Milpro pro malé kočky a koťata

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Milpro pro malé kočky a koťata 4/10 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Milpro pro malé kočky a koťata 4/10 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Milbemycins
 • Přehled produktů:
 • 9903498 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9903499 - 2 x 2 tableta - blistr - -; 9903500 - 12 x 2 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/053/14-C
 • Datum autorizace:
 • 23-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Milpro 4 mg/10 mg potahované tablety pro malé kočky a koťata

Milpro 16 mg/40 mg potahované tablety pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Milpro 4 mg/10 mg potahované tablety pro malé kočky a koťata

Milpro 16 mg/40 m potahované tablety pro kočky

Milbemycinoximum, Praziquantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Vzhled

Milbemycinoximum

Praziquantelum

Milpro 4 mg/10 mg

potahované tablety

pro malé kočky a

koťata

Tablety

oválného tvaru, tmavě

hnědé barvy, s příchutí

masa s dělícími rýhami

na obou stranách

4 mg

10 mg

Milpro 16 mg/40 mg

potahované tablety

pro kočky

Tablety oválného

tvaru, červené až

růžové barvy, s

příchutí masa

s dělícími rýhami na

obou stranách

16 mg

40 mg

Tablety lze dělit na poloviny

4.

INDIKACE

U koček: léčba smíšených infekcí způsobených vývojovými stádii a dospělci cestod (tasemnic) a

dospělci nematod (hlístic) následujících druhů:

Cestoda:

Dipylidium caninum,

Taenia spp.,

Nematoda

Ancylostoma tubaeforme,

Toxocara cati

Přípravek lze použít k prevenci dirofilariózy (Dirofilaria immitis), pokud je indikována souběžná

léčba proti cestodám.

5.

KONTRAINDIKACE

Milpro 4 mg/10 mg potahované tablety pro

malé kočky a koťata

Milpro 16 mg/40 mg potahované tablety pro

kočky

Nepoužívat u koťat mladších 6 týdnů věku nebo

o hmotnosti nižší než 0,5 kg

Nepoužívat u koček o hmotnosti nižší než 2 kg

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

Viz rovněž bod "ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ".

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně obzvláště u mladých koček, lze po podání veterinárního léčivého přípravku pozorovat

systémové příznaky (např. letargii), neurologické příznaky (např. ataxii a svalový třes) nebo

gastrointestinální příznaky (např. zvracení a průjem).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování je třeba s co největší přesností stanovit hmotnost ošetřovaného

zvířete.

Perorální podání.

Minimální doporučovaná dávka: 2 mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg ž. hm. se podává

jednorázově perorálně jako jednorázová dávka.

Přípravek by se měl podávat s krmivem nebo po krmení.

Přípravek je tableta malé velikosti.

K usnadnění jeho podání je přípravek potažen příchutí masa.

Tablety lze rozdělit na poloviny.

V závislosti na živé hmotnosti kočky se v praxi doporučuje následující dávkování:

Hmotnost

Milpro 4 mg/10 mg potahované

tablety pro malé kočky a koťata

Milpro

16

mg/40

mg

potahované tablety pro kočky

0,5 - 1 kg

1/2 tablety

> 1 – 2 kg

1 tableta

2 – 4 kg

1/2 tablety

> 4 – 8 kg

1 tableta

> 8 – 12 kg

1 + 1/2 tablety

V případech, kdy je zvířeti podávána preventivní léčba proti dirofilarióze a jestliže je požadováno

ošetření proti tasemnicím, může tento přípravek nahradit monovalentní přípravek pro měsíční

prevenci dirofilariózy.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neuplatňují se.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Rozpůlené tablety uchovávejte v původním blistru a použijte při dalším podání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a

blistru po “EXP”. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Doporučuje se ošetřovat všechna zvířata žijící ve stejné domácnosti souběžně.

K nastavení účinného zdolávacího programu, který zajistí účinnou kontrolu parazitární infekce, měly

by být zohledněny informace o epidemiologické situaci v dané lokalitě a podmínky, za kterých je

kočka chována. Proto se doporučuje vyhledat radu u odborníka.

Příliš časté a opakované použití anthelmintik z některé konkrétní skupiny může vést k rozvoji

parazitní rezistence na tuto skupinu anthelmintik.

Pokud je přítomná infekce D. caninum, měla by se zvážit souběžná léčba proti mezihostitelům, jako

jsou blechy a vši, aby se zabránilo opětovné infekci.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nebyly provedeny žádné studie s vážně oslabenými kočkami nebo jedinci se závažnou nedostatečností

funkcí ledvin nebo jater. Přípravek se pro tato zvířata nedoporučuje nebo použít pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Studie prokázaly, že léčba psů s vysokým množstvím cirkulujících mikrofilárií může v některých

případech vést ke vzniku reakcí přecitlivělosti, které se projevují jako bledé sliznice, zvracení, třes,

ztížené dýchání nebo nadměrné slinění. Tyto reakce jsou spojeny s uvolňováním proteinů z mrtvých

nebo odumírajících mikrofilárií a nejsou přímým toxickým účinkem tohoto přípravku. Použití u psů

trpících mikrofilarémií se proto nedoporučuje. Z důvodu nedostatku údajů týkajících se koček s

mikrofilarémií by měl být přípravek použit pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

V provedené experimentální studii provedené na chovných fenách byla prokázána dobrá snášenlivost

kombinace léčivých látek obsažených v přípravku, včetně použití během březosti a laktace. Protože

nebyla provedena zvláštní studie u koček, použití během březosti a laktace pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Souběžné použití kombinace prazikvantel/milbemycinoxim se selamektinem je dobře snášeno. Při

podávání doporučené dávky makrocyklického laktonu selamektinu během ošetření touto kombinací

v doporučené dávce nebyly pozorovány žádné interakce. S ohledem na nedostatek dalších studií je

třeba při souběžném použití tohoto přípravku a dalších makrocyklických laktonů postupovat se

zvláštní opatrností. Rovněž nebyly provedeny žádné studie u zvířat v reprodukci.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Ve studii prováděné s přípravkem podávaným v dávkách o velikosti 1X, 3X a 5X doporučené léčebné

dávky po dobu, která překračuje léčebné indikace, tj. 3 krát v 15 denních intervalech, byly při 5-

násobném překročení doporučené dávky po druhém a třetím podání pozorovány příznaky, které

nebyly pozorovány při použití doporučené dávky (viz bod 4.6) Tyto příznaky spontánně vymizely

během dne.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Osoby podávající veterinární léčivý přípravek zvířatům se mohou samy zapsat nebo přihlásit, aby si

zřídily svůj vlastní program připomínek tak, že si naskenují QR kód z vnějšího obalu (krabičky)

adekvátním přístrojem.

Dostupné velikosti balení:

Milpro 4 mg/10 mg potahované tablety pro

malé kočky a koťata

Milpro 16 mg/40 mg potahované tablety pro

kočky

1 krabička 2-ma tabletami obsahující 1 blistr po

2 tabletách (dělitelné na tablety)

1 krabička se 4-mi tabletami obsahující 2 blistry

po 2 tabletách (dělitelné na tablety)

1 krabička s 24-mi tabletami obsahující 12

blistrů po 2 tabletách (dělitelné na tablety)

1 krabička se 2-ma tabletami obsahující 1 blistr

po 2 tabletách (dělitelné na tablety)

1 krabička se 4-mi tabletami obsahující 2 blistry

po 2 tabletách (dělitelné na tablety)

1 krabička s 24-mi tabletami obsahující 12 blistrů

po 2 tabletách (dělitelné na tablety)

1 krabička se 48-mi tabletami obsahující 24

blistrů po 2 tabletách (dělitelné na tablety)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

22-10-2018

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Active substance: Afoxolaner / milbemycin oxime) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6977 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003842/WS1338/0015/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/05/264 (Roche Registration GmbH)

EU/3/05/264 (Roche Registration GmbH)

EU/3/05/264 (Active substance: Cholest-4-en-3-one, oxime) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6995 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/081/04/T/02

Europe -DG Health and Food Safety