Midaspot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Midaspot 250 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Midaspot 250 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9904100 - 2.5 x 1 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904101 - 2.5 x 3 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904102 - 2.5 x 4 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904103 - 2.5 x 6 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904104 - 2.5 x 24 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/017/15-C
 • Datum autorizace:
 • 20-02-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACEPRO:

Midaspot250mgroztokpronakapánínakůži–spot-onprovelképsy

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držiteloprávněníkprodejiavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

NorbrookLaboratoriesLimited,

StationWorks,

Newry,

Co.Down,

BT356JP,

Spojenékrálovství

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

NorbrookLaboratoriesLimited

105ArmaghRoad

Newry

Co.Down,BT356PU

Spojenékrálovství

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Midaspot250mgroztokpronakapánínakůži–spot-onprovelképsy

Imidaclopridum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Jedna2,5mlpipetaobsahuje:

Léčiválátka:

Imidaclopridum 250mg

Pomocnélátky:

Butylhydroxytoluen(E321) 2,5mg

Roztokpronakapánínakůži–spot-on

Čirý,světležlutýažžlutýroztok

4. INDIKACE

Psiohmotnosti10–25kg:

Prevencealéčbanapadeníblechami(Ctenocephalidesfelis).

Přípravekmáokamžitýinsekticidníúčinek,kterýupsůpřetrváváažpodobu4týdnů.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatuštěňatmladšíchnež8týdnůvěku,kteráještěsajímateřskémléko.

Nepoužívatuzvířatseznámoupřecitlivělostínaléčivoulátkunebonaněkterouzpomocných

látek.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Přípravekjehořký;pokudsizvířeihnedpoošetřeníolizujemístoaplikace,můžedojítke

slinění.Tentojevnenípříznakemintoxikaceasamovolněvymizíběhemněkolikaminut.

Velmivzácněmůžedojítkekožnímreakcím,např.kvypadáváníchlupů,zčervenání,svědění

avznikukožníchlézí.Zaznamenánybylytakéneklidadezorientace.Výjimečněbylytaké

hlášenynadměrnésliněníanervovépříznaky(poruchykoordinace,třesaskleslost).

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedeny

vtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Knakapánínakůži–spot-on

Pes(kgživé

hmotnosti) Přípravek Početpipet Imidaclopridum

mg/kgživé

hmotnosti)

<4kg Midaspot40mgroztokpro

nakapánínakůži–spot-on,

promalékočkyamalépsy 1x0,4ml Nejméně10

≥4<10kg Midaspot100mgroztokpro

nakapánínakůži–spot-on,

prostředněvelképsy 1x1,0ml Nejméně10

≥10<25kg Midaspot250mgroztokpro

nakapánínakůži–spot-on,

provelképsy 1x2,5ml Nejméně.10

≥25<40kg Midaspot400mgroztokpro

nakapánínakůži-spot-on,

provelmivelképsy 1x4,0ml Nejméně.10

≥40kg Midaspot400mgroztokpro

nakapánínakůži–spot-on,

provelmivelképsy 2x4,0ml Nejméně10

Ošetřeníopakujtepo4týdnech.

Přípravekmáokamžitýinsekticidníúčinek,kterýpřetrváváupsůažpodobu4týdnů.Pokud

jenutnéošetřeníopakovatvkratšímintervalu,než4týdny,nepoužívejtepřípravekčastějinež

jednoutýdně.

Způsobpodání

Podržtepřípravekvevzpřímenépoloze.Poklepávánímnaužšíčástpipetysklepejteobsahdo

jejíhlavníčásti.Odlomtehorníčástpipetypodélrysky.

Vyjmutízesáčku:použijtenůžkynebo

1.Ohněteúhlopříčněaodhaltetakzářez

2.Roztrhněteodzářezutahemzpět

3.Otočtevrcholpipetyatímjiotevřete

Psiohmotnostimenšínež25kg:

Upsavestojícípozicirozhrňtesrstmezilopatkamitak,abybylaviditelnákůže.Přiložtehrot

pipetynakůžianěkolikrátpevněstiskněte,abystevyprázdnilijejíobsahpřímonakůži.

