Midaspot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Midaspot 40 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Midaspot 40 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9904085 - 0.4 x 1 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904086 - 0.4 x 3 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904087 - 0.4 x 4 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904088 - 0.4 x 6 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904089 - 0.4 x 24 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/014/15-C
 • Datum autorizace:
 • 20-02-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACEPRO:

Midaspot40mgroztokpronakapánínakůži–spot-onpromalékočkyamalépsy.

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držiteloprávněníkprodejiavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

NorbrookLaboratoriesLimited,

StationWorks,

Newry,

Co.Down,

BT356JP,

Spojenékrálovství

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

NorbrookLaboratoriesLimited

105ArmaghRoad

Newry

Co.Down,BT356PU

Spojenékrálovství

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Midaspot40mgroztokpronakapánínakůži–spot-onpromalékočkyamalépsy

Imidaclopridum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Jedna0,4mlpipetaobsahuje:

Léčiválátka:

Imidaclopridum 40mg

Pomocnélátky:

Butylhydroxytoluen(E321) 0,4mg

Roztokpronakapánínakůži–spot-on

Čirý,světležlutýažžlutýroztok

4. INDIKACE

Psiakočkyohmotnostiméněnež4kg:

Prevencealéčbanapadeníblechami(Ctenocephalidesfelis).

Přípravekmáokamžitýinsekticidníúčinek,kterýpřetrváváupsůaukočekažpodobu4

týdnů.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatuštěňatakoťatmladšíchnež8týdnůvěku,kteráještěsajímateřskémléko.

Nepoužívatuzvířatseznámoupřecitlivělostínaléčivoulátkunebonaněkterouzpomocných

látek.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Přípravekjehořký;pokudsizvířeihnedpoošetřeníolizujemístoaplikace,můžedojítke

slinění.Tentojevnenípříznakemintoxikaceasamovolněvymizíběhemněkolikaminut.

Velmivzácněmůžedojítkekožnímreakcím,např.kvypadáváníchlupů,zčervenání,svědění

avznikukožníchlézí.Výjimečněbyltakéhlášenneklid,nadměrnésliněníanervovépříznaky

(třes,poruchykoordinaceaskleslost).

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedeny

vtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Kočkyapsi.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Knakapánínakůži–spot-on

Dávkováníaléčebnéschéma

Kočka/pes Přípravek Početpipet Imidaclopridum

mg/kgž.hm.)

≥4kgž.hm. Midaspot40mgroztokpro

nakapánínakůži–spot-on

promalékočkyamalépsy 1x0,4ml Nejméně10

Ukočekoživéhmotnostiméněnež4kgpoužijte1pipetupřípravkuMidaspot80mgroztok

pronakapánínakůži–spot-onprovelkékočky

Upsůoživéhmotnosti4kgpoužijteodpovídajícípřípravekMidaspotroztokpronakapánína

kůži–spot-onpropsy.

Ošetřeníopakujtepo4týdnech.

Přípravekmáokamžitýinsekticidníúčinek,kterýpřetrváváupsůaukočekažpodobu4

týdnů.Pokudjenutnéošetřeníopakovatvkratšímintervalunež4týdny,nepoužívejte

přípravekčastějinežjednoutýdně.

Způsobpodání

Podržtepřípravekvevzpřímenépoloze.Poklepávánímnaužšíčástpipetysklepejteobsahdo

jejíhlavníčásti.Odlomtehorníčástpipetypodélrysky.

Vyjmutízesáčku:použijtenůžkynebo

1.Ohněteúhlopříčněaodhaltetakzářez

2.Roztrhněteodzářezutahemzpět

3.Otočtevrcholpipetyatímjiotevřete

Aplikaceukoček

Rozhrňtesrstnakrkukočkyuspodinylebečnítak,abybylaviditelnákůže.

Rozhrňtesrsta/aplikujtenakůži

Přiložtehrotpipetynakůžianěkolikrátpevněstiskněte,abystevyprázdnilijejíobsahpřímo

nakůži.

Aplikaceupsů

Upsavestojícípozicirozhrňtesrstmezilopatkamitak,abybylaviditelnákůže.

