Milprazon pro kočky

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Milprazon pro kočky 16/40 mg/g
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Milprazon pro kočky 16/40 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Milbemycins
 • Přehled produktů:
 • 9904264 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9904265 - 1 x 4 tableta - blistr - -; 9904266 - 12 x 4 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/037/15-C
 • Datum autorizace:
 • 30-03-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Milprazon 16 mg/40 mg potahované tablety pro kočky s hmotností alespoň 2 kg

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Milprazon 16 mg/40 mg potahované tablety pro kočky s hmotností alespoň 2 kg

Milbemycinum oximum/praziquantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Milbemycinum oximum

16 mg

Praziquantelum

40 mg

Hnědočervená podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Kočky: léčba smíšených infekcí vývojovými stádii a dospělci tasemnic a hlístic následujících druhů:

- Tasemnice (Cestoda):

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

- Hlístice (Nematoda):

Ancylostoma tubaeforme

Toxocara cati

Přípravek lze použít rovněž k prevenci dirofiláriózy (Dirofilaria immitis), pokud je indikována

současná léčba proti tasemnicím.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček s hmotností menší než 2 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly, hlavně u mladých koček po podání kombinace milbemycinoximu

a prazikvantelu pozorovány celkové příznaky (jako letargie), neurologické příznaky (jako je

ataxie/nekoordinované pohyby a svalový třes) a/nebo gastrointestinální příznaky (jako zvracení a

průjem).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky (s hmotností alespoň 2 kg).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

K zajištění správného dávkování musí být co nejpřesněji stanovena hmotnost zvířete.

Minimální doporučená dávka: 2 mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg živé hmotnosti

jednorázově perorálně.

V závislosti na živé hmotnosti kočky je praktické následující dávkování:

Živá hmotnost

Potahované tablety pro kočky

(červené tablety)

2 - 4 kg

½ tablety

nad 4 - 8 kg

1 tableta

nad 8 - 12 kg

1½ tablety

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se podává s krmivem nebo po krmení. Je tak zajištěna optimální prevence dirofiláriózy.

Přípravek může být zařazen do programu prevence dirofiláriozy, jestliže je současně indikována léčba

proti tasemnicím. Přípravek působí preventivně proti dirofilárioze po dobu jednoho měsíce.

K pravidelné prevenci dirofiláriozy se upřednostňuje použití monovalentního přípravku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Zbylé nepoužité poloviny tablet uchovávejte do 25

C v původním blistru a použijte při příštím podání.

Uchovávejte blistr v krabičce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a

krabičce po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Doporučuje se současně léčit všechna zvířata žijící ve společné domácnosti.

Za účelem nastavení účinné kontroly infekce červy je třeba vzít v úvahu místní epidemiologickou

informaci (informaci o přítomnosti parazitů a jejich citlivosti ke konkrétní odčervující léčbě) včetně

životních podmínek kočky.

Při infekci tasemnicí

D. caninum

je třeba k prevenci reinfekce zvážit současnou léčbu proti

mezihostitelům jako jsou blechy a vši.

Rezistence parazitů vůči jakékoli skupině anthelmintik (léky působící proti červům) se může vyvinout

po častém, opakovaném použití anthelmintika příslušné skupiny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nebyly provedeny studie s vážně oslabenými kočkami nebo s jednotlivci se silnou nedostatečností

ledvin nebo jater.

Použití přípravku se pro tato zvířata nedoporučuje nebo pouze po zvážení

terapeutického poměru přínosu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Upozornění pro uživatele:

V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Jedná se o onemocnění oznamované Světové organizaci

pro zdraví zvířat (OIE) a je proto nutné postupovat podle specifických postupů k léčbě a následnému

sledování a k ochraně osob vydanými relevantní kompetentní autoritou.

Březost a laktace:

Přípravek se může používat u chovných koček včetně březích a kojících koček.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Současné použití milbemycinoximu a prazikvantelu se selamektinem je velmi dobře snášeno. Při

podávání doporučené dávky makrocyklického laktonu selamektinu během léčby doporučenou dávkou

kombinace milbemycinoximu a prazikvantelu nebyly pozorovány žádné interakce. Při současném

podání tohoto přípravku s jinými makrocyklickými laktony je nutné dbát zvláštní opatrnosti, protože

nejsou dostupné další studie, které by doložily bezpečnost takového postupu. Takové studie nebyly

provedeny ani u chovných zvířat.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

V případě předávkování může být kromě příznaků pozorovaných při doporučeném dávkování (viz bod

6) pozorováno slintání. Tento příznak obvykle spontánně ustoupí do jednoho dne.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1 blistr po 2 tabletách, v krabičce.

1 blistr po 4 tabletách, v krabičce.

12 blistrů, každý blistr obsahuje 4 tablety, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

22-10-2018

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Active substance: Afoxolaner / milbemycin oxime) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6977 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003842/WS1338/0015/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/05/264 (Roche Registration GmbH)

EU/3/05/264 (Roche Registration GmbH)

EU/3/05/264 (Active substance: Cholest-4-en-3-one, oxime) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6995 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/081/04/T/02

Europe -DG Health and Food Safety