NASONEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NASONEX Nosní sprej, suspenze 50MCG/DÁV
 • Dávkování:
 • 50MCG/DÁV
 • Léková forma:
 • Nosní sprej, suspenze
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 60DÁV Dávkovací ventil
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NASONEX Nosní sprej, suspenze 50MCG/DÁV
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOMETASON
 • Přehled produktů:
 • NASONEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 088/99-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls195886/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nasonex 50

mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze

Mometasoni furoas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Nasonex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasonex používat

Jak se přípravek Nasonex používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nasonex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je p

ří

pravek Nasonex a k

čemu se používá

Co je přípravek Nasonex?

Nasonex nosní sprej obsahuje mometason-furoát, který patří do skupiny léků nazývaných

kortikosteroidy. Když se mometason-furoát stříkne do nosu, může napomoci ke zmírnění zánětu

(otoku a podráždění v nose), kýchání, svědění a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu.

K čemu se Nasonex používá?

Senná rýma a celoroční rýma

Nasonex

se používá k léčbě příznaků senné rýmy (někdy nazývané sezónní alergická rýma) a celoroční

rýmy u dospělých a dětí ve věku 3 let a starších.

Senná rýma, která vzniká v určitých obdobích roku, je alergickou reakcí na vdechované pyly

ze stromů, trav a plevelů, dále také na spory plísní a hub. Celoroční rýma přetrvává po dobu celého

roku a její příznaky mohou být vyvolávány přecitlivělostí na nejrůznější podněty, včetně domácího

prachu, zvířecí srsti (nebo částeček opadávajících z kůže domácích zvířat), peří a některých druhů

potravin. Nasonex zmírňuje otok sliznice v nose a její podráždění a vede tak k ústupu kýchání, svědění

a ucpaného nosu nebo výtoku z nosu, které jsou způsobeny sennou rýmou nebo celoroční rýmou.

Nosní polypy

Nasonex se používá k léčbě nosních polypů u dospělých ve věku 18 let a starších.

Nosní polypy jsou drobná vyklenutí nosní sliznice, obyčejně postihující obě nosní dírky. Nasonex

zmenšuje zánět v nose, způsobuje postupné zmenšování polypů, čímž zmírňuje pocit ucpaného nosu,

což může mít vliv na dýchání nosem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasonex používat

Nepoužívejte přípravek Nasonex

jestliže jste alergický(á) (přecitlivélý(á)) na mometason-furoát nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte neléčeným nosním onemocněním infekčního původu. Použití přípravku Nasonex

v průběhu neléčené infekce v nose, jako je opar, může tuto infekci zhoršit. V takových

případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do doby, kdy infekce odezní.

jestliže jste v nedávné době prodělal(a) jakoukoli nosní operaci nebo úraz nosu. V takových

případech je třeba s užitím nosního spreje vyčkat až do úplného zhojení rány.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Nasonex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže máte nebo jste v minulosti měli tuberkulózu.

jestliže trpíte jakoukoli jinou infekční chorobou.

jestliže užíváte jakékoli jiné léky ze skupiny kortikosteroidů, ať už ústy nebo injekcí.

jestliže trpíte cystickou fibrózou.

Během užívání přípravku Nasonex informujte svého lékaře

pokud Váš imunitní systém nefunguje dobře (pokud máte potíže se zvládáním infekcí)

a dostal(a) jste se do styku s někým, kdo má spalničky nebo plané neštovice. Měl(a) byste se

vyhýbat styku s osobami, které tyto infekce mají.

pokud máte infekci v nose nebo v hrdle.

pokud užíváte tento lék několik měsíců nebo déle.

pokud trpíte přetrvávajícím podrážděním nosu nebo hrdla.

Při dlouhodobém používání kortikosteroidních nosních sprejů ve vysokých dávkách se mohou objevit

nežádoucí účinky v důsledku toho, že se lék vstřebává do těla.

Pokud Vás svědí oči nebo pokud je máte podrážděné, může Vám lékař doporučit, abyste spolu

s přípravkem Nasonex používal(a) další léčbu.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti

Při dlouhodobém podávání vysokých dávek mohou kortikosteroidní nosní spreje vyvolat jisté

nežádoucí účinky, jako je snížení rychlosti růstu u dětí.

Doporučuje se, aby se u dětí dlouhodobě léčených nosními kortikosteroidy pravidelně sledovala jejich

výška, a pokud se zjistí nějaké změny, je nutno o nich uvědomit jejich lékaře.

Další léčivé přípravky a Nasonex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu.

