NEOSTOMOSAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NEOSTOMOSAN
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro kožní roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NEOSTOMOSAN
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • 9936568 - 100 x 5 ml - lahvička - sklo; 9936566 - 1 x 1000 ml - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/444/92–C
 • Datum autorizace:
 • 08-07-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

5 ML ampulka

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEOSTOMOSAN koncentrát pro přípravu kožního roztoku

Cypermethrinum

Tetramethrinum

2.

JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

3.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

5.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE =

ETIKETA – láhev 1 l, kartónová krabice 100 x 5 ml

NEOSTOMOSAN koncentrát pro přípravu kožního roztoku

Cypermethrinum

Tetramethrinum.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53

BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva -Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107

Budapest, Szállás u.5, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEOSTOMOSAN koncentrát pro přípravu kožního roztoku

Cypermethrinum

Tetramethrinum.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml žluté až žlutohnědé čiré kapaliny obsahuje:

Léčivé látky:

Cypermethrinum 50 mg,

Tetramethrinum 5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E321) 3 mg

4.

INDIKACE

Psi: prevence a likvidace zvýšeného výskytu blech, klíšťat a vší, léčba demodikózy, sarkoptového a

otodektového svrabu.

Postřik okolí proti mouchám.

5.

KONTRAINDIKACE

Není určeno pro potravinová zvířata.

Nepoužívat u koček!

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Neznámé.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání, postřik nebo koupel.

Psi:

K mytí, namáčení a postřiku povrchu těla psů je třeba použít roztok přípravku Neostomosan ředěný v

poměru 1:200 (tj. 1 ampulka do 400 ml vody).

V případě výskytu blech a vší je nutné aplikovat ředěný přípravek na celý povrch těla a vystříkat

boudu psa. V zájmu prevence opakovaného výskytu blech je třeba ošetření po 2 - 3 dnech opakovat.

Klíšťata jsou zneškodněna v průběhu několika hodin.

Ošetření proti sarkoptovému a otodektovému svrabu musí být aplikováno v 10 - denním intervalu,

dokud nejsou dvě následná vyšetření negativní. K léčbě otodektového svrabu je třeba roztok aplikovat

na místo léze ve vnějším zvukovodu. Ošetřit obě uši. Ušní boltec je vhodné ošetřit znovu po sedmi

dnech.

Postřik okolí:

Postříkat okolí zvířat roztokem přípravku Neostomosan ředěným v poměru 1:400 (1 l na 400 l vody) v

2 – 3 týdenním intervalu. Jedno ošetření výrazně omezí množství much na 2 - 3 týdny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Spotřebovat okamžitě po namíchání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat u koček.

Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky.

Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem.

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze k zevnímu použití. Toxická látka pro vodní organizmy a včely.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Škodlivý při kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.

Zamezte kontaktu přípravku s očima a pokožkou. Zamezte vdechování výparů nebo postřiku.

Pyrethroidy mohou způsobit pocit pálení a svědění kůže.

Lidé se známou přecitlivělostí k pyretroidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Nakládání s

přípravkem:

Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přímý kontakt přípravku s pokožkou by měl být omezen na minimum. Při nakládání s léčivým

přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se alespoň s pracovního oděvu,

ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

Přípravek neaplikujte v blízkosti povrchových vod.

Vodu, kterou použijete na očistění kontaminovaného nářadí, odstraňte podle návodu, aby se zabránilo

kontaminaci životního prostředí.

Zásady první pomoci a varování:

Přípravek může způsobit mírné až závažné podráždění očí.

V případě zasažení očí vyplachujte zasažené oko proudem vody alespoň po dobu 20 minut. Pokud se

dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

Vyvarujte se inhalaci a požití přípravku. V případě vdechnutí přípravku může dojít k poškození plic.

Po inhalaci přípravku se mohou objevit výtoky z nosu nebo svědění hrdla. Pokud se dostaví potíže,

přesuňte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Postižený by měl být pod dohledem. V případě potřeby

vyhledejte lékaře.

V případě potřísnění pokožky omyjte zasaženou část těla mýdlem, opláchněte větším množstvím vody

a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou.

V případě požití malého množství přípravku nebo v případě opožděné léčby, podejte postiženému

černé uhlí nebo projímadlo. Po požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Zamezte kontaminaci vody přípravkem nebo použitými nádobami před jejich zneškodněním.

Odpad pocházející z přípravku nebo nadbytečný pracovní roztok nelikvidujte prostřednictvím veřejné

kanalizace. Zamezte úniku přípravku do vodních toků, kanálů, odvodňovacích systémů, pramenů anebo

jezer. Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být

příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí.

Pracovní roztok by měl být před likvidací neutralizován hydrolýzou v alkalickém prostředí. Hydroxid

sodný (5% louh sodný) nebo nasycený uhličitan sodný (7-10% soda na praní) může být použit k bezpečné

degradaci účinných látek.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Přípravek lze bezpečně aplikovat zvířatům v období gravidity.

Neostomosan okamžitě zneškodňuje ektoparazity a poskytuje dlouhodobou ochranu proti novému

napadení parazity. Doba této ochrany závisí, do určité míry, na způsobu léčby a situaci v chovu zvířat.

Neostomosan je širokospektrální ektoparazitikum. Má vynikající účinnost proti mouchám (Stomoxys

calcitrans, Musca domestica, Haematobia irritants, Musca autumnalis, Tabanidae spp.), blechám

(Ctenocephalides spp.), vším (Haemetopinus, Damalinia), svrabu (Sarcoptidae, Psoroptidae),

roztočům (Demodicidae) a klíšťatům (Ixodidae).

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

16.

REG. ČÍSLO

96/444/92-C

17.

VELIKOST BALENÍ

100 x 5 ml

1 x 1000 ml

18.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu kožního roztoku

19.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

ŠARŽE:

20.

DATUM EXSPIRACE

EXP.:<měsíc/rok>