Advertisement

MOMESALIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MOMESALIC Mast 1MG/G+50MG/G
 • Dávkování:
 • 1MG/G+50MG/G
 • Léková forma:
 • Mast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X25G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MOMESALIC Mast 1MG/G+50MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOMETASON
 • Přehled produktů:
 • MOMESALIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 014/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls106683/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Momesalic

1 mg/g + 50 mg/g mast

mometasoni furoas/acidum salicylicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Momesalic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Momesalic používat

Jak se přípravek Momesalic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Momesalic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Momesalic a k čemu se používá

Mometason-furoát patří do skupiny léků zvaných kortikosteroidy nebo jednoduše steroidy.

Mometason je silně působící kortikosteroid s protizánětlivým a antipruritickým (zmírňujícím svědění)

účinkem. Kyselina salicylová napomáhá při odstranění suché a odlupující se kůže. Kyselina salicylová

také zvyšuje vstřebávání mometasonu.

Přípravek Momesalic je určen k léčbě psoriázy, zejména v případech s intenzivním odlupováním u

dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a starších.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Momesalic používat

Nepoužívejte přípravek Momesalic

jestliže jste alergický(á) na mometason-furoát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte bakteriální infekci (např. pyodermii [kožní nemoc s tvorbou hnisu], syfilis,

tuberkulózu), virovou infekci (např. herpes simplex, plané neštovice, pásový opar, bradavice,

bradavice na genitáliích, molluscum contagiosum), mykotickou infekci (dermatofyty, kvasinky)

a/nebo parazitární infekci a příčiny těchto nemocí nejsou současně léčeny.

v případech postvakcinačních reakcí nebo kožních zánětů v obličeji (periorální dermatitida),

rudnutí, olupování a jiných kožních změn v obličeji (růžovka), akné nebo zeslabení kůže (kožní

atrofie).

během posledních tří měsíců těhotenství.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku přípravku Momesalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vyvarujte se kontaktu masti s očima a sliznicí. Bez doporučení lékaře neužívejte přípravek Momesalic

na obličej. Měl(a) byste se vyvarovat dlouhotrvající léčebné periodě nebo léčbě rozsáhlých ploch kůže,

jakož i léčbě ran, poškozené kůže a oblastí vystavených tření v podpaží a tříslech. Mast by se neměla

používat pod obvazy apod.

Glukokortikoidy mohou zamaskovat, vybudit nebo zhoršit kožní infekce. Pokud se rozvine kožní

infekce při užívání této masti, poskytne Vám Váš lékař vhodný lék na mykotickou nebo bakteriální

infekci. Pokud není léčba účinná, přerušte prosím léčbu přípravkem Momesalic do zvládnutí infekce.

Kontaktujte svého lékaře, pokud se rozvine podráždění zahrnující nadměrnou suchost. Je možné, že

léčbu bude nutné přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Kyselina salicylová může působit jako ochrana proti slunečním paprskům. Jestliže podstupujete UV

léčbu, měl(a) byste proto před UV léčbou opatrně odstranit mast a očistit léčenou plochu. Snížíte tak

riziko popálení okolní plochy nechráněné mastí. Po UV léčbě se mast může znovu aplikovat.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout s perorálními (podávanými ústy) nebo injekčními

kortikosteroidy se mohou také vyskytnout s kortikosteroidy používanými na kůži, zejména u dětí.

Děti

Přípravek Momesalic může být používán u dětí od 12 let a starších.

Další léčivé přípravky a přípravek Momesalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během posledních tří

měsíců těhotenství se nesmí přípravek Momesalic používat a během prvních šesti měsíců těhotenství

by se neměl používat.

Není známo, zda přípravek Momesalic přechází do mateřského mléka. Jestliže kojíte, vždy se proto

poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Momesalic používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Momesalic neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Momesalic obsahuje propylenglykol-monostearát

Přípravek Momesalic obsahuje propylenglykol-monostearát, který může způsobit podráždění kůže.

3.

Jak se přípravek Momesalic používá

Vždy používejte přípravek Momesalic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku a délku léčby určí Váš lékař. Maximální denní dávka je 15 g masti. Neužívejte větší množství

masti nebo ji neužívejte delší dobu, než Vám doporučil Váš lékař.

Aplikujte tenkou vrstvu masti na postiženou oblast ráno a večer nebo podle předpisu Vašeho lékaře.

Potom si důkladně umyjte ruce mýdlem.

Pokud se příznaky onemocnění nezlepšují nebo pokud se zhoršují, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Momesalic, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil(a) větší dávku, než jste měl(a), řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Momesalic

Nezdvojujte dávku masti, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vynechanou dávku aplikujte co

nejdříve a pak pokračujte v léčbě v pravidelných určených intervalech.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Momesalic

Nepřerušujte léčbu náhle. Stejně jako v případě všech silných steroidů by se měla léčba vysazovat

postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Momesalic nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Častými nežádoucími účinky (vyskytují se méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 léčených) jsou

slabý až mírný pocit pálení v místě, kde je mast aplikovaná, svědění (pruritus) a místní zeslabení kůže

(kožní atrofie).

Méně častými nežádoucími účinky (vyskytují se méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000

léčených) jsou strie, infekce, záněty připomínající růžovku, skvrnkovité krvácení do kůže

(ekchymózy) a záněty vlasových míšků.

Vzácnými nežádoucími účinky (vyskytují se méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000 léčených)

jsou snížená funkce kůry nadledvin, zvýšený růst ochlupení, hypopigmentace (snížená kožní

pigmentace), hypersenzitivita.

Dalšími nežádoucí účinky (četnost je neznámá) jsou podráždění kůže, suchá kůže, akné, kontaktní

dermatitida. Změny kůže jako jsou exfoliace kůže (odlupování), zviditelnění drobných krevních žilek

v kůži, změkčení kůže nebo bílé skrvny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Momesalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Použijte do 6 týdnů po otevření.

Přípravek Momesalic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě

za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Momesalic obsahuje

Léčivými látkami jsou mometasoni furoas 1 mg a acidum salicylicum 50 mg v 1 g masti.

Pomocnými látkami jsou hexylenglykol, propylenglykol-monostearát, bílý vosk, bílá vazelína

a čištěná voda.

Jak přípravek Momesalic vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Momesalic je bílá až téměř bílá mast. Prodává se v baleních po 15 g, 25 g, 45 g a 50 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Schering-Plough Labo nv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: MOMESALIC

Estonsko, Něměcko, Litva: ELOSALIC

Lotyšsko: Elosalic 1 mg/50 mg/g ointment

Portugalsko: Monsalic

Španělsko: Elocom Plus 1mg/g + 50 mg/g pomada

Švédsko: Elosalic

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 02/2015

22-3-2018

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

SINUVA (Mometasone Furoate) Implant [Intersect ENT, Inc.]

SINUVA (Mometasone Furoate) Implant [Intersect ENT, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

MOMETASONE FUROATE Cream [A-S Medication Solutions]

MOMETASONE FUROATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MOMETASONE FUROATE Ointment [A-S Medication Solutions]

MOMETASONE FUROATE Ointment [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Golden State Medical Supply, Inc.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

Flovent Diskus vs. Asmanex

Flovent Diskus vs. Asmanex

Flovent (fluticasone propionate) and Asmanex HFA (mometasone furoate) are steroids used to prevent asthma attacks.

US - RxList

5-12-2017

Flovent vs. Asmanex

Flovent vs. Asmanex

Flovent (fluticasone propionate) and Asmanex HFA (mometasone furoate) are steroids used to prevent asthma attacks.

US - RxList

22-11-2017

MOMETASONE FUROATE Cream [Harris Pharmaceutical, Inc.]

MOMETASONE FUROATE Cream [Harris Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

MOMETASONE FUROATE Ointment [Perrigo New York Inc]

MOMETASONE FUROATE Ointment [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

MOMETASONE FUROATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MOMETASONE FUROATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

MOMETASONE FUROATE (Mometasone) Spray, Metered [AvKARE, Inc.]

MOMETASONE FUROATE (Mometasone) Spray, Metered [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Apotex Corp.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

MOMETASONE FUROATE (Mometasone Furoate) Cream [A-S Medication Solutions]

MOMETASONE FUROATE (Mometasone Furoate) Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement