.

Norbrook Laboratories Limited, 

Station Works Newry

Severní Irsko BT35 6 JP

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nisamox 140/35 mg/ml injekční suspenze

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml suspenze obsahuje

Účinné látky:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 140 mg

Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 35 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E 320) 0,08 mg

Butylhydroxytoluen (E 321) 0,08 mg

4. INDIKACE

Nisamox inj. je určen pro léčbu infekčních onemocnění respiračního traktu a infekcí měkkých tkání,

mastitid a metritid u skotu, infekčních onemocnění měkkých tkání a kůže, infekcí respiratorního a

urogenitálního traktu psů a koček.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na penicilin. Neaplikujte intravenózně a intratekálně. Nepoužívat

u králíků, křečků a morčat.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ačkoliv je Nisamox inj. velmi dobře snášen, mohou se příležitostně vyskytnout mírné místní reakce.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, psi, kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Nisamox inj. je určen pro intramuskulární a subkutánní podání u skotu    psů a koček.

Obecná dávka je 8,75 mg účinných látek na kg tělesné hmotnosti ( tj. 1 ml na 20 kg živé hmotnosti)

denně po dobu 3-5 dní.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím protřepat. Kyselina klavulanová je látka velmi senzitivní na vlhkost včetně vzdušné.

Používejte výhradně suché, sterilní jehly a stříkačky

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Maso 42 dnů, mléko 80 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.  ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím protřepat. Kyselina klavulanová je látka velmi senzitivní na vlhkost, včetně vzdušné.

Používejte výhradně suché, sterilní jehly a stříkačky. Při manipulaci se přípravkem je nutné dodržovat

bezpečnost práce s ohledem na možnou přecitlivělost na peniciliny. V případě rozvinutí alergických

příznaků (např. kožní vyrážky, otoky tváře, rtu, očí nebo ztížené dýchaní) vyhledejte ihned lékařskou

pomoc.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2013

16. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: 50, 100 a 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

Česká republika 

Tel:        +420 283 004 111

E-mail:    infovet.cz@zoetis.com