NALGESIN S

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NALGESIN S Potahovaná tableta 275MG
 • Dávkování:
 • 275MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NALGESIN S Potahovaná tableta 275MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NAPROXEN
 • Přehled produktů:
 • NALGESIN S

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 316/00-C
 • Datum autorizace:
 • 01-10-2012
 • EAN kód:
 • 3838989608910
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1 kesdělenísp.zn.sukls131140/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

NalgesinS

potahovanétablety

naproxenumnatricum

Přečtětesipozornětuto příbalovou informaci, protožeobsahujeproVásdůležitéúdaje.

Tentopřípravek jedostupnýbezlékařského předpisu.Přesto všakNalgesinSmusíteužívatpečlivě

podlenávodu, abyVámco nejvíceprospěl.

Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Požádejtesvého lékárníka,pokud potřebujetedalšíinformacenebo radu.

Pokud seVašepříznakyzhoršínebosenezlepšído 3dnů vpřípaděhorečkyado 5dnů vpřípadě

bolesti, musíteseporaditslékařem.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sděltetosvému lékaři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeNalgesin Sakčemu sepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačneteNalgesinSužívat

3. JakseNalgesin Sužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekNalgesinSuchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJENALGESINSAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Léčiválátkapřípravku, naproxen veforměsodnésolimírníbolest, horečku azánět.

Tabletysedobřerozpouštějí, proto nástup analgetického účinkujevelmirychlý.

NalgesinSsepoužívávnásledujících případech:

bolesthlavy

bolestzubů;

bolestzad,bolestipochirurgickýchvýkonechapoúrazechjakojenapř.podvrtnutíkloubů,

nataženísvalů;

bolestsvalů akloubůspojenásnachlazenímachřipkou;

bolestpřimenstruaci;

prevencealéčbamigrény;

horečnatéstavypřichřipceazánětech horních cestdýchacích.

Pouzenadoporučenílékařesenaproxen užíváu zánětlivých adegenerativních onemocněníkloubů

jakojerevmatoidníartritida,juvenilníidiopatickáartritida, artróza, ankylozujícíspondylitidaadnaau

některých gynekologickýchbolestivých stavů.

2. ČEMUMUSÍTEVĔNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETENALGESINSUŽÍVAT

NeužívejteNalgesinS,jestliže:

jstepřecitlivělý(á)naléčivou látku nebo nakteroukolivdalšísložku přípravku

nebo seuVásjiždřívevyskytlyreakcezpřecitlivělosti(průduškovéastma, kopřivka, rýma)na

lékyobsahujícíkyselinu acetylsalicylovou (např. acylpyrin)ananěkteréjinélékypůsobícíproti

zánětůmarevmatickýmonemocněním(tzv. nesteroidníantirevmatika);

mátenebojstevminulostimělopakovaněžaludečnínebo dvanáctníkovévředy

vyskytlo nebo vyskytujeseu Váskrvácenído trávicíhotraktu, včetněkrvácenípoléčbě

nesteroidnímiantirevmatiky;

trpítetěžkýmjaternímnebo ledvinovýmonemocněnímanebosrdečnímselháním;

jstevposlednítřetinětěhotenství.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuNalgesinSjezapotřebí:

-jestližejebolestivémístozarudlénebooteklé;

-jestližekvůlichronickému onemocněníjstepod dohledemlékaře;

-jestližejsteměl(a)závažnénežádoucíúčinky(např. kopřivku, otokyobličeje,astmatickýzáchvat,

šok)přiužíváníkteréhokolijinéholéku kléčběbolestinebo zvýšenéteploty;

-užívátejinélékykezmírněníbolesti;

-pokud konzumujetepravidelněalkoholickénápoje;vkombinacisalkoholemmůžeužívánípřípravku

NalgesinSzvýšitrizikokrváceníztrávicíhoústrojí.

-jestližejsteněkdyměl(a)žaludečnínebo dvanáctníkovývřed, zejménaspojenýskomplikacemijako

jekrváceníneboperforace(proděravění);

-jestližesoučasněužíváteléky,kterébymohlyzvyšovatriziko tvorbyvředů akrvácení, např.léky

protizánětlivé(kortikosteroidy), lékysprotisrážlivýmúčinkem(warfarin)nebo lékyovlivňující

shlukováníkrevníchdestiček(kyselinaacetylsalicylová),

-jestližetrpítezánětlivýmonemocněnímstřevjakojeCrohnovachorobanebo ulcerózníkolitida,

protožeexistujeriziko obnovenínebo zhoršenítěchtoonemocnění,

Pokud senaVásvztahujeněkterýzvýšeuvedených bodů, poraďtesepřed zahájenímléčbyslékařem.

Lékyjako jeNalgesin Smohou působitmírnézvýšenírizikasrdečních nebo mozkových cévních

příhod. Rizikojevícepravděpodobné, pokudjsou používányvysokédávkyadlouhádobaléčby. Proto

nepřekračujtedoporučenoudávku anidobu léčby.

Pokudmátesrdečníobtíže,prodělalijstevminulosticévnímozkovou příhodu nebo máterizikové

faktoryprorozvojcévníchpříhod (např. vysokýkrevnítlak, cukrovku, vysokýcholesterolnebo

kouříte), mělibysteseo vhodnostiléčbyporaditslékařem.

Ustarších nemocných senežádoucíúčinkymohou vyskytovatčastějiamohou býtzávažnější.Jste-li

staršíčlověkjetřebavěnovatzvýšenou pozornostjakýmkoliobtížímavčasvyhledatlékaře.

Nežádoucíúčinkylzeminimalizovatpodávánímnejnižšíúčinnédávky, po co nejkratšídobu nutnou

kléčběpříznaků.

Přípravekpatřídoskupinyléků(nesteroidníchantirevmatik),kterémohoupoškoditplodnostužen.Po

přerušeníužívánídojdekúpravě.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékařenebolékárníkao všechlécích, kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě, atoio lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Zvláštějetřebainformovatlékařenebolékárníka,jestližeužívátenebojsteužíval(a):

-jináanalgetika(lékytlumícíbolest)jako lékyobsahujícíkyselinu acetylsalicylovou ajinénesteroidní

protizánětlivéléčivélátky;

-lékyobsahujícístejnouléčivou látkujako Nalgesin S;

-lékyovlivňujícísrážlivostkrve(antikoagulancia,např. warfarin)alékyrozpouštějícípřítomnékrevní

sraženiny(fibrinolytika);

-lékyobsahujícíderivátyhydantoinuasulfonylmočoviny;

-lékypoužívanékléčběvysokého krevního tlaku;

-lékyzvyšujícívylučovánímoči, tzv. diuretika(např. furosemid);

-lékypoužívanékléčběduševních poruch(např.lithium);

-lékyužívanékpotlačeníimunitníchreakcí(cyklosporin);

-lékyužívanékléčběnádorových arevmatických onemocnění(metotrexát);

-kortikoidy.

UžíváníNalgesinuSsjídlema pitím

Tabletypolykejteceléazapíjejtetrochoutekutiny.Tabletymůžeteužívatpředjídlem, běhemjídla

nebo pojídle.

Těhotenstvíakojení

Poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačneteužívatjakýkolilék.

NalgesinSbyseběhemtěhotenstvínemělužívat, pouzenavýslovnédoporučenílékaře, kterýzváží,

zdakužíváníléku existujízávažnédůvody.

Kojícíženymohou Nalgesin Sužívatpouzepo výslovnémdoporučenílékařeavždyjen krátkodobě.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Přípravekneovlivňujeschopnostiřízenídopravních prostředků aobsluhystrojů.

DůležitéinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuNalgesinS

PřípravekNalgesinSobsahujesodík(1tabletaobsahujeasi25mgsodíku). Zvýšenýpříjemsodíku při

užíváníNalgesinuSmůžebýtnebezpečnýpro nemocné, kteřímusídržetdietu snízkýmobsahem

sodíku.

3. JAKSENALGESINSUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekNalgesin Spřesněpodlepokynů této příbalovéinformacenebo svéholékaře.

Pokud sinejstejistý/á, poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dospělía mladistvínad 12let(shmotnostívyššínež50 kg):

Užívejte1 tabletupo 8 až12 hodinách(nejvýše3tabletydenně),dokud trvajípříznaky.

Nazačátku léčbymůžeteužít2tabletynajednounebovodstupujednéhodiny. Potéjižpokračujte

vužívánítak,jakjeuvedeno výše. Jestližehorečkaneustoupído3 dnů abolestsenezmírnído 5 dnů

poraďteseo dalšímužívánípřípravku slékařem. BezporadyslékařemneužívejteNalgesin Sdélenež

10 dní.

Staršípacienti

Je-liVámvícenež65let, užívejte1tabletu po 12hodinách, pokudjsteseslékařemnedohodl(a)jinak.

Děti

NalgesinSneníurčen pro dětimladší12let.

Jestližemátepocit, žeúčinekNalgesinu Sjepřílišsilnýnebo přílišslabý, řekněteto svému lékařinebo

lékárníkovi.

JestližejsteužilvícetabletNalgesinuS, nežjsteměl(a)

Pokud jsteužil(a)vícetabletpřípravku, nežjsteměl(a),poraďteseneprodleněsesvýmlékařemnebo

lékárníkem.

Přílišvelkédávkypřípravku mohou způsobitnevolnost, zvracení,bolestibřicha, závratě, hučenínebo

šelestyvuších,podrážděnost, vzávažnějších případech docházíkezvraceníkrve,výskytu krveve

stolici, poruchámvědomí, dýchacímobtížím, křečímaselháníledvin.

Jestližejstezapomněl(a)užítNalgesinS

Nezdvojujtenásledujícídávku, abystenahradil(a)vynechanoudávku.

Jestližejstepřestal(a)užívatNalgesinS

Užíváte-lilékkrátkou dobukezmírněníbolestinebosníženíteploty, můžetejejbezobavpřestat

užívat, pokudjejjižnepotřebujete.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejtesesvého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítiNalgesinSnežádoucíúčinky, kterésealenemusívyskytnoutu

každého.

Mohousevyskytnoutnásledujícínežádoucíúčinky(nejméněu1ze100pacientů):bolestibřicha,

zvracení,nevolnost,průjem,větry,zácpa,vertigo,závratě,točeníhlavy,únava,poruchyspánku,

hučeníčišelestyvušíchnebooteklénohy.Tytoúčinkybývajímírnéhocharakteru.Zpozorujete-li

všakkterýkoliznich, informujteotomsvého lékaře.

Méněčasto ažvzácně(méněnežu 1 ze100 pacientů)semohou vyskytnoutotokyobličeje, krvácení

ztrávicího ústrojí,kopřivka, astmatickýzáchvat, ztrátavědomí, černástoliceobsahujícíkrev, zvracení

krve, zánětžaludku, novýnástupzánětutlustéhostřevaaCrohnovychoroby, vředovýzánětsliznice

ústnídutiny.Tyto účinkyjsou všakzávažnéavyžadujíokamžitou lékařskou pomoc.

Vsouvislostisléčbou nesteroidnímiantirevmatikybylytakéhlášenyotoky,vysokýkrevnítlaka

srdečníselhání.

Velmivzácněbylypozoroványkožníreakcecharakterizovanétvorbou puchýřů čidutinek, včetně

Stevens-Johnsonovasyndromu atoxického odumíránípovrchovévrstvykůže.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sděltetosvému lékaři

nebo lékárníkovi.

LékyjakojeNalgesinSmohoupůsobitmírnézvýšenírizikasrdečníchnebomozkovýchcévních

příhod.

5. JAKPŘÍPRAVEKNALGESINSUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosah adohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25 °C.

PřípravekNalgesin Snepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaobalu. Doba

použitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. DALŠÍINFORMACE

Copřípravekobsahuje

- Léčivou látkoujesodnásůlnaproxenu.

- Pomocnýmilátkamijsoupovidon, mikrokrystalickácelulosa,mastek,magnesium-stearát,

potahovásoustavaopadryYS-1-4215modrá.

JakpřípravekNalgesinSvypadá a coobsahujetotobalení

NalgesinSjsousvětlemodré, potahovanétabletyoválného tvaru.

PřípravekNalgesinSjebalen vkrabičceobsahujícíblistrs10(1 blistr), 20(2 blistry)nebo 30 (3

blistry)potahovanýmitabletami.

DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACIAVÝROBCE

KRKA,d.d., Novo mesto,Šmarješkacesta6,8501 Novomesto, Slovinsko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

13.6.2012

Dalšíinformaceotomto přípravku získáteu místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci.

KRKAČR,s.r.o.

Sokolovská79/192

186 00 Praha8

Tel.:221 115 150

e-mail: info@krka.cz

Document Outline