NELYA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NELYA Potahovaná tableta 0,06MG/0,015MG
 • Dávkování:
 • 0,06MG/0,015MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X28(24+4) Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NELYA Potahovaná tableta 0,06MG/0,015MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GESTODEN A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • NELYA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 123/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls37599/2014

A sp.zn.sukls283674/2016

P

říbalová informace

: I

nformace pro uživatele

Nelya 0,06 mg/0,015 mg potahované tablety

Gestodenum/Ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

příbalové informaci

1. Co je přípravek Nelya a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nelya užívat

3. Jak se přípravek Nelya užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Nelya uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípr

avek Nelya a k

čemu se používá

Přípravek Nelya jsou kontracepční tablety a užívají se k zabránění těhotenství.

Každá

žlutých

potahovaných

tablet

obsahuje

malé

množství

dvou

různých

ženských

hormonů, konkrétně ethinylestradiol a gestoden.

4 bílé tablety neobsahují žádnou účinnou látku a nazývají se také tablety placeba.

Kontracepční

tablety,

jako

přípravek

Nelya,

které

obsahují

hormony,

nazývají

„kombinované“ tablety.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Nelya

užívat

Obe

cné poznámky

Předtím, než začnete užívat Nelya, máte si přečíst informace o krevních sraženinách bodě 2. Je zvláště

důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

O

becné poznámky

Než budete moci začít užívat přípravek Nelya, položí vám lékař několik otázek týkajících se vaší

osobní anamnézy a anamnézy vašich blízkých příbuzných. Lékař vám rovněž změří krevní tlak a v

závislosti na vašem individuálním stavu může také provést některá další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, kdy máte přerušit užívání přípravku Nelya

nebo kdy může být spolehlivost přípravku Nelya snížena. V těchto situacích buď nemáte mít pohlavní

styk, nebo musíte učinit další, nehormonální, antikoncepční opatření, např. použít kondom nebo jinou

bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu pravidelného cyklu nebo teplotní metodu. Tyto metody

mohou být nespolehlivé, protože přípravek Nelya ovlivňuje změny tělesné teploty a cervikálního

hlenu během měsíce.

Potahované tablety přípravku

Nelya

, podobně jako jiná hormonální kontraceptiva, nechrání

proti infekci HIV (AIDS) ani žádné jiné sexuálně přenosné nemoci.

Neužívejte přípravek

Nelya:

Neužívejte přípravek Nelya, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený

stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda

by pro Vás byla vhodná.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a

může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA – dočasné

příznaky cévní mozkové příhody]);

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

– těžký diabetes s poškozením krevních cév;

– velmi vysoký krevní tlak;

– velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

– onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.

pokud máte (nebo jste měla) zánět slinivky (pankreatitidu);

pokud máte nebo jste měla onemocnění jater a vaše jaterní funkce se dosud nenormalizovala;

pokud máte nebo jste měla tumor jater;

pokud vaše ledviny nepracují správně (renální selhání);

pokud máte (nebo jste měla) karcinom prsu nebo karcinom pohlavních orgánů, nebo existuje

podezření, že jej máte;

pokud máte neobjasněné krvácení z pochvy;

pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo gestoden nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6); to je možno identifikovat podle svědění, vyrážky či otoku.

Upozornění a opatření

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

- pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte

svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Nelya, máte také informovat svého

lékaře.

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený

obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání

ledvin);

pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy

(zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Máte se zeptat svého lékaře, jak

brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Nelya;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud má (měla) vaše blízká příbuzná karcinom prsu nebo byl karcinom prsu diagnostikován u

vás;

pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku;

pokud máte diabetes;

pokud máte deprese;

pokud máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Nelya“);

pokud máte onemocnění, které se poprvé objevilo během těhotenství nebo dřívějšího užívání

pohlavních hormonů (např. ztrátu sluchu, porfyrii (onemocnění krve), gestační herpes (kožní

vyrážka s puchýřky během těhotenství), Sydenhamovu choreu (onemocnění nervů, při němž se

objevují nenadálé tělesné pohyby));

pokud máte (měla jste) chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tzv. „těhotenské skvrny“,