Rozhrňtesrsta/aplikujtenakůži

Psiohmotnosti25kgatěžší:

Prosnazšíaplikacizajistěte,abypesstál.Celýobsahpipetaplikujterovnoměrněnatřinebo

čtyřimístapodélhřbetupsaodlopatekažpokořenocasu.Nakaždémzmístrozhrňtesrst,aby

seobjevilakůže.

Rozhrňtesrsta/aplikujtenakůži

Přiložtehrotpipetynakůžiajemněstiskněte, abyste

vyprázdnilijejíobsahpřímonakůži.

Všichnipsi:

Neaplikujtenadměrnémnožstvíroztokunajedno místo–mohlby

pakstékatpobokuzvířete.

Přípravekjehořký;pokudsizvířeihnedpo ošetřeníolizuje

místoaplikace,můžedojítkeslinění.Tentojev nenípříznakem

intoxikaceasamovolněvymizíběhemněkolika minut.Při

správnéaplikacibudemítzvířejenminimální příležitost

přípraveklízat.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Rozhrňtesrstnakrkuzvířeteuspodinylebečnítak,abybylaviditelnákůže.Přiložtehrot

pipetynakůžianěkolikrátpevněstiskněte,abystevyprázdnilijejíobsahpřímonakůži.

Aplikacenaspodinulebečníminimalizujemožnostzvířetepřípravekolizovat.

Zajistěte,abynedošloknadměrnémuzvlhčenísrstipřípravkem,jinakbudesrstvypadat

slepeně.Slepenívšakzmizíběhem24hodinpoaplikaci.

Zvířatajepředošetřenímtřebapřesnězvážit.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopropotravinovázvířata..

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Tentoveterinárníléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti(EXP)uvedenénakrabičce.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Přípravekjeurčenpouzekzevnímupodáníanesmíbýtpodávánperorálně.

Aplikujtepouzenanepoškozenoukůži.

Zajistěte,abynedošlokekontaktuobsahupipetysočimanebotlamouzvířete.

Zajistěte,abysečerstvěošetřenázvířatanavzájemneolizovala.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Místoaplikacenetřete.

Přípravekobsahujebenzylalkoholamůžezpůsobitpřecitlivělostnebopřechodnéreakcena

kůži(např.podráždění,brnění).

Zabraňtekontaktupřípravkuskůží,očimaaústy.

Nejezte,nepijteanekuřtepřiaplikacipřípravku.

Vpřípadězasaženíkůžeumyjtezasaženámístavodouamýdlem.

Vpřípaděnáhodnéhozasaženíočí,vypláchněteočidůkladněvodou.

Pokudpodrážděníkůženeboočípřetrvává,vyhledejtelékařskoupomoc.

Vpřípaděnáhodnéhopožití,vyhledejteihnedlékařskoupomoc.

Popoužitísipečlivěumyjteruce.

Poaplikacizvířatanehlaďteanekartáčujte,dokudmístoaplikacenezaschne.

Zvláštěcitlivímohounapřípravekbýtlidéskožnímialergiemi.

Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota):

Upsůnebylyzjištěnyklinickypozorovatelnénežádoucíúčinkyanipřidávkáchaž

pětinásobněpřevyšujícíchdávkyterapeutické,atopřilokálnímpodáníštěňatům(3aplikace

vedvoutýdenníchintervalech).

Vevzácnýchpřípadechpředávkováníneboolizováníošetřenésrstimůžedojítkporuchám

nervovéhosystému(záškuby,třes,ataxie,mióza,mydriáza,letargie).

Otravaponáhodnémpožitíčlověkemnebozvířetemnenípravděpodobná.Vopačnémpřípadě

jevhodnénasaditsymptomatickouléčbu.Specifickéantidotumneníznámo,pomocimůže

podáníživočišnéhouhlí.

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Nazákladěúdajůjinýchpodobnýchpřípravkůnebylazjištěnažádnáinkompatibilitamezi

imidaklopridem(vdvojnásobkudoporučenédávky)alufenuronem,febantelem,pyrantelema

prazikvantelem.Dálebylaprokázánakompatibilitaimidaklopriduseširokouškálouběžných

ošetřeníprováděnýchvterénníchpodmínkách,včetněočkování.

Dalšíopatření

Kopětovnémunapadenínovýmiblechamivdůsledkujejichvývojevprostředízvířatmůže

docházetiběhemšesti(ivíce)týdnůpozahájeníléčby.Vzávislostinaintenzitězamoření

prostředímůžebýtpotřebavícenežjednoošetření.Kezmírněníinfekčníhotlakuzprostředí

zvířatsedoporučujedáleošetřitprostředízvířatvhodnýmpřípravkemúčinnýmproti

dospělýmblechámajejichvývojovýmstádiím.Jakodalšíopatřeníkesníženíinfekčníhotlaku

zprostředísedoporučujevhodnýmpřípravkemošetřitvšechnypsy,kočkyakrálíky

vdomácnosti.

Ošetřenímkojícíchfensepředinfekcíchráníjakmatky,takmláďata.

Pouplynutí48hodinpoošetřenípřípravkemsipřípravekzachováváúčinnostivpřípadě,kdy

jesrstzvířetevystavenavodě.Vpřípadechčastéhokoupání,plavánínebošamponovánímůže

být,vzávislostinapřítomnostiblechvprostředízvířat,nezbytnéošetřenípřípravkem

opakovat.Vtakovýchpřípadechpřípravekzvířatůmnepodávejtečastějinežjednoutýdně.

Rozpouštědlovpřípravkumůževytvářetskvrnynaněkterýchmateriálech–kůži,látkách,

plastechaleštěnýchpovrších.Předtím,nežzvířetiumožnítekontaktstakovýmimateriály,

vyčkejte,ažmístoaplikacezaschne.

Imidaklopridjetoxickýprovodníorganismy.Psůmbynemělobýtdovolenoplavatvevodních

tocíchpodobu48hodinpoošetřenízdůvodunežádoucíchúčinkůnavodníorganismy.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Imidaklopridmůžemítnežádoucíúčinkynavodníorganismy.Nekontaminujterybníky,vodní

tokynebostokypřípravkemneboprázdnýmiobaly.

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Únor2015

15. DALŠÍINFORMACE

Imidakloprid,1-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneaminje

ektoparazitikumzeskupinychloronikotinylovýchsloučenin.Chemickyjejlzepřesnějipopsat

jakochloronikotinyl-nitroguanidin.

Mechanismuspůsobení

Tatolátkamávysokouafinituknikotinergnímacetylcholinovýmreceptorůmvpostsynaptické

částicentrálníhonervovéhosystému(CNS).Popodánídojdeuhmyzukinhibici

cholinergníhopřenosuanásledněkparalýzeaúhynu.Vzhledemkpouzeslabéinterakci

snikotinergnímireceptorysavcůapředpokládanéobtížnostiprůnikuzkrvepřesmozkovou

bariérunemálátkanaCNSsavcůpraktickyžádnývliv.Poznatkyominimálnífarmakologické

aktivitěusavcůjsoupodporoványvýsledkyzkoušekbezpečnostisesystémovýmpodáváním

subletálníchdávekukrálíků,myšíapotkanů.

Vdalšíchstudiíchbylakroměúčinnostinadospěléblechyprokázánaiúčinnostnajejich

larvy,vyskytujícísevokolíošetřenéhozvířete.Hmyzvlarválníchstádiích,kterýsevyskytuje

vblízkosti,jeusmrcenpokontaktusošetřenýmzvířetem.

Pouzeprozvířata.

Platíprobalení1,3,4nebo6pipet:

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánbezpředpisu.Vyhrazenýveterinárníléčivýpřípravek.

Platíprobalení24pipet:

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Informacekbalení

2,5mlpipetazetřívrstvélaminovanéfólie:polypropylen/COC/polypropylen,lakovaný

laminátbezrozpouštědelakopolymerpolyethylen/EVOH/polyethylen.Pipetyjsouzataveny

vsáčkuzečtyřvrsvtvédětskébezpečnostnífólieLDPE/nylon/hliník/polyesterajsouvloženy

vkrabičce.

Krabičkypo1,3,4,6a24pipetách.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Distribuce:

<doplnísenárodníúdaje>

Document Outline

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

28-5-2018

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto (Active substance: imidacloprid/flumethrin) - Community Referrals - Art 13 - Commission Decision (2018)3404 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/125

Europe -DG Health and Food Safety