MUCOPLANT EUKALYPTOVÝ BALZÁM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MUCOPLANT EUKALYPTOVÝ BALZÁM Mast/mast k inhalaci parou
 • Léková forma:
 • Mast/mast k inhalaci parou
 • Podání:
 • Kožní/inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X20G Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MUCOPLANT EUKALYPTOVÝ BALZÁM Mast/mast k inhalaci parou
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • MUCOPLANT EUKALYPTOVÝ BALZÁM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/1095/94-C
 • EAN kód:
 • 4016369650011
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls37929/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Mucoplant Eukalyptový balzám

Mast a mast k inhalaci parou

Eucalypti etheroleum, Pini sylvestris etheroleum, Camphora racemica

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s

lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám

používá

Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá

Přípravek Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje směs eukalyptové a borovicové silice

s kafrem

v hydrofobním

masťovém

základu.

Mast

obsahem

blahovičníkové

silice,

borovicové silice a kafru zvyšuje z důvodu lokálního prokrvení tvorbu sekretu. Sekret

rozpouští, transportuje jej směrem k horním cestám dýchacím, ulehčuje vykašlávání a působí

proti bakteriím.

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání na kůži

nebo k inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění.

Přípravek mohou ke vtírání na kůži používat dospělí, dospívající a děti od 2 let věku.

K inhalaci mohou přípravek používat dospělí, dospívající a děti od 6 let věku.

Pokud se 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám

používat

Nepoužívejte Mucoplant Eukalyptový balzám:

jestliže jste alergický(á) na blahovičníkovou silici, borovicovou silici, kafr nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

při spalničkách, planých neštovicích a jiných onemocněních pokožky

při průduškovém astmatu

Nepodávejte kojencům a dětem do 2 let.

Upozornění

a opatření:

Před použitím přípravku Mucoplant Eukalyptový balzám se poraďte se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku, do nosu a na sliznice. Nesmí se

nanášet na obličej a zejména se nesmí dostat do očí.

Děti a dospívající

Mucoplant Eukalyptový balzám se nedoporučuje inhalovat u dětí do 6 let věku a nesmí se

používat ke vtírání na kůži u dětí do 2 let věku. Děti by měly inhalovat pouze pod dohledem

dospělé osoby.

Další léčivé přípravky a Mucoplant Eukalyptový balzám

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné

době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nelze vyloučit zdravotní rizika u těhotných a kojících žen. Malá množství blahovičníkové

silice jsou vylučována i do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mucoplant Eukalyptový balzám nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku:

Vtírání na kůži

Pokud lékař nedoporučí jinak, několikrát denně (nejčastěji ráno a na noc) naneste v tenké

vrstvě mast na hruď a záda v tenké vrstvě. Poté ošetřené místo překryjte flanelem nebo

vlněnou látkou.

Po aplikaci masti si důkladně umyjte ruce.

Inhalace

Pro inhalaci u dospělých a dětí od 10 let se rozmíchají 2 lžičky masti v nádobě s půllitrem

horké (ne vařící) vody. Po naklonění nad nádobu se hlava překryje velkou osuškou a

stoupající páry se hluboce vdechují po dobu 5-10 minut.

Pro inhalaci u dětí od 6 do 10 let se rozmíchá 1 lžička masti v nádobě s půllitrem horké (ne

vařící) vody.

Tento způsob podání je vhodný zejména k usnadnění usínání a spánku při kašli.

Zamezte prosím tomu, aby se děti dotýkaly ošetřené pokožky a během inhalace na ně

dohlédněte.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, u dětí do 3 dnů, musíte se poradit

s lékařem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): alergické kožní reakce (např. dermatitidy

(záněty kůže)).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce

za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny vzhledu a konzistence.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí a světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje

Léčivými látkami jsou blahovičníková silice, borovicová silice, racemický kafr.

Dalšími složkami jsou Čištěný kukuřičný olej, čípkový základ E 85, žlutý vosk.

Jak Mucoplant Eukalyptový balzám vypadá a co obsahuje toto balení

Širokohrdlá lahvička ze skla hnědé barvy (třída III) s červeným šroubovacím PP uzávěrem

s PE vložkou, krabička.

Velikost balení: 20 g, 50 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10

66424 Homburg

Německo

Tel: +49 (0) 6841 709-0

Fax: +49 (0) 6841 709-265

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.3.2016.