Rozhrňtesrsta/aplikujtenakůži

Přiložtehrotpipetynakůžianěkolikrátpevněstiskněte,abystejivyprázdnilipřímonakůži.

Všechnydruhy

Přípravekjehořký;pokudsizvířeihnedpoošetřeníolizujemístoaplikace,můžedojítke

slinění.Tentojevnenípříznakemintoxikaceasamovolněvymizíběhemněkolikaminut.Při

správnéaplikacibudemítzvířejenminimálnípříležitostpřípraveklízat.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Rozhrňtesrstnakrkuzvířeteuspodinylebečnítak,abybylaviditelnákůže.Přiložtehrot

pipetynakůžianěkolikrátpevněstiskněte,abystevyprázdnilijejíobsahpřímonakůži.

Aplikacenaspodinulebečníminimalizujemožnostzvířetepřípravekolizovat.

Zajistěte,abynedošloknadměrnémuzvlhčenísrstipřípravkem,jinakbudesrstvypadat

slepeně.Slepenívšakzmizíběhem24hodinpoaplikaci.

Zvířatajepředošetřenímtřebapřesnězvážit.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopropotravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Tentoveterinárníléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti(EXP)uvedenénakrabičce.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Přípravekjeurčenpouzekzevnímupodáníanesmíbýtpodávánperorálně.

Aplikujtepouzenanepoškozenoukůži.

Zajistěte,abynedošlokekontaktuobsahupipetysočimanebotlamouzvířete.

Zajistěte,abysečerstvěošetřenázvířatanavzájemneolizovala.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Místoaplikacenetřete.

Přípravekobsahujebenzylalkoholamůžezpůsobitpřecitlivělostnebopřechodnéreakcena

kůži(např.podráždění,brnění).

Zabraňtekontaktupřípravkuskůží,očimaaústy.

Nejezte,nepijteanekuřtepřiaplikacipřípravku.

Vpřípadězasaženíkůžeumyjtezasaženámístavodouamýdlem.

Vpřípaděnáhodnéhozasaženíočí,vypláchněteočidůkladněvodou.

Pokudpodrážděníkůženeboočípřetrvává,vyhledejtelékařskoupomoc.

Vpřípaděnáhodnéhopožití,vyhledejteihnedlékařskoupomoc.

Popoužitísipečlivěumyjteruce.

Poaplikacizvířatanehlaďteanekartáčujte,dokudmístoaplikacenezaschne.

Zvláštěcitlivímohounapřípravekbýtlidéskožnímialergiemi.

Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota):

Ukočeknebylyzjištěnyklinickypozorovatelnénežádoucíúčinkyanipřidávkáchaž

pětinásobněpřevyšujícíchdávkyterapeutické,atopřilokálnímpodáníkoťatům(3nebo5

aplikacívsedmidenníchintervalech).

Upsůnebylyzjištěnyklinickypozorovatelnénežádoucíúčinkyanipřidávkáchaž

pětinásobněpřevyšujícíchdávkyterapeutické,atopřilokálnímpodánínaštěňatům(3

aplikacevedvoutýdenníchintervalech).

Vevzácnýchpřípadechpředávkováníneboolizováníošetřenésrstimůžedojítkporuchám

nervovéhosystému(záškuby,třes,ataxie,mióza,mydriáza,letargie).

Otravaponáhodnémpožitíčlověkemnebozvířetemnenípravděpodobná.Vopačnémpřípadě

jevhodnénasaditsymptomatickouléčbu.Specifickéantidotumneníznámo,pomocimůže

podáníživočišnéhouhlí.

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Nazákladěúdajůjinýchpodobnýchpřípravkůnebylazjištěnažádnáinkompatibilitamezi

imidaklopridem(vdvojnásobkudoporučenédávky)alufenuronem,febantelem,pyrantelema

prazikvantelem(psi)alufenuronem,pyrantelemaprazikvantelem(kočky).Dálebyla

prokázánakompatibilitaimidaklopriduseširokouškálouběžnýchošetřeníprováděných

vterénníchpodmínkách,včetněočkování.

Dalšíopatření

Kopětovnémunapadenínovýmiblechamivdůsledkujejichvývojevprostředízvířatmůže

docházetiběhemšesti(ivíce)týdnůpozahájeníléčby.Vzávislostinaintenzitězamoření

prostředímůžebýtpotřebavícenežjednoošetření.Kezmírněníinfekčníhotlakuzprostředí

zvířatsedoporučujedáleošetřitprostředízvířatvhodnýmpřípravkemúčinnýmproti

dospělýmblechámajejichvývojovýmstádiím.Jakodalšíopatřeníkesníženíinfekčníhotlaku

zprostředísedoporučujevhodnýmpřípravkemošetřitvšechnypsy,kočkyakrálíky

vdomácnosti.

Ošetřenímkojícíchfenakočeksepředinfekcíchráníjakmatky,takmláďata.

Pouplynutí48hodinpoošetřenípřípravkemsipřípravekzachováváúčinnostivpřípadě,kdy

jesrstzvířetevystavenavodě.Vpřípadechčastéhokoupání,plavánínebošamponovánímůže

být,vzávislostinapřítomnostiblechvprostředízvířat,nezbytnéošetřenípřípravkem

opakovat.Vtakovýchpřípadechpřípravekzvířatůmnepodávejtečastějinežjednoutýdně.

Rozpouštědlovpřípravkumůževytvářetskvrnynaněkterýchmateriálech–kůži,látkách,

plastechaleštěnýchpovrších.Předtím,nežzvířetiumožnítekontaktstakovýmimateriály,

vyčkejte,ažmístoaplikacezaschne.

Imidaklopridjetoxickýprovodníorganismy.Psůmbynemělobýtdovolenoplavatvevodních

tocíchpodobu48hodinpoošetřenízdůvodunežádoucíchúčinkůnavodníorganismy.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Imidaklopridmůžemítnežádoucíúčinkynavodníorganismy.Nekontaminujterybníky,vodní

tokynebostokypřípravkemneboprázdnýmiobaly.

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Únor2015

15. DALŠÍINFORMACE

Imidakloprid,1-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneaminje

ektoparazitikumzeskupinychloronikotinylovýchsloučenin.Chemickyjejlzepřesnějipopsat

jakochloronikotinyl-nitroguanidin.

Mechanismuspůsobení

Tatolátkamávysokouafinituknikotinergnímacetylcholinovýmreceptorůmvpostsynaptické

částicentrálníhonervovéhosystému(CNS).Popodánídojdeuhmyzukinhibici

cholinergníhopřenosuanásledněkparalýzeaúhynu.Vzhledemkpouzeslabéinterakci

snikotinergnímireceptorysavcůapředpokládanéobtížnostiprůnikuzkrvepřesmozkovou

bariérunemálátkanaCNSsavcůpraktickyžádnývliv.Poznatkyominimálnífarmakologické

aktivitěusavcůjsoupodporoványvýsledkyzkoušekbezpečnostisesystémovýmpodáváním

subletálníchdávek,ukrálíků,myšíapotkanů.

Vdalšíchstudiíchbylakroměúčinnostinadospěléblechyprokázánaiúčinnostnajejich

larvy,vyskytujícísevokolíošetřenéhozvířete.Hmyzvlarválníchstádiích,kterýsevyskytuje

vblízkosti,jeusmrcenpokontaktusošetřenýmzvířetem.

Pouzeprozvířata.

Platíprobalení1,3,4nebo6pipet:

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánbezpředpisu.Vyhrazenýveterinárníléčivýpřípravek.

Platíprobalení24pipet:

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Informacekbalení

0,4mlpipetazetřívrstvélaminovanéfólie:polypropylen/COC/polypropylen,lakovaný

laminátbezrozpouštědelakopolymerpolyethylen/EVOH/polyethylen.Pipetyjsouzataveny

vsáčkuzečtyřvrsvtvédětskébezpečnostnífólieLDPE/nylon/hliník/polyesterajsouvloženy

vkrabičce.

Krabičkypo1,3,4,6a24pipetách.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Distribuce:

<doplnísenárodníúdaje>

Document Outline

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

28-5-2018

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto (Active substance: imidacloprid/flumethrin) - Community Referrals - Art 13 - Commission Decision (2018)3404 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/125

Europe -DG Health and Food Safety