Advertisement

MODRASIL 25 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MODRASIL 25 MG, POR TBL FLM 20X25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MODRASIL 25 MG, POR TBL FLM 20X25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 752/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls189894/2012 a příloha ke 

sp.zn.sukls171120/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Modrasil 25 mg 

Modrasil 50 mg

Modrasil 100 mg

potahované tablety

Sildenafili citras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Modrasil a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Modrasil užívat

3. Jak se Modrasil užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Modrasil uchovávat

6. Další informace

1. CO JE MODRASIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Modrasil  je  lékem  ze  skupiny  nazývané  inhibitory  fosfodiesterázy  typu  5  (PDE5).  Po  jejím  užití 

dochází  při  odpovídajícím  sexuálním  vzrušení  k  uvolnění  hladkých  svalových  vláken  kontrolujících 

přítok  krve  do  penisu,  čímž  se  zvýší  přítok  krve  do  tohoto  orgánu.  Modrasil  Vám  pomůže  navodit 

erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl 

byste tento přípravek užívat. Modrasil by neměly užívat ženy.

Modrasil  se  používá  k  léčbě  mužů  s  poruchami  erekce.  Tato  porucha  je  také  známá  pod  pojmem 

impotence.  Jedná  se  o  situaci,  kdy  muž  nemůže  během  sexuálního  vzrušení  dosáhnout  ztopoření 

penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MODRASIL UŽÍVAT

Neužívejte Modrasil

pokud  užíváte  léky  nazývané  nitráty,  protože  souběžné  užití  může  způsobit  potenciálně 

nebezpečné snížení  krevního tlaku. Informujte svého  lékaře, pokud užíváte některý z těchto  léků 

předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože souběžné 

užití může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku Modrasilu.

pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.

pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký 

krevní tlak.

pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).

pokud  jste  přišel  o  zrak  v  důsledku  nonarteriální  přední  ischemické  neuropatie  optického  nervu 

(NAION).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Modrasil je zapotřebí

Oznamte svému lékaři, že:

trpíte  srpkovitou  anemií  (poruchou  červených  krvinek),  leukemií  (nádorové  onemocnění  bílých 

krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).

trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.

máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese 

přídatnou zátěž při pohlavním styku.

máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).

zaznamenáte  náhlé  zhoršení  nebo  ztrátu  zraku.  Přestaňte  užívat  Modrasil  a  okamžitě  vyhledejte 

svého lékaře.

Současně  s  Modrasilem  byste  neměl  k  léčbě  poruchy  erekce  užívat  žádný  jiný  přípravek  podávaný 

ústy nebo místně.

Léčba dětí a dospívajících

Modrasil není určen pro osoby mladší 18 let.

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zda 

je nutné dávku Modrasilu upravit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Modrasil  může  ovlivňovat  účinek  některých  jiných  léků,  především  těch,  které  jsou  určeny  k  léčení 

bolesti  na  hrudníku  srdečního  původu.  V případě  náhlých  zdravotních  problémů  byste  měl 

ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil Modrasil a kdy. Neužívejte Modrasil společně s jinými léky, 

pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte Modrasil,  pokud  užíváte  léky  nazývané  nitráty,  protože  souběžné  užití  může  způsobit 

potenciálně  nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře  nebo lékárníka, pokud 

užíváte  některý z těchto léků předepisovaných  k úlevě  od příznaků anginy pectoris (bolesti  na hrudi 

srdečního původu).

Neužívejte Modrasil,  pokud  užíváte  léky  schopné  uvolňovat  oxid  dusnatý,  jako  např.  isoamyl-nitrit 

(„poppers“), protože souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

Pokud  užíváte  léky,  které  patří  do  skupiny  inhibitorů  proteáz,  např.  k  léčbě  HIV,  doporučí  Vám 

obvykle Váš lékař Modrasil o nejmenší možné síle 25 mg.