zvláště v obličeji); v takovém případě se vyvarujte přímé expozice slunečnímu světlu nebo

ultrafialovému záření;

pokud máte hereditární angioedém (těžkou alergickou reakci); přípravky obsahující estrogeny

mohou vyvolat nebo zhoršit symptomy angioedému. Jestliže zaznamenáte symptomy angioedému,

například oteklý obličej, jazyk a/nebo hltan a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku společně s

dýchacími potížemi, máte okamžitě vyhledat lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Nelya zvyšuje Vaše riziko rozvoje

krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé

následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové

riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Nelya

je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok

jedné

nohy

nebo

podél

žíly

noze

nebo

chodidle, zvláště doprovázený:

bolestí

nebo

citlivostí

noze,

která

může

být

Hluboká žilní trombóza

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou

barvy

kůže

noze,

např.

zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

náhlý

nástup

nevysvětlitelné

dušnosti

nebo

rychlého

dýchání

náhlý

kašel

zřejmé

příčiny,

který

může

způsobit

vykašlávání krve

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém

dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z

těchto

příznaků,

jako

kašel

nebo

dušnost,

mohou

být

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího

traktu (např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza

retinální

žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní

kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,

čelisti, hrdla, paže a břicha

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční záchvat

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé

potíže

chůzí,

závratě,

ztráta

rovnováhy

nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s

téměř

okamžitým

plným

zotavením,

máte

vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní

sraženiny

blokující

jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání

kombinované

hormonální

antikoncepce

souviselo

zvýšeným

rizikem

krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se

objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Nelya, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni

během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce,

jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Nelya je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se

u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

žen,

které

používají

kombinovanou

hormonální

antikoncepci

obsahující

levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během

jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden,

jako je přípravek Nelya se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko

rozvoje

krevní

sraženiny za rok

Ženy,

které

neužívají/nepoužívají

kombinovanou

hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku

obsahující

levonorgestrel,

norethisteron

nebo

norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Nelya

Asi 9-12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Nelya je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko

je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení

krve;

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo pokud

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Nelya přerušit na několik týdnů před operací

nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Nelya, zeptejte

se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud

máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si

nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Nelya ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Nelya, například se u

přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně

vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání

přípravku Nelya je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte.

Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Nelya je

doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35

let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní

mozkové příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má

vysokou hladinu tuku v krvi

(cholesterol nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace

síní);

pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být

riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Nelya, například začnete

kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše

tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Nelya

a nádorová onemocnění

U žen užívajících kombinované tablety je o něco málo častěji pozorován karcinom prsu, ale není

známo, zda je to způsobeno léčbou. Je například možné, že je u žen užívajících kombinované tablety

zjištěno více tumorů proto, že jsou lékařem častěji vyšetřovány. Výskyt nádorů prsu se pozvolna

snižuje po ukončení užívání kombinované hormonální kontracepce. Je důležité provádět pravidelné

samovyšetřování prsů, a pokud si nahmatáte bulku, kontaktujte svého lékaře.

Ve vzácných případech byly u uživatelek tablet hlášeny případy benigních tumorů jater a ještě

vzácněji maligní tumory jater. Máte-li nezvyklou silnou bolest břicha, kontaktujte svého lékaře.

Krvácení mezi menstruacemi

Během několika prvních měsíců, kdy užíváte přípravek Nelya, můžete mít neočekávané krvácení

(krvácení mimo dny užívání placeba). Pokud toto krvácení trvá déle než několik měsíců nebo pokud

začne až po několika měsících, musí váš lékař vyšetřit jeho příčinu.

Co

musíte udělat, pokud se v době užívání placeba neobjeví krvácení

Pokud jste tablety užívala správně, pokud netrpíte zvracením nebo závažným průjmem a pokud

neužíváte žádné další léky, není důvod k přerušení užívání tablet nebo k provedení těhotenského testu.

Pokud tablety nebyly užívány podle doporučení, nebo se amenorea objeví po dlouhém období

pravidelných cyklů, je třeba vyloučit těhotenství.

Další léčivé přípravky a přípravek

Nelya

Vždy informujte svého lékaře, který vám předepisuje přípravek Nelya o lécích nebo rostlinných

přípravcích,

které

užíváte.

Rovněž

sdělte

kterémukoli

jinému

lékaři

nebo

zubaři,

který

vám

předepisuje

jiný

lék

(nebo

vydávajícímu

lékárníkovi),

užíváte

přípravek

Nelya.

Může

vás

informovat, zda musíte používat další kontracepční prostředek (například kondom), a pokud ano, jak

dlouho.

Některé léky mohou snížit účinnost přípravku Nelya při zabránění těhotenství nebo mohou

vyvolat neočekávané krvácení.

Mezi tyto léky patří léky používané k léčbě následujících onemocnění:

epilepsie

(např.

hydantoin,

topiramát,

felbamát,

primidon,

fenytoin,

barbituráty,

karbamazepin, oxkarbamazepin);

tuberkulózy (např. rifampicin);

infekcí HIV (ritonavir) nebo jiných infekčních onemocnění (griseofulvin);

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Pokud chcete užívat rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou během užívání přípravku

Nelya, máte se nejdříve poradit se svým lékařem.

Přípravek Nelya může ovlivnit účinek dalších užívaných léků, například:

léků obsahujících cyklosporin;

antiepileptika lamotrigin (může vést ke zvýšené četnosti výskytu záchvatů).

Léčivé přípravky obsahující níže uvedené léčivé látky mohou mít následující vedlejší účinky:

flunarizin: může způsobit spontánní výtok mléka z prsu nesouvisející s porodem nebo kojením

(galaktorhea);

troleandomycin: může zvýšit riziko poruchy jater, které zabraňuje správné funkci žlučníku

(intrahepatická cholestáza).

Před užitím jakéhokoli léku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Laboratorní testy

Má-li vám být proveden krevní test, sdělte to svému lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte

tablety, protože perorální kontraceptiva mohou ovlivňovat výsledky některých testů.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná, nesmíte přípravek Nelya užívat. Pokud otěhotníte během užívání potahovaných

tablet přípravku Nelya, musíte užívání ihned přerušit a kontaktovat svého lékaře.

Kojení

Pokud žena kojí, zpravidla se nedoporučuje, aby užívala přípravek Nelya. Chcete-li tablety užívat při

kojení, kontaktujte svého lékaře. Pokud si přejete tablety během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Před užitím jakéhokoli léku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že užívání přípravku Nelya ovlivňuje řízení dopravních

prostředků nebo obsluhování strojů.

Přípravek

Nelya

obsahuje cukr laktózu

. Pokud vás váš lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů, kontaktujte jej před zahájením užívání tohoto léku.

3.

J

ak se přípravek

Nelya u

žívá

Dávkování

Užívejte jednu tabletu denně, vždy ve stejnou denní dobu; nezapomínejte tablety užívat. Postupujte dle

směru šipek na blistru:

užívejte jednu žlutou potahovanou tabletu denně prvních 24 dnů;

poté jednu bílou tabletu po následující čtyři dny;

ihned začněte užívat nový blistr. Mezi užíváním dvou blistrů není žádná přestávka.

Během 4 dnů užívání bílých tablet placeba (dny užívání placeba) by mělo začít menstruační krvácení

(tzv. krvácení z vysazení). Toto krvácení obvykle začíná 2. nebo 3. den po užití poslední žluté účinné

tablety přípravku Nelya. Jakmile užijete poslední bílou tabletu, musíte ihned začít užívat nový blistr,

ať už krvácení skončilo či nikoli. To znamená, že musíte zahájit užívání každého nového blistru vždy

ve stejný den v týdnu a že krvácení z vysazení by mělo začít ve stejný den každý měsíc.

Pokud budete užívat přípravek Nelya popsaným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i

během 4 dnů užívání tablet placeba.

Příprava blistru

Krabička přípravku Nelya obsahuje 7 lepicích proužků s kalendářním pořadím dnů v týdnu. Každý

proužek začíná jiným dnem v týdnu.

Odloupněte proužek, který začíná dnem, kdy užijete svou první tabletu. Pokud například

začínáte brát tablety ve středu, použijte proužek, který začíná písmeny „St“ (Středa).

Tento proužek nalepte na blistru na místo, které je k tomu určeno. První den na proužku se má

nacházet nad první tabletou v levém horním rohu blistru označenou šipkou.

Užívání vždy zahajte žlutými potahovanými tabletami a skončete bílými tabletami v blistru.

V užívání pokračujte podle směru šipek.

Novou řadu vždy začínejte tabletou vlevo.

Způsob a cesta podání

Tento lék se užívá perorálně. Tablety polykejte s malým množstvím vody.

Kdy můžete začít užívat tablety z prvního blistru

Pokud j

ste v předcházejícím měsíci neužívala hormonální kontraceptivum

Přípravek Nelya začněte užívat první den cyklu (tj. první den menstruace). Pokud zahájíte užívání

přípravku Nelya v první den své menstruace, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Tablety

můžete začít užívat rovněž 2. až 5. den cyklu, ale potom musíte prvních 7 dnů používat další

ochranné prostředky (např. kondom).

Přechod z kombinovaného hormonálního kontraceptiva nebo kombinovaného kontracepčního

vaginálního kroužku či náplasti

Přípravek Nelya začněte užívat pokud možno v den následující po dni, kdy jste užila poslední

účinnou tabletu (poslední tabletu obsahující léčivé

látky) svého

předchozího přípravku,

nejpozději v den následující po skončení intervalu bez užívání tablet (nebo po poslední neúčinné

tabletě

vašeho

předchozího

přípravku).

Při

přechodu

kombinovaného

kontracepčního

vaginálního kroužku nebo náplasti postupujte podle rad svého lékaře.

Přechod

z

kontracepční

metody

obsahující

pouze

gestagen

(pilulka,

injekce

či

implantát

ob

sahující pouze gestagen nebo IUD uvolňující gestagen)

Z výlučně gestagenní pilulky můžete přejít kterýkoli den (z implantátu či IUD v den vyjmutí, z

injekční aplikace v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech

musíte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet používat doplňkové ochranné opatření (např.

kondom).

Po potratu

Postupujte podle rad svého lékaře.

Po porodu

Přípravek Nelya můžete začít užívat 21 až 28 dnů po porodu. Pokud začnete přípravek užívat

později než za 28 dní, musíte rovněž používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom)

během prvních sedmi dní užívání přípravku Nelya.

Pokud jste měla po porodu před (opětovným) zahájením užívání přípravku Nelya pohlavní styk,

musíte se nejprve ujistit, že nejste těhotná, nebo musíte počkat na svou další menstruaci.

Pokud kojíte a chcete po porodu (opětovně) zahájit užívání přípravku

Nelya

Přečtěte si bod „Kojení“.

Pokud si nejste jista, kdy užívání zahájit, zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste užila více přípravku

Nelya

, než jste měla

Neexistují žádná hlášení o závažných, škodlivých důsledcích, pokud je užito příliš velké množství

přípravku Nelya.

Pokud užijete naráz několik tablet, můžete mít příznaky nevolnosti nebo zvracení. U mladých dívek se

může objevit krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš velké množství přípravku Nelya nebo pokud zjistíte, že jej užilo dítě, požádejte

o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek

Nelya

Poslední 4 tablety v 5. řadě blistru jsou tablety placeba. Pokud zapomenete užít jednu z těchto tablet,

nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Nelya. Zapomenutou tabletu placeba vyhoďte.

Pokud zapomenete užít žlutou účinnou tabletu (tablety 1–24 v blistru), musíte provést následující:

Pokud jste se s užitím tablety zpozdila

o méně než 12 hodin

, ochrana proti otěhotnění se

nesnižuje. Užijte tabletu ihned, jakmile si vzpomenete, a další tablety potom opět užijte v

obvyklou dobu.

Pokud jste se s užitím tablety zpozdila

o více než 12 hodin

, ochrana proti otěhotnění může být

snížena. Čím větší množství tablet jste zapomněla užít, tím větší je riziko, že se zmenšuje

ochrana proti otěhotnění.

Riziko neúplné ochrany před otěhotněním je největší tehdy, zapomenete-li užít tabletu na začátku nebo

na konci blistru. Proto máte dodržovat následující zásady (viz též níže uvedené schéma):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto blistru

Kontaktujte svého lékaře.

Jedna zapomenutá tableta mezi dny 1–7 (první řada)

Vynechanou tabletu užijte ihned, jakmile si vzpomenete, a to i tehdy, znamená-li to,

že budete muset užít dvě tablety ve stejnou dobu. Pokračujte v užívání tablet v

obvyklou dobu a následujících 7 dní používejte další kontracepční prostředek, např.

kondom. Pokud jste měla pohlavní styk v týdnu před zapomenutím tablety, mějte na

paměti, že existuje riziko otěhotnění. V takovém případě kontaktujte svého lékaře.

Jedna zapomenutá tableta mezi dny 8–14 (druhá řada)

Vynechanou tabletu užijte ihned, jakmile si vzpomenete, a to i tehdy, znamená-li to,

že budete muset užít dvě tablety ve stejnou dobu. Dále užívejte tablety v obvyklou

dobu. Ochrana proti otěhotnění se nesnižuje a nemusíte dbát žádných zvláštních

opatření.

Jedna zapomenutá tableta mezi dny 15–24 (třetí nebo čtvrtá řada)

Můžete si zvolit ze dvou možností:

Vynechanou tabletu užijte ihned, jakmile si vzpomenete, a to i tehdy, znamená-li

to, že budete muset užít dvě tablety ve stejnou dobu. Dále užívejte tablety v obvyklou

dobu. Namísto užívání bílých tablet placeba v tomto blistru je vyhoďte a začněte

užívat nový blistr (počáteční den bude jiný).

S největší pravděpodobností se u vás menstruace (krvácení z vysazení) objeví na konci

druhého blistru – při užívání bílých tablet placeba – ale i během užívání tablet z

druhého blistru může nastat lehké krvácení nebo špinění.

Můžete rovněž přerušit užívání účinných žlutých tablet a přejít přímo na 4 bílé

tablety placeba

(před zahájením užívání tablet placeba si poznamenejte den, kdy

jste zapomněla užít tabletu)

. Pokud chcete tablety z nového blistru začít užívat v

den, ve který vždycky začínáte, užívejte tablety placeba

méně než 4 dny.

Budete-li postupovat podle kteréhokoli z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněna proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít kteroukoli tabletu v blistru a v nejbližším období užívání

tablet placeba se nedostaví krvácení, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete k užívání

tablet z dalšího blistru, musíte kontaktovat svého lékaře.

Pouze 1 vynechaná žlutá

tableta (užitá o více

než 12 hodin později)

Den 8–14

Den 15–24

Den 1–7

Požádejte o radu svého lékaře.

Užijte vynechanou tabletu.

Následujících 7 dní používejte bariérovou

metodu (kondom).

Doužívejte blistr.

Ihned přerušte užívání žlutých tablet.

Přejděte přímo na 4 bílé tablety.

Potom začněte nový blistr.

Užijte vynechanou tabletu.

Doužívejte žluté tablety.

Zahoďte 4 bílé tablety.

Začněte nový blistr.

Více než 1 vynechaná

žlutá tableta v 1 blistru

Užijte vynechanou tabletu.

Doužívejte blistr.

nebo

Měla jste sex v týdnu před vynechanou tabletou?

Co musíte udělat v případě zvracení nebo silného průjmu

Zvracíte-li do 3–4 hodin po užití žluté účinné tablety nebo pokud máte silný průjem, existuje riziko, že

léčivé

látky

tabletě

nebyly

zcela

vstřebány

vašeho

těla.

Situace

podobná,

jako

když

zapomenete užít tabletu. Pokud jste zvracela nebo jste měla průjem, musíte si vzít z náhradního blistru

co možná nejdříve jinou žlutou účinnou tabletu. Užijte ji pokud možno do 12 hodin od doby, kdy

normálně užíváte tablety. Pokud to není možné nebo pokud uplynulo 12 hodin, postupujte podle rad

uvedených v bodu „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Nelya“.

Oddálení

menstruačního krvácení: co musíte vědět

Přestože se to nedoporučuje, můžete oddálit své menstruační krvácení tím, že neužijete bílé tablety

placeba z 5. řady, přejdete přímo na nový blistr přípravku Nelya a dokončíte jej. Během užívání tablet

z druhého blistru můžete zaznamenat slabé nebo menstruaci podobné krvácení. Užívání tohoto

druhého blistru zakončete 4 bílými tabletami z 5. řady. Poté začněte užívat další blistr.

Než se rozhodnete oddálit

své menstruační krvácení,

m

áte

požádat svého lékaře o radu.

Změna prvního

dne

menstruačního cyklu: co musíte vědět

Užíváte-li tablety podle pokynů, dostaví se menstruační krvácení během užívání tablet placeba. Pokud

musíte tento den změnit, snižte počet dnů placeba – když užíváte bílé tablety placeba – (avšak nikdy

tento počet nezvyšujte – maximálně 4!). Pokud například začínáte užívat tablety placeba v pátek a

chcete tento den změnit na úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat tablety z nového blistru o 3 dny

dříve než obvykle. Během této doby se nemusí dostavit krvácení. Posléze můžete zaznamenat slabé

nebo menstruaci podobné krvácení.

Pokud si nejste jista, co dělat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete přestat užívat přípravek

Nelya

Přípravek Nelya můžete přestat užívat kdykoli. Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

ohledně

jiných

spolehlivých

metod

plánování

početí.

Pokud

chcete

otěhotnět,

přestaňte

užívat

přípravek Nelya a před plánovaným početím počkejte na menstruační cyklus. Budete si moci snadněji

vypočítat očekávaný den porodu.

Máte

-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný

a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v

důsledku užívání přípravku Nelya, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v

tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Nelya užívat

“.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 žen)

bolesti hlavy, včetně migrény;

krvácení/špinění

vynechání menstruace.

Časté

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 žen)

zadržování vody (edém)

změny nálady včetně deprese, změny zájmu o sex (libida), nervozita, závratě;

zažívací obtíže jako např. nevolnost, zvracení, bolesti břicha;

akné;

bolesti a citlivost prsou;

výtok a svědění v pochvě z důvodu mykotické vaginální infekce (vaginitida včetně vaginální

kandidózy),

sekrece,

bolestivá

menstruace

(dysmenorea),

modifikace

vaginální

sekrece

menstruace, onemocnění děložního hrdla způsobující vaginální výtok (ektropie na děložním

čípku)

změny hmotnosti (zvýšení nebo snížení).

Méně časté

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 žen)

změny chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení);

zažívací obtíže jako např. křeče, nadýmání;

vyrážka;

ztmavnutí pleti (chloasma) s rizikem přetrvávání a nadměrné ochlupení (hirsutismus);

neobvyklé vypadávání vlasů (alopecie);

vysoký krevní tlak (hypertenze)

změny plazmatických lipidů včetně hypertriglyceridémie

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 1000)

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);

v plících (tj. plicní embolie);

srdeční záchvat;

cévní mozková příhoda;

příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA);

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích

krevní sraženiny viz bod 2).

vážné alergické reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce) s velmi vzácnými případy kopřivky

(urtikaria), otékání obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, které mohou způsobit potíže při polykání

nebo dýchání (angioedém), závažné oběhové a respirační poruchy;

zvýšená hladina krevního cukru (glukózová intolerance);

podráždění při používání kontaktních čoček;

zežloutnutí kůže a/nebo očí (cholestatická žloutenka);

kožní vyrážka s červenými pupínky (erythema nodosum).

Velmi vzácné

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 10 000):

zhoršení závažného onemocnění kůže (systémový lupus erythematosus);

zhoršení onemocnění s mimovolními pohyby (chorea);

zhoršení dědičného onemocnění s akumulací meziproduktů v krvi (porfyrie);

zánět zrakového nervu způsobující slepotu (optická neuritida), krevní sraženina v očích (trombóza

sítnicové žíly);

nádory jater (adenom jater, hepatocelulární karcinom);

zánět slinivky břišní (pankreatitida);

onemocnění žlučníku a žlučových cest: žlučníkové kameny, cholestáza;

závažné onemocnění kůže, které může postihnout ústa a jiné části těla (erythema multiforme);

onemocnění

charakterizované

ledvinovými

potížemi

snížením

počtu

některých

krvinek

(hemolyticko-uremický syndrom).

Mohou se objevit určité nežádoucí účinky, které vyžadují změnu kontracep

ce:

vytékání mléka z bradavky;

výskyt hnědých skvrn v obličeji;

nezhoubné onemocnění prsu (mastopatie), bolest v prsou;

zvýšení hladiny cukru nebo tuku (triglyceridů, cholesterolu) v krvi.

Mohou se vyskytnout i jiné nežádoucí účinky, které nevyžadují přerušení léčby. Svého lékaře

nicméně musíte informovat o jejich výskytu:

nevolnost, zvracení, bolest břicha, nárůst nebo úbytek hmotnosti, změna chuti k jídlu;

bolestivost prsů;

bolestivost dolních končetin;

málo častá menstruace nebo zastavení menstruace během léčby nebo po jejím přerušení, krvácení

mezi menstruacemi;

změna zájmu o sex (libida), změna nálady včetně deprese;

podrážděnost;

podráždění očí při nošení kontaktních čoček;

nárůst rizika tvorby žlučových kamenů;

mírné bolesti hlavy;

akné, hojnější ochlupení, vypadávání vlasů;

alergické reakce;

mykotické vaginální infekce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Nelya

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další

informace

Co přípravek

Nelya obsahuje

Léčivými látkami jsou: gestodenum a ethinylestradiolum.

Každá žlutá aktivní potahovaná tableta obsahuje gestodenum 0,06 mg a ethinylestradiolum 0,015 mg.

Bílé tablety neobsahují léčivé látky.

Dalšími složkami jsou:

Žlutá potahovaná tableta (aktivní

tableta):

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, draselná sůl polakrilinu, magnesium-

stearát

Potahová vrstva tablety: Suchá potahová soustava 024.15MS žlutá: hypromelosa, hyprolosa, mastek,

hydrogenovaný bavlníkový olej, oxid titaničitý (E 171), žlutý pigment oxidu železitého (E 172)

Bílá tableta (tableta placeba):

Starlac (monohydrát laktózy, kukuřičný škrob), magnesium-stearát

Jak přípravek

Nelya

vypadá a co obsahuje toto balení

Každý blistr přípravku Nelya obsahuje 24 žlutých účinných potahovaných tablet v 1., 2., 3. a 4. řadě

blistru a 4 bílé tablety placeba v 5. řadě.

Aktivní potahovaná tableta je žlutá kulatá tableta s konvexními stranami.

Tableta placeba je bílá kulatá tableta s konvexními stranami.

Přípravek Nelya je k dispozici v balení s 1, 3 a 6 blistry, každý s 28 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Heaton k.s.

Praha

Česká republika

Výrobce

HAUPT PHARMA MÜNSTER GmbH

Schleebrüggenkamp 15, D-48159 Münster

Německo

Heaton k.s.,

Areál společnosti Movianto Česká republika, s.r.o., Podolí,

Česká republika

Tento léčivý pří

pravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Nelya

Itálie: Alcmena 0,015 mg / 0,060 mg compresse rivestite con film

Nizozemsko: Ethinylestradiol/gestodeen 0,015/0,060 Stragen filmomhulde tabletten 0,015/0,060 mg

Portugalsko: Etinilestradiol + Gestodeno Phagecon 0,015 mg/0,060 mg comprimidos revestidos por

película

Tato příbalová info

rmace byla naposledy

revidována

: 24. 1. 2018

3-11-2018

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Pharmaceuticals, Inc. has initiated a voluntary recall of one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets to the pharmacy level. The patient information provided inside affected packages of ORTHO-NOVUM does not include the appropriate instructions for the Veridate dispenser.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration