NIMED

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NIMED Tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NIMED Tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NIMESULID
 • Přehled produktů:
 • NIMED

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 415/99-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Strana 1 (celkem 6)

sp. zn. sukls39519/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

NIMED

100 mg

tablety

nimesulidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Nimed a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nimed užívat

Jak se přípravek Nimed užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nimed uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Nimed a k čemu se používá

Nimed je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek („NSAID“) s účinky proti bolesti. Používá se

k léčbě akutní bolesti (např. zubů, hlavy, zad, svalů, kloubů) a k léčbě bolestí během menstruace.

Před předepsáním přípravku Nimed Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům

rozvoje nežádoucích účinků.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nimed užívat

Neužívejte přípravek Nimed:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže jste měl/a alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, kopřivka nebo vyrážka) po

požití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků,

jestliže jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal/a reakci postihující játra,

jestliže užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné

léky tišící bolest nebo NSAID léky,

jestliže užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných

látkách,

jestliže pravidelně pijete alkohol ve velkém množství,

jestliže trpíte onemocněním jater nebo máte zvýšenou hladinu jaterních enzymů,

jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a vředy v trávicím systému (žaludeční nebo

dvanácterníkové),

jestliže jste prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev,

jestliže jste prodělal/a krvácení do mozku (mozkovou příhodu, mrtvici),

Strana 2 (celkem 6)

jestliže máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí

krve,

jestliže jste prodělal/a selhání srdce nebo máte poruchu ledvin (snížená funkce ledvin) nebo

jakoukoliv poruchu jater,

jestliže máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se

nebo máte zvýšenou teplotu),

jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství,

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nimed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčivé přípravky jako je Nimed mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu

(infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a

při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte tedy doporučené dávkování a dobu léčby.

Pokud máte potíže se srdcem, prodělali jste mrtvici nebo se domníváte, že byste mohli být ohroženi

těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte vysokou hladinu

cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti léčby.

Pokud se u Vás v minulosti projevily závažné alergické reakce, přestaňte přípravek Nimed užívat při

prvních známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv jiné

známce alergie a poraďte se se svým lékařem.

Přerušte ihned léčbu přípravkem Nimed, vyskytne-li se u Vás krvácení do trávicího traktu (způsobí

dehtové zabarvení stolice) nebo zpozorujete-li projevy vředového onemocnění trávicího traktu

(projevuje se bolestí břicha).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nimed je zapotřebí

Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem.

Užíváte-li některé z následujících léků, které se mohou s přípravkem Nimed vzájemně

ovlivňovat, ujistěte se předtím, než začnete přípravek Nimed užívat, že Váš lékař nebo

lékárník ví, že tyto přípravky užíváte:

léky ředící krev (antikoagulancia, aspirin nebo jiné salicyláty),

léky zvyšující tvorbu a vylučování moči (diuretika) používané při selhání srdce nebo

při léčbě krevního tlaku,

lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,

methotrexát,

cyklosporin.

Pokud se u Vás v průběhu užívání nimesulidu objeví příznaky naznačující potíže s játry, měl/a

byste užívání nimesulidu ukončit a okamžitě informovat svého lékaře. Příznaky naznačující

potíže s játry zahrnují ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha,

přetrvávající únavu nebo tmavě zbarvenou moč.

Pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční vředy, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní

kolitidu nebo Crohnovu nemoc, měl/a byste před užíváním přípravku Nimed informovat svého

lékaře.

Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Nimed objeví horečka a/nebo příznaky podobné

chřipce (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad nebo se třesete), měl/a byste

přípravek přestat užívat a informovat svého lékaře.

Pokud máte onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cirkulační problémy nebo onemocnění

ledvin, měl/a byste před užíváním přípravku Nimed informovat svého lékaře. Přípravek

Nimed může zhoršit funkci ledvin.

Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že

Vám přípravek Nimed nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy.

Pokud plánujete těhotenství, měla byste o tom informovat svého lékaře, jelikož přípravek

Nimed může snižovat plodnost.