Někteří  pacienti,  užívající  alfa-blokátory  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  zvětšené  prostaty, 

mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při 

rychlém  sedání  nebo  vstávání.  Někteří  pacienti  zaznamenali  tyto  příznaky  při  souběžném  užití 

sildenafilu  s  alfa-blokátory.  Příznaky  posturální  hypotenze  se  mohou  nejpravděpodobněji  objevit 

v průběhu 4 hodin po podání Modrasilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, 

než  začnete  užívat  Modrasil,  aby  se  snížila  pravděpodobnost  nástupu  těchto  příznaků.  Lékař  může 

zahájit Vaši léčbu Modrasilem nižší dávkou 25 mg.

Užívání Modrasilu s jídlem a pitím

Modrasil může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek Modrasilu může 

projevit později.

Požití  alkoholu  může  dočasně  zhoršit  schopnost  dosáhnout  erekce.  Abyste  dosáhl  co  nejvyššího 

účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím Modrasilu nepožívat větší množství alkoholu.

Těhotenství a kojení

Modrasil není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Modrasil může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na Modrasil před 

tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Modrasilu

Nejsou nutné.

3. JAK SE MODRASIL UŽÍVÁ

Vždy  užívejte  Modrasil  přesně  podle  instrukcí  svého  lékaře.  Nejste-li  si  jist  správným užíváním, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte více než jednu tabletu Modrasilu denně.

Užijte Modrasil zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a 

zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže máte pocit, že Modrasil účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.

Modrasil  Vám  pomůže  dosáhnout  erekce, jen  pokud  dojde  k  sexuálnímu  dráždění.  Doba,  po  které 

začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až 

hodinou. Pokud Modrasil užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud  po  užití  Modrasilu  nedosáhnete  erekce  nebo  je  erekce  nedostatečná  pro  celý  pohlavní  styk, 

poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil více Modrasilu, než jste měl

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg 

nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl.

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny léky,  může  mít i Modrasil  nežádoucí účinky,  které se ale nemusí  vyskytnout 

u každého. 

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím sildenafilu bývají obvykle mírné až středně závažné a 

krátkého trvání.

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:

snažte se odpočívat v polosedu,

neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty,

ihned kontaktujte Vašeho lékaře.

Všechny  léčivé  přípravky,  včetně  Modrasilu,  mohou  způsobit  alergické  reakce.  Kontaktujte  ihned 

svého  lékaře,  zaznamenáte-li  po  užití  Modrasilu  jakýkoliv  z následujících  příznaků:  náhlá 

dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla. 

Po užití sildenafilu byla  hlášena prodloužená a  občas bolestivá  erekce. Pokud u  Vás  dojde  k  erekci, 

která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte Modrasil užívat a okamžitě vyhledejte 

lékaře.

Velmi častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1–10 pacientů ze 100) zahrnují: zarudnutí v obličeji, 

zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění 

nebo snížené ostrosti vidění), ucpaný nos a závrať.

Méně  časté  nežádoucí  účinky  (mohou  se  vyskytnout  u  1–10  pacientů  z  1000)  zahrnují:  zvracení, 

kožní vyrážku, krvácení  na očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené  oči, bolest  očí, dvojité

vidění,  neobvyklý  pocit  v  oku,  nepravidelný  nebo  zrychlený  srdeční  puls,  bolest  svalů,  ospalost, 

sníženou citlivost na dotek, poruchu rovnováhy, zvonění v uších, nucení na zvracení, sucho v ústech, 

bolest na hrudi a únavu.

Vzácné  nežádoucí  účinky (mohou se vyskytnout u 1–10 pacientů z 10000) zahrnují: vysoký krevní 

tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozkovou příhodu, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztrátu 

sluchu.