Pokud užíváte z důvodu alergie některé další léky typu kortikosteroidů perorálně nebo injekčně, může

Vám lékař doporučit po dobu užívání přípravku Nasonex jejich podávání přerušit. U některých

pacientů se mohou po ukončení aplikace kortikosteroidů podávaných perorálně nebo injekčně projevit

určité nežádoucí účinky, jako jsou např. bolest kloubů či svalů, slabost a deprese. Někdy se též mohou

projevit další alergické reakce, jako např. svědění a slzení očí nebo zarudlá a svědící místa na kůži.

Pokud podobné obtíže zaznamenáte, měl(a) byste se obrátit na svého lékaře.

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Nasonex, a pokud tyto léky používáte (včetně

některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě

sledovat.

Těhotenství a kojení

O používání přípravku Nasonex u těhotných žen nejsou žádné nebo jen omezené informace. Není

známo, zda se mometason-furoát dostává do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

O vlivu přípravku Nasonex na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou žádné informace.

Přípravek Nasonex obsahuje benzalkonium

-chlorid

Přípravek Nasonex obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění nosu.

3.

Jak se přípravek Nasonex používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte větší dávky, ani si lék neaplikujte častěji nebo po delší

dobu, než Vám lékař předepsal.

Léčba senné a celoroční rýmy

Použití u dospělých a dětí starších 12

let

Obvyklá dávka je dva střiky do každé nosní dírky jednou denně.

Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může Váš lékař doporučit snížení dávky.

Pokud se nezačnete cítit lépe, je třeba navštívit lékaře a ten pak může doporučit zvýšení dávky;

maximální denní dávka je čtyři střiky do každé nosní dírky denně.

Použití u dětí ve věku 3 až 11

let

Obvyklá dávka je jeden střik do každé nosní dírky jednou denně.

U některých pacientů užíváním přípravku Nasonex dojde ke zmírnění příznaků do 12 hodin po

aplikaci první dávky přípravku Nasonex; nicméně úplný přínos léčby nemusí být v prvních dvou

dnech viditelný. Proto byste měli pokračovat v pravidelném používání k dosažení úplného přínosu

léčby.

Pokud Vy nebo Vaše dítě velmi trpíte sennou rýmou, může Vám lékař předepsat užívání přípravku

Nasonex několik dní před začátkem pylové sezóny, protože to pomůže zabránit vzniku příznaků senné

rýmy.

Nosní polypy

Použití u dospělých starších

18 let

Obvyklá počáteční dávka je dva střiky do každé nosní dírky jednou denně.

Není-li po 5 až 6 týdnech dosaženo kontroly příznaků, lze dávku zvýšit na denní dávku dva

střiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Jakmile se podaří dostat příznaky pod kontrolu, může

Vám lékař doporučit snížení dávky.

Není-li po 5 až 6 týdnech podávání dvakrát denně dosaženo zlepšení, měl(a) byste navštívit

svého lékaře.

Příprava nosního spreje k použití

Nosní sprej Nasonex je vybaven prachotěsným krytem, který chrání trysku dávkovače a udržuje ji

v čistotě. Nezapomeňte před každým užitím dávkovače tento kryt sejmout a po použití jej opět nasadit

zpět.

Pokud používáte sprej poprvé, je nutno jej uvést do chodu 10 stisky, dokud z něj nevychází jemně

rozptýlený sprej:

Lahvičku jemně protřepte.

Umístěte palec na dno lahvičky, ukazováčkem a prostředníkem sevřete trysku. Nosní aplikátor

nepropichujte.

Namiřte trysku směrem od sebe a poté ukazováčkem a prostředníkem 10krát stiskněte trysku,

dokud se nevytvoří jemně rozptýlený sprej.

Pokud jste sprej nepoužívali po dobu 14 dnů nebo déle, je nutno jej uvést do chodu 2 stisky, dokud

z něj nevychází jemně rozptýlený sprej.

Jak nosní sprej používat

Lahvičku nejprve jemně protřepte a sejměte prachotěsný kryt (obrázek 1).

Zlehka se vysmrkejte.

Stiskněte prstem jednu nosní dírku a zasuňte trysku dávkovače do druhé dírky, jak ukazuje

obrázek 2.

Předkloňte mírně hlavu, dávkovač držte ve svislé poloze tryskou vzhůru.

Začněte se pomalu nadechovat nosem a současně JEDENKRÁT stiskněte dávkovač tak, abyste

mohli vdechnout jemně rozptýlený sprej.

Vydechněte ústy. Poté opakujte krok 4 pro vdechnutí druhé dávky (střiku) do stejné nosní dírky,

pokud se tak má učinit.

Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy.

Opakujte kroky 3 až 6 u druhé nosní dírky (obrázek 3).

Po použití spreje pečlivě otřete trysku čistým kapesníkem nebo buničinou a nasaďte na ni prachotěsný

kryt.

Čištění nosního spreje

Je důležité nosní sprej pravidelně čistit, jinak by mohla být porušena jeho funkce.

Sejměte prachotěsný kryt a opatrně vyjměte trysku.

Prachotěsný kryt i trysku omyjte v teplé vodě a poté je propláchněte proudem vody.

Nesnažte se nosní aplikátor vyčistit zasouváním špendlíku či jiného ostrého předmětu,

jelikož by mohlo dojít k

jeho

poškození a nemusel by dávkovat správné množství léku.

Nechte prachotěsný kryt a trysku na teplém místě uschnout.

Trysku nasaďte zpátky na lahvičku a nasaďte prachotěsný kryt.

Před prvním použitím po každém čištění je nutno dávkovač znovu uvést do chodu 2 stisky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasonex, než jste měl(a)

Jestliže omylem užijete větší dávku, než Vám byla předepsána, informujte o tom svého lékaře.

Dlouhodobé nebo nadměrné užívání kortikosteroidů může vzácně ovlivnit produkci některých

hormonů, což může u dětí ovlivnit růst a vývoj.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasonex

Pokud zapomenete užít dávku léku ve správném čase, aplikujte ji, jakmile si vzpomenete, a poté se

vraťte k předchozímu pravidelnému dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Nasonex

U některých pacientů dochází ke zmírnění příznaků již za 12 hodin po aplikaci první dávky; plného

efektu léčby se však dosahuje až během dvou dnů. Je velmi důležité, abyste lék aplikoval(a)

pravidelně. Neukončujte sami léčbu ani tehdy, cítíte-li se subjektivně lépe, pokud o tom nerozhodne

Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Bezprostředně po aplikaci tohoto přípravku se mohou projevit okamžité

hypersenzitivní (alergické) reakce. Tyto nežádoucí reakce mohou být závažné. Přípravek Nasonex

musíte přestat užívat a musí Vám být poskytnuta okamžitá lékařská péče, pokud se objeví příznaky

jako:

otok obličeje, jazyka nebo hltanu

potíže s polykáním

kopřivka

sípání nebo potíže s dýcháním.

Jsou-li nosní spreje s kortikosteroidy používány ve vysokých dávkách po delší čas, mohou se

vyskytnout nežádoucí účinky z důvodu absorpce látky v těle.

Další nežádoucí účinky

Většina pacientů netrpí při používání nosního spreje žádnými nežádoucími účinky. Nicméně některé

léčené osoby mohou po aplikaci přípravku Nasonex či jiných kortikosteroidních nosních přípravků

zjistit, že je postihly následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy

kýchání

krvácení z nosu (objevilo se velmi často [může postihnout více než 1 z 10 lidí] u lidí s nosními

polypy, kteří užívali přípravek Nasonex v dávce dva střiky do každé nosní dírky dvakrát denně)

bolest v nose či hrdle

vředy v nose

infekce dýchacích cest

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

zvýšení nitroočního tlaku (glaukom) a/nebo šedý zákal (katarakta) způsobující poruchy zraku

poškození přepážky v nose, která odděluje nosní dírky

změny vnímání chutí a pachů

potíže s dýcháním a/nebo sípání

rozmazané vidění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Nasonex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 ºC. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Spotřebujte do 2 měsíců od prvního použití. Mějte vždy otevřenou pouze jednu lahvičku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Nason

ex obsahuje

Léčivou látkou je mometason-furoát. Při každém stlačení dávkovače je aplikována dávka

mometasoni-furoas 50 mikrogramů, ve formě monohydrátu.

Pomocnými látkami jsou disperzibilní celulóza, glycerol, natrium-citrát, monohydrát kyseliny

citronové, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid a čištěná voda.

Jak přípravek Nasonex vypadá a co obsahuje toto balení

Nasonex je nosní sprej, suspenze.

Jedna lahvička přípravku obsahuje 60 nebo 140 dávek.

Lahvičky obsahující 60 dávek jsou dodávány jako jednotlivá balení.

Lahvičky obsahující 140 dávek jsou dodávány v balení po 1, 2 nebo 3 lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce:

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30, 2220

Heist-op-den-Berg

Belgie

Tento léčivý přípravek

je v

členských státech EHP

registrován

pod

těmito názvy

:

Rakousko: Nasonex aquosum – Nasenspray

Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko,

Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie:

Nasonex

Bulharsko, Česká republika, Rumunsko, Slovenská republika: NASONEX

Lotyšsko: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols,suspensija

Portugalsko: Nasomet

Španělsko: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1. 12. 2017.

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.