Midaspot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Midaspot 80 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Midaspot 80 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9904090 - 0.8 x 1 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904091 - 0.8 x 3 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904092 - 0.8 x 4 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904093 - 0.8 x 6 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904094 - 0.8 x 24 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/015/15-C
 • Datum autorizace:
 • 20-02-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Midaspot 80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on  pro velké kočky.

1. JMÉNO   A   ADRESA  DRŽITELE   ROZHODNUTÍ   O   REGISTRACI   A   DRŽITELE

POVOLENÍ   K VÝROBĚ   ODPOVĚDNÉHO   ZA   UVOLNĚNÍ   ŠARŽE,   POKUD   SE

NESHODUJE

Držitel oprávnění k prodeji a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, 

BT35 6JP,

Spojené království

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Spojené království 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Midaspot 80 mg pro nakapání na kůži  na kůži – spot-on pro velké kočky.

Imidaclopridum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna 0,8 ml pipeta obsahuje:

Léčivá látka:

Imidaclopridum 80 mg

Pomocné látky:

butylhydroxytoluen (E321) 0,8 mg

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Čirý, světle žlutý až žlutý roztok

4. INDIKACE

Kočky o hmotnosti 4 kg.a těžší:

Prevence a léčba napadení blechami (Ctenocephalides felis).

Přípravek má okamžitý insekticidní účinek, který přetrvává u koček až po dobu 4 týdnů. 

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koťat mladších než 8 týdnů věku, která ještě sají mateřské mléko.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí  na léčivou látku nebo na některou z pomocných

látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je hořký; pokud si zvíře ihned po ošetření olizuje místo aplikace, může dojít ke

slinění. Tento jev není příznakem intoxikace a samovolně vymizí během několika minut.

Velmi vzácně může dojít ke kožním reakcím, např. k vypadávání chlupů, zčervenání, svědění 

a vzniku kožních lézí. Výjimečně byl také hlášen neklid, nadměrné slinění a nervové příznaky 

(třes, poruchy koordinace a skleslost).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB  PODÁNÍ

K nakapání na kůži – spot-on.

Dávkování a léčebné schéma

Kočka

Přípravek Počet pipet Imidaclopridum

(mg/kg ž. hm.)

≥ 4 kg ž. hm.  Midaspot 80 mg mg roztok 

pro nakapání na kůži – spot-

on pro velké kočky   1 x 0,8 ml Nejméně 10

U koček lehčích než 4 kg použijte 1 pipetu přípravku Midaspot 40 mg roztok pro nakapání na 

kůži – spot-on pro malé kočky a malé psy.

Ošetření opakujte po 4 týdnech.

Přípravek má okamžitý insekticidní účinek, který přetrvává  u koček až po dobu 4 týdnů. 

Pokud je nutné ošetření opakovat v kratším intervalu, než 4 týdny, nepoužívejte přípravek 

častěji než jednou týdně.

Způsob podání

Podržte přípravek ve vzpřímené poloze.  Poklepáváním na užší část pipety sklepejte obsah do

její hlavní části.  Odlomte horní část pipety podél rysky.

Vyjmutí ze sáčku: použijte nůžky nebo

1. Ohněte úhlopříčně a odhalte tak zářez

2. Roztrhněte od zářezu tahem zpět

3. Otočte vrchol pipety a tím ji   otevřete

Aplikace u koček

Rozhrňte srst na krku kočky u spodiny lebeční tak, aby byla viditelná kůže.

Rozhrňte srst a / aplikujte na kůži

Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát pevně stiskněte, abyste  vyprázdnili její obsah přímo 

na kůži.

Přípravek je hořký; pokud si zvíře ihned po ošetření olizuje místo aplikace, může dojít ke 

slinění.  Tento jev není příznakem intoxikace a samovolně vymizí během několika minut.  Při 

správné aplikaci bude mít zvíře jen minimální příležitost přípravek lízat.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Rozhrňte srst na krku zvířete u spodiny lebeční tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot 

pipety na kůži a několikrát pevně stiskněte, abyste  vyprázdnili její obsah přímo na kůži.

Aplikace na spodinu lebeční minimalizuje možnost zvířete přípravek olizovat.

Zajistěte   ,   aby  nedošlo   k nadměrnému  zvlhčení   srsti   přípravkem,   jinak   bude   srst   vypadat

slepeně.  Slepení však zmizí během 24 hodin po aplikaci.

Zvířata je před ošetřením třeba přesně zvážit.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

            Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na krabičce.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek je určen pouze k zevnímu   podání a nesmí být podáván perorálně.

Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži.

Zajistěte, aby nedošlo ke kontaktu obsahu pipety s očima nebo tlamou zvířete.

Zajistěte, aby se čerstvě ošetřená zvířata se navzájem olizovat.

Nenechte čerstvě ošetřená zvířata se navzájem olizovat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Místo aplikace netřete.

Přípravek obsahuje benzylalkohol a může způsobit přecitlivělost nebo přechodné reakce na

kůži (např. podráždění, brnění).

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a ústy. 

Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci přípravku.

V případě zasažení kůže umyjte zasažená místa vodou a mýdlem. 

V případě náhodného zasažení očí, vypláchněte oči důkladně vodou. 

Pokud podráždění kůže nebo očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Po použití si pečlivě umyjte ruce.

Po aplikaci zvířata nehlaďte a nekartáčujte, dokud místo aplikace nezaschne.

Zvláště citliví mohou na přípravek být lidé s kožními alergiemi.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U koček nebyly zjištěny klinicky pozorovatelné nežádoucí účinky ani při dávkách až 

pětinásobně převyšujících dávky terapeutické, a to při lokálním podání koťatům (3 nebo 5 

aplikací v sedmidenních intervalech).

Ve vzácných případech předávkování nebo olizování ošetřené srsti může dojít k poruchám 

nervového systému (záškuby, třes, ataxie, mióza, mydriáza, letargie).

Otrava po náhodném požití člověkem nebo zvířetem není pravděpodobná. V opačném případě 

je vhodné nasadit symptomatickou léčbu. Specifické antidotum není známo, pomoci může 

podání živočišného uhlí.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Na základě údajů jiných podobných přípravků nebyla zjištěna žádná inkompatibilita mezi 

imidaklopridem (v dvojnásobku doporučené dávky) a lufenuronem, pyrantelem a 

prazikvantelem. Dále byla prokázána kompatibilita imidaklopridu se širokou škálou běžných 

ošetření prováděných v terénních podmínkách, včetně očkování.

Další opatření

K opětovnému napadení novými blechami v důsledku jejich vývoje v prostředí zvířat může 

docházet i během šesti (i více) týdnů po zahájení léčby. V závislosti na intenzitě zamoření 

prostředí může být potřeba více než jedno ošetření. Ke zmírnění infekčního tlaku z prostředí 

zvířat se doporučuje dále ošetřit prostředí zvířat vhodným přípravkem účinným proti 

dospělým blechám a jejich vývojovým stádiím. Jako další opatření ke snížení infekčního tlaku

z prostředí se doporučuje vhodným přípravkem ošetřit všechny psy, kočky a králíky 

v domácnosti.

Ošetřením kojících koček se před infekcí chrání jak matky, tak mláďata. 

Po uplynutí 48 hodin po ošetření přípravkem si přípravek zachovává účinnost  i v případě, kdy

je srst zvířete vystavena vodě. V případech častého koupání, plavání nebo šamponování může 

být, v závislosti na přítomnosti blech v prostředí zvířat, nezbytné ošetření přípravkem 

opakovat. V takových případech přípravek zvířatům nepodávejte častěji než jednou týdně.

Rozpouštědlo v přípravku může vytvářet skvrny na některých materiálech – kůži, látkách, 

plastech a leštěných površích. Před tím, než zvířeti umožníte kontakt s takovými materiály, 

vyčkejte, až místo podání přípravku zaschne.

Imidakloprid je toxický pro vodní organismy.  

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Imidakloprid může mít nežádoucí účinky na vodní organismy.  Nekontaminujte rybníky, vodní

toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Imidakloprid,   1-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-N   -nitro-imidazolidin-2-ylideneamin   je

ektoparazitikum ze skupiny chloronikotinylových sloučenin.. Chemicky jej lze přesněji popsat

jako chloronikotinyl-nitroguanidin.

Mechanismus působení

Tato látka má vysokou afinitu k nikotinergním acetylcholinovým receptorům v postsynaptické

části   centrálního   nervového   systému   (CNS).   Po   podání   dojde   u   hmyzu   k inhibici

cholinergního   přenosu   a   následně   k paralýze   a   úhynu.   Vzhledem   k pouze   slabé   interakci

s nikotinergními receptory savců a předpokládané obtížnosti průniku z krve přes mozkovou

bariéru nemá látka na CNS savců prakticky žádný vliv. Poznatky o minimální farmakologické

aktivitě u savců jsou podporovány výsledky zkoušek bezpečnosti se systémovým podáváním

subletálních dávek u králíků, myší a potkanů.

V dalších studiích byla kromě účinnosti na dospělé blechy prokázána i účinnost na jejich 

larvy, vyskytující se v okolí ošetřeného zvířete. Hmyz v larválních stádiích, který se vyskytuje 

v blízkosti, je usmrcen po kontaktu s ošetřeným zvířetem. 

Pouze pro zvířata.

Platí pro balení 1, 3, 4 nebo 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek. 

Platí pro balení 24 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 

Informace k balení

0,8ml pipeta ze tří vrstvé laminované fólie: polypropylen/COC/polypropylen, lakovaný 

laminát bez rozpouštědel a kopolymer polyethylen/EVOH/polyethylen. Pipety jsou zataveny 

v sáčku ze čtyřvrsvtvé dětské bezpečnostní fólie LDPE/nylon/hliník/polyester a jsou vloženy 

v krabičce.

Krabičky po 1, 3, 4, 6 a 24 pipetách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Distribuce:

<doplní se národní údaje>

Document Outline

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

28-5-2018

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto (Active substance: imidacloprid/flumethrin) - Community Referrals - Art 13 - Commission Decision (2018)3404 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/125

Europe -DG Health and Food Safety