Další  nežádoucí účinky  hlášené po uvedení přípravku na trh  zahrnují: bušení srdce, bolest  na  hrudi, 

náhlou  smrt,  srdeční  záchvat  nebo  dočasné  snížení  průtoku  krve  některými  částmi  mozku.  Většina 

těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda 

tyto  příhody  měly  přímou  souvislost  s  užitím  sildenafilu.  Také  byly  hlášeny  případy  křečí  nebo 

záchvatů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK MODRASIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Modrasil  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Modrasil obsahuje

Léčivá látka:

Modrasil 25 mg: jedna tableta obsahuje sildenafili citras 35,12 mg, což odpovídá sildenafilum 25 mg.

Modrasil 50 mg: jedna tableta obsahuje sildenafili citras 70,24 mg, což odpovídá sildenafilum 50 mg.

Modrasil 100 mg: jedna tableta obsahuje sildenafili citras 140,48 mg, což odpovídá sildenafilum 100 

Pomocné látky jsou: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, povidon 25, sodná sůl 

kroskarmelosy,  magnesium-stearát,  makrogol  6000,  hypromelosa,  oxid  titaničitý (E 171),  hlinitý  lak 

brilantní modře FCF (E 133), makrogol-2000-monostearát.

Jak Modrasil vypadá a co obsahuje toto balení

Modrasil 25 mg jsou modré oválné bikonvexní potahované tablety.

Modrasil 50 mg jsou modré oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou po obou stranách. 

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Modrasil 100 mg jsou modré oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou po obou stranách. 

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety se dodávají v balení obsahujícím 4, 8, 10, 12 nebo 20 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 01 Martin, Slovenská Republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.8.2012

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

5-3-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  Revatio, Sildenafil, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Revatio, Sildenafil, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

14-12-2017

Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Undeclared sildenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may lower blood pressure to dangerous levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Bull Capsules, Chao Jimengnan Tablets by Nutra Labs: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Bull Capsules, Chao Jimengnan Tablets by Nutra Labs: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Undeclared sildenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling Rhino 7 Platinum 5000 capsules, All LOTS, Papa Zen 3300 capsules, LOT# NSS050888, Fifty Shades 6000 capsules, all Lots, Grande X 5800 capsules, all Lots, to the consumer level. FDA analysis has found the products to be tainted with Sildenafil and Tadalafil, which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED), as well as Desmethyl Carbodenafil which is structurally similar to si...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

20-9-2017

Rhino 7, Papa Zen, Fifty Shades, and Grande X Dietary Supplements by Gadget Island: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Rhino 7, Papa Zen, Fifty Shades, and Grande X Dietary Supplements by Gadget Island: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Use of products with undeclared active ingredients sildenafil, tadalafil and desmethyl carbodenafil may interact with nitrates and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2017

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Natures Supplement, Inc. is voluntarily recalling 260 bottles of VEGETABLE VIGRA, 200 mg capsules to the consumer level. FDA analysis found this product to be tainted with Sidenafil. Sildenafil is an FDA approved drug for the treatment of erectile dysfunction, the presence of Sildenafil in the Vegetable Vigra product renders it an unapproved drug for which safety and efficacy has not been established, therefore subject to recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2017

Gadget Island, Inc. Dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients.

Gadget Island, Inc. Dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients.

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling to the consumer level. The products have been found to contain undeclared Active Pharmaceutical Ingredients sildenafil, desmethyl carbodenafil and tadalafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2017

The AMPT Life, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of AMPT Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

The AMPT Life, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of AMPT Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

The AMPT Life, LLC is voluntarily recalling all lots of AMPT Coffee to the consumer level. FDA laboratory analysis confirmed the presence of Sildenafil and Tadalafil, the active ingredient in Viagra, an FDA-approved prescription drug for Erectile Dysfunction (ED). AMPT Coffee also contains undeclared milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2017

Man of Steel 1 and Man of Steel 2: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Man of Steel 1 and Man of Steel 2: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Use of product found to contained undeclared Sildenafil could result in death. The groups affected include men with diabetes, high blood pressure, high cholesterol, or heart disease.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2017

