Nisamox

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nisamox 140/35 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nisamox 140/35 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • 9934991 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9934992 - 100 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9934993 - 250 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9902369 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9902370 - 100 x 1 ml - injekční lahvička - -; 9902371 - 250 x 1 ml - injekční lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/031/07-C
 • Datum autorizace:
 • 27-07-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Nisamox140/35mg/mlinjekčnísuspenze

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.,Stroupežnického17,15000Praha5,Českárepublika

Výrobce.

NorbrookLaboratoriesLimited,

StationWorksNewry

SeverníIrskoBT356JP

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Nisamox140/35mg/mlinjekčnísuspenze

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1mlsuspenzeobsahuje

Účinnélátky:

Amoxicillinum(utAmoxicillinumtrihydricum) 140mg

Acidumclavulanicum(utKaliiclavulanas) 35mg

Pomocnélátky:

Butylhydroxyanisol(E320) 0,08mg

Butylhydroxytoluen(E321) 0,08mg

4. INDIKACE

Nisamoxinj.jeurčenproléčbuinfekčníchonemocněnírespiračníhotraktuainfekcíměkkýchtkání,

mastitidametritiduskotu,infekčníchonemocněníměkkýchtkáníakůže,infekcírespiratorníhoa

urogenitálníhotraktupsůakoček.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinapenicilin.Neaplikujteintravenózněaintratekálně.Nepoužívat

ukrálíků,křečkůamorčat.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

AčkolivjeNisamoxinj.velmidobřesnášen,mohousepříležitostněvyskytnoutmírnémístníreakce.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skot,psi,kočky.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Nisamoxinj.jeurčenprointramuskulárníasubkutánnípodáníuskotupsůakoček.

Obecnádávkaje8,75mgúčinnýchláteknakgtělesnéhmotnosti(tj.1mlna20kgživéhmotnosti)

denněpodobu3-5dní.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Předpoužitímprotřepat.Kyselinaklavulanovájelátkavelmisenzitivnínavlhkostvčetněvzdušné.

Používejtevýhradněsuché,sterilníjehlyastříkačky

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso42dnů,mléko80hodin.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejtepřiteplotědo25°C

Uchovávejtemimodosahdětí.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Předpoužitímprotřepat.Kyselinaklavulanovájelátkavelmisenzitivnínavlhkost,včetněvzdušné.

Používejtevýhradněsuché,sterilníjehlyastříkačky.Přimanipulacisepřípravkemjenutnédodržovat

bezpečnostprácesohledemnamožnoupřecitlivělostnapeniciliny.Vpřípaděrozvinutíalergických

příznaků(např.kožnívyrážky,otokytváře,rtu,očíneboztíženédýchaní)vyhledejteihnedlékařskou

pomoc.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravkumusíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

15. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červen2013

16. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Balení:50,100a250ml

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušnéhomístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.

Stroupežnického17,15000Praha5

Českárepublika

Tel:+420283004111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com