Strana 3 (celkem 6)

Děti

Nepodávejte přípravek Nimed dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Nimed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže užíváte některé z níže vyjmenovaných léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat

s přípravkem Nimed, ujistěte se, že Váš lékař či lékárník je informován o tom, že tato léčiva užíváte,

než začnete užívat přípravek Nimed:

kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů),

léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující

shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty),

antihypertensiva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční

činnosti),

lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí),

methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů),

cyklosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nimed se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže dítěti a při

porodu.

Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Nimed může snížit plodnost.

Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou Vám

Váš lékař určil.

Nimed nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás po užití přípravku objeví závratě

nebo ospalost.

Přípravek Nimed obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Nimed užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta s obsahem 100 mg léčivé látky.

Přípravek Nimed užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu.

Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu

dostatečnou pro zvládnutí příznaků.

Tablety užívejte nejlépe po jídle a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Strana 4 (celkem 6)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nimed, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) nebo se domníváte, že jste užil(a) více přípravku Nimed, než jste měl(a), kontaktujte

neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení. Přineste s sebou zbylé léky. Pokud došlo

k předávkování, pocítíte pravděpodobně jeden z následujících příznaků: únava/ospalost, nevolnost,

bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nimed

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujte

svého lékaře, neboť uvedené příznaky mohou značit vzácné závažné nežádoucí účinky vyžadující

okamžitou lékařskou péči:

žaludeční potíže či bolest, nechutenství, nevolnost (nausea), zvracení nebo krvácení žaludku či

střev nebo černá stolice,

kožní potíže jako je vyrážka nebo zarudnutí,

sípání nebo dušnost,

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka),

náhlá změna množství či barvy moči,

otoky tváře, chodidel nebo nohou,

přetrvávající únava.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID)

Užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID) může způsobit mírné

zvýšení rizika uzávěru cévního řečiště (arteriální trombotické příhody), např. srdeční infarkt (infarkt

myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé

léčbě.

V souvislosti s léčbou NSAID bylo popsáno zadržování tekutin (edém), vysoký krevní tlak

(hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání).

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou:

žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed),

proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení do trávicího traktu (může být i smrtelné,

zvláště u starších osob).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v souvislosti s užíváním přípravku Nimed jsou:

časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby ze 100): průjem, nevolnost, zvracení, zvýšené

hodnoty krevních testů jaterních funkcí,

méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby ze 100): dušnost, závratě, zvýšený

krevní tlak, zácpa, nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení,

otoky (edém), krvácení ze žaludku nebo střeva, vředy a prasklé vředy dvanácterníku a žaludku,

vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 1 000): chudokrevnost, pokles počtu

bílých krvinek v krvi, zvýšení určitého typu bílých krvinek v krvi (eosinofilie), změny tlaku

krve, krvácení, potíže při močení, krev v moči, zvýšená hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti

nebo nervozity, noční můry, rozostřené vidění, zrychlený tep, pocit horka na kůži, červenání

kůže, zánět kůže (dermatitida), celkový pocit nevolnosti, únava,

velmi vzácné (mohou se vyskytnout do 1 osoby z 10 000): závažné kožní reakce (známé jako

multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická dermální nekrolýza), které

způsobují puchýře na kůži a velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin

Strana 5 (celkem 6)

(nefritida), poruchy funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček způsobující

krvácení pod kůži nebo v jiných částech těla, černá stolice v důsledku krvácení, zánět jater

(hepatitida), který může způsobit až závažnou žloutenku a městnání žluče, alergie včetně

vážných kolapsů a potíží s dechem, astma, pokles tělesné teploty, závratě, bolest hlavy,

ospalost, bolest žaludku, špatné trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky

tváře a okolí, poruchy vidění.

Léčivé přípravky jako je Nimed mohou být spojovány s lehce zvýšeným rizikem srdečního infarktu

(infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Nimed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Nimed obsahuje

Léčivou látkou je nimesulidum 100 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl dokusátu, hyprolosa, monohydrát

laktosy, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Nimed vypadá a co obsahuje toto balení

Světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety.

Velikost balení: 3, 6, 10, 15, 20 nebo 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin, Irsko

Výrobce

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

Strana 6 (celkem 6)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

2.4.2015