Man of Steel Issues Voluntary Nationwide Recall of Man of Steel 1 and Man of Steel 2 Due to Tainted Supplements

Man of Steel Issues Voluntary Nationwide Recall of Man of Steel 1 and Man of Steel 2 Due to Tainted Supplements

Sacramento, California, Man of Steel is voluntarily recalling 175 lots of Man of Steel 1 and Man of Steel 2, 4000mg at the retail level. The products have been found to contained undeclared Sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-7-2017

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Charlotte, NC, Ultra Shop Supplement is voluntarily recalling Super Panther 7K capsules, [1 count blister card Lot#: RO846356 and 6 count bottle Lot RO246852 within expiry], distributed by SX Power Co., Brooklyn, NY, to the consumer level. FDA analysis found samples of Super Panther 7K to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterate 5-inhibitors (PDE-5), used to treat erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2017

Bestherbs Coffee LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of New Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

Bestherbs Coffee LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of New Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

Grand Priarie, TX, Bestherbs Coffee LLC is voluntarily recalling all lots of New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee, 13 grams to the consumer level. FDA laboratory analysis confirmed the presence of desmethyl carbodenafil. Desmethyl carbodenafil is structurally similar to sildenafil, the active ingredient in Viagra, an FDA-approved prescription drug for erectile dysfunction (ED). New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee also contains undeclared milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2017

Caverflo Natural Herbal Coffee: Recall - Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Caverflo Natural Herbal Coffee: Recall - Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Presence of sildenafil and tadalafil may interact with nitrates found in some prescription drugs, such as nitroglycerin, and may lower blood pressure to dangerous levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2017

Caverflo.com Issues Voluntary Nationwide Recall of Caverflo Natural Herbal Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

Caverflo.com Issues Voluntary Nationwide Recall of Caverflo Natural Herbal Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

Caverflo.com is voluntarily recalling all lots of Caverflo Natural Herbal Coffee, 25 grams to the consumer level. FDA laboratory analysis confirmed the presence of Sildenafil and Tadalafil which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED). Caverflo.com has received a report of an individual death after use of the coffee. Caverflo Natural Herbal Coffee may also contain undeclared milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 641 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

SILDENAFIL Tablet [Proficient Rx LP]

SILDENAFIL Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

SILDENAFIL Tablet [A-S Medication Solutions]

SILDENAFIL Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

SILDENAFIL CITRATE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SILDENAFIL CITRATE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [H. J. Harkins Company Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

SILDENAFIL Tablet [BluePoint Laboratories]

SILDENAFIL Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

SILDENAFIL (Sildinafil) Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

SILDENAFIL (Sildinafil) Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7622 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

7-11-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

SILDENAFIL Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

SILDENAFIL Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

Cialis vs. Viagra

Cialis vs. Viagra

Cialis (tadalafil) and Viagra (sildenafil) are phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors used for treating impotence (erectile dysfunction, or ED).

US - RxList

18-10-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Macleods Pharmaceuticals Limited]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

8-9-2017

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Sep 8, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

AX (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

SILDENAFIL Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

SILDENAFIL Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

EU/3/17/1885 (Avivia Beheer BV)

EU/3/17/1885 (Avivia Beheer BV)

EU/3/17/1885 (Active substance: Sildenafil) - Orphan designation - Commission Decision (2017)4371 of Thu, 22 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/304/16

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Sildenafil Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Sildenafil Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Sildenafil Actavis (Active substance: Sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3655 of Wed, 24 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2017

Vizarsin (Krka, d. d., Novo Mesto)

Vizarsin (Krka, d. d., Novo Mesto)

Vizarsin (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 2988 of Wed, 03 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

11-4-2017

Sildenafil

Sildenafil

Sildenafil is used to treat male sexual function problems (impotence or erectile dysfunction-ED). Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement