NARKAMON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NARKAMON 100 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NARKAMON 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky, koně, osli
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná celková anestetika
 • Přehled produktů:
 • 9901330 - 1 x 10 ml - injekční lahvička - sklo; 9901331 - 1 x 50 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/052/12-C
 • Datum autorizace:
 • 04-05-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok

Ketaminum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Ketaminum

100 mg

(jako Ketamini hydrochloridum

115,4 mg)

Pomocné látky:

Benzethonium-chlorid

0,10 mg

Dinatrium-edetát (dihydrát)

0,10 mg

4.

INDIKACE

Krátkodobá narkóza u psů, koček, koní a oslů pro diagnostické a terapeutické zákroky.

5.

KONTRAINDIKACE

Březost, kardiovaskulární nedostatečnost, hypertenze, jaterní a ledvinná nedostatečnost, epilepsie.

Aplikace samotného ketaminu u koní pro nezvladatelné excitace.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vysoké dávky mohou způsobit respiratorní deprese.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, koně a osli.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podávání: intramuskulárně nebo intravenózně.

Dávkování by mělo být přizpůsobeno jednotlivým pacientům individuálně.

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok

ČÁST 1B

Kůň

Obecná dávka 2 ml přípravku/100 kg ž.hm. (tj. 2 mg ketaminu/kg ž.hm.) rychle i.v.

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok je vhodný k položení zvířete, ke krátké narkóze či na

počátek inhalační narkózy u koní. Kůň se položí spontánně. K prodloužení popř. k prohloubení

anestézie může být aplikována další stejná dávka.

Pro bezpečný účinek ketaminu je nutná sedativní premedikace: např.: acepromazin 0,1 mg/kg ž.hm.,

poté guaifenesin 90-120 mg/kg ž.hm. nebo xylazin 0,4-0,6 mg/kg ž.hm. i.v.

Pes

Monoanestézie 0,1-0,2 ml přípravku/kg ž.hm. (tj. 10-20 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kombinační možnosti: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. i.v., i.m., s.c. spolu s acepromazinem v dávce 0,1

mg/kg ž.hm., po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,2 ml/10

kg ž.hm. (tj. 2 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.v.

Další varianta: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. společně s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž.hm. i.m., po

nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce 0,05-0,1 ml/kg ž.hm. (tj.

5-10 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kočka

Monoanestézie 0,2-0,4 ml přípravku/kg ž.hm. (tj. 20-40 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kombinovaná anestézie: 0,1-0,2 ml přípravku/kg ž.hm. (tj.10-20 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

Kombinační možnosti: ke snížení salivace atropin v dávce 0,05 mg/kg ž.hm. spolu s acepromazinem v

dávce 0,1-0,15 mg/kg ž.hm. Po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v

dávce 0,2 ml/kg ž.hm. (tj. 20 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m. či atropin spolu s xylazinem v dávce 2

mg/kg ž.hm. i.m., s.c. a po nastoupení jejich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok v dávce

0,1 ml/kg ž.hm. (tj. 10 mg ketaminu/kg ž.hm.) i.m.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U velkých zvířat se doporučuje intravenózní podání.

Zátka je otestována na maximálně 50 vpichů.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

Nepoužívat u koní a oslů, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před vlastní aplikací nutno zvíře řádně klinicky vyšetřit.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento veterinární léčivý přípravek se vyznačuje velmi silnými účinky. Předcházejte náhodnému

samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima a pokožkou.

Pokud dojde ke styku přípravku s kůží, ihned opláchněte postižené místo dostatečným množstvím

vody a odstraňte kontaminovaný oděv a obuv.

V případě zasažení očí ihned proplachujte zasažené oko velkým množstvím vody. Pokud se objeví

nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku, vypijte velké množství vody a vyhledejte ihned lékařskou

pomoc, ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ

VOZIDLO.

V případě náhodného samopodání přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc, ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Přípravek by neměly podávat těhotné a kojící ženy, starší osoby, kardiaci, osoby s nemocemi oběhové

a dechové soustavy a diabetici.

Informace pro lékaře:

Nenechávejte pacienta bez dozoru, udržujte dýchání. Léčba by měla být symptomatická s odpovídající

podpůrnou terapií.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce

Pesticidy a insekticidy mohou oslabit účinek ketaminu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky.

Velikost balení:1 x 10 ml, 1 x 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.